Ykdysadyýet we Senagat

Şu gün
Hytaýyň CNPC kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi
Hytaýyň CNPC kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi
Balkanyň bazarlarynda alyjy göz-görtele azaldy. Telekeçiler maddy zyýan çekendiklerini aýdýarlar
Türkmenistan bilen Gresiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 25 esse ýokarlandy
Lotta Business Group gözegçileri we söwda wekillerini hyzmatdaşlyga çagyrýar
Türkmen-gazak gatnaşyklaryny ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
Reflýuks
Stambul howa menzili Ýewropanyň iň gelim-gidimli howa menzili bolmagynda galýar
Diňle: Türkmenabatda ulanylan harytlaryň söwdasy bilen meşgullanýan adamlara bazardan ýer berildi
Türkmenabatda ulanylan harytlaryň söwdasy bilen meşgullanýan adamlara bazardan ýer berildi
Ýanwar-aprel: Türkmen-özbek söwda dolanyşygy $288 milliona deň boldy
Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki 40 sany desga satuwa çykarylýar
TDHÇMB-da çarşenbe güni eksport geleşikleri $24 milliona golaýlady
Dost-doganlyk merkezi Ak şäherim Aşgabat
Aşgabat - bagtyýarlygyň şäheri
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GDA-NYŇ BAŞ SEKRETARYNY KABUL ETDI
KONSTITUSIÝA WE DÖWLET BAÝDAGY—WATANYMYZYŇ MUKADDES NYŞANLARY
GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA