Nyýazow adyndaky hassahanada ýokanç keseller bölegi döredildi, Daşoguz keselhanalary hassalardan boşadylýar
Sport we Saglyk
Nyýazow adyndaky hassahanada ýokanç keseller bölegi döredildi, Daşoguz keselhanalary hassalardan boşadylýar
Türkmenistan bugdaý planyny 'doldy'. Bergili çykan daýhanlar prokuratura çagyrylýar
Ykdysadyýet we Senagat
Türkmenistan bugdaý planyny 'doldy'. Bergili çykan daýhanlar prokuratura çagyrylýar
ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerine hat iberip, adalatsyz tussag edilen bendileri boşatmaga çagyrdy
Medeniýet we Jemgyýet
ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerine hat iberip, adalatsyz tussag edilen bendileri boşatmaga çagyrdy
Türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlary polisiýa çagyrylýar
Beýleki täzelikler
Türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlary polisiýa çagyrylýar
Mejlis prezidentiň 'şahsyýet we maşgala kultuny ýene bir gezek dabaralandyryp', onuň agtygy Kerimgulyny sylaglady
Medeniýet we Jemgyýet
Mejlis prezidentiň 'şahsyýet we maşgala kultuny ýene bir gezek dabaralandyryp', onuň agtygy Kerimgulyny sylaglady
Waşington pandemiýa wagtyndaky azyk bilen gyzyklandy, Aşgabat owgan gürrüňlerini gaýtalady
Ykdysadyýet we Senagat
Waşington pandemiýa wagtyndaky azyk bilen gyzyklandy, Aşgabat owgan gürrüňlerini gaýtalady
Nyýazow adyndaky hassahanada ýokanç keseller bölegi döredildi, Daşoguz keselhanalary hassalardan boşadylýar
Sport we Saglyk
Nyýazow adyndaky hassahanada ýokanç keseller bölegi döredildi, Daşoguz keselhanalary hassalardan boşadylýar
Türkmenistanyň hassahanalarynda COVID-19 simptomly näsaglar köpelýär
Sport we Saglyk
Türkmenistanyň hassahanalarynda COVID-19 simptomly näsaglar köpelýär
Türkmenistan Eýran bilen aradaky gaz dawasy boýunça Halkara Arbitraž sudunda ýeňiş gazandy’
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
Türkmenistan Eýran bilen aradaky gaz dawasy boýunça Halkara Arbitraž sudunda ýeňiş gazandy’
Waşington pandemiýa wagtyndaky azyk bilen gyzyklandy, Aşgabat owgan gürrüňlerini gaýtalady
Ykdysadyýet we Senagat
Waşington pandemiýa wagtyndaky azyk bilen gyzyklandy, Aşgabat owgan gürrüňlerini gaýtalady
Mejlis prezidentiň “şahsyýet we maşgala kultuny ýene bir gezek dabaralandyryp”, onuň agtygy Kerimgulyny sylaglady
Medeniýet we Jemgyýet
Mejlis prezidentiň “şahsyýet we maşgala kultuny ýene bir gezek dabaralandyryp”, onuň agtygy Kerimgulyny sylaglady
Türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlary polisiýa çagyrylýar
Sport we Saglyk
Türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlary polisiýa çagyrylýar
Türkmenistan bugdaý planyny 'doldy'. Bergili çykan daýhanlar prokuratura çagyrylýar
Ykdysadyýet we Senagat
Türkmenistan bugdaý planyny 'doldy'. Bergili çykan daýhanlar prokuratura çagyrylýar
Aşgabatda ençeme kärhana ýapyldy ýa-da birikdirildi, onlarça adam işsiz galdy
Medeniýet we Jemgyýet
Aşgabatda ençeme kärhana ýapyldy ýa-da birikdirildi, onlarça adam işsiz galdy
Türkmenistan Eýran bilen aradaky gaz dawasy boýunça Halkara Arbitraž sudunda ýeňiş gazandy’
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
Türkmenistan Eýran bilen aradaky gaz dawasy boýunça Halkara Arbitraž sudunda ýeňiş gazandy’
Daşary ýurtlardaky türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar’
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
Daşary ýurtlardaky türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar’
Prezident Gökdepede akgoýun toý’ sadakasyny berdi, Marynyň baş metjidinde TW üçin sadaka gurnap, ýazgy edildi
Sport we Saglyk
Prezident Gökdepede akgoýun toý’ sadakasyny berdi, Marynyň baş metjidinde TW üçin sadaka gurnap, ýazgy edildi
Farabyň we Çärjewiň ýaşaýjylary tupandan soňky haýal dikeldişden şikaýat etdi, prezident etrap häkimlerine käýinç berdi
Beýleki täzelikler
Farabyň we Çärjewiň ýaşaýjylary tupandan soňky haýal dikeldişden şikaýat etdi, prezident etrap häkimlerine käýinç berdi
Serhetleriň ýapyk bolmagy türkmen ÝOJ-laryna "giriş parasyny" iki esse ýokarlandyrdy
Ylym we Tehnologiýa
Serhetleriň ýapyk bolmagy türkmen ÝOJ-laryna "giriş parasyny" iki esse ýokarlandyrdy
Nägilelikleriň artýan wagty, döwlet metbugaty prezidenti dini gymmatlyklar bilen ilteşdirip, wagyz edip başlady
Medeniýet we Jemgyýet
Nägilelikleriň artýan wagty, döwlet metbugaty prezidenti dini gymmatlyklar bilen ilteşdirip, wagyz edip başlady
Lebabyň ýokanç keseller hassahanasynda 61 ýaşly bir adam koronawirusdan aradan çykdy. Aşgabatda köne dermanlar paýlandy
Sport we Saglyk
Lebabyň ýokanç keseller hassahanasynda 61 ýaşly bir adam koronawirusdan aradan çykdy. Aşgabatda köne dermanlar paýlandy
Prezident Gökdepede akgoýun toý’ sadakasyny berdi, Marynyň baş metjidinde TW üçin sadaka gurnap, ýazgy edildi
Sport we Saglyk
Prezident Gökdepede akgoýun toý’ sadakasyny berdi, Marynyň baş metjidinde TW üçin sadaka gurnap, ýazgy edildi
Daşary ýurtlardaky türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar’
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
Daşary ýurtlardaky türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar’
Ykdysadyýet we Senagat
Çörek diňe bir möhüm iýmit bolman, eýsem, tebigatyň ynsana beren mukaddes peşgeşidir
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
30.06.2020 | Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
01.07.2020 | Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
Medeniýet we Jemgyýet
Hojalyk mal saklaýyş agyrlaşýa
Ylym we Tehnologiýa
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileriniň goýberilişi boldy
Medeniýet we Jemgyýet
Täze ýaşaýyş jaýlar toplumy Daşoguzyň binagärlik toplumynyň üstüni ýetirer
Medeniýet we Jemgyýet
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
Ykdysadyýet we Senagat
30.06.2020 | Çörek diňe bir möhüm iýmit bolman, eýsem, tebigatyň ynsana beren mukaddes peşgeşidir
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
30.06.2020 | BMG-niň Ilat gaznasy Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyna goldaw bermäge taýýar
Syýasat we Halkara gatnaşyklar
30.06.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar
Medeniýet we Jemgyýet
30.06.2020 | Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
Medeniýet we Jemgyýet
Türkmen demir ýollary barada