Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

16-njy martda sanly ulgam arkaly Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň ýigrimi ikinji maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan Kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesine garaldy we kabul edildi.

Maslahata gatnaşmak üçin birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynyň garamagyna girizilen kanunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan makullanyldy we kabul edildi.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary mynasyp gören dalaşgärlerine ses berdiler
Mukaddes Remezan aýy başlandy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna saýlawlarda 75 müňden gowrak adam ilkinji gezek ses berer, Russiýa Türkmenistana uçuşlaryň sanyny artdyryp biler we beýleki habarlar
Dohada Türkmenistanyň ilçihanasy açyldy, Çoganlyda täze medeni-dynç alyş seýilgähi peýda bolar, Mejlis hakynda Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi we beýleki habarlar
Mejlisiň Başlygy Argentinanyň ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň ýaşlaryň şäherine öwrülmelidigini öňe sürdi
Türkmenistanyň Mejlisi Arkadag şäherindäki edaralara görnükli şahsyýetleriň adyny dakmak barada täze karar kabul etdi
TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY