Zemin täzelikler

Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler
Türkmen wekiliýeti Brýusselde birnäçe duşuşyk geçirdi
Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi
BMG-nyň baş sekretary Eýranyň Ysraýyla guran hüjümi barada beýanat berdi
Abdullahiýan: "ABŞ-na Ysraýyla edilen hüjüm barada duýduryş beripdik" diýdi
Eýran Ysraýyla garşy hüjüm başlatdy
DT: 'Açyk pikir alyşmalar syýasy doňakçylygy eredip, raýat jemgyýetiniň kemala gelmegine ýardam berer'
'Açyk pikir alyşmalar syýasy doňakçylygy eredip, raýat jemgyýetiniň kemala gelmegine ýardam berer'
HJ: Türkmençilik türkmenleri abadançylykda saklaýarmy ýa ösüşden saklaýar?
Parahatçylyga we ynanyşmaga bagyşlanan maslahat
Kosmonawtika güni bilen gutladylar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
“Täze Aý” şöhlat, konditer, süýt önümleriniň täze görnüşlerini çykaryp başlady
TDHÇMB-nyň söwdalarynda nebit-himiýa önümlerine uly isleg bildirildi
Türkmen telekeçileri Parižde geçiriljek TEIF 2024 halkara forumyna gatnaşarlar
Sahnada Gilgameş atly spektakly
Halk teatrlarynyň bäsleşigi