Müsürli ekologlar plastikden piramida gurdular

Müsüriň Giza şäherinde ekolog-aktiwistler Nil derýasynda ýygnalan plastik galyndylardan uly desga gurdular.Olar şeýle etmek bilen derýada suwuň hapalanmagyna ünsi çekmek isleýärler.Emele gelen ýagdaýyň näderejede çynlakaýdygyny görkezmek üçin desga göni kenarda guruldy.

Ol 400 müň töweregi çüýşeden ybarat bolup, agramy 7,5 tonna ýetýär.Nil derýasyny arassalamaga meýletinçiler gatnaşdylar.Bu işe ýerli balykçylary çekmek pikiri hem öňe sürülýär.

Ýene degişli makalalar

Müsüriň piramidalarynyň gurluşygynyň syry öwrenildi
Arheologlar Müsür piramidalarynyň gurluşynyň syryny açdylar
Syýahatçy sanynda rekord goýdy
Bilimdäki para okajak çagalaryň egninden basyp, 'täze belentliklere' göterilýär
Türkmenistanda dürli ýokanç keselleriň ýaramaz täsirine garşy amala aşyrylýan işler
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi