Aşgabatda halkara ulag forumy geçiriler

Aşgabatda halkara ulag forumy geçiriler

Aşgabatda 18-19-njy iýul aralygynda ulag-üstaşyr geçelgelerini ösdürmäge we olaryň özara baglanyşygyna bagyşlanan halkara maslahat geçiriler.

Maslahatyň maksady halkara ýük gatnawlarynyň pandemiýadan soň dikeldilmegi we olaryň häzirki ýagdaýa uýgunlaşmagy, ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mundan beýläk-de ösdürilmegi, şeýle-de Türkmenistanyň döwlet düzümleriniň we halkara guramalaryň, iri logistiki kompaniýalaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmek baradaky möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolar.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň metbugat gullugynyň sişenbe güni habar bermegine görä, maslahat we onuň çäklerinde guralýan işewürlik ýygnaklary halkara ýük gatnawlarynda maýa goýum mümkinçiliklerine has ýakyndan göz aýlamaga we uzakmöhletleýin özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegini gözden geçirmäge mümkinçilik berer.

Halkara forumyň işine Türkmenistanyň hökümetiniň wekilleriniň, milli we halkara ulag kompaniýalarynyň, logistika guramalarynyň we maliýe institutlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Ýene degişli makalalar

Awazada halkara maslahaty geçiriler
Awazada Hazar deňziniň güni bellenildi
Oktýabrda Aşgabatda däp bolan halkara nebit we gaz forumy geçiriler
Gender deňligi ösdürmek boýunça seminar
Hazar deňziniň güni Awazada ylmy-amaly maslahat bilen bellenildi
Türkmenistanda nebit-gaz boýunça XXVII halkara forum geçiriler
Ýolagçylary we ulaglary barlamak boýunça okuw maslahaty geçirildi