Zemin täzelikler

Araqçi: Gepleşikleriň uzaklaşmagyna ýol bermeris
Ruhani: Wena gepleşiklerinde Eýranyň güýçli bolmagy duşmanlaryň iň ýokary basyşynyň ýeňilendigini görkezýär
Salehi: 60% urany baýlaşdyrmak, Eýranyň ýadro ukybyny duşmanlara subut etdi
Türkmenistan metbugat azatlygy boýunça reýtingde eýeleýän ornuny gowulandyrdy
Türkiýäniň häkimiýetleri ýurduň çägindäki türkmen aktiwistleriniň Berdimuhamedowy tankytlamagyny togtatmagyny talap edýärler
Türkmen ykdysatçysy resmi statistikany ulanmaýandyklary üçin maliýe guramalarynyň maglumatlaryny ygtybarsyzlykda aýyplady
Dilden edilen maglumat gadagançlygy. VPN we telefonlar türkmen häkimiýetleriniň nyşanynda
Häkimiýetler düýe gassaplaryna garşy göreşýär’
Häkimiýetler düýe gassaplaryna garşy göreşýär’
Halk Maslahaty: demokratik ösüşiň täze tapgyry
Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakynda ýatlama ýüreklerimizde hemişelik saklanar
BMG-nyň Ýewropa ykdysady Komissiýasynyň 69-nji mejlisine sanly wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşyldy
Online hyzmatlaryny bermek işi ýola goýuldy
Birža täzelikleri
TOPH gazgeçirijiniň owgan böleginiň howpsuzlygynyň esasy Şertlerine gol çekildi
Hytaý 2021-nji ýylda ykdysadyýetiniň ösüşi boýunça dünýäde birinji orny eýeledi
Xiaomi bir minutda 35 müňden gowrak Mi Mix Fold smartfonyny satdy
Ýewropanyň öňdebaryjy klublary Super liganyň döredilendigini habar berdiler
Ženewada Patent hukugy hakyndaky Şertnama goşulmagy hakyndaky Guralyň gowşurylyş dabarasy geçirildi
Türkmenistanda demir ýol peteklerini onlaýn satmak gaýtadan ýola goýuldy
Türkmenistanda lybaslaryň iň gowy dizaýnlarynyň bäsleşigi yglan edildi
Fuat Oktaý ýene-de bir sanjymyň faza-1 synaglaryna başlajakdygyny habar berdi
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
DKTR-na Ýene-de 40 Müň Doza Sanjym Kömegi Berildi
Toyota şereketiniň Land Cruiser 300 atly täze awtoulagy barada jikme-jik maglumatlar mälim edildi
ŽENEWADA PATENT HUKUGY HAKYNDAKY ŞERTNAMA GOŞULMAGY HAKYNDAKY GURALYŇ GOWŞURYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI
Aziýanyň ykdysadyýetiniň 2021-nji ýylda 6,5% ösmegine garaşylýar
“Apple” täze önümlerini tanyşdyrýar
Teýlor Swift “The Beatles”-iň rekordyny täzeledi
Hemra internetini näçe adam ulanýar?
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda görkezilýär