April 8, Wednesday
Aşgabatda bir hepde arakesmeden soň "Ahal" ýagy gaýtadan satuwa çykaryldy

Türkmen häkimiýetleri ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmegi bilen döwlet dükanlarynda azyk harytlarynyň satuwyny yzygiderli çäklendirýärler. Aşgabadyň döwlet dükanlarynyň käbirinde her iki günde bir gezek çäkli möçberde satylan "Ahal" ýagy indi bir hepde arakesmeden soň gaýtadan satuwa çykaryldy.

Ýurtdaky hereket çäklendirmeleri Lebapdan Aşgabada gizlin gatnaýan taksileriň peýda bolmagyna getirdi

Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen girizilen hereket çäklendirmelerinden “girdeji çeşmesi” hökmünde peýdalanýanlar barada habarlar gelip gowuşýar.

TN: Özüni heläklän esgeriň derňewi tamamlandy, onuň özünden başga 'günäkär' tapylmady

"Derňew diňe birnäçe adamyň: esgeriň garyndaşlarynyň, gullukdaşlarynyň we ofiserleriň, hassahana lukmanlarynyň sorag edilmegi bilen tamamlandy: durmuşsöýer ýigidi bu ädime iteklän esgerleriň, ofiserleriň hiç biri jogapkärçilige çekilmedi" diýip, "Turkmen.news" habar berýär.

Türkmenabatda ýüzlerçe adamlyk nobatlar “adaty ýagdaýa öwrüldi”

Lebap welaýatynyň merkezi şäherinde her gün bankomatlaryň we azyk haryt dükanlarynyň öňündäki ýüzlerçe adamlyk nobatlar adaty bir ýagdaýa öwrüldi diýip, sebitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz maglumat berýär.

Türkmenistan COVID-19 garşy göreş üçin $1 million alar, emma ilata maska dakynmagy gadagan edýär we sport çärelerini gurnaýar

Global koronawirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň häkimiýetleri mekdeplerde dynç alyşy uzaltmazlygy karar etdiler, ilata maska geýip infeksiýadan goranmagy gadagan etdiler we müňlerçe adamyň gatnaşmagyndaky sport çärelerini planlaşdyrdylar.

Garaşsyz neşir Mary welaýatynda geçirilen ýene bir protest çäresi barada habar berýär

“Türkmenistanyň hronikasy” neşiri Mary welaýatynyň häkimlik binasynyň öňünde 30 töweregi aýal adamyň gatnaşmagynda 4-nji aprelde bolan ýene bir nägilelik çäresi barada habar berýär.

Garaşsyz neşir Mary welaýatynda geçirilen ýene bir protest çäresi barada habar berýär

“Türkmenistanyň hronikasy” neşiri Mary welaýatynyň häkimlik binasynyň öňünde 30 töweregi aýal adamyň gatnaşmagynda 4-nji aprelde bolan ýene bir nägilelik çäresi barada habar berýär.

Salam, Ak gämi, ýa-da Çingiz Aýtmatowyň powesti Aşgabat sahnasynda

Alp Arslan adyndaky Milli drama teatry Çingiz Aýtmatowyň «Ak gämi» powesti esasynda täze oýun sahnalaşdyrdy. ...Spektaklyň wakalary ejesi bilen kakasy aýrylyşandan soň awçynyň kömekçisi bolup işleýän atasynyň elinde galan mähirli we mylaýym ýedi ýaşly oglanjygyň ýaşaýan owadan jülgesinde bolup geçýär. Awçy Orazkul arak içip ömrüni köýdürýän hem-de oglanjygyň ejekesi, öz aýaly Bekeýi we töweregindä

Türkmenistan COVID-19 garşy göreş üçin $1 million alar, emma ilata maska dakynmagy gadagan edýär we sport çärelerini gurnaýar

Global koronawirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň häkimiýetleri mekdeplerde dynç alyşy uzaltmazlygy karar etdiler, ilata maska geýip infeksiýadan goranmagy gadagan etdiler we müňlerçe adamyň gatnaşmagyndaky sport çärelerini planlaşdyrdylar. Şol bir wagtda-da Türkmenistan COVID-19 keselinden goranmak üçin ABŞ-dan 1 million amerikan dollary çemesi möçberde pula ene bolar.  ABŞ Türkmenistana

Nagt pul ýetmezçiliginiň arasynda nagt däl söwda çäklendirilýär

Türkmenistanda pul nagtlaşdyrmak bilen bagly problemalar ýurduň dürli regionlarynda saklanyp galýar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary bu ýagdaýlaryň günsaýyn has-da ýaramazlaşýandygyny, nagt däl hasaplaşygyň hem barha çäklendirilýändigini aýdýarlar. Balkanyň Türkmenbaşy şäherindäki bankomatlaryň pulsuz durandygy sebäpli, ýerli ýaşaýjylar indi bankomat gözleginde “Awaza” kurort zolagyndaky myh

Darganata: Bankomatlardan bir gije-gündiziň dowamynda nagtlaşdyrmaga rugsat berilýän limit 100 manada getirildi

Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Darganata etrabynyň bankomatlarynda bir gije-gündiziň dowamynda nagtlaşdyrmaga rugsat berilýän puluň möçberiniň 100 manada getirilendigini habar berýär.

Mundan on ýyl ozal “Android” we “iOS” amaly ulgamly telefonlar häzirkileri ýaly meşhur däldi. Häzir bolsa, smartfonlaryň sany barha artyp, olar “Android” ýa-da “iOS” amaly ulgamynda işleýär. Käbir applikasiýalar telefon satuwa hödürlenende eýýäm ýüklenen ýagdaýda gelýän bolsa, käbirlerini oýun marketlerinden ýükläp almaly bolýar. Telefonyň özünde gelýän programmalar telefon öndüriji kompaniýa bile

Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanmagy

1950-nji ýyldan bäri her ýyl 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Bu senäniň saýlanyp alynmagy tötänleýin däldir, hut 1948-nji ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Tertipnamasy güýje girdi, häzirki wagtda dünýäniň 194 döwleti bu guramanyň agzasy bolup durýar. Düýn “Watan” habarlar gepleşiginiň agşamky goýberilişinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhame

07.04.2020 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Biz ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününi giňden belläp geçýäris. Sizi sagdynlygy we ruhubelentligi dabaralandyrýan Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu ajaýyp halkara baýramyna bagyşlanyp geçiriljek dabaralaryň ruhubelentligiň, ösüşiň, sportuň hem-de sagdynlygyň ýurduna öwrülen Türkmenistan Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

07.04.2020 | Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanmagy

1950-nji ýyldan bäri her ýyl 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Bu senäniň saýlanyp alynmagy tötänleýin däldir, hut 1948-nji ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Tertipnamasy güýje girdi, häzirki wagtda dünýäniň 194 döwleti bu guramanyň agzasy bolup durýar.

07.04.2020 | Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi

Şu gün Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli sport, bedenterbiýe-sagaldyş we beýleki çäreler geçirildi. Irden milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Olimpiýa şäherjigine baryp gördi.

Aşgabadyň döwlet dükanlarynda käbir azyk önümleriniň tölegeleri bank kartlary bilen kabul edilmeýär

Aşgabadyň döwlet dükanlarynyň ençemesinde alyjylardan azyk önümleriniň nyrhlaryny bank kartlary bilen tölemegi kabul etmän başladylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň biri paýtagtdan habar berýär.

Türkmenabatda karantin astynda saklanýan 15 töweregi adam karantin zonasyndan gaçdy

Türkmenabadyň koronawirusyň ýaýramagyna garşy karantin zonasyndan gaçan raýatlara uly jerime ýa-da 1 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy garaşýar.

