Dekabr 10, Sişenbe

Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär: Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň girdejiler boýunça 85 963 595,0 müň manat we çykdajylar boýunça 85 670 944,0 müň manat möçberinde ýerine ýetirilendigini tassyklamaly. Türkmenistanyň Mejlisiniň BaşlygyG.Mämmedowa Aşgabat şäheri.2019-njy ýylyň 30-njy noýabry.

Türkmen döwlet habarlary
Mýunhende sud edilýän MAN Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatyşmakda aýyplanýar

Germaniýanyň dpa habar agentliginiň habar bermegine görä, “MAN Group” kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatyşmakda aýyplanyp, 9-njy dekabrda Mýunhende sud edilýär.

Azatlyk Radiosy
Maryda döwlet edara-kärhanalaryna we telekeçilere dekabryň ortasyna çenli täze ýyl arçasyny bezemek tabşyryldy

Mary welaýatynda döwlet edara-kärhanalaryna häkimligiň Täze ýyl arçasyny 15-nji dekabra çenli bezäp taýýarlamak boýunça buýruk berildi.

Azatlyk Radiosy
“Türkmenhowaýollary” ÝB-niň çäklerine amala aşyrýan uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýdy

10 aýa çeken arakesmeden soň “Türkmenhowaýollary” gullugy Ýewropa Bileleşigine amala aşyrýan uçar gatnawlaryny 7-nji dekabrda täzeden ýola goýdy. Bu barada AFP habar berýär.

Azatlyk Radiosy
Lebabyň we Marynyň bankomatlary ýene kadaly işlemeýär, pul nagtlaşdyrmak bilen bagly nobatlar dowam edýär

Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlarynda raýatlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak bilen bagly problemalary, bankomatlaryň öňündäki nobatlar dowam edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň biri-birinden garaşsyz Lebapdaky we Marydaky habarçylary habar berýär.

Azatlyk Radiosy
Marynyň köçelerinde we desgalarynda gözegçilik güýçlendirildi

Maryda polisiýa we Ýangyn howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň sany köpelip, şäheriň köçelerine we desgalaryna gözegçilik güýçlendirildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Marydaky habarçylarynyň biri habar berýär. “Şäheriň her bir köçesinde we pyýadalaryň geçelgelerinde ýangyn söndürijiler ýerleşdirildi. Polisiýa işgärleri ähli marketlere, dükanlara, kafelere, bankomatlara, banklaryň içine we daşyna,...

Azatlyk Radiosy
Aşgabatda ýag, ýumurtga we şeker iň geçginli haryt bolmagynda galýar

Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, täze ýyl baýramçylygynyň golaýlamagy bilen paýtagt ýaşaýjylaryna azyk önümleri öňküsinden has elýeterli bolupdyr, emma çäklendirmeler hem saklanýar. - Indi döwlet dükanlarynda bir kilogramy 7 manatlyk şekeri hem bank kartlaryna satýarlar. Şeýlelikde şu gün adamlar harytlary şeýle goşup satyn alýarlar. Bir çüýşe "Oleýna" ýagyny 13...

Azatlyk Radiosy
Maryda döwlet edara-kärhanalaryna we telekeçilere dekabryň ortasyna çenli täze ýyl arçasyny bezemek tabşyryldy

Mary welaýatynda döwlet edara-kärhanalaryna häkimligiň Täze ýyl arçasyny 15-nji dekabra çenli bezäp taýýarlamak boýunça buýruk berildi. Häkimlik welaýatyň çägindäki her bir hususy dükan eýelerine dükanlarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmagy, ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezegleri bilen bezemegi tabşyrdy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Marydan habar berdi....

Azatlyk Radiosy
“Türkmenhowaýollary” ÝB-niň çäklerine amala aşyrýan uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýdy

10 aýa çeken arakesmeden soň “Türkmenhowaýollary” gullugy Ýewropa Bileleşigine amala aşyrýan uçar gatnawlaryny 7-nji dekabrda täzeden ýola goýdy. Bu barada AFP habar berýär. “AFP-niň Türkmenistandaky korrespondenti howa gullugynyň sagat 7:00-däki GMT (Aşgabat wagty bilen 12:00-red.) Frankfurt gatnawyna registrasiýadan geçmek üçin 50 ýolagçynyň nobata durandygyny gördi” diýip, Fransiýanyň Agence...

