Müsürli ekologlar plastikden piramida gurdular

Müsüriň Giza şäherinde ekolog-aktiwistler Nil derýasynda ýygnalan plastik galyndylardan uly desga gurdular.Olar şeýle etmek bilen derýada suwuň hapalanmagyna ünsi çekmek isleýärler.Emele gelen ýagdaýyň näderejede çynlakaýdygyny görkezmek üçin desga göni kenarda guruldy.

Ol 400 müň töweregi çüýşeden ybarat bolup, agramy 7,5 tonna ýetýär.Nil derýasyny arassalamaga meýletinçiler gatnaşdylar.Bu işe ýerli balykçylary çekmek pikiri hem öňe sürülýär.

Ýene degişli makalalar

Kim, haçan oýlap tapdy?
Müsürli ekologlar plastik galyndylardan piramida gurdular
Müsürli ekolog aktiwistler plastik galyndylardan ägirt piramida gurdular
Ekologlar Nil derýasyny arassaladylar
29.01.2021 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Buýan — ýiti ýokanç kesellerden goranmakda netijeli serişde