Medeniýet we Jemgyýet

Şu gün
Diňle: Toguň töleglerini geçirmedik hojalyklaryň üpjünçiligi kesilýär, abatlaýyş üçin pul toplanýar
Diňle: Toguň töleglerini geçirmedik hojalyklaryň üpjünçiligi kesilýär, abatlaýyş üçin pul toplanýar
Şu gün
Toguň töleglerini geçirmedik hojalyklaryň üpjünçiligi kesilýär, abatlaýyş üçin pul toplanýar
Toguň töleglerini geçirmedik hojalyklaryň üpjünçiligi kesilýär, abatlaýyş üçin pul toplanýar
Şu gün
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Rustam Minnihanow Arkadag şäherine baryp gördi
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
Garaşsyzlyk gününde baýramçylyk joşguny duýulmaýar’
Guba şäheri TDG-nyň Oba hojalyk paýtagty hökmünde yglan edildi
Türkmenistanyň harby gullukçylaryna Garaşsyzlygyň 32 ýyllygy mynasybetli sylaglar gowşuryldy
Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda täze ýaşaýyş jaýlary, obalar açyldy
Türkmenistanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi
Garaşsyzlygyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 Ýyllygy Dabara Bilen Bellenilip Geçildi
Gruziýada Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirildi