Ysraýyl Liwanyň günortasyna hüjüm edýär

Ysraýyl Liwanyň günortasyna hüjüm edýär

Liwanyň resmi habarlar agentligi NNA tarapyndan berilen habara görä, Ysraýylyň goşuny artilleriýa toplary we "Merkawa" kysymly tanklar bilen serhet zolagynyň golaýynda ýerleşýän ilatly ýerlere hüjümler edýär.

Ysraýylyň harby güýçleri Liwanyň serhet zolagynyň golaýynda bolan Aýta aş-Şaab, Ramim, Ed-Duhaýra, Nakura we Lebeniýýe etrapçalaryna hüjümler guraýar.

Artilleriýa we tanklar bilen başladylan hüjümler dowam edýär.

Ýene degişli makalalar

Hokkeý boýunça halkara ýaryş: birinji günüň netijeleri
Aşgabatlylara maýyllyk getiren "Bahar ylhamy"
Muammer Şahin Altyn Medal Aldy
Ysraýylly esgerler Günbatar Şeriada 1 palestinalyny öldürdi
Serdar Azmun Türkmenistana garşy oýna gatnaşmak üçin Eýranyň ýygyndysyna çagyryldy
ESPN: Biwol ýylyň iň gowy boksçysy