Syýasat we Halkara

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi
BMG-nyň baş sekretary Eýranyň Ysraýyla guran hüjümi barada beýanat berdi
Abdullahiýan: "ABŞ-na Ysraýyla edilen hüjüm barada duýduryş beripdik" diýdi
Eýran Ysraýyla garşy hüjüm başlatdy
DT: 'Açyk pikir alyşmalar syýasy doňakçylygy eredip, raýat jemgyýetiniň kemala gelmegine ýardam berer'
'Açyk pikir alyşmalar syýasy doňakçylygy eredip, raýat jemgyýetiniň kemala gelmegine ýardam berer'
Parahatçylyga we ynanyşmaga bagyşlanan maslahat
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Mejlisinde Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakyndaky Kanunyň taslamasy taýýarlanylýar
Türkmen wekiliýeti GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy
TÜRKMENISTAN PARAHATÇYLYK DÖREDIJI STRATEGIÝANY IŞJEŇ DURMUŞA GEÇIRÝÄR
EKSPO-2025 Bütindünýä sergisindäki Türkmenistanyň Milli gününiň senesi tassyklanyldy
Telefon arkaly söhbetdeşlik
Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkiýäniň Prezidenti ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy ugurlaryny maslahatlaşdylar
Türkmenistandan Moskwa we Gazana uçar biletleri satylanok
Dünýä Liderleri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza baýramy bilen gutladylar
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI