Owganystanda ýertitremede 1500 adam heläk boldy

Owganystanda ýertitremede 1500 adam heläk boldy

Owganystanda düýn daň säherde bolan ýertitremede heläk bolanlaryň sany 1500 adama ýetdi, 2 müňden gowrak adam şikes aldy. Bu barada Al-Jazira teleýaýlymynyň habaryna esaslanan Rentw teleýaýlymy habar berdi diýip, Trend ýazýar.

22-nji iýunda güýji 6,1 dereje bolan ýertitreme ýurduň günorta-gündogarynda bolup geçdi, ol birnäçe minut dowam etdi, emma köp heläkçilige getirdi. Obalaryň birnäçesi doly ýumruldy. Ýykylan jaýlaryň aşagynda galanlar kän. Tebigy betbagtçylyk ülkeleriň birnäçesini gurşap aldy, esasan hem, Paktika, Nangarhar, Logar, Kabul we Host ülkelerinde weýrançylyk köp.

Ýaralananlaryň ýüzlerçesi dessine dikuçarlarda hassahanalara eltildi, ýertitreme daňdan bolansoň, pida bolanlar köp diýlip çak edilýär. Sebäbi adamlar heniz süýji ukudadylar we öýlerini terk edip ýetişmediler.

Bolup geçen betbagtçylyk bilen baglylykda, BMG-niň baş sekretary Antoniu Guterriş halkara jemgyýetçiligini Owganystana kömek bermäge çagyrdy.

Ýene degişli makalalar

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretaryny doglan güni bilen gutlady
Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretaryny gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny doglan güni bilen gutlady
“Saud Arabystanyny nyşana alan hüjümleri ýene-de bir gezek ýazgarýaryn”
"Ukraina Bilen Diplomatiýa Taýdan Ylalaşyk Gazanmagy Umyt Edýärin"
Erdogan Bilen Guterriş Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirdi