Hepdäniň jemi #11 (18.03.2023 ý.)

Hepdäniň jemi #11 (18.03.2023 ý.)

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Azatlyk Radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler toparyndan üçünji gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanda parlament saýlawlary geçirilýär
Türkmenabatda oýun meýdançalarynyň ýerleri gurluşyk firmalaryna 'para satylýar'
Türkmenistanda köpler tarapyndan 'nobatdaky spektakl' atlandyrylýan saýlawlaryň öňüsyrasynda 'ümsümlik gününiň' başlanandygy aýdylýar
Hepdäniň jemi #12 (25.03.2023 ý.)
Türkmenabatda haýwanlara garşy gaýtadan güýçlenen ýowuzlyk gizlin amal edilýär
Umumy saýlaw biperwaýlygynyň’ arasynda, Türkmenistan parlament saýlawlaryna barýar
Uçar we otly biletleriniň ýetmezçiligi içerki migrantlary köseýär