Sport we Saglyk

Ruhani, Eýranda täze koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin gözegçiligiň güýçlendirilmegini nygtady
Pasla görä geýinmek — keselleriň öňüni almagyň ygtybarly şerti
"Liwerpul" öz meýdançasynda 68 oýundan soň ilkinji gezek ýeňildi
Berdimuhamedow ýurtda COVID-19-a garşy ýene bir sanjymy bellige almagy tabşyrdy
Türkmenistanda Sputnik V sanjymynyň synag işlerine girişildi
Berdimuhamedow Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklady
Eýranda bir million 158 müňden gowrak adam korona keselinden gutuldy
Dünýäde Koronawirus Epidemiýasy Sebäpli 2 Million 116 Müň Adam Ýogaldy
Türkiýäniň Koronawirusa Garşy Göreşi Dowam Edýär
ABŞ, Russiýa bilen New START Şertnamasynyň Möhlediniň Uzadylmagyny Isleýär
Neýmar "PSŽ"-niň düzüminde 100-nji oýnuny geçirdi
Messi FIFA 21-de 2020-nji ýylyň simwolik ýygyndysyna "sygmady"
Saglygy goraýyş boýunça IX türkmen-german forumy
Saglygy goraýyş boýunça IX Türkmen-German forumy açyldy
Dursunyň durmuşy: Maşgaladaky zorlugyň pidasy bolýan aýallara ne hossarlary, ne-de başgalar arka çykýar
Dursunyň durmuşy: Maşgaladaky zorlugyň pidasy bolýan aýallara ne hossarlary, ne-de başgalar arka çykýar
ОТКРЫЛСЯ IX ТУРКМЕНО-ГЕРМАНСКИЙ ФОРУМ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Baýden döwlet başyna geçen badyna ABŞ-nyň syýasy ugruny öwrüp başlady
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp gördi
Welaýatlary toplumlaýyn ösdürmek maksady bilen iş tejribesi alşyldy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp gördi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp gördi
Eýranda takmynan bir million 145 müň adam korona keselinden halas boldy
Saglygy goraýyş boýunça IX türkmen-german forumy
Türkmenistan-Germaniýa: buýan köküniň keselleri bejermekdäki aýratynlyklary maslahatlaşyldy
Awstriýanyň kompaniýasy Türkmenistanda eksprestestleriň önümçiligini ýola goýmagy teklip etdi
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy “Sogdiana” toparyna geçdi
“Borussiýa” “Borussiýadan” üstün çykdy
Geçen asyryň romantik şahyry
Ähli döwürleriň iň gowy kitaplary
Ýaşyl meýdança gepleşiginiň nobatdaky sany ýurdumyzyň futbol klublarynyň AFK-daky çykyşlaryna bagyşlandy
Türkmenistanly eminler FIFA-nyň sanawyna goşuldylar
21.01.2021 | Saglygy goraýyş boýunça IX türkmen-german forumy