Fransiýanyň öňki Prezidenti Olland näçe pensiýa alýandygyny aýtdy

Fransiýanyň öňki Prezidenti Olland näçe pensiýa alýandygyny aýtdy

Fransiýanyň öňki Prezidenti Fransua Olland döwletden 12 müň ýewro möçberinde pensiýa alýandygyny gürrüň berdi. Ol bu barada RMC radioýaýlymynda aýtdy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Öňki döwlet Baştutanynyň sözlerine görä, onuň Prezidentlik işi üçin pensiýasy 4 müň ýewro deň, Hasap palatasynda işleýändigi üçin 4 müň ýewro töweregi hak alýar, şeýle-de onuň parlament pensiýasy-da bar. Meniň aýlyk girdejim 11-12 müň ýewro töweregi çykýar diýip, Olland nygtady.

Fransiýada ortaça pensiýanyň möçberi geçen 2022-nji ýylda 1509 ýewro ýa-da sap girdejiniň 1400 ýewro möçberinde hasaba alnypdy.

Öň ýurduň premýer-ministri Elizabet Born Fransiýanyň hökümetiniň pensiýa ýaşy babatda ylalaşykly nusgada — 62 ýaşyň ýerine 64 ýaşda saklanandygyny habar berdi. Bu çözgüt ýurtda nägilelik çykyşlaryna getirdi.

Ýene degişli makalalar

Parižiň köçelerinde 3 müň tonnadan gowrak zir-zibil toplandy
Türkmenistanly futbolçynyň goly Akrona Russiýanyň kubogynda ýeňiş getirdi
Dominikanly 24 gün açyk ummanda galdy
Türkmen ýolbaşçylary COVID-19 BMG, Italiýa we Kanada bilen maslahat edýar, güýç edaralary pandemiýa şertinde işlemegi öwrenýär
Lope de Weganyň täze sahna eseri tapyldy
20.05.2020 | Türkmenistanyň we Kanadanyň hem-de Türkmenistanyň we Italiýanyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda gatnaşyklaryň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy