Syýasat we Halkara

Aşgabatda tutuş bir maşgala, är-aýal we 11 ýaşly ogullary, pyçaklanyp öldürildi
ABŞ-nyň täze hasabaty Türkmenistanda adam hukuklarynyň meselelerini gozgaýar
Dohada Türkmenistanyň ilçihanasy açyldy, Çoganlyda täze medeni-dynç alyş seýilgähi peýda bolar, Mejlis hakynda Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi we beýleki habarlar
Putin bilen Szinpiniň gürrüňdeşligi dört ýarym sagat dowam etdi
Türkmenistanyň dzýudo ýygyndysy Tbilisidäki Uly tuwulga ýaryşyna gatnaşar
Çawuşogly: "Şwesiýanyň ädimleri ýeterlik derejede däl" diýdi
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Halkara Donorlar Maslahatynda Berlen Wadalar, Türkiýäniň Dikeldiş Etabyna Uly Goşant Goşar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Umumy saýlaw biperwaýlygynyň’ arasynda, Türkmenistan parlament saýlawlaryna barýar
Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Katara bardy
Türkmenistana Airbus kompaniýasynyň ýük gämisi gelip gowuşdy
Türkmenistana ilkinji “Airbus” ýük uçary gelip gowuşdy
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Katara barar
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
Ýurdumyzda möhletinden öň ses bermek çäresi başlandy
TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY