Lebapda iş orunlary azaldylýar, kärendeçilere ýer bölekleriniň ellerinden alynjakdygy duýdurylýar

Lebapda iş orunlary azaldylýar, kärendeçilere ýer bölekleriniň ellerinden alynjakdygy duýdurylýar

Lebap welaýatynyň käbir etraplaryndaky daýhan birleşiklerinde iş orunlary kemeldilip başlandy. Munuň çäginde onlarça hünärmen iş ýerini ýitirdi. Şeýle-de, daýhan birleşikleriniň başlyklary 1-3 gektar aralygynda ýer bölegi berlen kärendeçileriň ýer bölekleriniň yzyna alynjakdygyny hem duýdurýarlar.

Ýene degişli makalalar

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Lebap welaýatynda umumy ýaşaýyş jaýlaryny gurdurar
HALK HÄKIMIÝETINIŇ ÝOKARY WEKILÇILIKLI EDARASY — TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY DÖREDILDI
ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ ГЛАВНОЙ МЕЧЕТИ АХАЛСКОГО ВЕЛАЯТА
Lebapdaky Halk market dükany gök we miwe önümlerine her günde arzanladyşlary yglan edýär
Türkmenabatly aktiwistleriň idegsiz haýwanlar üçin penahana guramak arzasy ýene ret edildi
Suw joşmalaryna garşy hüşgärlik ýagdaýy saklanyp galýar, Amyderýa goraghanasynyň bir bölegini suw basdy
Suw joşmalaryna garşy hüşgärlik ýagdaýy saklanyp galýar, Amyderýa goraghanasynyň bir bölegini suw basdy