Sport we Saglyk

Welaýat ýetimler öýlerine Arkadagdaky ýetimler öýüne çaga ibermek tabşyryldy
Türkmenistanly mekdep okuwçylary Kuala-Lumpurda geçirilen halkara bäsleşikde ýeňiş gazandylar
GAR-da gülgün reňkli pili surata düşürdiler
Türkmenistan we Gazagystan atçylyk sporty pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýärler
Ýaşaýjylar diş lukmanlarynyň gödekliginden şikaýat edýär
Jo Baýden Gazada duşenbe gününe çenli ylalaşygyň ýola goýulyp bilinjekdigini aýtdy
Gaza zolagyna 70 müň tonna bomba atyldy
Ýaponiýada martketde pyçakly hüjüm guraldy
Diňle: Arkadag mahabaty hassalary bejergi üçin täze şähere gatnamaga mejbur edýär
Hormatly Prezidentimiz Bruneý Darussalam Döwletiniň Soltanyny gutlady
Garaşsyz Watanymyzda maşgala mukaddesligine belent sarpa goýulýar
Ýaş türkmen zenanlary Berkarar döwletiň mertebe tugy
“Türkmenistan” awiakompaniýasy dört ugur boýunça awiabiletlere arzanladyş hödürleýär
BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝAR ZENANLARY