Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar

Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar

Meksikanyň mekdeplerinde pedally partalary oturdýarlar diýip, Habar 24 ýazýar.

Indi sapak wagty okuwçylar birwagtda ýeňil maşklary ýerine ýetirip bilerler. Bu ýurtda semizleriň çalt artmagyna garşy göreşiň çäklerinde amala aşyrylýar. Meksikada golaýda geçirilen barlaglar 5 ýaşa çenli çagalaryň 8 göterime golaýynyň artykmaç agrama eýedigini ýa-da semizlikden ejir çekýändigini ýüze çykardy.

Bu görkeziji 5-11 ýaşly çagalaryň arasynda 19 göterime deňdir.

Şeýle welopartalaryň bahasy 140 dollara deň.

Ýene degişli makalalar

Hakan Fidan Meksikada Saparda Boldy
Her ýyl 80 wulkan atylýar
Türkmen wekiliýeti Atly sportuň Halkara federasiýasynyň (FEI) geçirýän Baş Assambleýasyna gatnaşdy
Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory FEI-niň Baş Assambleýasyna gatnaşdy
Kurtulmuş MİKTA-nyň Maslahatyna Gatnaşmak Üçin Indoneziýada Saparda Bolýar
Meksikadaky ýaragly çaknyşykda 9 adam ýogaldy
Türkmen türgenleri agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda kümüş medal gazandylar