Hepdäniň jemi #41 (17.10.2020 ý.)

Sport we Saglyk

Hepdäniň jemi #41 (17.10.2020 ý.) Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Türkmen türmelerindäki koronawirus’, soňky otuz ýylda türmeden geçen ýüz müňlerçe türkmenistanly we öňki tussaglaryň, olaryň garyndaşlarynyň agyr dymyşlygynyň arkasynda ýatan syr’; Owgan türkmenleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň netijesizliginiň’ sebäpleri baradaky söhbetlerimizi diňlemäge we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

Ýene degişli makalalar

Birža täzelikleri
Hormatly Prezidentimiz azyk bolçulygyny artdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi
28-nji oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020 atly XXV Halkara maslahaty açylar
Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
“Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” atly XXV Halkara maslahaty
Resmi habar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi