06.03.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Ene mähri diýen hormatly adyny dakmak hakynda

Garaşsyz Diýarymyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe geçirilýän düýpli özgertmeler hemişelik Bitarap Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen, öňdebaryjy ýurduna öwürýär.Amala aşyrylýan tutumly işler merdana halkymyzyň abadan hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamagy, yzygiderli ösýän jemgyýetimiziň mundan beýläk-de kämilleşmegi üçin amatly şertleri döredýär.

Batly gadamlar bilen öňe barýan Garaşsyz ýurdumyzyň gazanýan her bir üstünliginde, eýeleýän belent sepgitlerinde zähmetsöýer zenanlaryň uly paýy bardyr. Ösüp gelýän nesillerimizi ata Watanymyza we merdana halkymyza wepaly, sagdyn hem-de ruhubelent adamlar edip ýetişdirmekde kalby mähirden doly eneleriň örän uly hyzmaty bardyr.

Mukaddes maşgala ojagyny gorap saklamakda, ogul-gyzlaryna milli däp-dessurlarymyza laýyk edep-terbiýe bermekde, jemgyýetimizde agzybirligi berkitmekde olaryň bitirýän işleriniň bahasy ýokdur.Perzentlerine watansöýüjilik, ynsanperwerlik, lebzihalallyk we zähmetsöýerlik ýaly asylly häsiýetleri ündeýän, ýürekleri mähirden hem-de buýsançdan doly, yhlasly zähmeti bilen ata Watanymyzyň abraýyna abraý goşýan mähriban enelerimiziň sarpasy Garaşsyz döwletimizde belent tutulýar.

Merdana ata-babalarymyzyň türkmen jemgyýetiniň sagdyn ösüşini esaslandyrýan maşgala ojagynda ene mähremligine aýratyn hormat goýup, ony mukaddeslige deňemek ýaly ajaýyp ýörelgelerinden ugur alyp, berkarar Watanymyzyň bagtyýar geljegini kepillendirýän mynasyp nesli ösdürip we terbiýeläp ýetişdirmekde belent başly enelerimiziň bitirýän ägirt uly hyzmatlaryny nazara almak bilen, karar edýärin: Sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren şu enelere Türkmenistanyň Ene mähri diýen hormatly adyny dakmaly: Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Dildar Rejepdurdyýewna Nazarowa, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Nurjahan Aşyrmyradowna Gutlyýewa, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Merjen Baýrammyradowna Muhammedowa, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Orazdurdyýewna Rejepowa, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Aýnabat Aşyrgulyýewna Mamowowa, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Annatäç Şamuhammedowna Şanazarowa, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Annadursun Gulgeldiýewa, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Annagül Baýgeldiýewna Orazmämmedowa, Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Maýa Çaryýewna Bäşimowa, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň tikin sehiniň gözegçisi Ýazjahan Begmämmedowna Abdyýewa, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat köpugurly stadionynyň hojalyk bölüminiň işçisi Saparjemal Täzebaýewna Nazarowa, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Ogulbaýram Atageldiýewna Agabaýewa, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Aýmaral Bekdurdyýewna Kakabaýewa, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Jemile Resulberdiýewna Möwlamberdiýewa, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Aýna Mämiýewna Annaýewa, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Maral Ýagmyrowna Ezizowa, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Rahmangulyýewna Annamowa, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Ogulnäzik Hoşgeldiýewna Hezretgulyýewa, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Hojanepesowna Myradowa, Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap bagçylyk müdirliginiň bagbany Gunça Çarygeldiýewna Agabaýewa, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Merjen Nurnazarowna Kyýasowa, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Nurgözel Jumaýewna Agalyýewa, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Gülalek Myratowna Kazyberdiýewa, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Bagdagül Gaibgeldiýewna Nowruzowa, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Amangül Muhammetmyradowna Hemzäýewa, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Nurjahan Emirowna Nyýazdurdyýewa, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň Tikinçilik fabriginiň tikinçisi Ogulşirin Seýidowna Atagylyjowa, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Türkmendermansenagat birleşiginiň Türkmenderman Ajanta Farma Limited bilelikdäki kärhanasynyň önümçilik bölüminiň gaplaýjysy Kümüş Orazgeldiýewna Annaýewa, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulsapar Berdimyradowna Akgaýewa, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Orazgözel Guwajaýewna Durdymeredowa, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Annagözel Rejepgurbanowna Saryýewa, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Žuleta Mihaýlowna Sähedowa, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Ejegül Ýazmedowa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Arzygül Berdimyradowna Allamyradowa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Bagtygül Rejepmuhammedowna Berdiýewa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Gülnar Gurbanberdiýewna Gylyjowa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Zöhregül Geldimämmedowna Jepbarowa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Maral Nurýagdyýewna Halydowa, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň A.Tahyrow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Şemşat Çaryýewna Hojamämmedowa, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bugdaýly tejribe tohumçylyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Maýa Muhammedowa, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Arzygül Esenowna Ataýewa, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Sumbar Rejepgeldiýewna Gaýypowa, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Nartäç Baýramdurdyýewna Gurdowa, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Maýagözel Jumaýewna Nazarowa, Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Orazsaltan Hökgiýewna Arazgeldiýewa, Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Amandursun Mälikgulyýewna Baýramdurdyýewa, Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Gurbangül Seýitmuhammedowna Saparowa, Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Ogulsapar Mämmetmyradowa, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Gülnabat Hanowa, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Aýna Gündogdyýewna Muhadowa, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Mährijemal Baýramowna Mürzäýewa, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň ýaşaýjysy, Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Daghan daýhan birleşiginiň agzasy Nargül Jumamyradowna Orazmuhammedowa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Satlykbibi Nurgeldiýewna Aşyrowa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Gurbanbagt Nepesowna Gurdowa, Balkan welaýatynyň Gumdag şäherinden öý hojalykçy Baýramgül Sähetnurowa, Balkan welaýatynyň Hazar şäherinden öý hojalykçy Ogulsoltan Samandarowna Hallyýewa, Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndan öý hojalykçy Nurjemal Kiçinowna Aşyrowa, Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndan öý hojalykçy Toýbibi Hajyýewna Sarjaýewa, Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndan öý hojalykçy Gurbanbibi Gurbangeldiýewna Garajaýewa, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndan öý hojalykçy Bahar Gurbanmuhammedowna Şyhyýewa, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndan öý hojalykçy Aýna Akmyradowna Abaýewa, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndan öý hojalykçy Hajybagt Durdynyýazowna Hyrdarowa, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Nurjemal Maksimowna Öwelekowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky 32-nji orta mekdebiň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Suraý Kakabaýewna Nepesowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gözel Babyşowna Rejepowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Aýna Gylyçdurdyýewna Öwezowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Bossan Kakaýewna Meretgulyýewa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gulkamar Begdurdyýewna Bekiýewa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulgerek Meredowna Jumaýewa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Maýa Akmuradowna Dowlatmuradowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Tawus Mätiýewna Berdiýewa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Patma Seýitnazarowna Begnazarowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Aknur Hudaýberdiýewna Kakaýewa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Aýsoltan Tirkeşowna Şagulyýewa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Selbinýaz Tirkeşowna Gurbanowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gunça Jumamyradowna Gurbanowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülhazyna Saparmyradowna Geldiýewa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Üzümgül Öwezowna Hojalykowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülnar Amanweliýewna Rejepowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gulaim Meretowna Gurbanowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülzada Muhammedowna Abdullaýewa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Bagdagül Bugraýewna Myradowa, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Berdiýewna Gylyçmedowa, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Boldumsaz lomaý söwda kärhanasynyň işçisi Haýtgül Pirnepesowna Hojamyradowa, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Aýjahan Ballymyradowna Annaýewa, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bibihažar Nurgeldiýewna Hožabaýewa, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Aýbölek Tirkeşowna Şallyýewa, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bibijan Jumatowna Gazakowa, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýat inçekesel hassahanasynyň kiçi şepagat uýasy Mährijemal Kakyşowna Goşamyradowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 18-nji orta mekdebiň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Gunça Hudaýberdiýewna Ýusupowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 33-nji orta mekdebiň hyzmat ediş işgäri Arzygül Egembergenowna Saparowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Abadanlyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Çemen Arazgeldiýewna Gurbangylyjowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Altyn Halmyradowna Kylyçdurdyýewa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Aýgözel Paltaýewna Eredowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Mätýakubowna Guzybaýewa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Amangül Mämetorazowna Aýydowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Zybagözel Gurbangeldiýewna Halylowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Bibiş Atdaýewna Bydykowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Gülnähel Haýytgeldiýewna Allekowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Ogulnur Babajanowna Atamuradowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Tyllagözel Meredowna Hanjanowa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Dilnar Narlyýewa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Aknabat Atakowna Jumakowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Aýgül Kakaýewna Begjanowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Jeren Tirkeşowna Aýmedowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gunça Haldurdyýewna Rejepowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Soýünowna Mämedowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Göwher Hudaýberdiýewna Koýjanowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Miýesser Orunowna Urazbaýewa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Narjan Hanbaýewna Arykowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Näzik Aşyrbaýewna Babaýewa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Çemen Nazarmedowna Arazbaýewa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gülöwser Nuryllaýewna Gaýypowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gulsara Jumabaýewna Barlyýewa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Dursunjemal Salyhowna Taganowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Gölbaýewna Geldiýewa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Dilber Pirnepesowna Toýewa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Duran Aşyrowna Nurmedowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Amanowna Atajanowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Tursunoý Saburowna Seýitmuradowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Zulfiýa Rejepbaýewna Allekowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Gülsere Gaýlyýewna Geldiýewa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Göwher Tagandurdyýewna Döwletowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Meržen Orazmuhammedowna Gündogdyýewa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Altyn Allanazarowna Saryýewa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Tyllagözel Saparowna Ýomudowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Baýramgeldiýewna Annaberdiýewa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Ogulnabat Sapardurdyýewna Kakaýewa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Çynar Esenowna Altyýewa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Güýjowna Nazarowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Mähri Golliýewna Ýollyýewa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Leýli Şükürberdiýewna Meredowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Kerime Ýoldaşowna Beknazarowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Halbibi Akmämedowna Döwletowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Sülgünjemal Çowdurowna Goçgarowa, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Gulaýym Atajanowna Saparmädowa, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Maýsa Muhammedowna Nepesowa, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Nasiba Kurambaýewna Annakowa, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Nigora Halillaýewna Kuranbaýewa, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Ýangilžan Baltabaýewna Umarowa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Nargiza Nazarbaýewna Baubekowa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Nar Nazarmädowna Sopyýewa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Ogulmaral Öräýewna Amanowa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Annatäç Saparowna Arazdurdyýewa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Gurbangül Meliýewna Arazmuradowa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Arazbibi Durmuşowna Goşmakowa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Klyçewna Matniýazowa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Sarygül Mämetnepesowna Akbaýewa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Näzikjemal Araznepesowna Mämedowa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Döndi Sapargeldiýewna Toýlyýewa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Jennet Annarazowna Berdiýewa, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 8-nji mart daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gulşirin Nažepowna Utekowa, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Ogulgerek Baýramdurdyýewna Öreşowa, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Durdygul Balyşowna Durdyýewa, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Borigul Halmuminowna Alikulowa, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Bibijemal Pirberdiýewna Baýmyradowa, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Jumagulyýewna Öretaýewa, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Oguljemal Tagangylyjowna Sopyýewa, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Maral Abdyrahmanowna Begjanowa, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Bibi Orazmyradowna Oradşiýewa, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Oguljennet Reýimowna Kurbanowa, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Gülbahar Magtymowna Oraznepesowa, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Arazjemal Bazarbaýewna Annamuradowa, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Hatyja Annabaýewna Kakabaýewa, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Dinara Narmuradowna Eşmuradowa, Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndan öý hojalykçy Firuza Aýdogdyýewna Rozyýewa, Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndan öý hojalykçy Şahrizada Rahymkulyýewna Abdyýewa, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Parahat daýhan birleşiginiň kärendeçisi Aýserehan Permanowna Joraýewa, Lebap welaýatynyň Farap etrabyndaky 15-nji orta mekdebiň geografiýa mugallymy Lebap Rozygeldyýewna Pirnazarowa, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat Ýüpek önümçilik birleşiginiň Pile kelepleýji önümçiliginiň işçisi Güljahan Dowletowna Bazarowa, Lebap welaýatynyň Farap etrabyndan öý hojalykçy Gülrabo Alymbaýewna Halowa, Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Güljan Aganiýazowna Ortakowa, Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Laçin Amanowna Hudaýkulyýewa, Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Joraýewna Mämetniýazowa, Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Senemgul Babakulyýewna Haýitowa, Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Göwher Meredowna Annageldiýewa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň hyzmat ediş işgäri Zülfiýa Döwletowna Hudaýarowa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Ak gala daýhan birleşiginiň kärendeçisi Akjemal Ýusupowna Mämetgulyýewa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Soltanýazgala daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gülnara Allamyradowna Joraýewa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Mehri Hakberdiýewna Şaýymowa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Çohpetde daýhan birleşiginiň kärendeçisi Dursun Abdullaýewna Abdyrahmanowa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Maýsa Rejepowna Ömürkulyýewa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Bagdagül Güýjowa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Göwher Gubaýewa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Sona Ibragimowna Annakowa, Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Almagül Gandymowna Tuýgunowa, Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky Öde Abdyllaýew adyndaky 27-nji orta mekdebiň hyzmat ediş işgäri Gunça Akmuradowna Muhamedowa, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Mürzebeg gala daýhan birleşiginiň kärendeçisi Azada Baýmuratowna Taganowa, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Hatap daýhan birleşiginiň kärendeçisi Solmaz Rozyýewna Saparowa, Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Aýşa Hudaýberdiýewna Şanazarowa, Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Sähragül Haýdarkulowna Jumagulyýewa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky 2-nji orta mekdebiň hyzmat ediş işgäri Oýmhol Murataliýewna Holmurodowa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Ogulmeýrem Rozykulowna Ryzwanowa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Hatiça Huşbakowna Ziýatowa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Gülnara Rozmurodowna Öwezowa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Feruza Rawşanowna Jumaýewa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Ogulmeňli Dawlatgeldiýewna Annageldiýewa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Halmuradowna Hudaýkulowa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Jeren Agamuradowna Pirimowa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Maýagözel Rüstemkulowna Çaryýewa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Aýna Tagandurdyýewna Hydyrowa, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Sapargül Hudaýberdiýewna Batyrowa, Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndaky 6-njy orta mekdebiň hyzmat ediş işgäri Hatyja Allakulowna Hemraýewa, Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň J.Mämedow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Maýsa Söwerowna Jumaýewa, Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Meretgül Rähmedowna Allaberdiýewa, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Sarwinaz Kulsahatowna Şaripowa, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Mawlida Onbaýewna Janpulatowa, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Gulaýym Ismoilowna Tursinpolatowa, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Garagumderýasuwhojalyk birleşiginiň 5-nji Garagumsuwhojalyk dolanyşygynyň esasy hünärmen dispetçeri Bahargül Abdylzelilowna Tekemyradowa, Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 28-nji çagalar bagynyň şepagat uýasy Maýagözel Şamyradowna Sapaýewa, Mary welaýatynyň Mary şäherinden öý hojalykçy Jeren Agajanowna Tairowa, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinden öý hojalykçy Ogulnabat Agamyradowna Gurbanýazowa, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinden öý hojalykçy Şemşat Gulamowna Hezretgulyýewa, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinden öý hojalykçy Lýubow Georgiýewna Sarmina, Mary welaýatynyň Mary etrabyndan öý hojalykçy Aýjahan Atamyradowna Öwezowa, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Tyllagözel Kakageldiýewna Gurbangeldiýewa, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Äşe Gurbanýazowna Mämmedowa, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Owlak Bäşimowna Öwezowa, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Alma Kadyrowna Amanmyradowa, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Arzygül Öwezdurdyýewna Hümmedowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Göwher Geldiýewna Gylyçmyradowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Gül Atamyradowna Ödäýewa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Aýna Annaýewna Şiriýewa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Gunça Gündogdyýewna Esenowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Negbagt Ezizowna Gulamowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Anipa Durmamedowna Rasulowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Nazperi Miralyýewna Rasulowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Nazhatun Guseýinowna Isaýewa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Mabibi Ýusupowna Huseýinowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Gulbibi Asanowna Durmämmedowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Göwher Abdulsamadowna Ýakubowa, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Peri Jemalowna Kadyrowa, Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Gülbahar Orazgeldiýewna Berdiýewa, Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Amandursyn Bazarowna Tohtaýewa, Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Şanaz Öwezowna Guseýinowa, Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Dürbibi Weliommadowna Ibragimowa, Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Parýatun Abdulazizowna Nyýazowa, Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Gülperi Husaýinowna Ismaýilowa, Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Kemine adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ogulkeýik Amanowna Myratgeldiýewa, Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Ogulmaral Gylyjowna Atakowa, Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Sülgün Ilamanowna Saparowa, Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Gülbibi Dürmämmedowna Dürmämmedowa, Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Dürbibi Abdulgapurowna Mämmedowa, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Aknabat Jumageldiýewna Rozymowa, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Maýa Osmanowna Polliýewa, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Gülperi Seýpadinowna Ibragimowa, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Zarjan Jumaýewna Jumaýewa, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Sekine Jumaýewna Muradowa, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Şanaz Saparowna Nazarowa, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Gulperi Dosmamedowna Pakyrowa, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Zeýnep Seýtihanowna Ýadygärowa, Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Durdymyradowna Maksudowa, Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Şasenem Atagarryýewna Işanowa, Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Tylla Aşyrowna Mommyýewa, Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Gunça Ýazgeldiýewna Şeripowa, Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Gülälek Gurbangeldiýewna Annaýewa, Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Rozybaýewna Açylowa, Mary welaýatynyň Serhetabat etrabyndan öý hojalykçy Jumagül Agamyradowna Galanowa.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 6-njy marty.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Ene mähri diýen hormatly adyny dakmak hakynda
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
Türkmeniň Altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Olara altyn zynjyrlar we umumylykda 654 müň manada golaý möçberde pul baýraklary gowşuryldy
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi
Türkmenistanyň futbol ýygyndysy ýoldaşlyk duşuşygynda Indoneziýadan asgyn geldi
Ahal AFK-nyň Çempionlar ligasy üçin 26 futbolçyny Saud Arabystanyna alyp gitdi