Medeniýet we Jemgyýet

Çagalar çeperçilik mekdebinde
Merkezi bankyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komiteti mundan beýläk gazna hökmünde işlär
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşikleri geçiriler
Türkmenistanda şu ýyl 1 million 250 müň tonna ak altyn ýygnamak meýilleşdirilýär
Makgregor Porýe bilen söweşi üçin garşydaşyndan 5 esse köp gazanar
Türk Seriallaryna Tomaşa Edilýän Ýurtlaryň Başynda Russiýa Durýar
Daşoguz welaýatynda eksport mümkinçilikleri artdyrylýar.
“Altyn sähra” geçen ýyl 20 million manatdan gowrak önüm öndürdi
Mewlüt Çawuşogly Belgiýaly kärdeşi bilen duşuşyk geçirdi
Etrap ýaşaýjylary arzan una garaşýar, Türkmenabata kömekçi hojalyklar ýykylýar
Etrap ýaşaýjylary arzan una garaşýar, Türkmenabatda kömekçi hojalyklar ýykylýar
Sagdyn durmuş ýörelgesi
Şanly waka mynasybetli hoşallyk dabarasy
Jozef Baýden ABŞ-nyň 46-njy prezidenti wezipesine girişdi
Gresiýa tarapyndan Türkiýäniň suw giňişligine yzyna itilen bosgunlar halas edildi
Sergide şekillendiriş sungaty eserleriniň ähli görnüşi görkezilýär
“Altyn sähra” önümçiligini ösdürýär
Aşgabatdan barlagçy geldi. Ýangyç dogry guýulýar, banan arzanlady, ýöne...
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli çäreleriň maksatnamasy bilen tanyşdy
Daşoguzyň çeper halyçylyk kärhanasy 3029 inedördül metr haly önümlerini dokady
Daşary ýurtly telekeçiler türkmen benzinini we buýan kökini satyn aldylar
Birža täzelikleri
METBUGAT-RELIZI TÜRKMENISTAN WE FRANSIÝA: DOSTLUGY HEM-DE ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMEGIŇ ÝOLUNDA
...Hudaý sungatlarda maňa zehin baryn eçilipdir
Birža täzelikleri
taryha göz aýlalyň
taryha göz aýlalyň
Marsda ses eşidilýärmi?
Ertekini ýadyňa salýan şäher
Täze suwasty geçelge gurlar
Resmi habarlar
22.01.2021 | Resmi habarlar
bagtyýarlyk çeşmesi
16.01.2021 | Birža täzelikleri