Azatlyk Radiosy
Lebabyň we Marynyň bankomatlary ýene kadaly işlemeýär, pul nagtlaşdyrmak bilen bagly nobatlar dowam edýär

Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlarynda raýatlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak bilen bagly problemalary, bankomatlaryň öňündäki nobatlar dowam edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň biri-birinden garaşsyz Lebapdaky we Marydaky habarçylary habar berýär. “Şu gün Mary şäheriniň ‘Belent’ söwda merkeziniň golaýyndaky ‘Türkmenistan’ bankynyň daşyndaky bankomatlaryň öňünde 200-300 adam üýşdi....

Azatlyk Radiosy
Mýunhende sud edilýän MAN Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatyşmakda aýyplanýar

Germaniýanyň dpa habar agentliginiň habar bermegine görä, “MAN Group” kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatyşmakda aýyplanyp, 9-njy dekabrda Mýunhende sud edilýär. Maglumata görä, kompaniýanyň 68 ýaşly öňki ýolbaşçysynyň 2002-2003-nji ýyllarda Merkezi Aziýadaky öňki sowet respublikalarynda hökümet resmilerine para bermekde möhüm rol oýnandygy aýdylýar. Şeýle-de...

Azatlyk Radiosy
«Türkmenistanyň sungaty we arhitekturasy» atly neşiriň nobatdaky sany çapdan çykdy

Medeni miras ähli döwürlerde nesilleriň üznüksiz arabaglanyşygyny üpjün edip, milletiň ruhy taýdan ösüşini kemala getirip, onuň taryhy hakydasynyň kepili bolup çykyş edýär. Türkmenistanda döwlet derejesinde halkymyzyň ruhy we maddy medeniýetine degişli ýadygärlikleri geljekki nesiller üçin aýawly saklamak we öwrenmek işine uly üns berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň...

Türkmenistan: altyn asyr - Medeniýet we Miras
09.12.2019  | Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine sebitleri we paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba...

Türkmen döwlet habarlary
09.12.2019  | «Türkmenistanyň sungaty we arhitekturasy» atly neşiriň nobatdaky sany çapdan çykdy

Medeni miras ähli döwürlerde nesilleriň üznüksiz arabaglanyşygyny üpjün edip, milletiň ruhy taýdan ösüşini kemala getirip, onuň taryhy hakydasynyň kepili bolup çykyş edýär. Türkmenistanda döwlet derejesinde halkymyzyň ruhy we maddy medeniýetine degişli ýadygärlikleri geljekki nesiller üçin aýawly saklamak we öwrenmek işine uly üns berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň...

Türkmen döwlet habarlary
Tabşyryklary 120% ýerine ýetiren resmä, ýagdaýy düzetmese, işini ýitirjegi duýduryldy, 'syýahata' gidýän köpelýär

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýene bir wise-premýere, bu gezek Baýramgeldi Öwezowa örän tiz wagt içinde wezipesinden boşadylmagynyň ahmaldygyny duýdurdy. Adatça, türkmen hökümetiniň agzalary ýylyň dowamynda edilen işleriň netijeleri boýunça geçirilýän mejlislerde hasabat berenlerinde, öz işleriniň netijelidigini tassyklamak üçin uly-uly ösüş sanlaryny mysal getirýärler....

Azatlyk Radiosy
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze binalary

Halkara Bitaraplyk gününiň öň ýanynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda täze binalaryň açylyş dabaralary boldy. Şol dabaralara Ahal welaýatynyň häkimi S.Berdimuhamedow, welaýat hem-de etrap häkimlikleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, gurluşykçylar, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda dürli ugurly täze desgalaryň ulanmaga...

Türkmenistan: altyn asyr - Jemgyýet we Saglyk
08.12.2019  | Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze binalary

Halkara Bitaraplyk gününiň öň ýanynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda täze binalaryň açylyş dabaralary boldy. Şol dabaralara Ahal welaýatynyň häkimi S.Berdimuhamedow, welaýat hem-de etrap häkimlikleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, gurluşykçylar, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda dürli ugurly täze desgalaryň ulanmaga...

Türkmen döwlet habarlary
Türkmenistanyň saglyk pudagyndaky 'bärden gaýtmalar' we mümkinçiligi bolan raýatlaryň daşary ýurtlardaky çykalgalary

28-nji noýabrda Azatlyk Radiosyna türkmen lukmanlarynyň ýerli şypahanalarda saglygy anyklaýyş enjamlaryndan doly güýjünde peýdalanyp bilmeýändikleri barada habar gelip gowuşdy. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Hazar deňziniň kenaryndaky “Awaza" şypahanasynda lukmanlaryň anyklaýyş enjamlaryny işledip, olardan doly güýjünde peýdalanyp bilmeýändiklerini onlarça türkmenistanlynyň...

Azatlyk Radiosy
Türkmenistanyň saglyk pudagyndaky 'bärden gaýtmalar' we mümkinçiligi bolan raýatlaryň daşary ýurtlardaky çykalgalary

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda türkmen raýatlarynyň saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurtlara gitmegi, munuň mümkin bolan sebäpleri we şu temanyň töweregindäki beýleki meseleler barada gürrüň gozgalýar.

Azatlyk Radiosy
Hepdäniň jemi #49 (07.12.2019 ý.)

Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Türkmenistanyň IIM-niň ozalky başlygynyň we ozalky gümrük resmisiniň parahorlyklarynyň ‘üstüniň açylmagynyň’ mümkin bolan sebäpleri, türkmen-özbek-owgan elektrik hyzmatdaşlygy we Owganystanyň özüni energiýa bilen üpjün etmek mümkinçilikleri baradaky söhbetlerimizi diňläp, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

Azatlyk Radiosy
Berdimuhamedow 528 tussagyň günäsini geçip, salgytlaryň doly möçberinde ýygnalmagyny tabşyrdy

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy dekabrda, Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli, 528 tussagyň günäsini geçmek hakyndaky karara gol çekdi. Günäsi geçilenleriň arasynda halkara hukuk toparlary tarapyndan syýasy bendi ýa-da wyždan ýesiri diýlip hasaplanan tussaglaryň bardygy ýa ýokdugy belli däl, olaryň atlary, 1990-njy ýyllaryň başynda bolşy ýaly, metbugatda çap edilmeýär....

Azatlyk Radiosy

Fut­bol bo­ýun­ça gel­jek ýy­lyň tom­sun­da, has ta­ky­gy, 2020-nji ýy­lyň 12-nji iýuny – 12-nji iýu­ly ara­ly­gyn­da yk­ly­myň 12 şä­he­rin­de ge­çi­ril­jek 16-njy Ýew­ro­pa çem­pio­na­ty­nyň to­par­ça­la­ry­nyň bi­je­le­ri çe­kil­di. Ru­my­ni­ýa­nyň paý­tag­ty Bu­ha­rest şä­he­rin­de ge­çi­ri­len bi­je çe­ki­liş da­ba­ra­sy­na fut­bol dün­ýä­si­niň öň­ki-soň­ky ýyl­dyz­la­ry, tä­lim­çi­ler...

Zaman Türkmenistan

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ru­hy­ýet köş­gün­de Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­na üýt­get­me­le­ri we goş­ma­ça­la­ry gi­riz­mek bo­ýun­ça 2019-njy ýy­lyň 25-nji sent­ýab­ryn­da bo­lan Halk Mas­la­ha­tyn­da de­giş­li çöz­güt esa­syn­da dö­re­di­len Kons­ti­tu­si­on to­pa­ryň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di.Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz mej­li­si açyp, bu çä­rä­niň esa­sy mak­sa­dy­nyň...

Zaman Türkmenistan

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy bi­len türk­men ar­heo­log­la­ry­nyň ge­çi­ren iş­le­ri­niň ne­ti­je­sin­de ýü­ze çy­ka­ry­lan gym­mat­lyk­lar ýur­du­my­zyň mu­zeý­le­ri­ne da­ba­ra­ly ýag­daý­da be­ril­di. Ahal we­la­ýa­ty­nyň çä­gin­dä­ki ta­ry­hy-me­de­ni ýa­dy­gär­lik­ler­de ge­çi­ri­len ga­zuw-ag­ta­ryş iş­le­ri wag­tyn­da ýü­ze çy­ka­ry­lan ta­ry­hy ar­heo­lo­gik...

Zaman Türkmenistan

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň “Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi” at­ly ki­ta­by­nyň ikin­ji jil­di arap di­lin­de ne­şir edil­di. Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­tin­de mil­li Li­de­ri­mi­ziň arap di­lin­de ne­şir edi­len ki­ta­by­nyň ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Da­ba­ra Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň Yl­my ara­gat­na­şyk we göz­leg­ler...

Zaman Türkmenistan

Ýy­lyň iň ök­de fut­bol­çy­sy­na be­ril­ýän “Al­tyn top” (Bal­lon d’Or) baý­ra­gy­na “Bar­se­lo­na­nyň” ar­gen­ti­na­ly su­per ýyl­dy­zy Lio­nel Mes­si la­ýyk gö­rül­di. Şun­luk­da, “France Fo­ot­ball” žur­na­ly ta­ra­pyn­dan gow­şu­ryl­ýan “Bal­lon d’Or” baý­ra­gy­ny Lio­nel Mes­si 6-njy ge­zek eýe­läp, ol bu ugur­da re­kor­dy öz ady­na ge­çir­di. 32 ýaş­ly fut­bol­çy mun­dan ozal, 2009-njy,...

Zaman Türkmenistan

Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin hem-de Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň (HHR) Baş­ly­gy Si Szin­pin te­le­köp­ri ar­ka­ly “Si­bi­riň güý­ji” gaz ge­çi­ri­ji­si­ni ulan­ma­ga ber­di­ler. Bu ge­çi­ri­ji ar­ka­ly Rus­si­ýa­nyň te­bi­gy ga­zy Hy­ta­ýa ak­dy­ry­lyp baş­lan­dy. Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti te­le­köp­ri ar­ka­ly “Rug­sat ber­ýä­rin”, HHR-iň Baş­ly­gy bol­sa, “Ýo­la...

Zaman Türkmenistan

Sa­na­wyň bi­rin­ji or­nu­ny eýe­le­ýän Gon­kon­ga 26,7 mil­li­on da­şa­ry ýurt­ly ba­ryp­dyr. Bu mag­lu­mat­la­ryň ýyl ta­mam­lan­man­ka ýaý­ra­dy­lan­dy­gy üçin reý­ting­dä­ki orun­la­ryň az­da-kän­de üýt­gäp bil­jek­di­gi bel­le­nil­ýär. Mag­lu­mat­da ýy­lyň do­wa­myn­da 1,5 mil­liard ada­myň da­şa­ry ýurt­la­ra sy­ýa­hat et­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýan­dy­gy bel­le­nil­ýär. Gon­kong Gün­do­gar...

Zaman Türkmenistan

Gün­do­gar Af­ri­ka­da ýer­leş­ýän Efi­o­pi­ýa öz ma­li­ýe se­riş­de­le­ri bi­len dur­mu­şa ge­çir­ýän kos­mos mak­sat­na­ma­sy­nyň çäk­le­rin­de il­kin­ji eme­li hem­ra­sy­ny älem gi­ňiş­li­gi­ne ibe­rer. Oba ho­ja­ly­gy we mag­dan se­na­ga­ty üçin ula­nyl­jak eme­li hem­ra­nyň 17-nji de­kabr­da Hy­taý­dan ko­smo­sa çy­ka­ryl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýär. “ETRSS-1” at­ly eme­li hem­ra­ny...

Zaman Türkmenistan

10-njy no­ýabr­da Is­pa­ni­ýa­da ge­çi­ri­len saý­law­lar­dan soň­ra ýur­duň De­pu­tat­lar Kong­re­si we Se­na­ty tä­ze­den işe baş­la­dy. Ýurt­da iki pa­la­ta­ly par­la­ment bo­lup, ola­ryň iki­si­niň hem baş­lyk­ly­gy­na ze­nan ýol­baş­çy saý­lan­dy. Par­la­men­tiň ýo­kar­ky pa­la­ta­sy bo­lan Se­na­ta ze­nan ýol­baş­çy­nyň saý­lan­ma­gy bol­sa, ýur­duň ta­ry­hyn­da il­kin­ji ge­zek bol­ýar....

Zaman Türkmenistan

Is­pa­ni­ýa­nyň paý­tag­ty Mad­rid­de dün­ýä­niň äh­li döw­let­le­ri­niň we­kil­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da howanyň öz­ger­me­gi­niň öňü­ni al­ma­ga ba­gyş­la­nan mas­la­hat (COP25) ge­çi­ril­ýär. Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy ta­ra­pyn­dan gu­ral­ýan “He­re­ket et­me­giň wag­ty” şy­ga­ry bi­len ge­çi­ril­ýän maslahatda, daş­ky gur­şaw bi­len bag­ly gaý­ra­go­ýul­ma­syz me­se­le­le­ri...

Zaman Türkmenistan

Beýleki ne­şir­ler bi­len bir ha­tar­da “Za­man-Türk­me­nis­tan” ga­zet­ini uly hö­wes bi­len oka­ýa­ryn. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň dur­mu­şa ge­çir­ýän asyl­ly içe­ri hem da­şa­ry sy­ýa­sat­y ba­ra­da dö­wür­le­ýin ne­şir­ler ar­ka­ly yzy­gi­der­li ta­nyş­ýa­rys. 40 ýy­la go­laý wagt­lyk mu­gal­lym­çy­lyk tej­ri­bäm­de dö­wür­le­ýin ne­şir­ler me­niň iň ýa­kyn he­ma­ýat­çy­la­rym bo­lup...

Zaman Türkmenistan

Awst­ri­ýa­nyň Insb­ruk şä­he­ri 2020-nji ýyl­dan baş­lap, şä­he­re gel­ýän sy­ýa­hat­çy­la­ryň jem­gy­ýet­çi­lik ulag­la­ryn­dan mugt peý­da­lan­ma­gy­na müm­kin­çi­lik dö­red­ýär. Bu ba­ra­da şä­he­riň sy­ýa­hat­çy­lyk eda­ra­sy ha­bar ber­ýär.Bu düz­gün 2020-nji ýy­lyň 1-nji ma­ýyn­dan güý­je gir­ýär. Bu ýe­ňil­lik­den Insb­ruk şä­he­ri­ne iki gün­lük we şon­dan köp wagt­lyk gel­ýän...

Zaman Türkmenistan

Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki “Olim­pi­ýa” myh­man­ha­na­syn­da 2019-njy ýy­lyň 6-njy de­kab­ryn­da Azi­ýa­nyň fut­bol kon­fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň, Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň fut­bol fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň jo­gap­kär iş­gär­le­ri­niň we beý­le­ki hü­när­men­le­riň gat­naş­ma­gyn­da Azi­ýa­nyň fut­zal çem­pio­na­ty­nyň bi­je atyş­lyk...

Zaman Türkmenistan

Uçar önüm­çi­li­gin­de öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­la­ryň bi­ri ha­sap­lan­ylýan “Air­bus” dün­ýä­niň il­kin­ji gib­rid ýo­lag­çy uça­ry­ny ön­dür­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Bu ba­ra­da kom­pa­ni­ýa­nyň ýol­baş­çy­sy Giý Fo­ri ha­bar ber­di.Ol: “Bi­ziň mak­sa­dy­myz dün­ýä­niň il­kin­ji az em­mi­si­ýa­ly ýo­lag­çy uça­ry­ny ön­dür­mek­den yba­rat­dyr” – di­ýip bel­le­di. Kom­pa­ni­ýa 2035-nji...

Zaman Türkmenistan

Gök­de­pe et­ra­byn­da döw­re­bap ýy­la­dyş­ha­na­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy, ol “Üzüm­çi­lik” daý­han bir­le­şi­gi­niň çä­gin­de gu­rul­dy. Bu wa­ka my­na­sy­bet­li ge­çi­ri­len da­ba­ra we­la­ýa­tyň hä­ki­mi S.Berdimuhamedow, et­rap hä­kim­li­gi­niň hem-de jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň...

Zaman Türkmenistan

Bin­ýa­dy berk­den tu­tu­lan döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly we öň­den­gö­rü­ji­lik­li baş­tu­tan­ly­gy esa­syn­da ýur­du­myz da­şa­ry sy­ýa­sat­da hem uly ro­waç­lyk­lar ga­za­nyp, be­ýik men­zil­le­re ýet­ýär. Bu aja­ýyp üs­tün­lik­ler ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy, sy­ýa­sy, me­de­ni ugur­lar­da giň ge­ri­me eýe bol­ýan hal­ka­ra...

Zaman Türkmenistan

Hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de we paý­tag­ty­myz­da Hal­ka­ra Bi­ta­rap­lyk gü­nü­ni my­na­syp de­re­je­de da­ba­ra­lan­dyr­mak ug­run­da giň möç­ber­li taý­ýar­lyk iş­le­ri al­nyp ba­ryl­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, ýur­du­my­zyň baş şä­he­ri­niň et­rap­la­ryn­da şan­ly se­ne my­na­sy­bet­li taý­ýar­lyk iş­le­ri top­lum­la­ýyn esas­da ama­la aşy­ryl­ýar. Mä­lim...

Zaman Türkmenistan

ABŞ-da uzak wagt­lap za­ýa­lan­ma­ýan al­ma­nyň tä­ze gör­nü­şi sa­tu­wa çy­ka­ryl­dy. Al­ma­nyň bu gör­nü­şi­ni so­wa­dy­jy­lar­da 1 ýyl­lap sak­lap bol­ýar. Bu ba­ra­da “BBC” te­le­ýaý­ly­my ha­bar ber­ýär. Al­ma­nyň täze gör­nü­şi­ni eme­le ge­tir­mek üçin 20 ýyl zäh­met çe­ki­lip­dir.Almanyň “Cos­mic Crisp” gör­nü­şi­niň “Ho­neycrisp” we “En­terp­ri­se” sort­la­ry­ny sap­mak ar­ka­ly şeýle...

Zaman Türkmenistan
Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, BAE-den, Türkiýeden, Şotlandiýadan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny we nebit ýol bitumyny satyn aldylar. Birleşen Arap Emirliklerinden we...

Türkmenistan: altyn asyr - Ykdysadyýet
Maryda ýokary tehnologiýaly aýkagap fabrigi gurlar

«Röwşen» HK erkekler, zenanlar we çagalar aýakgaplarynyň her günki çykarylyşyny artdyrmagy göz öüňnde tutýar. Maryly telekeçiler munuň üçin 800 iş orunly döwrebap iri fabrik gurmagy we ýylda birnäçe million jübüt aýakgap öndürmegi göz öňünde tutýarlar. Bu iri taslamany durmuşa geçirmek üçin hususy kärhana ýedi gektar ýer bölünip berildi. Kärhananyň öz güýji bilen ýakyn iki ýylda gurjak döwrebap...

Türkmenistan: altyn asyr - Ykdysadyýet
Ýurdumyzyň gündogaryndaky Halaç etrabynda kiçi energiýa beketleriniň ikisi döwrebaplaşdyryldy

«Lebapenergo» Önümçilik birleşiginiň hünärmenleri Amyderýa jülgesinde energetika desgalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleriň täze tapgyryny tamamladylar. Halaç etrabynda tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrylan kuwwatlylygy 110/10 kilowat bolan «Halaç» we «Çohpetde» energiýa kiçi beketleri işläp başlady. Olar ilatly ýerleriň we halk hojalyk desgalarynyň energiý üpjünçiliginiň netijeliligini...

Türkmenistan: altyn asyr - Ykdysadyýet

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, BAE-den, Türkiýeden, Şotlandiýadan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny we nebit ýol bitumyny satyn aldylar. Birleşen Arap Emirliklerinden we...

Türkmen döwlet habarlary
Şekillendiriş sungaty muzeýiniň baýramçylyk sergisi

Şekillendiriş sungaty muzeýinde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan sergi açyldy. Ekspozisiýada žiwopis we amaly-haşam sungaty eserleri bar. Türkmenistanyň halk nakgaşy Ada Gutlyýewiň ýordumly «Rowaç» halysynda ýurdumyzda «Türkmenistan- rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän 2019-njy ýylyň ilkinji güni doglan ahal-teke tohumly mele taýçanak şekillendirilipdir. Haly şeýle bir nepis dokalypdyr...

Türkmenistan: altyn asyr - Medeniýet we Miras
Sankt-Peterburgda  türkmen nakgaşlarynyň işleriniň sergisi guraldy

6-njy dekabrda Sankt-Peterburgyň Milletler öýünde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp türkmen nakgaşlarynyň işleriniň sergisi açyldy. Ekspozisiýa däplerdir täzeçillikler sazlaşykly utgaşýan milli nedeniýetiň dürli röwüşli tilsimlere baý stilistikasyny görkezýär. Çäräni Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer assosiasiýasynyň bölümi bolan Sankt-Peterburgyň «Mekan» türkmen medeniýeti Jemgyýeti...

Türkmenistan: altyn asyr - Hyzmatdaşlyk
DIM-de geçirilen  metbugat maslahatynda türkmen diplomatlarynyň öňünde goýlan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy

Daşary işler ministrliginde Ministrler Kabinetiniň düýnki giňişleýin mejlisinde kabul edilen çözgütlere, şeýle hem döwlet Baştutanynyň Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmegiň jähtinden ýurdumyzyň diplomatik korpusynyň öňünde goýan wezipelerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. Çärä Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalarynyň we wekilhanalarynyň...

Türkmenistan: altyn asyr - Hyzmatdaşlyk
Maryda zenanlara köpçülikde hijab atynmak gadagan edilýär

Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, Marynyň häkimiýetleri yslam däp-dessurlaryny berjaý edýän we geýimlerini geýýän raýatlary yzarlamagyny dowam etdirýärler.

Azatlyk Radiosy
Lebapda ulaglaryny tehniki barlagdan geçirjek raýatlardan 100 manat para soralýar

Lebap welaýatynda raýatlar ulag serişdelerini döwlet tehniki barlagyndan geçirende resmi töleglerden başga-da, azyndan 100 manat möçberde para bermäge mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçylarynyň biri habar berýär.

Azatlyk Radiosy
Maryda zenanlara köpçülikde hijab atynmak gadagan edilýär

Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, Marynyň häkimiýetleri yslam däp-dessurlaryny berjaý edýän we geýimlerini geýýän raýatlary yzarlamagyny dowam etdirýärler. Namaz okamak, sakgal goýbermek, öýlerde oglanlara sünnet etdirmek ýaly meselelerden daşary indi aýal-gyzlaryň daşarda hijab atynmagy hem bu regionda gadagan edilýär. Şu günler hijably aýal maşgalalary görüp bolmaýar diýse...

Azatlyk Radiosy

Türkmenistanyň toparçadaky bäsdeşleri belli boldy 2020-nji ýylda paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Aziýa boýunça futzal çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysy Wýetnamyň, Täjigistanyň we Omanyň milli ýygyndylary bilen duşuşar. Aşgabat şäherindäki “Olimpiýa” myhmanhanasynda 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň,...

Zaman Türkmenistan