XX asyryň neşirleri Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy barada

XX asyryň neşirleri Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy barada

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Bibliografiýa bölümi tarapyndan XX asyryň neşirleri Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy barada ady bilen Altyn asyr: Türkmenistan teleýaýlymy bilen bilelikde tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy asyrlaryň dowamynda dünýä halklarynyň söýgüsini gazanyp gelýär. Bu barada XX asyryň neşirlerinde türkmen we dünýä halklarynyň alymlarynyň, ýazyjy-şahyrlarynyň, terjimeçileriniň Magtymguly şahyr barada ýazan makalalaryny, goşgularyny, terjime edilen eserlerini okanyňda hem aýdyň bolýandygyny söhbetdeşlikde nygtap geçdiler.

Söhbetdeşligiň dowamynda çap bolan birnäçe maglumatlardan mysallar getirildi, şol maglumatlar esasynda ýazylýan bibliografiýa görkezijiler barada söhbet edildi. Şahyryň öz ýazan goşgusyndan okaldy we türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň kitaplarynda Magtymguly Pyraga uly orun berilendigini aýdyp, ol kitaplardan hem paýhasly jümleler beýan edilendigi hakynda söhbet etdiler.

Söhbetdeşligiň ahyrynda oňa gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, il-ýurt bähbitli alyp barýan beýik işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

Ýene degişli makalalar

ŞAHYRYŇ ŞYGRYÝET ÄLEMI
MAGTYMGULY PYRAGY JAHANKEŞDE ŞAHYR
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ EDEBI MIRASY
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
AJAP EÝÝAMYŇDA TOÝDUR PYRAGY
MAGTYMGULYNYŇ BERKARARLYK ARZUWY
BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝAR ÇAGALARY