Ylym we Tehnologiýa

Aşgabatda Lindt şokoladlarynyň resmi dükany açyldy
Apple Samsung kompaniýasyny ogurlykda aýyplady
Garagum syýahat konsalting kompaniýasy Russiýanyň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde okamaga ýardam edýär
“Buýsanjymyz, guwanjymyz- Arkadagly Serdarymyz” atly söhbetdeşlik.
Prezident Erdogan Ispaniýa gider
Prezident Erdogan ABŞ-nyň Prezidenti Baýden bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
2023-nji ýylyň başyndan Microsoft Windows 8.1-i goldamagyny bes eder
Hytaýda 240 Wt kuwwatly dünýäde iň çalt zarýad beriji dörediler
ÝUNESKO bilim pudagynda Türkmenistana goldaw berýär
Russiýada SU-25 kysymly uçar ýere gaçdy
“Kitaphanalar asyrlaryň paýhas hazynasy”
Türkmenistan: ýaşlar syýasaty gaýtadan gözden geçirilýär
ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary bilen HHR-nyň Ilçisiniň arasyndaky duşuşyk
ÝUNESKO-NYŇ IŞLERI BARADA TÜRKMENISTANYŇ MILLI TOPARYNYŇ JOGAPKÄR SEKRETARY BILEN HHR-NYŇ ILÇISINIŇ ARASYNDAKY DUŞUŞYK
“ŞYGRYÝET ÄLEMINIŇ ÖÇMEJEK NURY” atly ylmy maslahat geçirildi
Azatlygyň habaryndan soň, orta mekdebi tamamlaýan oglanlaryň harby gullugy wagtlaýyn yza süýşüriler
Türkmenistanda orta mekdepleriniň uçurymlarynyň goşuna alynmagy gijikdiriler
Ýaş harbylaryň ylmy üstünligi
Daşary ýurtlardan gelen türkmen talyplary karantinden soň, dessine harby gulluga iberilýär
Ýurda gulluk biziň asyl kesbimiz
Türkmenistanyň Prezidentiniň harby uçurymlaryna çykyşy
Russiýada 31 müň sany Türkmenistanly student okaýar, Türkmenistan bilelikdäki ÝOJ döretmek isleýär
Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna sapar etdi
Rekord bahadan satyldy
Döwrebap kitaphana açyldy
Batbörek: kim, haçan oýlap tapdy?
Aýdyň ýol
Ýaşlar syýasaty boýunça milli kanunçylygy kämilleşdirmegiň meseleleri üns merkezinde
Türkmenistanyň Prezidentiniň harby uçurymlaryna çykyşy