Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň Prezidentini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlady

Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň Prezidentini Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy bilen gutlady

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagyňyz bilen gutlaýaryn.

Parlamentarileriň ses bermeleriniň netijeleri Siziň raýatlyk ylalaşygynyň saklanmagyna, milli ykdysadyýetiň kuwwatlanmagy, ýurduň halkara giňişlikde eýeleýän ornunyň pugtalanmagy üçin zerur şertleriň döredilmegine gönükdirilen syýasatyňyzyň giň goldawa eýe bolýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Siz köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň ýokary döwlet wezipesinde yhlasly zähmet çekýärsiňiz we ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine, halkyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna ägirt uly goşant goşýarsyňyz.Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşinde Size iki ýurduň arasynda parlament hyzmatdaşlygyna hemişe üns we goldaw berýändigiňiz üçin hoşallyk sözleri aýdylýar.

Döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de berkidilmegine berilýän goldaw durnukly häsiýete eýedir.Russiýa Federasiýasynyň senatorlary bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň, parlament toparlarynyň we ugurdaş komitetleriň ulgamy boýunça özara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdiriljekdigine bil baglaýaryn.

Biziň bilelikde alyp barýan işlerimiziň ähli ugurlardaky ikitaraplaýyn möhüm gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna pugta ynanýaryn.Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size berk jan saglyk, Türkmenistanyň halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan jogapkärli döwlet işiňizde mundan beýläk-de uly üstünlikler arzuw edýärin!

Size bolan çuňňur hormatym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!Walentina Matwiýenko, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy.

More related articles

Türkmenistanyň Prezidentine Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzasynyň şahsyýetnamasy gowşuryldy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desgalaryň açylyşyna hem-de Halkara maslahatyna gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli Geňeşiň iki palatasynyň birinji bilelikdäki mejlisinde eden çykyşy
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň iki palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisini geçirdi