24-nji noýabr Mugallymlar güni

24-nji noýabr Mugallymlar güni

Şu gün mugallymlaryň halkara gününi ýene-de bir gezek belläp geçýäris.

Jemgyýetiň sowat öwrenmeginde uly jogapkärçilik eýeleýän mugallymlarymyzy gyzgyn gutlaýarys.

Başarjaň geljegiň esaslandyryjylary bolan mugallymlaryň zähmeti her birimize siňdi.

Başgalarynyň çagalaryna diňe mugallymlar mähir bilen çemeleşip bilýär.

Olaryň bu mukaddes wezipesinde ýalňyz däldigini, ýagty geljek üçin olaryň irginsiz zähmetine elmydama mätäçlik duýuljakdygyny ýatdan çykarmalyň.

Elmydama hormata laýyk bolan mugallymlarymyzy ýene-de bir gezek gutlaýarys.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistan gazeti döredijilik bäsleşigini jemledi
Türkmenistanda täze okuw ýyly başlandy
Ilkinji jaň kakyldy
Türkmenistanda täze okuw ýyly başlady, klaslarda okuwçylardan maska dakynmak talap edilýär
Täze okuw ýylyna taýýarlyk görülýär
Türkmenistanda 14 ýylda talyplyga kabul edilenleriň sany 16 müňe golaý köpeldi