Daşary ýurtlarda berilen sesler Ankara getirildi

Daşary ýurtlarda berilen sesler Ankara getirildi

Daşary ýurtlarda ulanylan 1 million 783 müň 107 sesiň ählisi Türk Howa ýollaryna degişli 3 aýry uçar bilen Ankara getirildi.

Býulletenler ýük ulaglaryna ýüklenip "Ses torbalaryny geçirmek komissiýasynyň" ýoldaşlyk etmeginde Daşary ýurt etrap saýlaw geňeşine alynyp gidildi.

Daşary ýurtlarda saýlaw möhlediniň tamamlanmagyndan soň, daşary ýurtda saýlaw sanawynda hasaba alynan saýlawçylar 28-nji maý Türkiyäniň wagty bilen sagat 17:00-a çenli gümrük geçelgelerinde ses berip bilerler.

Ýene degişli makalalar

Türkiyede şu gün Prezident saýlawy geçiriler
Türkiyede Prezident Saýlawy Geçirildi
Türkiyede Prezident saýlawy geçirilýär
Erdoganyň Saýlaw Ýeňişi Hakyndaky Habarlara Dünýäniň Gün Tertibinde…
Türkmenistanyň wekiliýeti 19-njy Bütindünýä Meteorologiýa Gurultaýyna gatnaşdy
Türkmen wekiliýeti BMG-niň Ilat we ösüş boýunça komissiýasynyň 56-njy sessiýasyna gatnaşýar