Serdar Salami: Goşun bilen Sepah Pasdaranyň agzybirligi duşmanlaryň lapykeçligine we gaharyna sebäp boldy

Serdar Salami: Goşun bilen Sepah Pasdaranyň agzybirligi duşmanlaryň lapykeçligine we gaharyna sebäp boldy

Yslam Ynkylabynyň Goragçy Güýjüniň(Sepah Pasdaran) baş serkerdesi Goşun we "Ynkylap goragçylary" duýgudaşlygy, hyzmatdaşlygy we synergiýasy yslam watanynyň duşmanlarynyň umytsyzlygyna we lapykeçligine sebäp bolup gaharyny getirdi diýdi.

Yslam Ynkylabynyň Goragçy Güýjüniň(Sepah Pasdaran) baş serkerdesi general-maýor Huseýin Salami, 29-njy farwardin, Eýran Yslam Respublikasynyň Goşunynyň güni we gury ýer güýçleriniň epiki döredijiligini bellemek bilen baglanyşykly ýüzlenmesinde Soňky 44 ýylda ýurduň garaşsyzlygyny, territorial bitewiligini we milli bähbitlerini goramak üçin goşunyň uly eposlarynyň we pidalarynyň duşmany, esasanam ABŞ-nyň terrorçy we mafiýa režimini we onuň sebitleýin we sebitaşa ýaranlaryny gorkuzandygyna şek ýok diýmek bilen Yslam Eýrana garşy her hili hereket barada duýduryş berdi.

Ýene degişli makalalar

Ynkylap goragçylarynyň baş serkerdesi: Duşman goşun bilen Ynkylap goragçylarynyň arasyndaky agzybirlikden gorkyda we gahardadyr.
Şols Russiýanyň Hökümetini Günäkärledi
ABŞ-nyň Harby Goşunynda Maýmyn Mama Keseline Gabat Gelindi
Goşunyň gury ýer güýçleriniň serkerdesi: Her ýalňyşlyk bilen Tel Awiwi we Haýfany ýok ederis
Siriýanyň Milli Goşuny Harby Türgenleşik Geçirdi
Eýran goşunynyň “UAV ”şäherçesiniň açylyşy