Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi

Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi

Milletiň Lideriniň bu baradaky Permanyny habarymyzda doly ýerleşdirýäris:

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny uly dabaralara besläp, buýsandyryjy netijeleri gazanmak bilen garşylaýar. Geçen 30 ýylyň dowamynda eziz Diýarymyzda asyrlara ýaň saljak beýik işler bitirildi. Bitarap döwletimiz dünýäde ýokary depginler bilen ösýän, öz halkynyň abadan, bagtyýar we bolelin durmuşda ýaşamagyny üpjün edýän ýurtlaryň hataryna ynamly goşuldy.

Garaşsyzlyk ýyllarynda berkarar Watanymyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda belent sepgitlere ýetildi. Demokratik, hukuk we dünýewi döwleti ösdürmekde, raýat jemgyýetini kämilleşdirmekde, Bitarap döwletimiziň halkara abraýyny artdyrmakda, Ýer ýüzüniň ýurtlarydyr halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda, özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmekde we berkitmekde buýsandyryjy netijeler gazanyldy.

Garaşsyz Türkmenistany ýokary depginler bilen ösdürmekde, kabul edilen milli we döwlet maksatnamalaryny üstünlikli amala aşyrmakda, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmakda, Bitarap döwletimiziň dünýädäki abraýyny has-da belende götermekde ýurdumyzyň her bir raýatynyň uly goşandy bardyr. Şoňa görä-de, berkarar döwletimiziň ýokary sepgitlere ýetmegine önjeýli goşant goşýan watandaşlarymyz hormat-sylaga mynasypdyr.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we halkara abraýyny artdyrmakda, ykdysadyýetiň nebitgaz, gurluşyk, senagat, ulag we kommunikasiýa, oba we suw hojalyk pudaklaryny hem-de beýleki pudaklaryny yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, maliýe we ykdysady işiň derejesini kämilleşdirmekde, önümçiligiň netijeliligini, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda, önümiň täze görnüşlerini işläp taýýarlamakda, has täze tehnikalary, tehnologiýalary, öňdebaryjy usullary we tejribeleri önümçilige giňden ornaşdyrmakda, ulag serişdelerini netijeli peýdalanmakda, halka edilýän hyzmatlaryň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmekde, ilatyň saglygyny goramakda, hala çeper nagyşlary salmakda, aýdym-sazy ökdelik bilen ýerine ýetirmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işlerinde uly üstünlikleri gazanandyklary, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna, ylmyň we tehnikanyň, milli halyçylyk sungatynyň, bedenterbiýäniň hem-de sportuň, bilim, saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary ulgamynyň, milli medeniýetiň, teatr, kino, aýdym-saz sungatynyň, žurnalistikanyň we medeni aň-bilim edaralarynyň çalt depginler bilen ösmegine, çeperçiligi ýokary nakgaş eserlerini döretmäge, ýaşlary okatmaga we ata Watanymyza çäksiz söýgi, hormat goýmak we wepalylyk, mertlik hem-de halallyk ruhunda terbiýelemäge, ýokary hünärli işgärleri, döredijilik we sport toparlaryny taýýarlamaga önjeýli goşant goşandyklary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini, gazanan ýokary netijelerini, hünär ussatlygyny, joşgunly zehinini we ezberligini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryny Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglamaly:

Türkmenistanyň II derejeli Altyn asyr ordeni bilen:

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Dokmaçylar medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans toparynyň çeper ýolbaşçysy Annajemal Saparowna Nurmuhamedowany;

Türkmenistanyň Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin ordeni bilen:

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň zoologiýa kafedrasynyň müdiri Maral Bazarowna Amanowany;

Türkmenistanyň Gaýrat medaly bilen:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň baş hünärmeni Agajan Aşyrowiç Hudaýberdyýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň umumy bölüminiň baş hünärmeni Walentina Petrowna Solowýewany,

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygynyň orunbasary Amangeldi Gandymowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň hukuk bölümçesiniň müdiri Garagyz Annamyradowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň redaktirlemek we terjime bölümçesiniň müdiri Akynazar Agaýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň redaktirlemek we terjime bölümçesiniň esasy hünärmeni Hojamuhammet Kakalyýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriliginiň Barlag-derňew müdirliginiň içerki gözegçilik bölüminiň başlygy Kakadurdy Saparmämmedowiç Gaýypgulyýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölüminiň baş hünärmeni Döwletmyrat Gurbannazarowiç Goçowy,

Daşoguz welaýat Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň döwlet gözegçiligi bölüminiň döwlet gözegçisi Tirkeş Işangulyýewi,

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň hyzmat edýän işgäri — sürüjisi Zawen Karapetowiç Owakimýany,

Daşoguz welaýat döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň buhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Kazakbaý Begişowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Zarba ýöriteleşdirilen döwlet kärhanasynyň gorag işgäri Öwez Meredowiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Zarba ýöriteleşdirilen döwlet kärhanasynyň burawlaýjysy Dmitriý Aleksandrowiç Kremnewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki Demirbetonkonstruksiýa kärhanasynyň betonçysy Hudaýberdi Çaryýewiç Joraýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň başlygy Nurmyrat Illiýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Aşgabatenergo önümçilik birleşiginiň elektrik ussasy Wiktor Iwanowiç Lazarewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Türkmenenergoabatlaýyş ýöriteleşdirilen önümçilik birleşiginiň Türkmenelektrosazlaýyş energetiki enjamlary sazlamak boýunça ýöriteleşdirilen kärhanasynyň elektrik bejerijisi Nedir Meredowiç Ilmyradowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň Daşoguzenergogurluşyk kärhanasynyň elektrik ulgamçysy Akmurat Dädebaýewiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Daşoguzenergo önümçilik birleşiginiň Köneürgenç etrap elektrik ulgamynyň elektrik bejerijisi Uzakbaý Soýunowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Lebapenergo önümçilik birleşiginiň transformator beketler gullugynyň ussasy Annaguly Babaýewiç Garaýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň uly ussasy Hojageldi Ataýewiç Baýramowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň tehniki kadalaşdyryjy namalar bölüminiň baş hünärmeni Haýrulla Gaýbullaýewiç Nurullaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Ahaltelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň hünärmeni Rejepberdi Kerimberdiýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ekerançylyk we maldarçylyk müdirliginiň däne we pagta önümlerini öndürmek bölüminiň başlygy Gurban Baýmämmedowiç Kuleýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Abadan çakyr kärhanasynyň baş tehnology Kakageldi Gurbanberdiýewiç Kürräýewi,

Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň kiçi ylmy işgäri Nadežda Iosifowna Iwanowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Çärjew etrabyndaky Serdar maldarçylyk hojalygynyň baş zootehnigi Hemrakuly Nazarowiç Bazarowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň iş dolandyryş bölüminiň başlygy Rahman Akmyradowiç Döwletowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Ylym neşirýatynyň direktory Allaberdi Setdarowiç Kakajanowy,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň iç keselleriniň propedewtikasy kafedrasynyň assistenti Jeren Hojämmetowna Amanowany,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň partiýa guramaçysy Gülara Orazbaýewna Akjigitowany,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň partiýa guramaçysy Roza Pazylowna Rahymowany,

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň sürüjisi Pawel Petrowiç Waşşenkony,

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherjigini dolandyryş müdirliginiň Sport myhmanhanasynyň başlygy Batyr Kakajanowiç Aşyrowy,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Çaphanahyzmatlary döwlet hojalyk hasaplaşykly kärhanasynyň başlygy Geldimyrat Agageldiýewiç Akyýewi,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň aktýoryň ussatlygy we sahna dili kafedrasynyň dosenti Nurmuhammet Keşikowy,

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahna ussady Nurberdi Allaberdiýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrap häkimliginiň baş hasapçysy Lýudmila Aramowna Kotikowany,

Ahal welaýat häkimliginiň Ahalwelaýatagyzsuw birleşiginiň Gökdepeagyzsuw müdirliginiň awtokran sürüjisi Şihmyrat Gurbanberdiýewiç Şihmyradowy,

Lebap welaýat häkimliginiň jemagat hojalygynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni Jumakuly Kerimowy;

Türkmenistanyň Watana bolan söýgüsi üçin medaly bilen:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň agzasy Äşe Şyhberdiýewna Hanalyýewany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Akmyrat Baýramowiç Taganowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň iş dolandyryş bölüminiň baş hünärmeni Amançary Hojammaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň bilermen-maslahat beriş bölüminiň hukuk meseleleri boýunça bilermen-maslahat berijisi Allamyrat Berdiýewi,

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň kätibi Amangeldi Bäşimowiç Annadurdyýewi,

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynyň Saýlawlara we sala salşyklara taýýarlyk görmek we geçirmek boýunça Guramaçylyk müdirliginiň baş hünärmeni Maksatmyrat Rejepmyradowiç Geldiýewi,

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynyň işgärler boýunça esasy hünärmeni Akmyrat Annaýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň redaktirlemek we terjime bölümçesiniň esasy hünärmeni Swetlana Walentinowna Antonowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň redaktirlemek we terjime bölümçesiniň esasy hünärmeni Hemra Haýtjanowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň halkara bölüminiň başlygy Maksat Tekemyradowiç Kutlymyradowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi we ýerli edaralaryny, harby, hukuk goraýjy edaralary maliýeleşdiriş bölüminiň esasy hünärmeni Annajamal Amanmämmedowna Ussaýewany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Mary welaýatynyň Ýolöten etrap maliýe we ykdysadyýet bölüminiň býujeti jemleýji bölümçesiniň esasy hünärmeni Durdymyrat Ylýasowiç Merdanowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Mary welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň jemleýji býujet bölüminiň býujeti seljeriş we çaklaýyş bölümçesiniň baş hünärmeni Permanberdi Kakabaýewiç Begmyradowy,

Lebap welaýatynyň Darganata etrap pensiýa gaznasy bölüminiň Pensiýa ätiýaçlandyrmasy, pensiýalar we döwlet kömek pullary bölümçesiniň esasy hünärmeni Baýramgül Durdybaýewna Ramankulyýewany,

Türkmenstandartlary baş döwlet gullugynyň standartlaşdyryş we sertifikatlaşdyryş bölüminiň başlygy Myrat Jumanazarowiç Garajaýewi,

Türkmenstandartlary baş döwlet gullugynyň Döwlet etalon merkeziniň baş inženeri Begenç Halmyradowiç Çerkezowy,

Ahal welaýat we Aşgabat şäher Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň başlygy Mekan Işangulyýewiç Işangulyýewi,

Ahal welaýat we Aşgabat şäher Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň Merkezi barlaghanasynyň baş hünärmeni Maýa Çoganowna Ýagmyrowany,

Mary welaýat Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň döwlet gözegçiligi bölüminiň uly döwlet gözegçisi Salamguly Bekdurdyýewi,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirliginiň başlygy Gözel Annameredowna Nurmyradowany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirliginiň baş hünärmeni Şamyrat Öwezgeldiýewiç Işangulyýewi,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Ahal welaýat Statistika müdirliginiň zähmet, iş haky we durmuş statistikasy bölüminiň başlygy Ogulgurban Kakageldiýewna Mollakowany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Balkan welaýatynyň Bereket etrap statistika bölüminiň başlygy Sähetmyrat Täçmyradowy,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Daşoguz welaýat Statistika müdirliginiň zähmet, iş haky, durmuş we öý hojalyklarynyň statistikasy bölüminiň esasy hünärmeni Merjen Aşyrowna Piriýewany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Mary welaýatynyň Baýramaly şäher statistika bölüminiň başlygy Altymyrat Agajanowiç Jumaýewi,

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň merkezi iş diwanynyň uly iş ýöredijisi Laçyn Gurbangeldiýewna Sähetgylyjowany,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Maksatnamalaryň, maýa goýumlaryň we gurluşyklaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik müdirliginiň maýa goýum taslamalarynyň ýerine ýetirilişine we gurluşyklara gözegçilik bölüminiň başlygy Döwlet Begnazarowiç Şanazarowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Aýhan Batyrowiç Aýhanowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Buhgalterçilik hasaba alyş müdirliginiň başlygynyň orunbasary Muhabbet Jumagulyýewna Meredowany,

Türkmengaz döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň sürüjisi Atageldi Muhammetgeldiýewiç Hannaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazburawlaýyş müdirliginiň Buraw desgasyny düzmek we sökmek boýunça gullugynyň başlygy Şaig Hökmaly ogly Ähmädowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazburawlaýyş müdirliginiň maşinisti Çarymyrat Seýitliýewiç Durdymyradowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Taslama işleri müdirliginiň taslamanyň baş inženeri Aleksandr Nikolaýewiç Kraşşugy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Merkezi serwis hyzmatlary müdirliginiň işçisi Gurtmuhammet Orazdurdyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmenýöritenebitgazgurnama ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 2-nji Ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň suwagçysy Akmyrat Gurbanmyradowiç Uljaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmenýöritenebitgazgurnama ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 3-nji Ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň sürüjisi Agamyrat Garajaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Sarahsetrapgaz gaz hojalyk edarasynyň gazgeçirijiler we enjamlar gullugynyň ussasy Saparmyrat Köpekowiç Gulamowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Günbatargazakdyryş müdirliginiň Belek ulgam ugrukdyryjy gullugynyň turbageçirijisi Buzly Baýryýewiç Aşyrowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Balkangazüpjünçilik müdirliginiň merkezi dispetçer gullugynyň dispetçeri Nyýazmyrat Ilamanowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Daşoguzgazakdyryş müdirliginiň Baş gazgeçirijiniň ugrundaky Çöllük önümçilik edarasynyň Gazgysyjy gullugynyň başlygy Amat Matkarimowiç Ruzmetowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Daşoguzgazakdyryş müdirliginiň Awtoulaglar edarasynyň sürüjisi Zarifbaý Jumýazowiç Rahimbaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengündogarnebitgurluşyk gurluşyk-gurnama trestiniň Önümçilik tehnologiki üpjünçilik dolandyrmasynyň işçisi Jorakuly Narkulyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Gündogargazakdyryş müdirliginiň Gazgeçirijileri ulanyş we gözegçilik gullugynyň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Allamyrat Aşyrowiç Meretjäýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar müdirliginiň Lebap welaýaty boýunça Türkmenabat işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar kärhanasynyň başlygy Leýla Nurgylyçewna Agaýewany,

Türkmengaz döwlet konserniniň Lebapgazçykaryş müdirliginiň Gazy çykarmak we ugratmak boýunça Kükürtli liniýa önümçilik böleginiň operatory Meretglyç Taganowiç Annaklyçewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Lebapgazçykaryş müdirliginiň Ulaglar kärhanasynyň sürüjisi Hudaýberdi Aýdogdyýewiç Begowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Lebapgazçykaryş müdirliginiň Gazy çykarmak we ugratmak boýunça Naýyp liniýa önümçilik böleginiň Önümçilik dispetçer gullugynyň maşinisti Nurýagdy Ýagmurowiç Jumaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazawtomatika müdirliginiň Şatlykdaky 3-nji önümhanasynyň elektrik bejerijisi Nurýagdy Berdigylyjowiç Jumagylyjowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Döwletabatgazçykaryş müdirliginiň Kükürtli we kükürtsiz gazy hem-de kondensaty çykaryjy 3-nji önümhanasynyň operatory Orazgeldi Çerriýewiç Hojamuhammedowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Marygazçykaryş müdirliginiň 4-nji Tehnologik ulaglar kärhanasynyň sürüjisi Seýitmämmet Seýitetdinowy,

Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň taslamalar boýunça ykdysady seljeriş bölüminiň başlygy Çaryýar Annamuhammedowiç Gurbanmyradowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Burnebitgazhyzmat müdirliginiň sürüjisi Amangeldi Mämiýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Balkanabat tilsimat ulaglary müdirliginiň sürüjisi Seýdi Seýidowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Nebitdag buraw işleri müdirliginiň Merkezi inžener-tehnologiýa gullugynyň burawlaýjysy Annameret Meläýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Galkynyşnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň operatory Rejepdurdy Mämmetberdiýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gumdagnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň ussasy Allaguly Aşyrowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gumdagnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň operatory Hajygeldi Ýolamanowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gumdagnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň 4-nji awtotoplumynyň sürüjisi Berdinazar Güýçberdiýewiç Esenowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gamyşlyjanebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň Merkezi inžener-tehnologiýa gullugynyň ulag serişdeleri boýunça inženeri Tuwakmämmet Toýgulyýewiç Berdigylyjowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirliginiň Goturdepe gaz gysyjy stansiýasynyň Tehnologik enjamlary abatlamak boýunça ýöriteleşdirilen gullugynyň başlygy Aýtjan Atlyýewiç Abdyýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Ýöriteleşdirilen guýulary düýpli abatlaýyş müdirliginiň esasy inženeriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Aşyrdurdy Guwanjowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünleýiş müdirliginiň Jebel bazasynyň kran maşinisti Musa Esenowiç Saparowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň esasy hünärmeni-önümçilik hünär okuwynyň ussasy Ogulnyýaz Nasyrmämmedowna Annaorazowany,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Ýaşyldepe nebitgaz çykaryş müdirliginiň 1-nji nebitgaz çykaryjy önümhanasynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Borjak Gulmedowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg toparynyň baş geology Şanazar Artykowiç Anarowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Lebap geofizika ekspedisiýasynyň işçisi Çaryýarguly Rehimowiç Rahmanowy,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Türkmennebitönümleri baş müdirliginiň Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleri müdirliginiň 43-nji awtomobillere ýangyç guýuş bekediniň operatory Seýit Gurbanowy,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Türkmennebitönümleri baş müdirliginiň Balkanabat nebit önümleri kärhanasynyň haryt operatory Meretgül Gylyjowany,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynyň haryt operatory Babyş Sazakowy,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynyň dolandyryjy diwanynyň inžener-tehnology Amangeldi Berdiýewi,

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň elektrik ussasy Bagtyýar Permanowiç Matkarimowy,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Türkmennebitönümleri baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasynyň işçisi Döwletmyrat Illiýewiç Goçmyradowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Daşoguznebitgazgurluşyk trestiniň Mehanizmleşdirilen işleriň ýöriteleşdirilen dolandyryş edarasynyň ýük ýükleýjisiniň sürüjisi Kadyr Otuzowiç Gulmyradowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Marynebitgazgurluşyk trestiniň Awtoulaglar kärhanasynyň sürüjisi Muhammetemin Orazmyradowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Marynebitgazgurluşyk trestiniň 6-njy Gurluşyk-gurnama edarasynyň ussasy-gurnaýjysy Muhammetgeldi Aşyrowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Demir mehaniki kärhanasynyň galyplaýjysy Çaryýar Daňatarowiç Nuryýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Nebitmaş döwlet kärhanasynyň elektrotehniki önümleri boýunça 3-nji önümçilik böleginiň topar ýolbaşçysy Muhammetmyrat Hüseýinowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Bäherden sement zawodynyň bişiriji önümhanasynyň başlygy Mergenmyrat Batyrowiç Gönibekowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki Demirbetonkonstruksiýa kärhanasynyň elektrik bilen kebşirleýjisi Nadyr Allanazarowiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki Demirbetonkonstruksiýa kärhanasynyň operatory Narkuly Jorakulyýewiç Jorakulyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Maýa goýum we tehnologik taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirliginiň hasapçylyk we ykdysadyýet bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Gülälek Agageldiýewna Akyýewany,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Gaz turbina desgalary boýunça müdirliginiň başlygy Halmyrat Gurbangylyjowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň hasapçylyk we maliýe bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Maýa Meretliýewna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Türkmenenergoabatlaýyş ýöriteleşdirilen önümçilik birleşiginiň baş direktory Batyr Jumakowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Energoüpjünçilik kärhanasynyň bazasynyň garawuly Jumamuhammet Annamuhammedowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň Türkmenelektrogurnama ýöriteleşdirilen dolandyryş edarasynyň elektrik gurnaýjysy Çarymyrat Durdymyradowiç Mädiliýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Büzmeýin döwlet elektrik stansiýasynyň direktory Kerimguly Nurgulyýewiç Nurýagdyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň Büzmeýin demir-beton önümleri kärhanasynyň betonçysy Maksatmyrat Aşyrowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Baýramgeldi Hydyrbaýewiç Amanowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Balkanabat döwlet elektrik stansiýasynyň çalşyk başlygy Şamuhammet Seýitalyýewiç Babaýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Türkmenbaşy ýylylyk elektrik merkeziniň kebşirleýjisi Meýlisberdi Möwlamowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Daşoguzenergo önümçilik birleşiginiň Görogly etrap elektrik ulgamynyň elektrik bejerijisi Rustembaý Rejepbaýewiç Satlykowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Daşoguz döwlet elektrik stansiýasynyň enjamlary bejeriji ussasy Baýrammyrat Durdyýewiç Begmedowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Mary döwlet elektrik stansiýasynyň ussasy Geldimyrat Ataýewiç Ýagmyrowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Mary döwlet elektrik stansiýasynyň ussasy Azatdurdy Taganowiç Handurdyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň Maryenergogurluşyk kärhanasynyň kerpiç örüjisi Kakamyrat Ýazmuhammedowiç Kakaýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Maryenergo önümçilik birleşiginiň Wekilbazar etrap elektrik ulgamynyň ussasy Ýusup Meretgeldiýewiç Ataýewi,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Guwlyduz kombinatynyň baş hasapçysynyň orunbasary Aýsoltan Nurjanowna Ilmämmedowany,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Balkanabat ýod zawodynyň awtoulag abatlaýjysy Baýramdurdy Garryýewi,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Balkanabat ýod zawodynyň kebşirleýjisi Mämmet Pardurdyýewiç Täşliýewi,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynyň baş inženeriniň orunbasary — önümçilik tehniki bölüminiň başlygy Baýram Batyrowiç Seýidhanowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynyň agaç ussasy Narmamed Ýaşuzakowiç Aşirowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Marykarbamid zawodynyň ammiak önümhanasynyň başlygy Batyrmyrat Amanmyradowiç Agajanowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Marykarbamid zawodynyň ussasy Maksatmyrat Mämmetsähedowiç Mälikowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölüminiň baş hünärmeni Kerim Guldurdyýewiç Myratdurdyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň işgärler we ýörite işler bölüminiň başlygy Şemşat Kakabaýewna Nedirowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň zähmeti goramak we adatdan daşary ýagdaýlar bölüminiň başlygy Tolmaz Annageldiýewiç Niýazowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň işgärler we ýörite işler bölüminiň esasy hünärmeni Maýa Gurbanowna Kakajanowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Amyderýa ýol we desgalar edarasynyň ýol ussasy Gaparkul Japarowiç Bulatowy,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 22-nji şahamçasynyň Türkmenabat elektrik ulgamlar toparynyň elektromehanigi Altybaý Reýimowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň maddy-üpjünçilik bölüminiň başlygy Annamuhammet Meleýewi,

Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 27-nji awtomatik telefon bekediniň 1-nji derejeli hünärmeni Aýna Aşyrowna Akgaýewany,

Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 3-nji tehniki aragatnaşyk bekediniň elektrik bejerijisi Gurbanmämmet Igdyrowy,

Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 8-nji tehniki aragatnaşyk bekediniň kabel-kebşirleýjisi Bäşim Ýaganowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Ahaltelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktorynyň elektroaragatnaşyk boýunça orunbasary Ýagmyrgeldi Meretdurdyýewiç Gyşykowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Balkantelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň gurluşyk abatlaýyş bölüminiň başlygy Gurbanmämmet Taganowiç Taganowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Balkantelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň operatory Gülnara Ataýewna Mämmedowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Galjaň dolandyryş bölüminiň esasy hünärmeni Gülnabat Rejebowna Abaýewany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň hünärmeni Agaýusup Annajanowiç Rahmanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Tagtabazar etrap bölüminiň elektrik bejerijisi Döwran Gurbandurdyýewiç Rahmanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Döwletmyrat Annamyradowiç Orazmuhammedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Güýçmyrat Gurbanowiç Baýramberdiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň awtobus sürüjisi Döwletgeldi Amangulyýewiç Hojagulyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň awtobus sürüjisi Yhlas Öwezmämedowiç Haýdarowy,

Awtomobil ulag hyzmaty açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň sürüjisi Annageldi Nurmämmedowiç Orazmämmedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Ahalawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Toýlymyrat Nurmyradowiç Geldimyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Ahalawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Toýguly Babagulyýewiç Babaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Balkanawtoulag önümçilik birleşiginiň Balkanabat awtotoplumynyň sürüjisi Amanberdi Baýramowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Balkanawtoulag önümçilik birleşiginiň Balkanabat awtotoplumynyň sürüjisi Garataý Hançarowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Daşoguzawtoulag önümçilik birleşiginiň Gubadag etrap awtotoplumynyň sürüjisi Sabyrbaý Tuwakbaýewiç Bazarbaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Maryawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Tarhangeldi Amangeldiýewiç Myşşyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Hökümet awiasiýa toparynyň uçarlar awiaeskadrilýasynyň uçarman-tälimçisi Islam Allaýewiç Haitowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Howa hereketini dolandyryş gullugynyň uly dispetçeri Zamir Ahmetowiç Nigmatulini,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Ýöriteleşdirilen awtoulaglar gullugynyň sürüjisi Nazar Babaýewiç Aýdogdyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň Heläkçilikde-halas ediş we ýangyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Wladimir Lazarewiç Aguzowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň Howa gämilerine ýerüsti we tehniki hyzmat edýän gullugynyň esasy inženeri Sergeý Nikolaýewiç Žimerini,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň Radiotehniki we aragatnaşyk enjamlaryny ulanyş bazasynyň inženeri Rafik Nikolaýewiç Ahmedžanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenabat Halkara howa menziliniň Radiotehniki we aragatnaşyk enjamlaryny ulanyş bazasynyň inženeri Bagtyýar Rozyýewiç Sultanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenabat Halkara howa menziliniň Howa gämilerine ýerüsti we awiasiýa tehniki hyzmatlary gullugynyň başlygy Hydyrkuly Rozykulyýewiç Gandymowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenabat Halkara howa menziliniň Heläkçilikde-halas ediş we ýangyn bilen göreşmek gullugynyň ýangyn ulagynyň toparynyň başlygy Gaýbulla Arslanowiç Ezziýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Mary Halkara howa menziliniň Ýangyç-çalgy serişdeler gullugynyň maşinisti Allamyrat Baýramowiç Jumaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň elektrik energiýasy bilen üpjün ediji bölüminiň elektrik bejerijisi Aşyrgeldi Babaýewiç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Polipropilen terminalynyň sürüjisi Alekseý Wiktorowiç Tindikowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Dursuntäç Ilmämmedowany,

Deňiz söwda floty ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Magtymguly gämisiniň kapitanynyň 2-nji kömekçisi Ýusup Myrat Ilmyradowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ekerançylyk we maldarçylyk müdirliginiň başlygy Şatlyk Hudaýberdiýewiç Gummadowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Tohumçylyk boýunça döwlet gözegçilik gullugynyň ýolbaşçysy Tirkiş Annaýewiç Atajanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Ekologiýa gözegçilik gullugynyň Howanyň hapalanmagyna gözegçilik barlaghanasynyň 1-nji derejeli inženeri Swetlana Wladimirowna Minenkowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Täze oba žurnalynyň baş redaktory Rozygeldi Jumanazarowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Aşgabatdaky Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýüpek fabriginiň işçisi Aýnabat Hojamyradowna Ýowbasarowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Suw ulgamlaryny we desgalaryny gurmak boýunça merkezi direksiýasynyň Senagat we raýat desgalarynyň taslamalarynyň düzülişine hem-de gurluşygyna tehniki gözegçilik gullugynyň başlygy Mämmetgurban Rejepowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý tohumçylyk we tebigy seýilgähleri gorag gullugynyň Giňdiwar meýdanynyň işçisi Annabibi Geldiýewna Şamuhammedowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahalgallaönümleri önümçilik birleşiginiň Gökdepe galla kabul ediş kärhanasynyň çörek bişirijisi Ogulbahar Annaýewna Daňatarowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Bathyz döwlet tebigy goraghanasynyň ylmy bölüminiň başlygy Nurmuhammet Baýramowiç Hudaýgulyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkangallaönümleri önümçilik birleşiginiň Bereket galla kabul ediş kärhanasynyň inžener-mehanigi Pirguly Sapargulyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkangallaönümleri önümçilik birleşiginiň Serdar çörek kärhanasynyň işçisi Amanbibi Allamyradowna Çakanowany,

Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň direktory Döwletmyrat Rejepmyradowiç Berdimyradowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Darganata etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Kamyljan Haýytbaýewiç Kurbanýazowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebapgallaönümleri önümçilik birleşiginiň Kerki çörek kärhanasynyň ussasy Turakul Esenowiç Baratowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Döwletli etrabyndaky Tallymerjen maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Saparbaý Napiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Saýat etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň sürüjisi Myrat Orazowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýat Azyk önümçilik birleşiginiň Söwda-taýýarlaýyş kärhanasynyň haryt taýýarlaýjysy Begmyrat Sylapowiç Ýakubowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýat Azyk önümçilik birleşiginiň Söwda-taýýarlaýyş kärhanasynyň hünärmeni Enebaý Gurbandurdyýewna Atajanowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Marypagta önümçilik birleşiginiň Baýramaly pagta arassalaýjy kärhanasynyň baş agronomy Atageldi Saparowiç Atajanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Mary welaýat tokaý hojalygynyň baş tokaýçysy Sapargeldi Mämmetnazarowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Aşgabat şäher Bazarlar birleşiginiň baş direktory Mämmet Saparowiç Döwrişmämmedowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Türkmenetsüýtsöwda döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň baş direktorynyň söwda boýunça orunbasary Baýram Nurmämmedowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Biznes reklama gazetiniň mahabat bölüminiň redaktory Roza Myhmanowna Orazowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Modeller öýüniň alypbaryjy gurnaýjysy Tatýana Mihaýlowna Kataýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bahar tikin önümçilik birleşiginiň kesimçisi-biçimçisi Öwezberdi Nazarowiç Begençewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden tikin fabriginiň biçimçisi Sonagül Muhammetmyradowna Demirdaşowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz Çeper tikin fabriginiň tikinçisi Naržan Kadirowna Koçkarowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat tikin fabriginiň tikinçisi Narjemal Ibraimowna Möminowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň Ýeňiş tikin fabriginiň tikinçisi Aýbibi Annamuhammedowna Annalyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň ýüňi ilkinji işleýän kärhanasynyň işçisi Sarybibi Meredowna Gurbannyýazowany,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň Mary welaýaty boýunça müdirliginiň garawuly Geldimyrat Allamyradowiç Yklymowy,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Bereket çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Saşly Çitliýewany,

Geljege miras hususy kärhanasynyň esaslandyryjysy Serdar Hommadowy,

Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň direktory Baýram Begenjowiç Bäşimowy,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň kartografiýa kafedrasynyň müdiri Tylla Agajanowna Babaýewany,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň iňlis diliniň fonetikasy we leksikologiýasy kafedrasynyň dosenti Ogulsona Muhammedowna Işangulyýewany,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň fiziki himiýa kafedrasynyň uly mugallymy Gerek Işangulyýewna Orazgulyýewany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasynyň dosenti Wladimir Amanowiç Gurbanowy,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Umumy himiýa kafedrasynyň professory Hojanepes Ýewjanowy,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maglumat ulgamlary kafedrasynyň müdiri Bäşim Iwanowy,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň terjimäniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy Güýçmyrat Durdymyradowy,

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň demir ýol ulagynyň hereket edýän düzümi kafedrasynyň dosenti Jumagylyç Mämmedowy,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň başa-baş tutluşyk kafedrasynyň uly mugallymy Serdar Gurbanowiç Gurdowy,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň göreş görnüşleri kafedrasynyň uly mugallymy, sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň dekanynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Şöhrat Begmyradowiç Mämmedowy,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň önümçilik tejribeliginiň ýolbaşçysy Jahangül Mustakowany,

Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň direktorynyň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary Ysmaýyl Ýusupowy,

Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň mugallymy Atajan Babaýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Annanyýaz Artyk adyndaky ýöriteleşdirilen 68-nji orta mekdebiniň müdiri Aýnabat Muhammetgurbanowna Ballyýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň mugallymy Enegül Ataýewna Tulýakowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň mugallymy Akmyrat Işangulyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 14-nji orta mekdebiniň mugallymy Tyllagözel Rejepmyradowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky 10-njy orta mekdebiniň mugallymy Meretgeldi Agalyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Gumdag şäher bilim bölüminiň baş hünärmeni Annabibi Annataganowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň mugallymy Rejepmämmet Arazgeldiýewiç Hajygeldiýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky 33-nji orta mekdebiniň mugallymy Zöhregül Mämetgulyýewna Jumaýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 9-njy orta mekdebiniň ýanyndaky internatyň mugallymy Kamyljan Ataniýazowiç Jumaniýazowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Baýramaly şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 12-nji orta mekdebiniň mugallymy Amandursun Salyhowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň howa we damja ýollary arkaly geçýän ýokanç keselleri bölüminiň müdiri Irina Ýewgenýewna Şorahanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň anesteziolog-reanimatolog lukmany Döwran Tirkişowiç Welbaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň çagyryş gullugynyň psihiatr lukmany Serdar Gurbangeldiýewiç Orazmyradowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň döwlet arassaçylyk gözegçilik bölüminiň başlygy Şirin Özbekbaýewna Rejepowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aýratyn howply ýokanç keselleriň öňüni alyş merkeziniň barlagçysy Nataliýa Borisowna Derýuginany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň immunolog lukmany Ogulnabat Beglerowna Ballyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 1-nji Saglyk öýüniň maşgala lukmany Sonagül Ýarowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň epidemiolog lukmanynyň kömekçisi Myrat Amanmuhammedowiç Myradowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Ahal welaýat arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň lukmany Gülbahar Annamyradowna Şalyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Gan bankynyň başlygy Gülbäbek Annaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Balkan welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygynyň arassaçylyk meseleleri boýunça orunbasary Amanguly Jepbargulyýewiç Annaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäher arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň epidemiolog lukmanynyň kömekçisi Döwran Hojamyradowiç Garlyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň arassaçylyk karantin bölüminiň müdiri — epidemiolog lukmany Irina Ýewgenýewna Starsewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Balkan Gaýragoýulmasyz Tiz kömek merkeziniň nobatçy lukmany Taganberdi Annaýewi,

Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebiniň direktory Arazgeldi Hajyrahmanowiç Mollaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Daşoguz welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň aýratyn howply ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek bölüminiň müdiri Farhad Rustamowiç Babajanowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bölümçe müdiri Azatbaý Toraýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň epidemiolog lukmanynyň kömekçisi Aýbölek Meredowna Nurmedowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň howa menzilindäki arassaçylyk karantin bölüminiň müdiri Zumrat Imamkulyýewna Mametkulyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lebap welaýatynyň Dänew etrap Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň zähmet gigiýenasy boýunça lukmanynyň kömekçisi Mahymjan Artykowna Durdyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Köpugurly hassahanasynyň trawmatologiýa we ortopediýa bölüminiň müdiri Annaguly Rahymowiç Ýagşyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Köpugurly hassahanasynyň anesteziolog-reanimatolog lukmany Baýram Altybaýewiç Ereşowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat patologik-anatomiýa edarasynyň Türkmenabat bölüminiň lukman barlagçysy Adalat Rahmetowna Kurbanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Lebap Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň lukmany Jumadurdy Döwranowiç Genjiýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Mary welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygynyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek meseleleri boýunça orunbasary Tawus Jumageldiýewna Mametgulyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Mary welaýat Gan bankynyň baş lukmany Jemile Aşyrgeldiýewna Möwlamowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmengala etrap hassahanasynyň göbegenesi Akjagül Jumadurdyýewna Ymamowany,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýokary netijeli sport we olimpiýa hereketini utgaşdyryş bölüminiň başlygy Ata Muhammedowiç Akmämmedowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň baş derňewçisi Taganguly Öwezowiç Hangulyýewi,

Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň başlygynyň orunbasary we baş tälimçisi Şamyrat Gölliýewiç Gurbanowy,

Türkmenistanyň Agyr atletika Milli federasiýasynyň baş kätibi Çarygeldi Bäşimowiç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň başlygynyň orunbasary Güýçgeldi Garýagdyýewiç Hojamyradowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 13-nji sport mekdebiniň müdiri Döwran Çagylowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 5-nji sport mekdebiniň müdiriniň okuw-sport işleri boýunça orunbasary Ahmet Ýazgeldiýewiç Ýazgeldiýewi,

Türkmenistanyň Maýyplarynyň zähmet birleşiginiň baş direktory Tahyr Tagandurdyýewiç Şorahanowy,

Türkmenistanyň Milli paralimpiýa komitetiniň baş kätibi Ýusup Bahardenowiç Džafarowy,

Türkmenistanyň Milli paralimpiýa komitetiniň maýyplar sport merkeziniň türgeni Sergeý Alekseýewiç Meladzeni,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň lukmançylyk ylymlary bölüminiň müdiri — alym kätibi Mämmetberdi Annamämmedowiç Elýasowy,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň dolandyryş-hojalyk bölüminiň başlygy Ibragim Gulamowiç Metyrzaýewi,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň direktory Güljemal Çaryýewna Saryýewany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Balkan welaýat döwlet arhiwiniň direktory Rahat Derýaýewiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Lebap welaýat döwlet arhiwiniň direktorynyň orunbasary Mehriban Muratowna Toraýewany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Mary welaýat döwlet arhiwiniň direktory Hojamyrat Nepesowiç Myradowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiriniň orunbasary Döwran Atamyradowiç Mahmydowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher komitetiniň başlygy Tahyr Bäşimowiç Öwezowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Myradowiç Ödeşowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň bölümçe müdiri Jemila Rozimuradowna Artykowany,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Mary welaýatynyň Sakarçäge etrap komitetiniň başlygy Gurbandurdy Mawyýewi,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy, Geňeşiň başlygy Berdimyrat Baýramowiç Rozyýewi,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň maliýe bölüminiň müdiri — baş hasapçysy Myratgeldi Esenowiç Çaryýewi,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň Gubadag haly önümhanasynyň gözegçi ussasy Roza Baýramowany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň dolandyryş-hojalyk bölüminiň hyzmat ediş işgäri Nurtäç Gündogdyýewany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşiniň baş hasapçysy Nigara Jumadurdyýewna Gundogdyýewany,

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Türkmenistanda meýletinçiligi ösdürmek taslamasynyň utgaşdyryjysy Batyr Annamuradowiç Baýmuradowy,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygynyň orunbasary Zerhal Jumakulyýewna Narmamedowany,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň okuw mekdepleri, muzeýler we kitaphanalar bölüminiň başlygynyň orunbasary Ýagmyr Kakaýewiç Öräýewi,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölüminiň baş hünärmeni Akmyrat Rejebowy,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň bagşyçylyk sungaty kafedrasynyň uly mugallymy Kerwen Gurbannazarowiç Ýowbasarowy,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kamera ansambly kafedrasynyň uly mugallymy Stella Wladimirowna Faramazowany,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň baş direktory Ýusup Gurbanberdyýewiç Baýramowy,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Estrada artistleri toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Akmuhammet Gurbanowiç Hanowy,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Estrada artistleri toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Annaguly Aşyrgeldiýewiç Myratdurdyýewi,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Estrada artistleri toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Suhanberdi Nurberdiýewiç Orazberdiýewi,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň usulyýet bölüminiň usulçysy Öwezberdi Öwezberdiýewi,

Çagalar we ýetginjekler üçin Türkmen halkara saz merkeziniň konsertmeýsteri Maýýa Muhommetnurowna Maksudowany,

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Wýaçeslaw Artykmyradowiç Çakanowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň türgençisi Arslan Myradowiç Annamyradowy,

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynyň sahna ussady Maýagül Amannurowna Annaýewany,

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynyň sahna ussady Baýrammyrat Halmyradowiç Kerimowy,

Daşogzuň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň edebiýat-dramaturgiýa bölüminiň ýolbaşçysy Öremyrat Meretgeldiýewiç Öwezowy,

Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň nakgaşçylyk bölüminiň mugallymy Alymjan Babakulyýewiç Işankulyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Balkan welaýat teleradio studiýasynyň gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy Hojaberdi Baýramowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Türkmenistan teleýaýlymynyň terjimeçisi Ilmyrat Orazmyradowiç Ataýewi,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Hojalyk hasaplaşygyndaky redaksion birleşiginiň direktory Perhat Tokarowiç Tugurowy,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Hojalyk hasaplaşygyndaky redaksion birleşiginiň sürüjisi Aşyr Suliýewi,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň elektrigi Mätgeldi Baýramowiç Altybaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň işgärler we häkimligiň edaralarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Guljemal Abdyweliýewna Öwezowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Düýpli gurluşygy dolandyryş müdirliginiň ykdysadyýet we meýilnama bölüminiň başlygy Marina Wladimirowna Kalerinany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Arhitektura we şähergurluşygynyň baş müdirliginiň başlygy Alişer Rozumbaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Arhitektura we şähergurluşygynyň baş müdirliginiň 1-nji derejeli hünärmeni Merdan Begençewiç Esenowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat şäherini bezeýän önümçilik kärhanasynyň meýdança başlygy Tejen Agabaýewiç Gandymowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň ýerli ykdysadyýetiň ösüşi, söwda, syýahatçylyk we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Amangeldi Ýegenmyradowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň mekdebe taýýarlaýyş bölüminiň terbiýeçisi Nurşat Ataýewna Bäşimowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň mugallymy Nina Nikolaýewna Markinany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabattaslama taslama institutynyň baş konstruktory Öwezmyrat Abaýewiç Annamyratowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji ýol gurluşyk kärhanasynyň mehanizatory Muhammet Orazgeldiýewiç Kazakowy,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň döwlet we jemgyýetçilik eýeçiligindäki ýaşaýyş jaýlaryny hem-de binalary hususylaşdyryş bölüminiň baş hünärmeni Jumagül Gylyjowna Gylyjowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň agaç ussasy Bekmyrat Şyhmyradowiç Nurlyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň sepleýjisi Şiri Annamämmedowiç Jumaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň işçisi Seýitguly Ibragimowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 2-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň bejerijisi Aşyr Orazbaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Gündogar agyzsuw zawodynyň gaz we elektrik bilen kebşirleýjisi Dawid Aleksandrowiç Tataruny,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Lagym önümçilik-ulanyş dolandyryş müdirliginiň ussasy Muhammetmyrat Kakalyýewiç Kuliýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suwgeçirijiler hojalygy gullugynyň ussasy Waleriý Arsenowiç Aýrapetýany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Arçabil suw geçiriji-lagym hojalygy gullugynyň ussasy Şyhdurdy Rejebowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suwýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň ussasy Allaberdi Berdinazarowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suwýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň maşinisti Aşyrgeldi Annalyýewiç Aşyrowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suwýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň maşinisti Orazmuhammet Hommakowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Önümçilik binýadynyň ussasy Jumageldy Hangeldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň maşyn bejerijisi Arazbaý Sabyrowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň işçisi Ganira Gulmirza gyzy Abiýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Ogulgerek Hojageldiýewna Orazberdiýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Keýik Myradowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Ýagmyr Annageldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Aleksandr Rawihowiç Zaýnulini,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň gurluşyk işleri gullugynyň reňkleýjisi Jumageldi Amangeldiýewi,

Ahal welaýat häkimliginiň Awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň ammar müdiri Derýa Atakgaýewiç Çaryýarowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň tehniki önümçilik bölüminiň esasy hünärmeni Çary Toýlyýewiç Kerimini,

Ahal welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň meýilnamalaşdyryş we maliýe bölüminiň müdiri Aýsulu Taumanowna Hojalakowany,

Ahal durmuşy welaýat gazetiniň öz habarçysy Aýdu Azymowiç Şekerowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Ahalýolgurluşyk önümçilik birleşiginiň garawuly Guwanç Kakalyýewiç Orazberdiýewi,

Ahal welaýat häkimliginiň Gowşut ýol gurluşyk müdirliginiň sürüjisi Polat Mowlamowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň Gökdepe etrap Jemagat hojalygy müdirliginiň işçisi Sapardurdy Annaniýazowiç Metdiýewi,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Ýusup Gurbanow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Hojat Irzagulyýewiç Durdyýewi,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garry Nohur daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýakup Orazsähedowiç Amangeldiýewi,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri Annabike Gylyjowany,

Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň raýatlyk ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň bölüminiň müdiri Haçitagan Gylyjowany,

Balkan welaýatynyň Hazar şäher häkimliginiň baş hasapçysy Marina Wiktorowna Odinokowany,

Balkan welaýatynyň Etrek etrap häkimliginiň Medeniýet, bilim, saglyk, sport we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni Geldiýar Begliýewiç Kömekowy,

Daşoguz welaýatynyň häkiminiň kömekçisi Döwletgeldi Duşembaýewiç Gaýypowy,

Daşoguz welaýat häkimliginiň maglumat howpsuzlygy we sanly tehnologiýalar bölüminiň müdiri Serdar Gaýypgulyýewiç Haýytjanowy,

Daşoguz welaýat häkimliginiň işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni Gurbangylyç Arazowiç Durdyýewi,

Daşoguz welaýat häkimliginiň Oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak müdirliginiň oba hojalygynda özgertmeler we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Döwranmyrat Muhammetmyradowiç Begmyradowy,

Daşoguz welaýat häkimliginiň Düýpli gurluşyk dolandyryş edarasynyň başlygy Geldimyrat Abdullaýewi,

Daşoguz welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň başlygy Nurýagdy Tekaýewiç Arazgeldiýewi,

Daşoguz welaýat Awtomobil ýollary müdirliginiň garamagyndaky Daşoguz ýol gurluşyk we abatlaýyş kärhanasynyň ýöriteleşdirilen abatlaýyş we ulanyş bölüminiň ýol bejerijisi Durdymyrat Nepesowiç Gurbanowy,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Kamil Sadullaýewiç Rozmetowy,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Mähirli bakyş daýhan hojalygynyň başlygy Bahtiýar Sultanbaýewiç Allamowy,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Aýböwür geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Meretdurdy Halwatjanowiç Garajaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Galkynyş geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Joşan Saparaliýewi,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Akderýa geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Bazarbaý Mamedamanowiç Halowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Hakykat geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Arazbaý Soýunowiç Aşyrowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Begmyrat Hojamyradowiç Ýagşygeldiýewi,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň Geňeş geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Tuwak Amangeldiýewi,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Atçapan geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Nurmuhammet Söýunowy,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Mährem meýdan daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy Nurmuhammet Nazarmämedowiç Gökleňowy,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň O.Ärsaryýew adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Myrat Pirnepesowy,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň 10 ýyl abadanlyk geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Esenbaý Rahmanowy,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, binagärlik we ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bölüminiň I derejeli hünärmeni Myrat Aşyrowiç Allamowy,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap häkimliginiň 3-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy Bazar Allakowiç Amanowy,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Gökçäge daýhan birleşiginiň baş inženeri Bahadur Mätniýazowy,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Baýdak daýhan birleşiginiň Wasabat düzlüginiň kärendeçisi Artykgylyç Nazarowy,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap häkimliginiň 5-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktory Amangeldi Töräýewiç Goçmyradowy,

Daşoguz welaýatynyň raýat goranyşynyň Görogly şäherindäki şäherden daşary dolandyryş nokadynyň harbylaşdyrylan garawuly Jumadurdy Sapardurdyýewiç Hudaýberdiýewi,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Ýagtylyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Geldimyrat Öwezgylyjowiç Sahadowy,

Lebap welaýat häkimliginiň ýerli ykdysadyýetiň ösüşi, söwda, syýahatçylyk we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni Abraý Rahymowiç Wekilowy,

Lebap welaýat häkimliginiň Awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň sazlaýjysy Jorakuly Babamuradowiç Rozyýewi,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň Arhitektura we şäher gurluşygy dolandyryş edarasynyň hojalyk hasaplaşygyndaky taslama önümçilik toparynyň başlygy Rustam Muhammedowiç Rejepowy,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň Arhitektura we şäher gurluşygy dolandyryş edarasynyň hojalyk hasaplaşygyndaky taslama önümçilik toparynyň hünärmeni Gurbangeldi Ereşowiç Çaryýewi,

Lebap welaýat häkimliginiň Türkmenabat Ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň dolandyryjysynyň orunbasary Alym Ereşowiç Klyçewi,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Osman Söhbetow adyndaky daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Gurban Jepbarowiç Hudaýberdiýewi,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Osman Söhbetow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Baýramgeldi Kurbanowiç Saparowy,

Lebap welaýatynyň Darganata etrap häkimliginiň sürüjisi Palwanmurad Seýidowy,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Baltagül Şasaidowany,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Dostluk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Zubaýda Zaýnidinowna Tuhliýewany,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Rüstem Jumabaýewi,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Mekan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Seýilhan Karýagdyýewi,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň J.Mähremow adyndaky daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Baýram Allakulyýewiç Seýidowy,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Soltanýazgala daýhan birleşiginiň kärendeçisi Bazar Gurbanowy,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Jumaguly Hekimow adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Saparbaý Rejepowiç Halmuradowy,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Tallymerjen maldarçylyk hojalygynyň kärendeçisi Ahmet Hankulowiç Atakowy,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Merw daýhan birleşiginiň kärendeçisi Amanmyrat Şapbyýewi,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň kärendeçisi Suwhanmyrat Muradowy,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Hakykat daýhan birleşiginiň mehanizatory Annamurat Çerriýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň J.Atajanow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Muhammetgeldi Hojaberdiýewiç Weliýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Çarlakýap daýhan birleşiginiň mehanizatory Döwletmyrat Amanmyradowiç Welmyradowy,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň mehanizatory Jumadurdy Orazdurdyýewi,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Baýramaly daýhan birleşiginiň mehanizatory Annamuhommet Çaryýewiç Kerimowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Baýramaly daýhan birleşiginiň kärendeçisi Kakageldi Semedowiç Bekiýewi,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň kärendeçisi Akjemal Bazarowna Muhammetjumaýewany,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Baýraç daýhan birleşiginiň kärendeçisi Rejepgeldi Baýramowiç Ýazmuhammedowy,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Ýalkym daýhan birleşiginiň mehanizatory Hangeldi Bäşimowiç Jumaýewi,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Daýhan daýhan birleşiginiň mehanizatory Bäşim Rahmedowiç Şetdalyýewi;

Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly:

Türkmenistanyň halk mugallymy diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň radioaragatnaşyk we radiotehniki ulgamlar kafedrasynyň dosenti Çary Seýitnepesowa;

Türkmenistanyň halk lukmany diýen hormatly ady:

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň maşgala lukmançylygy boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň müdiri Sona Babaýewa;

Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Energohyzmat birleşiginiň Serpaý folklor-etnografiýa studiýasynyň çeper ýolbaşçysy Myratgeldi Baýramberdiýewe,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat döredijilik toparynyň ýokary derejeli artisti Zylyha Ballyýewna Kakaýewa;

Türkmenistanyň halk suratkeşi diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, erkin suratkeş Gurbangeldi Gurbanowa,

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, erkin suratkeş Allaberdi Amangeldiýewe;

Türkmenistanyň ylymda we tehnikada at gazanan işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň direktory Dawut Saparmämmedowiç Orazsähedowa;

Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri diýen hormatly ady:

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazgeofizika müdirliginiň Mary meýdançasyndaky guýularda geofiziki gözlegler boýunça önümçilik-tehnologiki gullugynyň esasy geofizigi Kakabaý Italmazowiç Öwezberdiýewe,

