Ýanwar 28, Sişenbe
Türkmenistan demokratiýa boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar

Britaniýanyň “The Economist Intelligence Unit” barlag merkezi dünýä ýurtlarynyň demokratiýa görkezijileri boýunça ýyllyk indeksini çap etdi, onda dünýäniň 167 ýurdunyň hökümet dolandyryşyndakydemokratiýa derejelerine baha, reýting berilýär.

Azatlyk Radiosy
Maryda 2019-njy ýyl üçin tölegleri geçirmedik ýaşaýjylaryň elektrigi kesilýär

Şu günler Mary şäheriniň “Döwletenergogözegçilik” edarasynyň işgärleri hojalyklara aýlanyp, 2019-njy ýyl üçin elektrik töleglerini tölemedik ýaşaýjylaryň toklaryny kesýärler.

Azatlyk Radiosy
Aşgabatda zir-zibil çeleklerine resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlar peýda boldy

Türkmenistanda zir-zibil dörýän adamlar baradaky maglumatlaryň köpelmeginiň fonunda, Aşgabatda çelekdäki zir-zibilleriň eýeçiliginiň özüne degişlidigini öňe sürüp, olara resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlaryň peýda bolandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy
Türkmenistan ilat ýazuwyny täzeden, sanly tehnologiýalar esasynda geçirmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunbasary Goçmyrat Myradow 24-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa 2022-njy ýylda geçiriljek ilat ýazuwyna görülýän taýýarlyk hakynda hasabat berdi.

Azatlyk Radiosy
Aşgabatda zir-zibil çeleklerine resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlar peýda boldy

Türkmenistanda zir-zibil dörýän adamlar baradaky maglumatlaryň köpelmeginiň fonunda, Aşgabatda çelekdäki zir-zibilleriň eýeçiliginiň özüne degişlidigini öňe sürüp, olara resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlaryň peýda bolandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy
Maryda 2019-njy ýyl üçin tölegleri geçirmedik ýaşaýjylaryň elektrigi kesilýär

Şu günler Mary şäheriniň “Döwletenergogözegçilik” edarasynyň işgärleri hojalyklara aýlanyp, 2019-njy ýyl üçin elektrik töleglerini tölemedik ýaşaýjylaryň toklaryny kesýärler.

Azatlyk Radiosy
27.01.2020  | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň  harby gullukçylaryna, işgärlerine, harby talyplaryna we esgerlerine

Hormatly Watan goragçylary! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň ilkinji günlerinde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu baýram Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, döwlet serhedimiziň mizemezligini goraýan, ýurdumyzyň...

Türkmen döwlet habarlary
F.Tuhbatullin: Türkmenistan derde ýaramaýan ulgamy saklap, 'gowy kadrly' bolmaga çalyşýar

Hökümet başlygy ýurtda gurlan we gurulýan “döwrebap senagat kärhanalaryna, döredilýän täze pudaklara sanly tehnologiýalardan baş çykarýan ýokary hünärli hünärmenleriň gerekdigini” aýdyp, ýurtda “tutuş hünär taýýarlygy ulgamyny kämilleşdirmek” zerurlygyny boýun aldy. Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow ýene bir gezek Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy...

Azatlyk Radiosy

23-nji ýanwarda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ç.Pur­çe­ko­wyň hem-de ener­ge­ti­ka mi­nist­ri M.Ar­ty­ko­wyň gat­naş­ma­gyn­da iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. On­da pu­da­gyň işi­ni has-da kä­mil­leş­dir­mek, ýur­du­my­zyň ener­ge­ti­ka sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­ny göz öňün­de tu­tup, pu­da­gyň işi­niň ne­ti­je­li­li­gi­ni...

Zaman Türkmenistan

Ýe­ne-de bir aý­dan paý­tag­ty­myz Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­jek fut­zal bo­ýun­ça 16-njy Azi­ýa çem­pio­na­ty­nyň du­şu­şyk­la­ry­nyň baş­lan­ýan wag­ty mä­lim edil­di. 16 ýy­gyn­dy­nyň gat­naş­ýan ýa­ry­şyn­da to­par­lar 4 to­par­ça­da çy­kyş eder­ler. To­par­ça­da­ky oýun­lar ta­mam­lan­ýan­ça her gün 4 du­şu­şyk oý­na­lar. Şol du­şu­şyk­lar 13:00-da, 15:00-da, 17:00-da hem-de 19:00-da baş­lar....

Zaman Türkmenistan

Suw ýa­şaý­şyň we bol­çu­ly­gyň çeş­me­si bo­lup dur­ýar. Şo­nuň üçin bu gym­mat­ly baý­ly­gy re­je­li ulan­mak her bi­ri­mi­ziň mu­kad­des bor­ju­myz­dyr. Suw se­riş­de­le­ri­ni re­je­li ulan­mak hä­zir­ki döw­rüň iň wa­jyp me­se­le­le­ri­niň bi­ri­dir. Su­wuň ýet­mez­çi­li­gi, he­läk­çi­lik­li suw bas­ma­la­ry we joş­gun­la­ry, suw ero­zi­ýa­sy we top­ra­gyň şor­laş­ma­gy, su­wuň...

Zaman Türkmenistan

Şu hep­dä­niň do­wa­myn­da Şweý­sa­ri­ýa­nyň Da­wos şä­her­çe­sin­de Bü­tin­dün­ýä yk­dy­sa­dy fo­rumy ge­çi­ril­di. Bu fo­ru­myň gün ter­ti­bi­niň esa­sy me­se­le­le­ri­niň bi­ri ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi­ne gar­şy gö­reş bol­dy. Her ýyl Da­wos şä­her­çe­sin­de ge­çi­ril­ýän dä­be öw­rü­len Bü­tin­dün­ýä yk­dy­sa­dy fo­ru­my­ny esas­lan­dy­ry­jy Klaus Şwab 2030-njy ýy­la çen­li tu­tuş dün­ýä­de 1...

Zaman Türkmenistan

Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da “Ýu­wen­tus” “Par­ma­ny” Ro­nal­do­nyň gol­la­ry bi­len 2–1 ut­dy. Kar­ýe­ra­syn­da­ky gol­la­ry­nyň sa­ny 736-a ýe­ten Ro­nal­do bu ugur­da ger­ma­ni­ýa­ly Gerd Mül­ler­den öňe saý­la­nyp, umu­my sa­naw­da 5-nji bas­gan­ça­ga beý­gel­di. “Leç­çe” bi­len 1–1 oý­nan “In­ter” bas­syr 2-nji ge­zek deň­me-deň oý­nap, çem­pi­on­lyk ug­run­da uly ýit­gä se­ze­war...

Zaman Türkmenistan

Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da soň­ky 7 gü­nüň do­wa­myn­da 2 tap­gy­ryň du­şu­şyk­la­ry ge­çi­ri­lip, “Li­wer­pul” il­ki “Man­çes­ter Ýu­naý­te­di” Wan Deýk we Sa­la­hyň gol­la­ry bi­len 2–0 ýeň­di. Olar 24-nji tap­gyr­da bol­sa, myh­man­çy­lyk­da “Wul­wer­hemp­ton­dan” Hen­der­son we Fir­mi­no­nyň gol­la­ry bi­len 2–1 üs­tün çyk­dy. Şeý­le­lik­de, kem-kem­den çem­pi­on­ly­ga bar­ýan...

Zaman Türkmenistan

Ita­li­ýa­nyň Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da ýa­rym fi­nal­çy­la­ryň iki­si bel­li bol­dy. “La­sio­ny” Lo­ren­zo In­sin­ýe­niň 2-nji mi­nut­da­ky go­ly bi­len 1–0 ýe­ňen “Na­po­li” fi­na­la çyk­dy. Öz meý­dan­ça­syn­da “Ro­ma­dan” 3–1 (Ro­nal­do 26, Ben­tan­kur 38, Bo­nuç­çi 45+2 — Buf­fon ö.d. 50) üs­tün çy­kan “Ýu­wen­tus” to­pa­ry-da ýa­rym fi­nal­da oý­na­ma­ga hu­kuk ga­zan­dy. Beý­le­ki 2 ýa­rym...

Zaman Türkmenistan

Ga­ry­şyk sö­weş sun­ga­ty­nyň us­sa­dy, ir­lan­di­ýa­ly Ko­nor Makg­re­gor 15 aý­dan soň­ky il­kin­ji tut­lu­şy­gyn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol ABŞ-nyň Las-We­gas şä­he­rin­de ge­çi­ri­len du­şu­şyk­da ame­ri­ka­ly Do­nald “Cow­boy” Ser­ro­ne­ni 40 se­kun­dyň do­wa­myn­da no­kau­ta iber­di. Şun­luk­da, 31 ýaş­ly Makg­re­gor kar­ýe­ra­syn­da­ky 26-njy du­şu­şy­gyn­da 22-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy....

Zaman Türkmenistan

Her ýyl dün­ýä­de köp san­ly iri hal­ka­ra ser­gi­ler ge­çi­ril­ýär. Şol ser­gi­le­riň kä­bi­ri aw­tou­lag önüm­çi­li­gi­ne ba­gyş­lan­ýar. Aw­tou­lag ser­gi­le­ri aw­to­mo­bil ba­za­ry­nyň soň­ky ýag­da­ýy­ny, hä­zir­ki za­man teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de eme­le ge­len aw­tou­lag önüm­çi­li­gi ba­ra­da gys­ga­ça mag­lu­mat al­ma­ga hem-de dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy...

Zaman Türkmenistan

27-nji ýan­war – Wa­tan go­rag­çy­la­ry­nyň gü­ni “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylymyzyň ilkinji aýynda Watan goragçylarynyň güni uly dabara, aýdym – saz bilen ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bellenilip geçilýär. Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri welaýatlarymyzda we Aşgabat şäherimizde ýokary ruhubelentlikde geçirilýär. Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri...

Zaman Türkmenistan

Ýaş­la­ryň ara­syn­da (U-23) ge­çi­ril­ýän fut­bol bo­ýun­ça Azi­ýa çem­pio­na­ty­nyň fi­na­lyn­da Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy bi­len Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň ýy­gyn­dy­la­ry du­şu­şar. Ola­ryň bi­rin­ji­si ýa­rym fi­nal­da Awst­ra­li­ýa­ny 2–0, beý­le­ki­si bol­sa, Öz­be­gis­ta­ny 1–0 ha­sap­lar bi­len ýeň­di. Şol bir wag­tyň özün­de fi­na­la çy­kan 2 to­par Ýa­po­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bi­len...

Zaman Türkmenistan

Ýaş­la­ryň ara­syn­da­ky Bü­tin­dün­ýä III gyş­ky Olim­pi­ýa oýun­la­ry ta­mam­lan­dy. Şweý­sa­ri­ýa­nyň Lo­zan­na şä­he­rin­de ge­çi­ri­len sport baý­ram­çy­ly­gyn­da me­dal sa­na­wy bo­ýun­ça Rus­si­ýa bi­len ýer eýe­si Şweý­sa­ri­ýanyň arasynda ýiti gö­reş gitdi. Ahy­ryn­da al­tyn me­dal­la­ry deň bo­lan iki ýur­duň tür­gen­le­rin­den rus­si­ýa­ly olim­pi­ýa­çy­lar kü­müş me­dal­da...

Zaman Türkmenistan

Hä­zir­ki wagt­da Mel­burn şä­he­rin­de do­wam ed­ýän “Awst­ra­li­ýa Açyk” ten­nis ýa­ry­şy­nyň 3-nji tap­gy­ryn­da tu­nis­li Ons Ja­ber­den as­gyn ge­len Ka­ro­li­na Woz­ni­as­ki ten­nis bi­len hoş­la­şan­dy­gy­ny ha­bar ber­di. 2005-nji ýyl­da pro­fes­sio­nal de­re­je­de çy­kyş edip baş­lan 29 ýa­şyn­da­ky ten­nis­çi WTA-nyň ýa­ryş­la­ryn­da 30 ku­bok ga­zan­dy. Woz­ni­as­ki kar­ýe­ra­sy...

Zaman Türkmenistan

Ita­li­ýa­nyň “In­ter” to­pa­ry “Man­çes­ter Ýu­naý­te­diň” ka­pi­ta­ny, ang­li­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy­sy Eş­li Ýan­gy ha­ta­ry­na goş­dy. 34 ýaş­ly oýun­çy möw­sü­miň ahy­ry­na çen­li “In­ter­de” kä­ren­de­si­ne oý­nar. “In­ter” to­pa­ry “Çel­si­den” ni­ge­ri­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy Wik­tor Mo­ze­si hem trans­fer et­di. 2012-nji ýyl­da “Çel­sä” ge­çen oýun­çy­ny iň­lis klu­by dür­li ýyl­lar­da...

Zaman Türkmenistan

Çempion ahyry üýtgeýärFutzal bo­ýun­ça 8-nji Azi­ýa çem­pio­na­ty 2006-njy ýy­lyň 21–27-nji ma­ýyn­da Öz­be­gis­ta­nyň paý­tag­ty Daş­kent şä­he­rin­de ge­çi­ril­ýär. 16 ýy­gyn­dy­nyň gat­na­şan ýa­ry­şy­na Awst­ra­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy il­kin­ji ge­zek we­kil­çi­lik ed­ýär. To­par­lar 4 A to­par­ça­da çy­kyş edip, du­şu­şyk­lar Ýu­nu­sa­bad Sport top­lu­myn­da ge­çi­ril­ýär....

Zaman Türkmenistan

Oduň eme­le gel­me­gi üçin ho­wa hem-de bel­li bir gyz­gyn­lyk ge­rek. Suw oda de­ge­nin­de ot bi­len ho­wa­nyň ara­sy­ ýa­py­lyp, onuň öç­me­gi­ne ge­tir­ýär. Suw çalt ak­ýan­dy­gy se­bäp­li äh­li ýe­re ýaý­rap, ody öçür­ýär. Şeý­le hem oda de­gen su­wuň gyz­gyn­ly­gy ýo­kar­la­nyp, bug eme­le gel­ýär. Bu­g, ýag­ny ga­za öw­rü­len suw has giň ýe­ri gap­lap al­ýar. Bu hem oduň öç­me­gi­ne...

Zaman Türkmenistan

Bu söz la­tyn­ça “meň­ze­şi­ni ýa­sa­mak” diý­me­gi aň­lad­ýan “fac si­mi­lar” sö­zün­den ge­lip çyk­ýar. Ara­gat­na­şy­gyň bu gör­nü­şi ibe­ri­ji we ka­bul edi­ji iki en­jam ar­ka­ly haý­sy­dyr bir ýaz­gy­ny ýa-da şe­ki­li baş­ga ýe­re ge­çir­ýär. Ibe­ri­ji en­jam mag­lu­ma­ty elekt­rik sig­nal­la­ry­nyň üs­ti bi­len te­le­fon ýa-da ra­dio ge­çi­ri­ji­le­ri ar­ka­ly ka­bul edi­ji en­ja­ma...

Zaman Türkmenistan

Ýu­pi­ter Gün ul­ga­myn­da­ky iň uly pla­ne­ta bo­lup, Gün ta­rap­dan 5-nji ha­tar­da ýer­leş­ýär. Aý­dan we We­ne­ra­dan soň­ra, ýag­ty bo­lup gö­rün­ýän üçün­ji as­man ji­si­mi bo­lan bu pla­ne­ta­ beý­le­ki äh­li pla­ne­ta­la­ryň ählisinden 2,5 es­se ulu­dyr. Bu äpet pla­ne­ta ga­ty ji­sim­­den däl-de, wo­do­rod we ge­liý gaz­la­ryn­dan eme­le ge­lip­dir. Em­ma onuň ýad­ro­sy­nyň ga­ty­dy­gy...

Zaman Türkmenistan

Ag­şam do­kuz­da ýa­typ, ir­den ýe­di­de tur­mak on sa­gat uk­la­nan­dy­gy­ny aň­lat­ma­ýar. Se­bä­bi kä­ha­lat­da di­şi­mi­zi ýu­wup, ba­şy­my­zy ýas­sy­ga goý­ma­gy­my­zyň yz­ýa­ny uk­lap bol­ma­ýar. Soň­ky ýyl­lar­da köp adam ýe­ter­lik uku­sy­ny alyp bil­me­ýär. Mu­nuň esa­sy se­bä­bi mo­bil en­jam­la­ra has köp güý­me­nil­me­gi bi­len bag­ly­dyr. Bi­ler­men­ler mo­bil en­jam­lar­da­ky we...

Zaman Türkmenistan

“Ge­ne­ral Mo­tors” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň aw­to­nom ulag­lar bö­lü­mi “Crui­se” do­lu­ly­gy­na öz­baş­dak he­re­ket ed­ýän ula­gy­ny ta­nyş­dyr­dy. “Ori­gin” at­ly ulag­da do­lan­dy­ry­jy çarh, gaz we du­ru­zy­jy pe­dal­lar göz öňün­de tu­tul­man­dyr. “Chevro­let Bolt EV” elekt­ro­ka­ry­nyň esa­syn­da dö­re­di­len döw­re­bap ulag ýo­lag­çy we ýük gat­nat­mak mak­sa­dy bi­len iş­le­nip...

Zaman Türkmenistan

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 71-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini, polipropileni, suwuklandyrylan gazy, gidroarassalanan dizel...

Türkmen döwlet habarlary
Türkmenistanda çap edilýän türkmen halk ertekileri, olaryň many-mazmuny we dünýä türkmenlerine elýeterliligi

Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmen halk ertekileri, olaryň many-mazmuny, elýeterliligi we täsir-güýji baradaky söhbetdeşliklere gönükdirilýär.

Azatlyk Radiosy
Türkmenistanda çap edilýän türkmen halk ertekileri, olaryň many-mazmuny we dünýä türkmenlerine elýeterliligi

Millionlarça türkmen daşary ýurtlarda ýaşaýar. Olaryň hatarynda öňden bäri Owganystan Eýran ýaly goňşy ýurtlaryň Türkmenistan serhedine golaý araçäkde ýaşaýan türkmenler bar. Galyberse-de, garaşsyzlyk ýyllarynda-da ep-esli türkmenistanly ykdysady, syýasy ýa-da beýleki sebäpler bilen ýurduň daşyna çykyp, daşary ýurtlarda mesgen tutdy. Olaryň bala-çagalary daşary ýurtlarda dünýä indi. Sosial...

Azatlyk Radiosy
Hepdäniň jemi #4 (25.01.2020 ý.)

Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Türkmenistandaky ‘ýer reformasy’ we daýhanlaryň ýer almakdan çekinmeginiň sebäpleri, erkek milliarderleriň köpelýän wagtynda aýal-gyzlaryň gerdenine düşýän agyr ýük, owgan türkmenleriniň arap hatynda elipbiý döretmek meselesindäki oňuşmazlygy barada geçiren söhbetlerimizi diňläp, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

Azatlyk Radiosy
Türkmenistan ilat ýazuwyny täzeden, sanly tehnologiýalar esasynda geçirmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunbasary Goçmyrat Myradow 24-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa 2022-njy ýylda geçiriljek ilat ýazuwyna görülýän taýýarlyk hakynda hasabat berdi. Türkmenistanyň prezidenti nobatdaky ilat ýazuwyny geçirmek hakyndaky karara 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda gol çekdi we onda ýurduň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň...

Azatlyk Radiosy
Türkmenistan demokratiýa boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar

Britaniýanyň “The Economist Intelligence Unit” barlag merkezi dünýä ýurtlarynyň demokratiýa görkezijileri boýunça ýyllyk indeksini çap etdi, onda dünýäniň 167 ýurdunyň hökümet dolandyryşyndakydemokratiýa derejelerine baha, reýting berilýär. Öňki ýyllarda bolşy ýaly, Türkmenistan bu reýtingde demokratiýa boýunça iň yzdaky ýurtlaryň arasyndaky ornuny saklaýar we bu gezek 162-nji orny aldy. “The...

Azatlyk Radiosy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň gündogar sebitinde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren ýer titremesi zerarly gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan...

Türkmen döwlet habarlary
Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 71-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini, polipropileni, suwuklandyrylan gazy, gidroarassalanan dizel...

Türkmenistan: altyn asyr - Ykdysadyýet
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň gündogar sebitinde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren ýer titremesi zerarly gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan...

Türkmenistan: altyn asyr - Resmi habarlar
Darganatada ýerli ýaşaýjylar tiz kömek ulaglarynyň ýetmezçiliginden kösenýär

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň ýaşaýjylary etrapda tiz kömek ulaglarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär.

Azatlyk Radiosy
Mary şäherinde ähli edara-kärhanalaryň, şol sanda hususy iş ýerleriň işgärleri arassaçylyk işlerine çekilýär

23-nji ýanwarda Mary şäheriniň ähli edara-kärhanalarynyň işgärleri arassaçylyk işlerine çekildi.

Azatlyk Radiosy
Marynyň ähli hassahanalarynda barlag geçirilýär, keselhanalar “ýok dermanlary”, “bar ýaly” edip görkezýär

Şu hepdäniň başyndan bäri Mary şäherinde ýerleşýän ähli hassahanalarda barlag geçirilýär.

Azatlyk Radiosy
Ahalda gurulýan täze şäher sebäpli onlarça gektar meýdany tutýan miweli baglar ýok edildi

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Gorjaw geňeşliginde alnyp barylýan täze gurluşyklar sebäpli onlarça gektar meýdany tutýan miweli baglar çapylyp ýok edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň biri-birinden garaşsyz iki habarçysy habar berýär.

Azatlyk Radiosy
Marynyň ähli hassahanalarynda barlag geçirilýär, keselhanalar “ýok dermanlary”, “bar ýaly” edip görkezýär

Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginiň, Welaýat saglyk saklaýyş bölüminiň hem-de Döwlet gözegçilik gullugynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän barlaglarda hassahanalaryň derman üpjünçiligine seredilýär. Bu barada jikme-jik maglumat beren Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, geçirilýän barlaglaryň fonunda şäher keselhanalarynyň käbirleri öz...

Azatlyk Radiosy
Mary şäherinde ähli edara-kärhanalaryň, şol sanda hususy iş ýerleriň işgärleri arassaçylyk işlerine çekilýär

Olara edaralaryň içlerini we ýollaryň kenarlaryny arassalatdylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerinde regiondan habar berýär. “Ýol kenarlaryndan her işgäre üç ädimden ýer paýlap berdiler, ol ýerleri pil bilen agdarmaly, guran otlary aýyrmaly we ýanýodalary sübse bilen süpürmeli” diýip, Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýtdy. Adatça,...

Azatlyk Radiosy
Darganatada ýerli ýaşaýjylar tiz kömek ulaglarynyň ýetmezçiliginden kösenýär

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň ýaşaýjylary etrapda tiz kömek ulaglarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Azatlygyň bu welaýatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä, etrap hassahanasynda tehniki näsazlygy bolan 10 töweregi Tiz kömek ulagy ulag maliýe kynçylyklary sebäpli wagtynda işe girizilmeýär, olaryň sürüjileri tölegsiz iş rugsadyna çykaryldy. Bularyň jikme-jiklikleri barada Azatlyk...

Azatlyk Radiosy
Hytaýda täze wirusyň ýaýran mahaly, Türkmenistan arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy çärelerini güýçlendirdi

Türkmenistan ýurduň çägine daşary ýurtlardan ýokanç keselleriň getirilmeginiň öňüni almak we sanitar-epidemiologik durnuklylygy saklamak boýunça çärelerini güýçlendirdi. Bu çäre Hytaýda ölüm howply täze wirusyň ýaýrap başlandygy barada dünýä metbugatynda habarlaryň peýda bolmagynyň yzýanyna gabat geldi. “Ulag-aragatnaşyk ýollarynyň çatrygynda ýerleşýän ýurduň geografik ýerleşişini, halkara...

Azatlyk Radiosy
Ahalda gurulýan täze şäher sebäpli onlarça gektar meýdany tutýan miweli baglar ýok edildi

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Gorjaw geňeşliginde alnyp barylýan täze gurluşyklar sebäpli onlarça gektar meýdany tutýan miweli baglar çapylyp ýok edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň biri-birinden garaşsyz iki habarçysy habar berýär. “Geňeşlikde welaýatyň täze dolandyryş merkezini gurmak işleri amala aşyrylýar. Gurluşyk meýdanyna geňeşligiň miweli baglary hem goşuldy. Gurluşyk tehnikalary...

Azatlyk Radiosy

Reňkli fotosuratlar geçen asyryň başlarynda peýda boldy. Hatda 1850-nji ýyllarda hem dürli usullar arkaly reňkli fotosuratlar düşürilipdir. Şeýle köp wagtyň geçendigine garamazdan, golaýda Germaniýanyň “Leica” kompaniýasy ak-gara fotoenjamyny satuwa çykardy. “Leica M10 Monochrom” atly fotoapparatyn has geň galdyrýan tarapy onuň bahasy boldy. Häzirki wagtda Malaýziýada müşderilere hödürlenen...

Zaman Türkmenistan
Türkmen elektroenergetikasynyň eksport kuwwaty artýar

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň «Çalyk Holding A.Ş.» kompaniýasynyň golçur kärhanasy bolan «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» kompaniýasynyň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamasyny amala aşyrmakda hyzmatdaşlyk etmek boýunça ylalaşyga gol çekildi. Duşuşyk hormatly Prezidentimiz Gurbanguly...

Türkmenistan: altyn asyr - Hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak, şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Energetika ministrligine Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik...

Türkmenistan: altyn asyr - Resmi habarlar
24.01.2020  | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer...

Türkmen döwlet habarlary