Medeniýet we Jemgyýet

Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler
Ukrainanyň goşunynyň Zaparožýe sebitine hüjüm gurandygy bellendi
Wise-prezident Jewdet Ýylmaz gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary barada beýanat berdi
Kosmonawtika güni bilen gutladylar
Zyýat Hil Aşgabadyň ýaşaýjylary üçin sargyt esasynda çagalara niýetlenen tortlary hödürleýär
Paryzdepe ýadygärliginiň dag eteklerinde üýtgeşik käriziň üstünden baryldy
Türki döwletleriň halkara guramalarynyň soňky aýlarda alyp baran işleri
Türkmençilik näme ýa-da däp-dessurlar nädip propagandanyň esasy guralyna öwrüldi?
Diňle: Häkimiýetleriň “çörek nobatsyz satylýar” düşünjesini döretmek tagallalary saklanýar
Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni mynasybetli gutlady
Häkimiýetleriň “çörek nobatsyz satylýar” düşünjesini döretmek tagallalary saklanýar
Änew müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet gadymy taryhyň kämil beýany
Sahnada Gilgameş atly spektakly
Halk teatrlarynyň bäsleşigi
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI O.KONONENKONY KOSMONAWTIKA GÜNI BILEN GUTLADY
Türkmenistanda Mukaddes Oraza baýramy bellenilýär
Sanly ulgam arkaly iş maslahaty geçirildi
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
MOSKWADA DABARALY KONSERT PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY
Aşgabatdaky Eýranyň medeniýet merkezinde kalligrafiýa sungatynyň, Gurhan kitabynyň sergisi açyldy