Yslam Ynkylabynyň Sepah pasdaran güýjüniň baş serkerdesi: Deňiz parahatçylygy we howpsuzlygy Eýranyň sebit ýurtlaryna iberen sargydy

Yslam Ynkylabynyň Sepah pasdaran güýjüniň baş serkerdesi: Deňiz parahatçylygy we howpsuzlygy Eýranyň sebit ýurtlaryna iberen sargydy

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi: Parahatçylygy we deňiz howpsuzlygy Eýranyň sebitiň hökümetlerine we halklaryna strategiki habarydyr.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi general-maýor Huseýin Salami şu gün Eýranyň günortasyndaky Bandar Abbasda Sepahyň Harby deňiz flotunyň ýöriteleşdirilen we goranyş enjamlaryna goşulmak dabarasynda beren gürrüňlerinde Eýran Yslam Respublikasynyň logikasy deňlik we ähli halklaryň ykbaly hukugyny ykrar etmekdir diýdi.

bu dabara Eýranyň Ýaragly Güýçleriň Baş sekretary we bir topar harby we milli işgärler gatnaşdylar.

General-maýor Salami Eýran Yslam Respublikasynyň duşmanlarynyň ykdysady çäklendirmeler we syýasy izolýasiýa arkaly ýurduň ösüşiniň öňüni almaga synanyşýandyklaryny mälim etmek bilen duşman Yslam Rewolýusiýasynyň gepleşikleriniň täsirini bütin Yslam dünýäsinden aýyrmaga çalyşdy we Eýranyň güýjüni çäklendirmek arzuwynda, weýrançylykly syýasatlarynda terrorçylygyň ýaýramagyny we proksi söweşler ýerleşdirdi diýdi.

Yslam Ynkylabynyň Sepah pasdaran güýjüniň baş serkerdesi, Pars aýlag sebtindäki käbir ýurtlaryň sionist režimi hamala beýik ýaly görünýän Amerikanyň boşlugyny dolduryp biler diýip pikir edýändigini aýtmak bilen Bu şowsuz syýasatdyr diýdi.

General-maýor Salami basyp alyjy sionist režimiň Yslam topraklarynda we Günbatar Aziýa sebitinde barlygynyň çydap bolmajakdygy barada duýduryş bermek bilen Sionist režimi, beýleki ýurtlarda şahalaryny ösdürip bilmeýän köksiz agaçdyr diýip sözlerine goşdy.

Ýene degişli makalalar

Aşgabatda Hafyz Şiraza bagyşlanyp dabaraly çäre geçirildi
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Pars şygryýeti, edebiýaty we Şahriýary ýatlama atly çäre geçirildi
Ýurdumyzyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi geçiriler
Noýabr aýynda Aşgabatda eýran harytlarynyň sergisi geçiriler
Blinken Abbas we Netanýahu bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Türkmen diplomaty Pakistanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy
Ilkinji Russiýa-Saud Arabystany ýük otlusy Türkmenistandan geçdi