Aşgabatdaky Xuping Jewelry bižuteriýa dükany alyjylara Täze ýyl arzanladyşlaryny hödürleýär

Aşgabatdaky Xuping Jewelry bižuteriýa dükany alyjylara Täze ýyl arzanladyşlaryny hödürleýär

Täze ýylyň şatlyk-şowhuna beslenen dabarasy barha ýakynlaşýar, şunlukda ýakynlarymyzy sowgat bilen begendirjek günlerimiz hem ýetip gelýär.

8-nji dekabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda Xuping Jewelry bižuteriýa dükany ähli alyjylar üçin Kardinal zynjyrlaryna we brasletlerine, toplumlaryna (komplekt) 25% arzanladyş yglan etdi.

Hytaýyň Xuping Jewelry haryt nyşanly bižuteriýalar — bu ajaýyp hem-de kaşaň häzirki zaman amatly bezeglerdir. Bezeglikler medisina garyndysy esasynda altynyň hem-de rodiniň galwanik usulda örtülmegi bilen taýýarlanylýar. Şunuň üçin bolsa Xuping Jewelry bižuteriýalary reňkini saklamak bilen, garalmaýar hem-de beden üçin ýaramaz täsir etmeýär.

Ýakut daşlar dükany şu salgyda ýerleşýär: Parahat 4 ýaşaýyş toplumy (ozalky Mir 4), Ankara köçesi (ozalky Ýubileýnaýa) 57-nji jaý.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 65) 94 44 48, (+993 65) 67 68 71.

Şeýle-de okaň:

Ýene degişli makalalar

Xuping Jewelry dükany ýokary hilli bižuteriýalaryň köp dürli görnüşlerini müşderilere ýetirýär
Xuping Jewelry gippoallergen bižuteriýalary 25% arzan bahalardan ýetirýär
Xuping jewelry dükanyna gipoallergen bižuteriýalaryň täze tapgyry gelip gowuşdy
Xuping Jewelry dükany Halkara zenanlar güni we Nowruz baýramçylygy mynasybetli bahalaryny 15% arzanladar
Aşgabatda jaýlardaky split-ulgamlaryny sökmek çäresi ýene güýçlenýär
Aşgabatda awtoulag çökdi: esasy köçeler petiklendi, şäher ulaglary ýolagçylaryň akymy bilen baş edip bilmeýärler