ABŞ Russiýa we Belarussiýa reaksiýa bildirdi

ABŞ Russiýa we Belarussiýa reaksiýa bildirdi

Ak Tamyň metbugat geňeşçisi Karin Žan-Pýer gündelik metbugat ýygnagynda Russiýa bilen Belarussiýanyň arasynda ýadro ýaraglaryň Belarussiýa ornaşdyrylmagyny resmileşdirmek maksady bilen gol çekilen ylalaşyk şertnamasynyň, özleriniň ýadro çemeleşmesine täsir ýetrjek ýagdaý däldigini habar berdi.

Russiýanyň ýadro ýarag ulanmaga taýarlyk görýändigi bilen bagly alamatyň bolmandygyny aýdan Karin Žan-Pýer, Russiýanyň şol ädimini jogapkärçiliksiz we öjükdirji ýollar saýlamagyň ýene-de bir mysaly hökmünde häsýetlendirdi.

Karin Žan-Pýer NATO alýansynyň köpçülikleýin goranyşa ygrarlydygyny nygtap geçdi.

ABŞ-nyň Döwlet sekretarlygynyň metbugat geňeşçisi Mett Miller hem, Belarussiýanyň Russiýa bilen taktiki ýadro ýarag bilen baglanşykly ylalaşyk şertnamasyna gol çekmegini ýazgaryp: "Bu Russiýanyň bir ýyldan gowrak wagt ozal Ukraina garşy başladan giňişleýin basyp alyşlygynda hasaba alan jogapkärçiliksiz hereketleriň ahyrkysydyr" diýip belledi.

Mett Miller Russiýanyň Ukraina garşy söweşinde biologiki, himiki ýa-da ýadro ýaraglaryny ulanmagyň netijesiniň agyr boljakdygyny ozal hem nygtap geçendiklerini mälim etdi.

Russiýanyň Goranmak ministri Sergeý Şoýgu bilen Belarussiýanyň Goranmak ministri Wiktor Hrenin düýn Belarussiýada taktiki ýadro ýaraglaryň ýerleşdirilmegi bilen baglanşykly ylalaşyk şertnamasyna gol çekipdiler.

Ýene degişli makalalar

Polşanyň Prezidenti Russiýa reaksiýa bildirdi
Serdar Berdimuhamedow ÝB-niň Türkmenistanda täze bellenilen ilçisini kabul etdi
Russiýa Ukrainanyň şäherlerine hüjüm gurady
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrler geňeşiniň nobatdan daşary maslahaty geçiriler
Erdoganyň Pars aýlagyna guran saparynyň hem sebitleýin syýasat hem-de global derejedäki netijleri
Wladimir Zelenskiý Donetskde harbylar bilen duşuşyk geçirdi