Syýasat we Halkara

Şu gün
Mejlisiň Başlygy Kuweýtiň ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
Mejlisiň Başlygy Kuweýtiň ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
Şu gün
Türkmenistanda Zimbabweniň ilçisi işe başlady
Türkmenistanda Zimbabweniň ilçisi işe başlady
Bitaraplyk — dillerimiziň senasy atly söhbetdeşlik geçirildi
Bu gün toý donuna beslenip Diýar, Baky Bitaraplyk toýun toýlaýar atly söhbetdeşlik geçirildi
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidentini kabul etdi
11 aýyň jemlerine bagyşlanan Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi
Prezident Erdogan Şu Gün Resmi Sapar Bilen Gresiýa Gider
“Egeý Deňiziniň Parahatçylyk we Hyzmatdaşlyk Deňizine Öwrülmegini Isleýäris”
TM CELL TÄZE 71-LIK KODUNY IŞE GIRIZDI
Türkmen-türk toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi
Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy
Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň duşuşygyny Türkmenistanda geçirmek teklip edildi
Ýanwar aýynda Aşgabatda ikinji türkmen-rus işewürlik forumy geçiriler
Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar
Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi
Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Gyrgyzstanyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy
7-nji fewralda Azerbaýjanda nobatdan daşary Prezident saýlawlary geçiriler
2024-nji ýyl Düýeler maşgalasyna degişli jandarlaryň ýyly diýlip yglan edildi
Erdogan Gresiýa Saparyny Dowam Etdirýar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi