Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Lebap welaýat şahamçasy sürüjilik okuwlaryna çagyrýar

Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Lebap welaýat şahamçasy sürüjilik okuwlaryna çagyrýar

Lebap welaýatynyň awtomobil mekdepleri ähli isleg bildirýänleri awtoulaglary dolandyrmak boýunça okuwlara çagyrýar. Dürli derejeli awtoulag serişdelerini dolandyrmak boýunça dalaşgärlere hünär öwretmegiň Maksatnamasy hödürlenýär.

Sapaklar zerur bolan tehniki serişdeler we enjamlar bilen üpjün edilen giň okuw otaglarynda geçirilýär. Okuwlar türkmen we rus dillerinde alnyp barylýar. Ýaş derejesi 18 ýaşdan ýigitler we gyzlar kabul edilýär.

Müşderiler üçin aşakdaky hyzmatlar hereket edýär:

Okuwa kabul edilmek üçin gerek bolan resminamalar: raýatlyk pasportynyň göçürmesi we hakykysy, lukmançylyk kepilnamasy (forma № 083), narkologdan we psihologdan saglyk hakynda kepilnama, 3x4 ölçegdäki üç sany fotosurat

Birleşigiň awtomekdep.edu.tm resmi saýtyna girmek arkaly ýörite sahypada ýerleşdirilen zolaga öz şahsy maglumatlaryňyzy (F.A.A. ady, ýaşaýan salgysy, telefon belgisi) girizmek we ýokarda agzalan resminamalaryň skanirlenen göçürmelerini ýüklemek arkaly özüňizi resmileşdirmegiň mümkindigini hem bellemek gerek.

Lebap welaýatyndaky awtomobil mekdepleriniň salgylary we habarlaşmak üçin telefon belgileri:

Şeýle-de okaň:

Ýene degişli makalalar

Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Balkan welaýat şahamçasy sürüjilik okuwlaryna çagyrýar
2021-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistanyň awtomobil mekdeplerinde 27 müňden gowrak adam okuw geçdi
Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşigi gyşky ýyladyş möwsümine taýýarlykly geldi
Türkmen türmesinde agyr ýagdaýdaky aktiwist Mansur Mingelowyň maşgalasy öýünden çykarylýar
UEFA bilen CONMEBOL Ýewropa we Amerikanyň Kubogynyň ýeňijileriniň arasynda oýun gurar
N.Nazarbaýew Täjigistany, Özbegistany we Türkmenistany Ýewraziýa Ykdysady Birleşigine goşulmaga çagyrdy