2023-nji ýylda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçiriler

2023-nji ýylda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçiriler

2023-nji ýylda Türkmenistanda möhüm çäreleriň birnäçesi ― Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler.

Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Maslahatyndaky maksatnamalaýyn çykyşynda bu barada aýtmak bilen, saýlawlara häzirden taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny nygtady.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGYNYŇ ÝAPONIÝA IŞ SAPARY
РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХАЛК МАСЛАХАТЫ МИЛЛИ ГЕНГЕША ТУРКМЕНИСТАНА В ЯПОНИЮ
Serdar Berdimuhamedow Halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna gül goýdy
Türkmenistanyň Prezidenti Halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna gül goýdy
Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi
Serdar Berdimuhamedowyň Gazagystana döwlet saparyna taýýarlyk meseleleri maslahatlaşdyldy