Marynyň ilaty azyk ýetmezçiligine närazylyk bildirip proteste çykdy, awtoýollary baglady

Mary şäherinde 3-nji aprelde azyk önümleriniň ýiti ýetmezçiligi sebäpli ýerli ýaşaýjylardan ençeme adam öz-özünden proteste çykdy. Aglaba köplügi aýallardan bolan topar owaly bilen bu welaýaty ýurduň beýleki çäkleri bilen baglanyşdyrýan awto ýoly baglady. Soňra bir topar jemagat regionyň administratiw merkezine ugrady. Olar un hem beýleki azyk önümleri bilen üpjün edilmegini talap etdiler.

Türkmenabatda karantin astynda saklanýan 15 töweregi adam karantin zonasyndan gaçdy

Türkmenabadyň koronawirusyň ýaýramagyna garşy karantin zonasyndan gaçan raýatlara uly jerime ýa-da 1 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy garaşýar. Lebapda lukmanlar gyzgyny ýokarlanan raýatlary bellige alman bejergi edýär. Ýurtdan bu habarlar gelip gowuşýan mahaly, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet mejlisinde koronawirusy maslahat etdi.

Aşgabadyň döwlet dükanlarynda käbir azyk önümleriniň tölegeleri bank kartlary bilen kabul edilmeýär

Aşgabadyň döwlet dükanlarynyň ençemesinde alyjylardan azyk önümleriniň nyrhlaryny bank kartlary bilen tölemegi kabul etmän başladylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň biri paýtagtdan habar berýär.

Türkmenabatda ýüzlerçe adamlyk nobatlar “adaty ýagdaýa öwrüldi”

Lebap welaýatynyň merkezi şäherinde her gün bankomatlaryň we azyk haryt dükanlarynyň öňündäki ýüzlerçe adamlyk nobatlar adaty bir ýagdaýa öwrüldi diýip, sebitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz maglumat berýär. Maliýe ýetmezçiligi we azyk gytçylygynyň fonundaky bu ýagdaýlaryň dowamynda adamlaryň arasynda dawa-jenjelleriň hem ýüze çykyp başlandygy bellenilýär. “Türkmenabatda ýüzläp adam bank kart

Geteralar territoriýasy: türkmen geýleri yzarlanmadan nähili gaçýarlar

Türkmenistandan bolan 23 ýaşly geý Maksat (ady üýtgedildi) Orsýetde okaýardy. Şol ýerde hem oňa WIÇ-infeksiýasy ýokuşdy. Onuň deportasiýa edilmegine garaşyp durmazdan, okuwdan çykaryp, öz ýurduna ugratdylar, sebäbi WIÇ-infeksiýasy položitel netije görkezen daşary ýurtly Russiýada ýaşap bilmeýär. Maksat Aşgabatda işe ýerleşdi. Paýtagtda WIÇ/SPID profilaktika Merkezi bolsa-da, gorkujyna bir ýarym aý

Türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň geljegi wideokonferensiýalar görnüşinde ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň iri halk hojalyk pudaklarynyň wekilleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde maslahat geçirildi. Bu maslahat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda guraldy. Taraplar hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri, şol sanda ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de dürli ugurlardaky özara

Şu gün Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň iri halk hojalyk pudaklarynyň wekilleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde maslahat geçirildi. Bu maslahat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda guraldy.

Ykdysatçy Berdimuhamedowyň ilata we telekeçilere kömek wadalaryna şübheli garaýar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen ykdysadyýetini koronowirus pandemiýasynyň ýaramaz täsirlerinden goramak wadalaryny berýär, emma synçylar hemme zady gülala-güllük edip görkezmek synanyşyklarynyň dowam etdirilýändigini öňe sürýärler.

Owgan türkmenleri koronawirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin öz ýaşaýan sebitlerinde nähili tagalla edýär?

Koronawirus global pandemiýasynyň fonunda, Owganystanda ýaşaýan etniki türkmenleriň jemgyýetçilik guramalary oňa garşy göreşmek, sagdyn durmuşy wagyz etmek, wirusdan goranmak babatynda ilat arasynda, esasan sosial media arkaly, düşündiriş işlerine aktiw gatnaşýar.

Owgan türkmenleri koronawirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin öz ýaşaýan sebitlerinde nähili çäre görýär?

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sany owgan türkmenleriniň koronawirusa garşy girişen göreşine gönükdirilýär.

Hepdäniň jemi #13 (04.04.2020 ý.)

Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Türkiýede ýaramaz hilli arakdan zäherlenen türkmen migrantlary we türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtda ýogalan raýatlarynyň garyndaşlaryna hossarlyk etmekden geçen, duýgudaşlyk hem bildirmezliginiň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbetdeşligimizi, “Talyban” toparynyň söweşijileriniň Türkmenistan bilen arada gozgaýan serhet dawalary we demirgazyk Owga

Marynyň ilaty azyk ýetmezçiligine närazylyk bildirip proteste çykdy, awtoýollary baglady

Mary şäherinde 3-nji aprelde azyk önümleriniň ýiti ýetmezçiligi sebäpli ýerli ýaşaýjylardan ençeme adam öz-özünden proteste çykdy. Aglaba köplügi aýallardan bolan topar owaly bilen bu welaýaty ýurduň beýleki çäkleri bilen baglanyşdyrýan awto ýoly baglady. Soňra bir topar jemagat regionyň administratiw merkezine ugrady. Olar un hem beýleki azyk önümleri bilen üpjün edilmegini talap etdiler. Azatl

Berdimuhamedow gurluşyklary haýalladyp, iş orunlaryny köpeltmek, ilaty goldamak wadasyny berýär

Berdimuhamedow bäşinji gün geçiren mejlisinde ýurtdaky önümçiligiň möçberlerini artdyrmak, eksporty köpeltmek barada öňden aýdyp gelýän sözlerini tekrarlamak bilen bir hatarda, uly gurluşyk taslamalary meselesinde ozal mümkin bolup görünmedik öwrüm etdi. 

Bu ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň tä­ze bi­na­sy mil­li Li­de­ri­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da 2009-njy ýyl­da açyl­dy. Ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­niň ak mer­me­re bes­le­nen öz­bo­luş­ly bi­na­lar top­lu­my Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan şa­ýo­lu­nyň ug­run­da­ky des­ga­lar bi­len öz­bo­luş­ly saz­la­şy­gy eme­le ge­tir­ýär. Iň tä­ze en­jam­lar, öň­de­ba­ry­jy san­ly teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len üp­jün edi­len ins

Pa­syl­la­ryň sol­ta­ny ha­sap­lan­ýan ba­har pas­ly te­bi­ga­tyň jan­lan­ma­gy­na, Ýer ýü­zün­dä­ki haý­wa­nat we ösüm­lik dün­ýä­si­niň tä­ze­çil dur­mu­şa baş­la­ma­gy­na şert dö­red­ýär. Haý­wa­nat dün­ýä­sin­de orun alan guş­lar hem özü­niň öz­bo­luş­ly­ly­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Beý­le­ki jandarlar bi­len bir ha­tar­da guşlary go­ra­mak hem adam­za­dyň mö­hüm we­zi­pe­le­ri­niň bi­ri­di

1955-nji ýy­lyň 4-nji sent­ýab­ryn­da “Spor­ting”–“Par­ti­zan” du­şu­şy­gy bi­len baş­lan UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da şu möw­sü­mi ha­sa­ba al­ma­nyň­da, je­mi 64 möw­süm ta­mam­lan­dy. Şol 64 möw­süm­de ýüz­ler­çe klub bu ar­zy­ly ýa­ryş­da çy­kyş et­di. Nä­çe klub çy­kyş et­se-de, ku­bo­gy ga­zan­mak ba­ry-ýo­gy 22 to­pa­ra ba­şart­dy. Şol 22 klub 10 ýur­da we­kil­çi­lik ed­ýär. 22 to­pa­ryň

Möw­sü­mi jem­le­ýän “Uly tu­wul­ga” ýa­ry­şy-da “Ame­ri­ka Açyk” bo­lup, ol aw­gust-sent­ýabr aý­la­ryn­da ge­çi­ril­ýär. 1881-nji ýyl­dan bä­ri ge­çi­ri­lip ge­lin­ýän bäs­le­şik Nýu Ýork şä­he­rin­de gu­ral­ýar. 57 mil­li­on dol­lar­lyk pul baý­ra­gy paý­lan­ýan ýa­ry­şyň du­şu­şyk­la­ry ga­ty meýdançada oý­na­lýar. Er­kek­le­riň ara­syn­da 3 ame­ri­ka­ly ten­nis­çi – Wil­li­am Lar­ned, Ri­çard

454977.jpg“Uly tu­wul­ga” ýa­ryş­la­ry­nyň iň ab­raý­ly­sy ha­sap­lan­ýan “Wimb­le­don” möw­sü­miň 3-nji bäs­le­şi­gi bo­lup, ol iýun-iýul aý­la­ryn­da Lon­don­da ge­çi­ril­ýär. Ýa­şyl otly meý­dan­ça­lar­da ge­çi­ril­ýän “Wimb­le­don” ýa­ry­şy öň­den gel­ýän ýö­rel­ge­le­ri­ni hä­zir­ki wagt­da-da sak­lap gel­ýär. 1877-nji ýyl­dan bä­ri gu­ral­ýan ýa­ryş­da äh­li ten­nis­çi­le­riň ak eşik­de çy­k

ABŞ-nyň te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa ba­za­ryn­da iň uly bir­leş­me bo­lup geç­di. Ger­ma­ni­ýa­nyň “Deutsche Te­le­kom” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň gol­çur kär­ha­na­sy bo­lan “T-Mo­bi­le” şe­re­ke­ti “Sprint” ara­gat­na­şyk ope­ra­to­ry­ny sa­tyn al­dy. Şeý­le­lik­de, ABŞ-nyň te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa ba­za­ry­nyň 3-nji we 4-nji orun­da­ky ope­ra­tor­la­ry güýç­le­ri­ni bir­leş­dir­di. “Sprint” kom­pa­ni­ýa­

“Uly tu­wul­ga” ýa­ryş­la­ry­nyň il­kin­ji­si ýan­war aýyn­da ge­çi­ri­lip, ol Awst­ra­li­ýa­nyň “Açyk” çem­pio­na­ty­dyr. 1905-nji ýyl­dan bä­ri ge­çi­ri­lip ge­lin­ýän ýa­ryş Awst­ra­li­ýa­nyň Mel­burn şä­he­rin­de gu­ral­ýar. Du­şu­şyk­lar ga­ty meý­dan­ça­lar­da oý­nal­ýar. Hä­zir­ki wagt­da umu­my baý­rak gaz­na­sy 43,4 mil­li­on ame­ri­kan dol­la­ry­na deň bo­lan ýa­ryş­da iň köp çem­pi­on­l

Möw­sü­miň 2-nji “Uly tu­wul­ga” ýa­ry­şy “Fran­si­ýa Açyk” ýa-da “Ro­lan Gar­ros” ady bi­len bi­lin­ýän bäs­le­şik bo­lup, ol her ýy­lyň maý-iýun aý­la­ryn­da Pa­riž­de gu­ral­ýar. 1891-nji ýyl­dan göz­baş alyp gaýd­ýan bäs­le­şi­giň iň esa­sy aý­ra­tyn­ly­gy gy­zy­lym­tyk-go­ňur reňk­li to­ýun­sow meýdançada ge­çi­ril­me­gi­dir. Umu­my baý­rak gaz­na­sy 42,7 mil­li­on ýew­ro möç­be­rin­de bo­lan

Hin­dis­tan­ly alym­lar dür­li dö­wür­ler­de adam­la­ryň dür­li ke­sel­le­re gar­şy gö­re­şi­ji­lik uky­by­ny güýç­len­dir­ýän iç­gi­le­riň sa­na­wy­ny taý­ýar­la­dy­lar. Bu ba­ra­da “Ti­mes Now” ne­şi­ri ha­bar ber­ýär. Im­mun ul­ga­my­ny güýç­len­dir­mek üçin be­de­ne wi­ta­min­le­riň we mi­ne­ral­la­ryň yzy­gi­der­li ka­bul edil­me­gi ze­rur bo­lup dur­ýar. Luk­man­lar möw­süm­le­re gö­rä, im­m

Hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­de mil­li­on­lar­ça adam spor­tuň ten­nis gör­nü­şi bo­ýun­ça iç­gin gy­zyk­lan­ýar. Spor­tuň Olim­pi­ýa gör­nü­şi bo­lan ten­ni­siň iň uly bäs­le­şi­gi her ýyl­da ge­çi­ril­ýän “Uly tu­wul­ga” (Grand Slam) bäs­le­şik­le­ri­dir. Her ýyl­da 4 “Uly tu­wul­ga” bäs­le­şi­gi bo­lup, olar “Awst­ra­li­ýa Açyk”, “Fran­si­ýa Açyk”, “Wimb­le­don” hem-de “Ame­ri­ka Açyk” ten­nis ýa­r

Aý­dym-saz ada­myň gö­wün syr­da­şy, kö­ňül küý­se­gi. On­suz bu dur­mu­şy göz öňü­ne ge­tir­mek as­la müm­ki­nem däl. Çün­ki aý­dym-saz ada­ma güýç-kuw­wat we ru­hy lez­zet ber­ýär, on­da tü­ke­nik­siz hem joş­gun­ly duý­gu­la­ry dö­red­ýär. Akyl­dar şa­hy­ry­myz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy aýt­myş­la­ýyn: “Ile döw­let ge­ler bol­sa, bag­şy bi­len ozan ge­ler”. Aý­dym-sa­zyň bar ýe­rin­de şat­lyk bar,

Köp­le­riň söý­gü­li oý­ny fut­bol­da tä­sin, ýa­tdan çyk­ma­jak wa­ka­la­ryň sa­ny az däl. Aý­ra­ty­nam ir­ki ýyl­lar­da wag­tal-wag­tal şatlandyrýan, kä­te bolsa, tu­kat­lan­dyr­ýan wa­ka­lar, dür­li-dür­li ha­dy­sa­lar bo­lup ge­çip­dir. Ine, şo­la­ryň bi­ri-de “Meý­dan­ça­da ýat­dan çy­ka­ry­lan der­we­ze­çi” wa­ka­sy­dyr. Wa­ka­nyň baş gah­ry­ma­ny 1914-nji ýy­lyň 14-nji ýan­wa­ryn­da dün­ýä

GE­ÇI­RIL­JEK WAG­TY MÄ­LIM EDIL­DI 455281.jpgGel­jek ýy­la süý­şü­ri­len To­kio – 2020 to­mus­ky Olim­pi­ýa oýun­la­ry­nyň ge­çi­ril­jek gün­le­ri mä­lim edil­di. Hal­ka­ra Olim­pi­ýa Ko­mi­te­ti­niň ha­bar ber­me­gi­ne gö­rä, XXXII to­mus­ky Olim­pi­ýa oýun­la­ry 2021-nji ýy­lyň 23-nji iýu­ny – 8-nji aw­gus­ty ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­ler. To­kio – 2020 Olim­pi­ýa oýun­la­ry ta­ryh­da pa­ra­hat­çy

To­kaý diýlende, ulu­ly-ki­çi­li agaç­dyr beý­le­ki ösüm­lik­le­riň ösüp otu­ran, dür­li jan­dar­la­ryň ýa­şa­ýan aras­sa ho­wa­ly ýe­ri göz öňü­mi­ze gel­ýär. Için­de ýö­rä­re ýer bol­ma­ýan, şa­ha­la­ry­na guş­lar gon­ma­ýan to­kaý­lar hem bar. Em­ma olar ada­ty to­kaý­lar­dan ta­pa­wut­ly­lyk­da, çuň de­ňiz­le­riň as­tyn­da. Bu to­kaý­laryň ke­nar­ýa­ka­la­ry go­laý ýer­le­şip, beý­le­ki de­ňiz

Dur­muş­da adam gat­na­şyk­la­ry ýa­ly gy­zyk­ly zat bar­my­ka? Sa­ňa düý­bün­den nä­ta­nyş adam­la­ryň soň­lu­gy bi­len, mäh­ri­ban adam­la­ra öw­rü­lip git­me­gi – yk­ba­lyň iň şow­ly sa­hy­pa­la­ry bo­lup, sa­ňa ju­da eziz ýat­la­ma bo­lup gal­ýar… Ýok, men adam­la­ryň ýan­ýol­da­şy ba­ra­da söh­bet aç­mak­çy däl. Baş­ga bir mu­kad­de­s­lik ha­kyn­da – mu­gal­lym ba­ra­da ke­lam agyz&#823

Ge­çi­gap­laň­lar gu­ry ýer­dä­ki iň ýyn­dam haý­wan ha­sap­lan­ýar. Bu jan­dar­lar, esa­san, an­ti­lopa­la­ry (gnu, je­ren, ke­ýik, saý­gak ýa­ly göw­rü­mi we daş keş­bi dür­lü­çe bo­lan gä­wü­şe­ýän süý­dem­di­ri­ji­ler) aw­la­ýar. Ge­çi­gap­laň her to­pu­lan jan­da­ry­ny tu­tup bil­me­se­-de, awy­nyň ýa­ry­sy şow­ly bol­ýar. Ge­çi­gap­laň­dan ha­ýal yl­ga­ýan je­ren bol­sa, yl­gan ma­ha­ly çalt

462175.jpgIý­mit­le­ri uzak wagt­lap sak­la­ma­gyň dür­li usul­la­ry bo­lup, olar köp ýyl­la­ryň do­wa­myn­da ga­za­ny­lan tej­ri­bä­niň ne­ti­je­sin­de kä­mil­leş­di­ri­lip­dir. Ba­lyk ka­ka­dy­lyp, ga­wun örü­len tor­dan asy­lyp, üzüm do­ka­lan gam­şyň ýü­zü­ne se­rlip gy­şyň do­wa­myn­da sak­lan­ýar. Hä­zir­ki wagt­da bol­sa so­wa­dy­jy­lar ar­ka­ly dür­li azyk önüm­le­ri­ni uzak wagt­lap sak­l

Kä­bir jan­dar­lar öz ga­ryn­daş­la­ryn­dan ta­pa­wut­ly reňk­de bol­ýar. My­sal üçin, gu­zu­lar dün­ýä inen­le­rin­de ga­ra ýa-da go­ňur bol­ýarlar. Guzularyň ak reňk­li­si örän seý­rek duş gel­ýär. Bu ýag­daý ýa­ba­ny haý­wan­lar­da hem ga­bat gel­ýär. Dün­ýä­niň ösüm­lik we haý­wa­nat dün­ýä­si­ne iň baý ýer­le­riň bi­ri ha­sap­lan­ýan Ke­ni­ýa­da­ky Ma­sai-Ma­ra go­rag­ha­na­syn­da me­nek­li z

Il­ki bi­len ka­gyz bö­le­gi­ni öz is­le­gi­ňi­ze gö­rä ke­sip, gap­jy­gyň ül­ňü­si­ni çy­ka­ryň! Soň­ra ma­ta­ny ül­ňä la­ýyk­lap ke­sip, iki bö­le­gi eme­le ge­ti­riň! Ma­ta üçin si­ze ki­çi bol­ýan, kö­ne­len ýa-da haý­sy­dyr bir gyý­kyn­dy­dan hem peý­da­la­nyp bi­ler­si­ňiz. Em­ma ulu­lar­dan rug­sat we kö­mek so­ra­ma­gy unut­maň! Ma­ta bö­lek­le­ri­ni biri-bi­ri­ni ýa­par ýa­ly ar­tyk­ma­jy