Zemin täzelikler

Şu gün
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümini gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümini gutlady
Şu gün
Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylara hem-de harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmagy tabşyrdy
Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylara hem-de harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmagy tabşyrdy
Şu gün
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Şu gün
Türkmenistan Warşawanyň adam ölçegleri maslahatynyň esasy mejlisinde çykyş etdi
Türkmenistan Warşawanyň adam ölçegleri maslahatynyň esasy mejlisinde çykyş etdi
Şu gün
Ford awtoulagyň öwrüm radiusyny kiçeldýän täze özboluşly usuly işläp taýýarlady
Ford awtoulagyň öwrüm radiusyny kiçeldýän täze özboluşly usuly işläp taýýarlady
Şu gün
Huawei inçe çarçuwaly täze telewizoryny görkezdi
Huawei inçe çarçuwaly täze telewizoryny görkezdi
Şu gün
Rosnedr edarasynyň başlygy Russiýanyň gaz gorlarynyň 62 ýyla ýetjekdigini habar berdi
Rosnedr edarasynyň başlygy Russiýanyň gaz gorlarynyň 62 ýyla ýetjekdigini habar berdi
Şu gün
Hazar deňziniň düýbünden optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň çekilmegi meýilleşdirilýär
Hazar deňziniň düýbünden optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň çekilmegi meýilleşdirilýär
Şu gün
Tom Henks geljek ýyl ilkinji romanyny çap etdirmekçi
Tom Henks geljek ýyl ilkinji romanyny çap etdirmekçi
Şu gün
Serdar Fadawi: Amerika hiç haçan hoşniýetlilik bilen hiç bir sözi aýtmaýar
Serdar Fadawi: Amerika hiç haçan hoşniýetlilik bilen hiç bir sözi aýtmaýar
Şu gün
Daýhanlar ekerançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikaýat edýär
Daýhanlar ekerançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikaýat edýär
Şu gün
Raisi: Eýranyň gepleşiklerde islegi ygtybarly kepillikdir
Raisi: Eýranyň gepleşiklerde islegi ygtybarly kepillikdir
Şu gün
Bolgariýada Su-25 kysymly uçar ýere gaçdy
Bolgariýada Su-25 kysymly uçar ýere gaçdy
Şu gün
Erşadi: Terror toparlarynyň döremegi Owganystan üçin çynlakaý howpdyr
Erşadi: Terror toparlarynyň döremegi Owganystan üçin çynlakaý howpdyr
Şu gün
Türkiye Burkina-Fasoda guralan terrorçylykly hüjümi ýazgardy
Türkiye Burkina-Fasoda guralan terrorçylykly hüjümi ýazgardy
Şu gün
Balkanda ýaňy bir düwünçek getiren gök-bakja ekinleri bugdaý ekmek üçin sökülýär
Balkanda ýaňy bir düwünçek getiren gök-bakja ekinleri bugdaý ekmek üçin sökülýär
Şu gün
Interneti çäklendirýän Türkmenistan “€29,4 millionlyk kiberhowpsuzlyk enjamlary sargady”
Interneti çäklendirýän Türkmenistan “€29,4 millionlyk kiberhowpsuzlyk enjamlary sargady”
Şu gün
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Şu gün
Türkmenistanly türgenler ýeňil atletika boýunça Merkezi Aziýa açyk çempiýonatda medallarynyň sany boýunça ikinji orny eýeledi
Türkmenistanly türgenler ýeňil atletika boýunça Merkezi Aziýa açyk çempiýonatda medallarynyň sany boýunça ikinji orny eýeledi
Russiýanyň nebit-gaz enjamlary kompaniýasy Türkmenistanda bilelikdäki önümçiligi ýola goýar
Türkmenistan we Owganystan demir ýol pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar
Russiýanyň zawody Türkmenistanda önümçilik etmegi meýilleşdirýär
Şu gün
Emeli aň tehnologiýaly harytlar üçin täze düzgün giriziler
Emeli aň tehnologiýaly harytlar üçin täze düzgün giriziler
Şu gün
Serie A-nyň taryhynda ilkinji gezek
Serie A-nyň taryhynda ilkinji gezek
Şu gün
Mylaýym alpakalar
Mylaýym alpakalar