Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar

Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar

Meksikanyň mekdeplerinde pedally partalary oturdýarlar diýip, Habar 24 ýazýar.

Indi sapak wagty okuwçylar birwagtda ýeňil maşklary ýerine ýetirip bilerler. Bu ýurtda semizleriň çalt artmagyna garşy göreşiň çäklerinde amala aşyrylýar. Meksikada golaýda geçirilen barlaglar 5 ýaşa çenli çagalaryň 8 göterime golaýynyň artykmaç agrama eýedigini ýa-da semizlikden ejir çekýändigini ýüze çykardy.

Bu görkeziji 5-11 ýaşly çagalaryň arasynda 19 göterime deňdir.

Şeýle welopartalaryň bahasy 140 dollara deň.

Ýene degişli makalalar

FIFA Dünýä kubogynyň geçiriliş tertibini üýtgetdi
Braziliýaly ýyldyz futbolçy Pele aradan çykdy
Demirgazyk Amerikada Aşa Sowuk Howa Höküm Sürýär
FIFA Katar-2022-niň iň owadan goluny saýlady
Katar 2022 Dünýä Kubogynyň iň owadan goly saýlandy
Türkmenistanda ilat ýazuwy başlandy, Türkmenistanyň dükanlarynda Täze ýyl nyşanlary ýerleşdirilen dokma önümleri peýda boldy, Tatarstanyň Prezidenti Akdus atly alabaýy bilen suratlaryny paýlaşdy we beýleki habarlar
… we Dünýä Kubogy Messiniň ellerinde