Russiýa: "Klişeewka şäherçesiniň gözegçiligini ele geçirdik" diýdi

Russiýa: "Klişeewka şäherçesiniň gözegçiligini ele geçirdik" diýdi

Russiýanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, rus harby birikmeleriň 2022-nji ýylyň fewral aýyndan bäri dowam etdirýän Russiýa-Ukraina urşunda eden işleri barada maglumat berildi.

Beýanatda: "Günorta Harby toparyna degişli birikmeleriň işjeň işleriniň netijesinde Donetsk Halk Respublikasynyň Klişeewka şäherçesini azat etdi" diýip beýan edildi.

Beýanatda Ukrainanyň goşunyna degişli 2 ok-däri ammarynyň ýok edilendigi we rus howa goranyş ulgamlary tarapyndan 34 uçarmansyz howa ulagynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigi mälim edildi.

Beýanatda mundan başgada: "Harby operasiýanyň başlan gününden bäri Ukrainanyň goşunyna degişli 601 uçar, 274 dikuçar, 24 müň 498 uçarmansyz howa ulagy, 523 howa goranyş raketa ulgamy, 16 müň 121 tank we sowutly ulag, 1307 köp nilli raketa ulgamy, 9 müň 740 gaubisa we minomýot bilen 21 müň 915 ýörite harby ulag ýok edildi" diýip habar berildi.

Ýene degişli makalalar

Yragyň demirgazygynda bir esger şehit boldy
Ysraýyl Gaza zolagynyň Han Ýunus şäherinde palestinalylaryň sygynan mekdebe hüjüm gurady
Yragyň demirgazygynda bäş terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi
Ermenistan Palestinany resmi taýdan ykrar etdi
Azerbaýjanda gaçgak tussagly polisiýa işgärleri bilen ýaragly çaknyşyga girdi
Yragyň demirgazygynda PKK-nyň ok-däri ammary ele salyndy
Türkiye Gyrgyzystana gynanç bildirdi