Mary welaýatynda täze ulag barlag merkezi açyldy

Mary welaýatynda täze ulag barlag merkezi açyldy

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesinde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mary welaýat Polisiýa müdirliginiň Tagtabazar etrap polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň täze edara binasy açylyp ulanmaga berildi. Bu barada Türkmenistan gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär.

Açylyş dabarasynda tapawutlanan gurluşykçylara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň täze edara binasynda ornaşdyrylan enjamlar ekologik talaplaryň berjaý edilişini barlamaga, dolandyryş ulgamynyň tehniki ýagdaýyna, tizligi dolandyrmak, gözegçilik datçikleriň işleýşine, yşyklandyryşyň we tormoz ulgamynyň hyzmatlaryna baha bermäge mümkinçilik berýär diýlip habarda bellenilýär.

Ýene degişli makalalar

Spilberg iň gowy režissýor, kinosy-da iň gowy film diýlip saýlandy
Dünýäde Gün energiýasyny sintez gazyna öwürmek boýunça ilkinji zawod gurulýar
Karl III resmi taýdan Beýik Britaniýanyň patyşasy boldy
Çarlz III şu gün Londonda Patyşa diýlip resmi yglan ediler
Karl III telewideniýe arkaly halka ýüzlendi
Jorj Martin Tagtlaryň oýny bilen Aždarhanyň öýüniň arasyndaky tapawudy aýtdy