Russiýa Hytaýa nebit satmak boýunça Saud Arabystanyndan öňe saýlandy

Russiýa Hytaýa nebit satmak boýunça Saud Arabystanyndan öňe saýlandy

Rus nebitiniň Hytaýa eksporty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, maý aýynda 55 göterim artdy we Saud Arabystanynyň bu ugurdaky görkezijilerinden öňe saýlandy. Bu barada Reuters habar berdi diýip, TASS ýazýar.

Habara görä, maýda Saud Arabystany Hytaýa günde 1,84 million barrel nebit elten bolsa, Russiýa Federasiýasy GSÝU (Gündogar Sibir - Ýuwaş umman) turbageçirijisini we deňiz daşamalaryny hem goşmak bilen, 1,98 million barrel eltdi.

Ýene degişli makalalar

Russiýa Hytaýa nebit satmak barada Saud Arabystandan öňe saýlandy
Hytaý täze gaz geçiriji babatda Türkmenistany Russiýadan ileri tutýar
Türkmenistan Russiýanyň “gaz birleşigi” baradaky belliklerine nägile boldy, aýdyňlyk sorady
Noýabr aýynda Aşgabatda eýran harytlarynyň sergisi geçiriler
Maldiwleriň DIM-niň başlygy öz ýurdunyň ýok bolmagynyň ähli ýurtlara täsir etjekdigini aýtdy
Dubaýyň dünýäde iň gowy jahankeşdelik ugry bolandygy habar berildi