Daşary ýurtlarda berilen sesler Ankara getirildi

Daşary ýurtlarda berilen sesler Ankara getirildi

Daşary ýurtlarda ulanylan 1 million 783 müň 107 sesiň ählisi Türk Howa ýollaryna degişli 3 aýry uçar bilen Ankara getirildi.

Býulletenler ýük ulaglaryna ýüklenip "Ses torbalaryny geçirmek komissiýasynyň" ýoldaşlyk etmeginde Daşary ýurt etrap saýlaw geňeşine alynyp gidildi.

Daşary ýurtlarda saýlaw möhlediniň tamamlanmagyndan soň, daşary ýurtda saýlaw sanawynda hasaba alynan saýlawçylar 28-nji maý Türkiyäniň wagty bilen sagat 17:00-a çenli gümrük geçelgelerinde ses berip bilerler.

Ýene degişli makalalar

Türkiýedäki saýlawlar türkmenistanlylar üçin täsirli boldy
Türki döwletlerde başdan geçirlen soňky wakalar
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Ýyldyz aýdymçylara SMS arkaly ses bermeklik başlady
2-nji Aýynda Ysraýylyň Gaza Hüjümleri we Oňa Seslenmeler
ÝUNESKO Ahalteke atçylyk sungaty boýunça Türkmenistanyň Hödürnamasyna sereder
ÝUNESKO Ahalteke atçylyk sungaty boýunça Türkmenistanyň Hödürnamasyna sereder