Medeniýet we Jemgyýet

Sörfing edýän türgen näme üçin çümmeýär?

Iň gyzykly sport bäsleşikleriniň biri bolan sörfing ussatlyk we tejribe talap edýär.Deňizde güýçli tolkun we ýel bolan wagty ýerine ýetirilýän sportuň bu görnüşinde türgen belli ölçegde ýasalan tagta böleginiň üstünde tolkunyň güýji bilen kenara tarap batly tizlik bilen gaýdýar. Ýeliň we tolkunyň ýok wagty tagtanyň üstünde gaýygyň güýji bilen hem hereket edilýär.

Bu güýmenje dürli ýaşdaky adamlar tarapyndan ýerine ýetirilip, gaýyk tarapyndan çekilýän adamyň aýagynda bir tagta bolýar.Suwuň ýüzünde taýýan adam deňagramlylygyny saklamak üçin aýagynyň aşagynda giň, emma boýy kelte tagtanyň öň tarapyny çalaja ýokary galdyrmaly bolýar. Şeýle hem gaýyga baglanan ýüpüň ujundan tutup, bedeniňi birneme arkan ýatyrmaly bolýar.

Suwuň ýüzünde taýýan adam sagatdaky tizligi 50 kilometre barabar bolan gaýyga baglanan, uzynlygy 20 metre barabar bolan üç sany ýüpe mäkäm ýapyşýar.Muňa garamazdan, ýykylmazlyk üçin çalasynlyk bilen göwresini saga-çepe gyşardyp, deňagramlylygyny saklamaly bolýar.

Gaýygyň tizligi sagatda 35 kilometrden aşak düşse suwda taýýan adam ýykylýar.

Ýene degişli makalalar

Eýran goşunynyň deňiz güýçleriniň täze üstünlikleri; özüňe ynam we özüňi üpjün etmek sergisidir
BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda üç sany Ähtnama gol çekiler
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75...
Tebigat gezelenç etmek üçin iň gowy ýer
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze...
Türkmenistan ÝB-niň we Merkezi Aziýanyň Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ünsüni Pariž Ylalaşygynyň çäklerindäki borçnamalaryň ýerine ýetirilmeginiň zerurlygyna çekdi