Beýleki täzelikler

Süleýman Soýlu: "Biz dünýäniň iň wyždanly ýurdudyrys"
Azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra, Lebaba Aşgabatdan barlag ýollandy
Yrakda Guralan Hüjümde Azyndan 3 Adam Ýogaldy
Ukrainada Garrylar Öýünde Bolan Ýangynda 13 Adam Ýogaldy
Fiziki klawiaturaly dünýäde ilkinji 5G-smartfony çykaryldy
Sahara çölüne soňky 40 ýylda altynjy gezek gar ýagdy
"Warner Bros." 2021-nji ýylda hödürlejek filmlerini tanyşdyrdy
Darganataly ýaşaýjylar internetiň pes tizliginden hem-de gymmat bahasyndan şikaýat edýärler
Türkmenistanyň Watan goragçysy diýen hormatly at döredildi
Indoneziýadaky Merapi wulkan dagy adatdakysyndan howply ýagdaýa geçdi
XIX asyr Günbatar žurnalistleriniň we syýahatçylarynyň galdyran ýazgylarynda Gökdepe söweşi
Dünýä 50 ýyl ozalkydan has çalt aýlanýar
syýasat älemi
Çaý Çorek
ýürek joşguny
Motorsyz uçar rekord goýdy
Sözi manysy bilen öwreneliň!
Zaman Türkmenistan PDF formatynda 2021-01-22