Yslam Ynkylabynyň Sepah pasdaran güýjüniň baş serkerdesi: Deňiz parahatçylygy we howpsuzlygy Eýranyň sebit ýurtlaryna iberen sargydy

Yslam Ynkylabynyň Sepah pasdaran güýjüniň baş serkerdesi: Deňiz parahatçylygy we howpsuzlygy Eýranyň sebit ýurtlaryna iberen sargydy

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi: Parahatçylygy we deňiz howpsuzlygy Eýranyň sebitiň hökümetlerine we halklaryna strategiki habarydyr.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi general-maýor Huseýin Salami şu gün Eýranyň günortasyndaky Bandar Abbasda Sepahyň Harby deňiz flotunyň ýöriteleşdirilen we goranyş enjamlaryna goşulmak dabarasynda beren gürrüňlerinde Eýran Yslam Respublikasynyň logikasy deňlik we ähli halklaryň ykbaly hukugyny ykrar etmekdir diýdi.

bu dabara Eýranyň Ýaragly Güýçleriň Baş sekretary we bir topar harby we milli işgärler gatnaşdylar.

General-maýor Salami Eýran Yslam Respublikasynyň duşmanlarynyň ykdysady çäklendirmeler we syýasy izolýasiýa arkaly ýurduň ösüşiniň öňüni almaga synanyşýandyklaryny mälim etmek bilen duşman Yslam Rewolýusiýasynyň gepleşikleriniň täsirini bütin Yslam dünýäsinden aýyrmaga çalyşdy we Eýranyň güýjüni çäklendirmek arzuwynda, weýrançylykly syýasatlarynda terrorçylygyň ýaýramagyny we proksi söweşler ýerleşdirdi diýdi.

Yslam Ynkylabynyň Sepah pasdaran güýjüniň baş serkerdesi, Pars aýlag sebtindäki käbir ýurtlaryň sionist režimi hamala beýik ýaly görünýän Amerikanyň boşlugyny dolduryp biler diýip pikir edýändigini aýtmak bilen Bu şowsuz syýasatdyr diýdi.

General-maýor Salami basyp alyjy sionist režimiň Yslam topraklarynda we Günbatar Aziýa sebitinde barlygynyň çydap bolmajakdygy barada duýduryş bermek bilen Sionist režimi, beýleki ýurtlarda şahalaryny ösdürip bilmeýän köksiz agaçdyr diýip sözlerine goşdy.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
Eýrandaky sil apatynda ýogalanlaryň sany 96 adama ýetdi
Demirgazyk-Günorta geçelgesi boýunça Türkmenistanyň çäginden geçýän otlularyň sany aýda 17-ä ýetiriler
Baýden Ýakyn Gündogara ilkinji saparyny amala aşyrdy
Ilkinji Russiýa-Hindistan ýük otlusy Türkmenistandan geçdi
ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden, Ysraýyla Bardy