Türkmengaz döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň burawlaýyş bölüminiň buraw erginleri barlaghanasynyň uly ylmy işgäri Akmyrat Ilýasowiç Akmyradowa,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazylmytaslama institutynyň alym kätibi Elmira Kerimowna Kubatowa,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Balkan gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň gidrogeologiýa bölüminiň başlygy Gülälek Toýjanowa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň Balkanenergogurluşyk gurluşyk dolandyryş edarasynyň başlygy Rozygeldi Aganyýazowiç Tosunyýazowa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Balkanenergo önümçilik birleşiginiň Balkanabat şäher elektrik ulgamynyň elektrik bejerijisi Saparmämmet Annadowa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Watan döwlet elektrik stansiýasynyň direktory Geldimyrat Agamamedowiç Jumaýewe,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Lebapenergo önümçilik birleşiginiň baş direktory Çary Ibragimowiç Ulugberdiýewe,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Mary Döwlet elektrik stansiýasynyň direktory Öwezdurdy Täşliýewiç Çaşaýewe,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Nebitmaş döwlet kärhanasynyň agaç ussasy Pidamuhammet Hojyýewiç Rahmanowa,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Maryazot önümçilik birleşiginiň işçisi Ýolbarsdurdy Meredowiç Hudaýberdiýewe;

Türkmenistanyň at gazanan halyçysy diýen hormatly ady:

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Oguljan Basarowna Ilmuradowa,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Mary çeper halyçylyk kärhanasynyň Mary haly önümhanasynyň halyçysy Aýbölek Agamyradowna Ataýewa;

Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Marynebitgazgurluşyk trestiniň 5-nji gurluşyk-gurnama edarasynyň suwagçysy Bäşimmyrat Babaýewe,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aýratyn möhüm desgalaryň gurluşygy baradaky direksiýasynyň bölüm müdiri Gurbangeldi Meläýewe,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabattaslama taslama institutynyň binagärçilik-gurluşyk bölüminiň taslamanyň baş inženeri Baýramberdi Mämmedowa;

Türkmenistanyň at gazanan ulag işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň zähmeti goramak we adatdan daşary ýagdaýlar bölüminiň esasy hünärmeni Toýly Kiýasowiç Nurberdiýewe,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Ýol we desgalar edarasynyň Büzmeýin şahamçasynyň demir ýollarynyň bejerijisi Meýlis Orazmämmedowiç Akmämmedowa,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Türkmenabat ýol we desgalar edarasynyň baş inženeri Merdan Allaberdiýewiç Haýdarowa,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 8-nji şahamçasynyň baş tehnology Karapet Artaşewiç Haçumowa,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 9-njy şahamçasynyň ussasy Didarmuhammet Hajyýewiç Öwezowa,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 21-nji şahamçasynyň Mukry tehniki barlag we gözden geçiriş nokadynyň wagonlara serediji abatlaýjysy Jorageldi Çaryýewe,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 30-njy şahamçasynyň başlygynyň orunbasary Alekseý Wladimirowiç Kožewnikowa,

Awtomobil ulag hyzmaty açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň sürüjisi Annamyrat Garaýewe,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň uçujylar toparynyň 2-nji awiaeskadrilýasynyň serkerdesi Atajan Hamraýewiç Aşirowa,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň uçujylar toparynyň 3-nji awiaeskadrilýasynyň howa gämisiniň serkerdesi Erkinjan Meremkulyýewiç Çiltenowa,

Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýük göteriji tehnikalar we ulaglar bölüminiň sürüjisi Denis Aleksandrowiç Andreýewe,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Awtoulag hojalygynyň sürüjisi Utenyýaz Gylyjowa;

Türkmenistanyň at gazanan aragatnaşyk işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Ahaltelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Bäherden etrap bölüminiň elektrik bejerijisi Toýguly Esenowa,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmenpoçta poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň Marypoçta welaýat kärhanasynyň Mollanepes poçta aragatnaşyk bölüminiň hat gatnadyjysy Meretdurdy Allaberdiýewe;

Türkmenistanyň at gazanan oba hojalyk işgäri diýen hormatly ady:

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Amyderýa maldarçylyk hojalygynyň baş agronomy Abduhalik Kuçiýewiç Juraýewe;

Türkmenistanyň at gazanan saglygy goraýyş işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkeziniň endokrinologiýa toplumynyň lukmany Ogulsona Buryýewna Babaýewa,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň barlaghanasynyň esasy ylmy işgäri Walentina Andreýewna Grafowa;

Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat teleýaýlymynyň habarlar bölüminiň müdiri Amangeldi Satlykowiç Haýydowa;

Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň konsertmeýsteri Begenç Täşliýewiç Hojaýewe,

Ahal welaýat Medeniýet müdirliginiň medeniýet merkeziniň estrada orkestriniň artisti Ahmet Töräýewiç Atajanowa,

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň aýdym-saz we tans toparynyň serkerdesi Orazmuhammet Aşyrmuhammedowiç Gündogdyýewe,

Türkmengaz döwlet konserniniň medeni-işewürlik merkeziniň Galkynyş folklor toparynyň artisti-wokalisti Eldar Çarykulowiç Ahmedowa,

Türkmengaz döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçylar toparynyň artisti-wokalisti Gülşirin Agamyradowna Öwezmämmedowa,

Türkmengaz döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň Galkynyş folklor toparynyň 2-nji derejeli tans artisti Rahman Hudaýberdiýewiç Hudaýberdiýewe,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň milli saz gurallar orkestriniň artisti-solisti, instrumentalisti Söhbet Annaseidowiç Annamyradowa,

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, aýdymçy Begmyrat Jumadurdyýewiç Annamyradowa;

Türkmenistanyň at gazanan bagşysy diýen hormatly ady:

Türkmengaz döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň halk saz gurallary orkestriniň artisti Şadurdy Çaryýarowiç Baýjykowa;

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyn Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň režissýory Eziz Emirgulyýewiç Işangulyýewe,

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň çeper döredijilik bölüminiň gurjak taýýarlamak boýunça suratçy-ussasy Ýazgeldi Muhammetgulyýewe,

Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň döredijilik toparynyň Gündogar ýyldyzlary milli sirk oýunlary toparynyň tälim beriji artisti Lauretta Amandurdyýewna Annaýewa,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň kino we teleradio sungatlary kafedrasynyň uly mugallymy Bäşim Agaýewe;

Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Türkmen owazy teleradioýaýlymynyň sazly edebi-drama bölüminiň müdiri Öwezmyrat Amansähedowiç Metdyýewe;

Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri diýen hormatly ady:

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýokary matematika kafedrasynyň professory Öwez-Mämmet Hudaý-Werenowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky 29-njy orta mekdebiniň mugallymy Baýramgul Myradowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyndaky 2-nji orta mekdebiniň mugallymy Täçmämmet Mämiýewe,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 53-nji orta mekdebiniň müdiri Rejep Käbäýewe,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndaky 23-nji orta mekdebiniň mugallymy Şeker Rahmedowna Açylowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Murgap etrabyndaky 30-njy orta mekdebiniň mugallymy Çary Gurbandurdyýewiç Saryýewe;

Türkmenistanyň durmuş hyzmaty çygrynyň at gazanan işgäri diýen hormatly ady:

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Arçabil suw geçiriji-lagym hojalygy gullugynyň apparatçysy Lýubow Alekseýewna Filipenko;

Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet býujeti müdirliginiň başlygynyň orunbasary Çemen Magsutowna Işangulyýewa,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň zähmet bölüminiň başlygy Döwletmyrat Kakajanowiç Atdaýewe;

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport mekdebiniň baş tälimçi-mugallymy Rawza Husnullaýewna Nabiullina,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Karina Aleksandrowna Mowsesýana,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 9-njy sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Gulendam Irgaşowna Narbaýewa,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 10-njy sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Jenneta Rustamowna Hallyýewa.

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri. 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabry.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
25.09.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany
15.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY