25.09.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda

Biziň Garaşsyz, Bitarap Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylaýar. Özbaşdak ösüş ýyllarynda Türkmenistan Watanymyzda asyrlara ýaň saljak beýik işler bitirildi, durmuşyň ähli ugurlarynda ýokary netijeler gazanyldy. Şoňa görä-de, Bitarap döwletimiz dünýäde zähmetsöýer halky abadan hem-de bagtyýar durmuşda ýaşaýan öňdebaryjy ýurtlaryň birine öwrüldi.

Ata Watanymyzy ýokary depginler bilen ösdürmekde, milli hem-de döwlet maksatnamalarymyzy üstünlikli durmuşa geçirmekde, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyryp, Bitarap Watanymyzyň halkara abraýyny ýokarlandyrmakda ýurdumyzyň her bir raýatynyň mynasyp paýy bar. Şoňa görä-de, Garaşsyz ýurdumyzyň ýokary sepgitlere ýetmegine uly goşant goşan watandaşlarymyz döwlet derejesinde sylag-hormata mynasypdyr.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, kanunçylygy kämilleşdirmekde we hukuk işini ýokarlandyrmakda, ykdysadyýetiň nebitgaz, gurluşyk, senagat, ulag we aragatnaşyk, oba we suw hojalyk hem-de beýleki pudaklaryny yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, maliýe we ykdysady işiň derejesini, önümçiligiň netijeliligini, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda, önümiň täze görnüşlerini işläp taýýarlamakda, has täze tehnikalary, tehnologiýalary, öňdebaryjy usullary we tejribeleri önümçilige giňden ornaşdyrmakda, ylmyň gazananlaryny wagyz etmekde, ilatyň saglygyny goramakda, sportuň dürli görnüşleri boýunça okuw-türgenleşik we terbiýeçilik işlerinde, ylym we tehnika barada aýratyn gymmatly eserleri döretmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary, ylmyň we tehnikanyň, medeniýetiň we sungatyň, bedenterbiýäniň hem-de sportuň, bilim, saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary ulgamlarynyň çalt depginler bilen ösmegine, ýaşlary ata Watanymyza çäksiz söýgi, hormat goýmak we wepalylyk, mertlik hem-de halallyk ruhunda terbiýelemäge we okatmaga, ýokary derejeli hünärmenleri, türgenleri we sport toparlaryny taýýarlamaga önjeýli goşant goşandyklary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly we göreldeli zähmetini, gazanan ýokary netijelerini we hünär ussatlygyny nazara alyp, şeýle hem Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryny Türkmenistanyň medallary bilen sylaglamaly:

Türkmenistanyň Gaýrat medaly bilen:

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň baş hünärmeni Döwran Rozymyradowiç Ýazberdiýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň başlygy Annamämmet Annaorazowy,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Balkan welaýatynyň Statistika müdirliginiň söwda we maliýe statistikasy bölüminiň başlygy Bibipatma Şyhesenowna Amanowany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Inkassasiýa müdirliginiň Ahal welaýat bölüminiň Änew bölümçesiniň sürüjisi Meretgeldi Hajiliýewi,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Mary welaýat şahamçasynyň iş dolandyryş bölüminiň sürüjisi Adyl Sahabowiç Ýulçiýewi,

Türkmenistanyň Türkmenistan döwlet täjirçilik bankynyň Serdar şahamçasynyň karzlaşdyryş we hasabat bölüminiň esasy hünärmeni Akgül Amanmuhammedowna Garaýewany,

Türkmenistanyň Halkbank döwlet täjirçilik bankynyň Köpetdag şahamçasynyň buhgalterçilik hasaba alnyşy we hasabatlylyk bölüminiň esasy hünärmeni Ýelena Nikolaýewna Kurbanowany,

Türkmenistanyň Halkbank döwlet täjirçilik bankynyň Gökdepe şahamçasynyň karzlaşdyryş we pul dolanyşygy bölüminiň baş hünärmeni Şamuhammet Baýramowy,

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň mugallymy Orazmyrat Orazsähedowy,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň baş hünärmeni Swetlana Partewowna Saprinany,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Marynebitgazgurluşyk trestiniň 1-nji Ýöriteleşdirilen gurnama dolandyryş edarasynyň meýdança başlygy Annaoraz Orazmuhommedowiç Amanowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmen aýna önümleri kärhanasynyň operatory Sähetgeldi Hekimowiç Hemidowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmen aýna önümleri kärhanasynyň hojalyk bölüminiň işçisi Şasoltan Annagulyýewany,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Nebitmaş döwlet kärhanasynyň tokary Döwletnazar Ataýewiç Mämmetmyradowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmendemirönümleri döwlet kärhanasynyň elektrik bilen kebşirleýjisi Söýün Ataýewiç Şajanowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmendemirönümleri döwlet kärhanasynyň Türkmenbaşydemirönümleri şahamçasynyň barlagçysy Leon Aleksandrowiç Sogomonýansy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäheriniň Demirbetonkonstruksiýa kärhanasynyň motorçysy Setdar Berdiýewiç Ernazarowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynyň mineral dökünleri önümçiliginiň uly ussasy Saparbaý Rahmedowiç Ahmedowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynyň ussasy Rozymurad Saparowiç Ýadgarowy,

Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenabat Halkara howa menziliniň Howa gämilerine ýerüsti we awiasiýa tehniki hyzmatlary gullugynyň awiasiýa tehnikasyna tehniki hyzmat meýdançasynyň başlygy Çary Ýazkulyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ekerançylyk we maldarçylyk müdirliginiň däne we pagta önümlerini öndürmek bölüminiň esasy hünärmeni Bibitäç Tuwakgylyjowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirliginiň başlygy Şamämmet Saryhanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Hil gözegçilik gullugynyň galla önümleri boýunça barlaghana bölüminiň baş hünärmeni Döwran Taganowiç Allakulowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkezi boýunça orunbasary Şageldi Şadurdyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň içege ýokanç keselleriniň çagalar bölüminiň müdiri Annamyrat Rejepowy,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň başlangyç synplarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň müdiri, uly mugallym Hudaýnazar Muhyýewiç Hojaniýazowy,

Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň dil we edebiýat bölüminiň esasy ylmy işgäri Rejepaly Nazarowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 36-njy orta mekdebiniň mugallymy Lýubow Iliniçna Kisenkowany,

Telekeçi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň agzasy Orazgül Meredowna Eýeberdiýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Etrek etrabyndaky Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň müdiri Satlyk Halmyradowy,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri Myrat Ataýewi,

Türkmen dünýäsi gazetiniň baş redaktory Batyr Ataýewiç Myradowy,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň sahna ussady derejesi boýunça artisti-wokalisti Öwezguly Derýaýewiç Gelenowy,

Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň başlygy Muhametdurdy Mamedowy,

Türkmenistan gazetiniň fotohabarçysy Ýuriý Iwanowiç Şkurini,

Ahal welaýat häkimliginiň baş hasapçysy Şamuhammet Işanguliýewi,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň baş hünärmeni Aşyrmuhammet Meredowy,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Aşyr Kowusowiç Ýazgulyýewi,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Serdar geňeşliginiň arçyny Kalpakbaý Taşdurdiýewiç Mambetdurdiýewi,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň başlygy Aşyrbaý Hudaýnazarowy,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň başlygy Ahmet Jumaýewiç Mamedowy,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň ykdysadyýet, söwda we telekeçilik işleri bölüminiň baş hünärmeni Murad Allakulyýewiç Setdarowy,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Garabekewül daýhan birleşiginiň biobarlaghanasynyň barlagçysy Körpegül Hojamyradowany,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň J.Atajanow adyndaky daýhan birleşiginiň başlygy Atajan Abdysetdarowiç Popyýewi;

Türkmenistanyň Watana bolan söýgüsi üçin medaly bilen:

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynyň arhiwçisi Aýna Saryýewany,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Döwletiň maýa goýum taslamalaryny seljeriş müdirliginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Perhat Ýazberdiýewiç Ýagşiýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher salgyt bölüminiň şahsy taraplary barlag bölümçesiniň baş salgyt gözegçisi Ýegenbibi Ýazmämmedowany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Lebap welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň jemleýji býujet bölüminiň başlygy Samrat Magamedowna Magamedowany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap pensiýa gaznasynyň bölüminiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Begmyrat Amanowy,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Daşoguz welaýat Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň zähmet bölüminiň esasy hünärmeni Mamajan Allabergenowna Ýakubowany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara durmuş taýdan hyzmat ediş merkeziniň işçisi Şarapat Resulowna Rahmatullaýewany,

Daşoguz welaýat Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň zähmeti we ýerasty baýlyklary goramak bölüminiň uly döwlet gözegçisi Sätgeldi Kakabaýewi,

Mary welaýat Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň işgärler bölüminiň başlygy Tawusjemal Çaryýargeldiýewna Abdyllaýewany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Maliýe statistikasy we seljerişi müdirliginiň başlygynyň orunbasary Ýelena Nikolaýewna Klepersony,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Ahal welaýatynyň Statistika müdirliginiň Bäherden etrap statistika bölüminiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Ogulmaral Nazargulyýewna Gurbangeldiýewany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Lebap welaýat Statistika müdirliginiň jemleýji we ykdysady seljeriş bölüminiň başlygy Nartäç Sapargeldiýewna Halmuradowany,

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň buhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň baş hasapçysynyň orunbasary Oguljahan Gurbanýazowna Akmämmedowany,

Daşoguz welaýat Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň direktory Nurmyrat Işanowiç Pälwanowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň bank gözegçiligi bölüminiň baş hünärmeni Annajemal Jumakulyýewany,

Türkmenistanyň Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň Büzmeýin şahamçasynyň buhgalter hasaby we hasabatlar bölüminiň baş hünärmeni Maýa Şyhyýewna Aşyrowany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Sakarçäge etrap şahamçasynyň amallar kassa bölüminiň kassa müdiri Kakajan Hallyýewi,

Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň Taslamalary karzlaşdyryş müdirliginiň başlygynyň orunbasary — döwlet taslamalaryny karzlaşdyryş bölüminiň başlygy Muhammetdurdy Kakageldiýewiç Annaýewi,

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Buhgalteriýa hasaba alşy we hasabat müdirliginiň buhgalteriýa hasaba alyş bölüminiň baş ykdysatçysy Goçmyrat Orazdurdyýewiç Dodekowy,

Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň Amallar müdirliginiň hasaba almak we hasaplaşyklary geçirmek bölüminiň hünärmeni Nazar Hakberdiýewiç Nazarowy,

Rysgal paýdarlar täjirçilik bankynyň Rysgally Mary şahamçasynyň buhgalter hasaba alşy we hasabaty bölüminiň baş hasapçysynyň orunbasary Maral Töremyradowna Ýagmyrowany,

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň Merkezi amallar müdirliginiň halkara we ýurduň içindäki hasaplaşyklar bölüminiň müdiriniň orunbasary Gültäç Ýazmuhammedowna Saparowany,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň magistral gaz geçirijileri boýunça önümçilik-tehniki bölüminiň başlygynyň orunbasary Aleksandr Alekseýewiç Swiridowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Taslama işleri müdirliginiň santehniki we gaz üpjünçiligi bölüminiň esasy inženeri Wera Pawlowna Rahmaninany,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazgeofizika müdirliginiň burawlanýan guýulara hyzmat edýän maşinisti Walentin Konstantinowiç Nikulini,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmenýöritenebitgazgurnama ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 3-nji Ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň turba goýujysy Akmyrat Hallyýewiç Babaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazburawlaýyş müdirliginiň 1-nji ulanyş-burawlaýyş meýdançasynyň başlygy Baýgeldi Artykowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazburawlaýyş müdirliginiň burawlaýjysy Tirkişmyrat Muhommetdurdyýewiç Niýazkulyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Tamponaž müdirliginiň awtomobilleri abatlamak boýunça ussasy Çaryýar Annalyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Nebitgazhyzmat müdirliginiň garawuly Muhammetdurdy Atabaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň gazy çykarmak, taýýarlamak we ugrukdyrmak tehnologiýasy bölüminiň Gaz önümçilik enjamlarynyň tehniki barlagyny geçirýän barlaghanasynyň müdiri Umbar Melibaýewiç Esanowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Gözegçilik-ölçeg gurallary we awtomatika gullugynyň operatory Orazgeldi Ataýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Aşgabatgaz müdirliginiň Büzmeýinetrapgaz gaz hojalyk edarasynyň ussasy Kerim Annadurdyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Döwletabatgazçykaryş müdirliginiň Garabil-Gurrukbil gaz kondensatly käniniň 5-nji önümhanasynyň operatory Jumaberdi Aýdogdyýewiç Gurbanowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Günbatargazakdyryş müdirliginiň Balkanabat ulgam ugrukdyryjy gullugynyň operatory Hudaýberdi Meredowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Daşoguzgazakdyryş müdirliginiň Baş gazgeçirijiniň ugrundaky Şatlyk önümçilik edarasynyň başlygynyň orunbasary Tirkişmyrat Magtymowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Lebapgazçykaryş müdirliginiň Gazy çykarmak we ugratmak boýunça Demirgazyk Balguýy liniýa önümçilik böleginiň Liniýa ulanyş gullugynyň gözegçisi Genji Omarowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Lebapgazçykaryş müdirliginiň Gazy çykarmak we ugratmak boýunça Naýyp liniýa önümçilik böleginiň gysyjy stansiýasynyň ussasy Geldimyrat Durdymamedowiç Aşyrowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazaragatnaşyk müdirliginiň Şatlyk aragatnaşyk gullugynyň radiooperatory Daňatar Mommyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Lebapgazüpjünçilik müdirliginiň gaz dolduryjy bekediniň ussasy Rustamjan Iwatowiç Rejepowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Gyýanlydaky polimer zawodynyň mehanika bölüminiň başlygy — baş mehanigi Ýazmämmet Mämiýewiç Abdullaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Harbylaşdyrylan Nebitgazhowpsuzlyk müdirliginiň Mary Nebitgazhowpsuzlyk harbylaşdyrylan bölüminiň serkerdesi Hamid Gimranowiç Zakirowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Günbatargazakdyryş müdirliginiň gaz paýlaýjy beketler-2 gullugynyň operatory Pirkuly Şükürowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Marygazçykaryş müdirliginiň 2-nji gazy çykaryş we deslapky taýýarlaýyş önümhanasynyň ussasy Gaýgysyz Annamuhammedowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Marygazçykaryş müdirliginiň 3-nji gazy arassalaýjy we guradyjy önümhanasynyň operatory Bäşimgeldi Abdyrahmanowiç Gurbannazarowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Marygazçykaryş müdirliginiň Galkynyş gaz käni boýunça uly ussasy Ylýas Muhammetmyradowiç Hojamyradowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Marygazçykaryş müdirliginiň Guýulary ýerasty we düýpli abatlandyryş önümhanasynyň burawlaýjysynyň kömekçisi Mülkaman Gazakowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Marygazüpjünçilik müdirliginiň ekskawatorçysy Guwanç Begmuhammedowiç Akyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Marygazçykaryş müdirliginiň 1-nji gazy we kondensaty çykaryş, taýýarlaýyş we ugradyş önümhanasynyň operatory Allaýar Çaryýewiç Pirliýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Abatlaýyş-sazlaýyş we elektrogurnama müdirliginiň maşinisti Baýmämmet Nurtaganowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Awtoulag we ýöriteleşdirilen tehnikalar müdirliginiň maşinisti Mämmetsalyh Abdysalyhowiç Pürkgeldiýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünleýiş müdirliginiň awtobus sürüjisi Ataguly Maşadowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň maşinisti Ahmet Akmämmedowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gumdagnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň burawlaýjysy Pyham Taganowiç Mämmedowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gumdagnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň elektrik ussasy Allagylyç Saparowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Keýmir nebitgaz çykaryş müdirliginiň merkezi inžener-tehnologik gullugynyň çalşyk başlygy Jumamämmet Baýmämmedowiç Durdymämmedowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Ekerem buraw işleri müdirliginiň Çekişler meýdançasyndaky 42-nji guýusynyň burawlaýjysy Hojaman Atabaýewiç Çopanowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Balkanabat tilsimat ulaglary müdirliginiň sürüjisi Berdibaý Baýramgulyýewiç Nurgeldiýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň okuw önümçilik ussahanalarynyň müdiri Nurmuhammet Garabaýewiç Ajakowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Ýaşyldepe nebitgaz çykaryş müdirliginiň burawlaýjysy Batyrjan Genjiýewiç Öwezowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Türkmennebitgeofizika müdirliginiň Balkanabat toplumlaýyn geofizika ekspedisiýasynyň maşinisti-sürüjisi Hojadurdy Miriýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Esasy nebit geçirijiler müdirliginiň Belek nebit akdyryjy stansiýasynyň maşinisti Muhammet Tuwakmämmedowiç Rejepowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Türkmennebit-geofizika müdirliginiň Hazar senagat geofiziki ekspedisiýasynyň awtomobil ussasy Muhammet Artykowiç Tuwakowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Nebitdagnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň ussasy Esen Meretdurdyýewiç Täçmämmedowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Nebitdagnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň operatory Myratdurdy Saryýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň Merkezi inžener-tehnologiýa gullugynyň buraw desgasynyň uly maşinisti Baýramdurdy Hallymämmedowiç Amedowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gamyşlyjanebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň işçisi Nurtuwak Sapartuwakowiç Polodowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gamyşlyjanebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň maşinisti Geldimämmet Sapar ogly Atjykowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Geologiki maglumatlary merkeziniň Hasaplaýyş tehniki serişdelerine hyzmat ediş we olary ulanmak toplumynyň tehnigi Swetlana Sergeýewna Seliwerstowany,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Lebapnebitgazgözleg ekspedisiýasynyň buraw ussasy Begmurat Saparowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Lebap geofizika ekspedisiýasynyň 61-nji geofiziki toparynyň operatory Wepa Ýaňybaýewiç Kalandarowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Mary gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň bölüm başlygy Welnazar Aşirowiç Almazowy,

Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärler bölüminiň başlygy Jennet Saparowna Berdiýewany,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 16-njy abatlaýyş mehaniki önümhanasynyň başlygy Şaguly Ataýewi,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 11-nji gözegçilik-ölçeg enjamlary we awtomatika önümhanasynyň ussasy Täçnazar Ýolmämmedowiç Täçnazarowy,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Türkmennebitönümleri baş müdirliginiň Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Muzaffar Umarowiç Hudaýberdyýewi,

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň Mehaniki bejeriş-gurnama önümhanasynyň tehnologik gurluşlary abatlamak boýunça ussasy Sultan Mustapaýewi,

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň Suw üpjünçilik we lagym önümhanasynyň operatory Remetilla Hamraýewiç Jumaýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Ruhabatgurluşyk trestiniň 3-nji Gurluşyk gurnama dolandyryş edarasynyň önümçilik meýdançasynyň başlygy Nury Akmämmedowiç Şamyradowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Polimer önümleri zawodynyň işçisi Ulugbek Tajibaýewiç Baltaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Bäherden sement zawodynyň önümçilik meýdançasynyň sürüjisi Güýçberdi Orazberdiýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Kaka kän müdirliginiň ýük ýükleýji maşynynyň sürüjisi Kakageldi Ataýewiç Begçaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdirliginiň Baleýşem-2 önümçilik meýdançasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Arazglyç Agöýliýewiç Annamämmedowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Bereket kän hojalygynyň Bereket önümçilik meýdançasynyň sürüjisi Nurmämmet Mämmetgurbanowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki Demirbetonönümleri zawodynyň işçisi Aýnazar Gurbanowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça halkara elektroenergetika taslamalary müdirliginiň başlygynyň orunbasary Serdar Döwletmyradowiç Saparowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň başlygy Döwran Aşyrnurowiç Nurgulyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň tehniki howpsuzlyk we ygtybarlylygyň baş inspeksiýasynyň tehniki howpsuzlyk we adamlar bilen işleşmek bölümçesiniň başlygy Lýudmila Nikolaýewna Matusy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň Türkmenelektrogurnama ýöriteleşdirilen dolandyryş edarasynyň önümçiligi taýýarlaýyş bölüminiň uly iş öndürijisi Ýazberdi Ýegenberdiýewiç Halberdiýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Aşgabatenergo önümçilik birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap elektrik ulgamynyň Gypjak bölümçesiniň elektrik ussasy Annameret Geldiýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Balkanenergo önümçilik birleşiginiň Balkanabat şäher elektrik ulgamynyň dispetçeri Sapargeldi Nepesowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo-gurluşyk konserniniň Daşoguzenergogurluşyk kärhanasynyň awtokranynyň maşinisti Şihi Rahimowiç Kazakowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Daşoguzenergo önümçilik birleşiginiň gurluşyk-gurnama gullugynyň tokary Sergeý Dawletowiç Atajanowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Lebapenergo önümçilik birleşiginiň buldozerçisi Atamurat Nerzullaýewiç Joraýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Maryenergo önümçilik birleşiginiň ussasy Gurbangeldi Aşyrowiç Potdyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Mary döwlet elektrik stansiýasynyň agaç ussasy Çary Rejepowiç Gulladowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň baş inženeri Maksatmyrat Annaguliýewiç Babaliýewi,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Maliýe-ykdysadyýet müdirliginiň baş hünärmeni Güljahan Çaryýewna Öwezowany,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Guwlyduz kombinatynyň misgäri Ata Gazakbaýewi,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Maryazot önümçilik birleşiginiň azot kislotasy önümhanasynyň başlygynyň orunbasary Dawutmyrat Ýagşyýewiç Pirsýanowy,

Türkmendemirýollary agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebiniň direktory Ogulmeret Isgenderowany,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolagçy gatnatmak bölüminiň ýolagçy otlularyna orunlary paýlaýan we hasaba alýan dispetçerleriň baş dispetçeri Nigara Mimanowna Rahmanowany,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hereket derňewçiler bölüminiň başlygy Meretmyrat Annahalowiç Meretmyradowy,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Gatnaw we täjirçilik işleri müdirliginiň Ýol hasaplaýyş merkeziniň başlygynyň orunbasary Gurbandurdy Çerkezdurdyýewiç Öwezowy,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 8-nji şahamçasynyň mehaniki önümhanasynyň ýylmaýjysy Juma Orazmyradowiç Jumaýewi,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 23-nji şahamçasynyň 3-nji liniýa böleginiň uly elektrik mehanigi Baýrammyrat Muhammetmyradowiç Nurgeldiýewi,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň baş direktorynyň elektrik aragatnaşygy boýunça orunbasary Durdyly Orazgylyjowiç Ataýewi,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Tehniki ulanyş müdirliginiň başlygy Baýrammyrat Muhammetnurowiç Hojagulyýewi,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Arçabil Ugur-tehniki merkeziniň başlygy Döwran Geldimuhammedowiç Begliýewi,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Aşgabat şäher radio we telewideniýe ýaýradyjy bölüminiň başlygy Ahmet Ibadullaýewiç Zahyrowy,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Hökümet aragatnaşyk gullugynyň telefon aragatnaşygy bölüminiň elektrik ussasy Gurbanmuhammet Orazmuhammedowiç Mahtumowy,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Ahaltelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Tejen etrap bölüminiň Beket bölüminiň elektrik ussasy Annamuhammet Geldiýewiç Mommadowy,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Balkantelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň aragatnaşygy gurnaýjysy Anna Artykowiç Alyýewi,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Daşoguztelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Galjaň dolandyryş bölüminiň başlygy Gözel Melsowna Ýusupowany,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Daşoguztelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň şäher elektrik aragatnaşyk ulgamynyň 9-njy awtomatik telefon bekediniň esasy hünärmeni Iljan Baýramklyçewiç Amanklyçewi,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Lebaptelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Dänew etrap aragatnaşyk ulgamynyň başlygy Çarykuly Şenniýewi,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Lebaptelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Magistral aragatnaşyk tehniki ulgamynyň başlygynyň orunbasary Nariman Ibadullaýewiç Beşimowy,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Sakarçäge etrap bölüminiň elektrik ussasy Sähet Rasulowiç Öwliýägulyýewi,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmenpoçta poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň neşir ýaýradyjy bölüminiň sortlaýjysy Çaryýar Annasähedowiç Gurbansähedowy,

Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmenpoçta poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň Balkanpoçta welaýat kärhanasynyň Magtymguly etrap poçta aragatnaşyk merkeziniň Garakel daýhan birleşigindäki hat gatnadyjysy Döwletsähet Döwletsähedowy,

Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 3-nji tehniki aragatnaşyk bekediniň kabel kebşirleýjisi Rawil Gabulmalikowiç Gilmutdinowy,

Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 4-nji tehniki aragatnaşyk bekediniň elektrik ussasy Annadurdy Džumadurdyýewiç Muradowy,

Altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş hünärmeni Ýazgeldi Röwşenowiç Soýunowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň awtobus sürüjisi Hemra Hudaýberdiýewi,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň bejeriş ussahanalar bölüminiň bejerijisi Tewan Lawrentiýewiç Dadaýany,

Awtomobil ulag hyzmaty açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bejeriş bölüminiň bejerijisi Guwanç Akmyradowiç Bowganowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Ahal welaýatynyň Tejendäki awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Guwançmyrat Allanurowiç Mäderowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Ahalawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Tirkişmyrat Şamakowiç Bäşimowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Ahalawtoulag önümçilik birleşiginiň Kakadaky awtoulag kärhanasynyň abatlaýyş işgäri Samat Muhammedowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Balkanawtoulag önümçilik birleşiginiň Balkanabat awtotoplumynyň sürüjisi Orazgurban Durdyýewiç Taganowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Balkanawtoulag önümçilik birleşiginiň Balkanabat awtotoplumynyň sürüjisi Annageldi Hojamämmedowiç Annagulyýewi,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Daşoguzawtoulag önümçilik birleşiginiň Gubadag etrap awtotoplumynyň abatlaýyş işgäri Reýimbaý Saparbaýewiç Arazowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Daşoguzawtoulag önümçilik birleşiginiň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap awtotoplumynyň sürüjisi Gulmyrat Otuzowiç Babanýazowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Lebapawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Arslan Abdyllaýewiç Hudaýgulyýewi,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Lebapawtoulag önümçilik birleşiginiň abatlaýyş işgäri Fahrutdin Abdusatarowiç Şarapowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Maryawtoulag önümçilik birleşiginiň abatlaýyş işgäri Jumageldi Atajanowiç Amanowy,

Türkmenawtoulaglary agentliginiň Maryawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Atajan Bekdurdyýewi,

Türkmenhowaýollary agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebiniň uçarbelet-tälimçisi Suhanguly Baýramowiç Gurbanowy,

Türkmenhowaýollary agentliginiň Hökümet awiasiýa toparynyň angara hyzmat etmek boýunça bölüminiň başlygy Gurbannazar Batyrowy,

Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Heläkçilikde halas ediş we ýangyn bilen göreşmek gullugynyň esasy inženeri Myrat Baýramowiç Hemraýewi,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Uçujylar toparynyň 2-nji awiaeskadrilýasynyň serkerdesi Roman Pawlowiç Umbetbaýewi,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Uçujylar toparynyň 2-nji awiaeskadrilýasynyň howa gämisiniň bort inženeri Waleriý Anatolýewiç Zotkini,

Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň Howa hereketini dolandyryş gullugynyň uçuşlaryň ýolbaşçysy Bahram Saparbaýewiç Abdullaýewi,

Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň Ýerli ähmiýetli Balkanabat şäher howa menziliniň feldşeri Aşyrtäç Gurbantaganowna Täjiýewany,

Türkmenhowaýollary agentliginiň Daşoguz Halkara howa menziliniň Awiasiýa tehniki bazasynyň An-2 planer we hereketlendirijileriň tehniki hyzmaty boýunça 1-nji bölümçesiniň başlygy Gurbannazar Amangeldyýewiç Tuwakowy,

Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenabat Halkara howa menziliniň Ýöriteleşdirilen ulaglar gullugynyň sürüjisi Esetmurad Japarowiç Imamowy,

Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegçilik administrasiýasynyň Deňiz port kapitany gullugynyň gözegçisi Hajynazar Setdarowiç Niýazowy,

Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegçilik administrasiýasynyň Deňiz port kapitany gullugynyň losmany Gurbandurdy Satlykowiç Hajydurdyýewi,

Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Gämi gurluşyk we abatlaýyş toplumynyň abatlaýjysy Wasiliý Andreýewiç Tamaýlowy,

Deňiz söwda floty ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Serpaý gämisiniň kapitany Tuwakmämmet Tuwakmämmedowy,

Deňiz söwda floty ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Bagtyýar gämisiniň kapitany Wladimir Wladimirowiç Baranowy,

Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň kömekçi flotunyň Aýdak gämisiniň uly mehanigi — kapitanyň çalşyk kömekçisi Gurbanmuhammet Babaýewi,

Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Polipropilen terminalynyň port ýükçüsi Hudaýguly Tagandurdiýewi,

Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Umumy ýükler terminalynyň port ýükçüsi Baýrambaý Esenowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň uly ylmy işgäri Aky Ýaraşowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Hil gözegçilik gullugynyň hil gözegçilik bölüminiň başlygy Myratguly Hezretowiç Gullyrowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Aşgabadyň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýüpek fabriginiň pile saraýjysy Altynjemal Baýowany,

Süýt ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik bölüminiň süýt önümlerini taýýarlaýjysy Nobat Golbaýewiç Dawletowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahalgallaönümleri önümçilik birleşiginiň işçisi Baky Bäşimowiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahal welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Sarahs etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Bäşim Jumanýazowiç Şamämedowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahalpagta önümçilik birleşiginiň Sarahs pagta arassalaýjy kärhanasynyň önümçilik toparynyň işçisi Dörtguly Rahmangulyýewiç Nobatowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahalpagta önümçilik birleşiginiň Babadaýhan pagta arassalaýjy kärhanasynyň bejerijisi Gurtmyrat Oremedowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Balkan welaýat daşky gurşawy goramak müdirliginiň daşky gurşawy goramak we ekologiýa seljermesi bölüminiň esasy döwlet gözegçisi Rahmanberdi Ilýasowiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkan welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Serdar etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Baýramdurdy Baýramdurdyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkangallaönümleri önümçilik birleşiginiň ussasy Meretguly Akmyradowy,

Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň bölüm müdiri Güljamal Nurjanowna Taýlakowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguzpagta önümçilik birleşiginiň Nowruz pagta arassalaýjy kärhanasynyň önümçilik toparynyň işçisi Garly Ataýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguzgallaönümleri önümçilik birleşiginiň Daşoguz çörek kärhanasynyň çörek bişirijisi Gulnara Atabaýewna Kurýazowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguzpagta önümçilik birleşiginiň Şirwan pagta arassalaýjy kärhanasynyň tehniki howpsuzlyk boýunça hünärmeni Myratgeldi Nurjanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň Türkmenýertaslama döwlet taslama institutynyň Daşoguz ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasynyň ýer gurluşyk inženeri Atabaý Ýazgulyýewiç Ödäýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguz welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Boldumsaz etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň kombaýn sürüjisi Pirnepes Toýowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebapgallaönümleri önümçilik birleşiginiň tehniki bölüminiň müdiri Daniýar Hajiýewiç Reýimowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebapgallaönümleri önümçilik birleşiginiň Türkmenabat galla önümleri kärhanasynyň taýýarlaýyş bölüminiň müdiri Abdyrazzak Kurbanowiç Şukurowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Halaç etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Geldimurat Annamuradowiç Hemidowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Köýtendag etrabyndaky Dagly maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Allakul Koçgeldiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebappagta önümçilik birleşiginiň Farap pagta arassalaýjy kärhanasynyň ussasy Baýramdurdy Metdiýewiç Kurbanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Marygallaönümleri önümçilik birleşiginiň elewatorynyň bugdaý arassalaýjysy Muhammetgurban Akyýewiç Peýendekiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Mary etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Täçmyrat Şallyýewiç Saparowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Marypagta önümçilik birleşiginiň Murgap pagta arassalaýjy kärhanasynyň baş inženeri Baýrammyrat Nurýagdyýewiç Töräýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Marypagta önümçilik birleşiginiň Baýramaly pagta arassalaýjy kärhanasynyň traktorçysy Çaryýar Orazowiç Orazowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Tagtabazar etrabyndaky Maldar maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Penjeguly Soýunowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Ahalsuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Aşgabatsuwgurluşyk önümçilik dolanyşygynyň ekskawatorçysy Annanazar Durdymuhammedowiç Eýeberdiýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Garagumderýagurluşyk önümçilik birleşiginiň Ýöriteleşdirilen Garagumgurluşyk önümçilik dolanyşygynyň ekskawatorçysy Atajan Annagurbanowiç Goçakgulyýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Garagumderýasuwhojalyk birleşiginiň 6-njy Garagumsuwhojalyk dolanyşygynyň işçisi Ýazmuhammet Agamyradowiç Azyzowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Türkmensuwylymtaslama institutynyň Ahal-Balkan ekspedisiýasynyň 1-nji derejeli inženeri Çarymyrat Suhanberdiýewiç Amanowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Balkansuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Serdarsuwhojalyk önümçilik dolanyşygynyň miraby Hangeldi Babyrowiç Abaýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Daşoguzsuwhojalyk önümçilik birleşiginiň sürüjisi Saparmurat Kamanowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Lebapsuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Lebap Altyn asyr Türkmen köl gurluşyk önümçilik dolandyryş kärhanasynyň sürüjisi Babamurat Narmemedowiç Haknazarowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Marysuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Murgap Altyn asyr Türkmen köl gurluşyk önümçilik dolanyşygynyň ekskawatorçysy Annaberdi Rejepowy,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň molekulýar-genetiki barlaghanasynyň müdiri Konstantin Alekseýewiç Golowkini,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Atçylyk pudagynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we daşary aragatnaşyklar bölüminiň baş hünärmeni Baýrammämmet Meretmämmedowiç Tuwakowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň döwlet we kooperatiw söwdany sazlaýyş bölüminiň başlygynyň orunbasary Muhammetgeldi Aşyrgeldiýewiç Amanowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň jemgyýetçilik iýmitini gurnaýyş bölüminiň başlygynyň orunbasary Osmanmämmet Kakageldiýewiç Aýmämmedowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň jemgyýetçilik iýmitini gurnaýyş bölüminiň baş hünärmeni Baýrammyrat Gurbanberdiýewiç Agaýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň önümçiligi gurnaýyş bölüminiň esasy hünärmeni Klyçmurat Annaýewiç Nurklyçewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Aşgabat döwlet söwda firmasynyň Altyn gala kafesiniň önümçilik müdiri Aýmyrat Allamyradowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Mizan täjirçilik merkeziniň Mizan myhmanhanasynyň restoranynyň baş ofisianty Aziz Wagifowiç Izzatowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Änew alyjylar jemgyýetiniň Çynar toý mekanynyň aşpezi Myrat Amannepesowiç Öweznepesowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Änew alyjylar jemgyýetiniň Jemgyýetçilik iýmiti kärhanasynyň aşpezi Begençmyrat Orazgeldiýewiç Taýçaýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Serdar alyjylar jemgyýetiniň hünärmeni Ata Eminowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap alyjylar jemgyýetiniň çörek önümhanasynyň çörek bişirijisi Gurbandurdy Amatowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Daşoguz döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň ýükçüsi Täzebaý Annamedowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Kerki etrap alyjylar jemgyýetiniň 4-nji dükanynyň satyjysy Allamurat Annaýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Lebap döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň 49-njy dükanynyň satyjysy Dursenem Hamraýewna Durdyýewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Türkmengala etrap alyjylar jemgyýetiniň traktorçysy Rejepmuhammet Täjibaýewiç Pirnyýazowy,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň Altyn Zamana jemagat-önümçilik döwlet kärhanasynyň traktorçysy Ýazmyrat Hojowiç Meläýewi,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň direktory Magsat Hydyrowiç Hydyrowy,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň Mary welaýaty boýunça müdirliginiň baş hasapçysy Maýsa Muhammetmyradowna Bekiýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň işgärler we ýörite işler bölüminiň baş hünärmeni Bilbil Şaberdiýewna Mommyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmendokma daşary söwda kärhanasynyň sürüjisi Şirmuhammet Nurmämmedowiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Gypjakdaky Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň marketing boýunça hünärmeni Bäşim Ýaraşowy,

Türkmenbaşy tekstil kompleksi ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktorynyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar boýunça orunbasary Guseýn Aslanowiç Guseýnowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bahar tikin önümçilik birleşiginiň tikinçisi Kümüş Gurbanmuhammedowna Rejepowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Süleýman Demirel adyndaky Tejen pagta egirme fabriginiň önümçilik bölüminiň operatory Ogulgurban Agabaýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýüplük fabriginiň saraýjysy Nurgözel Annamämmedowna Amangulyýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Magtymguly etrabyndaky Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynyň tikin önümçiliginiň gaplaýjysy Mähri Nurýagdyýewna Mämiýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Magtymguly etrabyndaky Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynyň tikin önümçiliginiň ussasy Almagül Ilgulyýewna Mollaýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäheriniň Serdar pagta egriji fabriginiň taýýar önümler ammarynyň işçisi Ogulnyýaz Baýramgeldiýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz Çeper tikin fabriginiň tikinçisi Aýimjan Atabaýewna Matýakipowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat tikin fabriginiň trikotaž önümçiliginiň tikin önümhanasynyň başlygy Aýzada Hudaýkulyýewna Hydyrowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat tikin fabriginiň trikotaž önümçiliginiň tikinçisi Nazeket Hemraýewna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Halaç etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah ýüplük egriji fabriginiň önümçilik bölüminiň operatory Nurbibi Jepbarowna Berdimuradowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň Ýeňiş tikin fabriginiň direktory Kamar Bekdurdyýewiç Atadurdyýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Tagtabazar pagta egirme fabriginiň howa çalşyjy we çyglandyryjy enjamlarynyň ussasynyň kömekçisi Bäşim Nazarowiç Annanowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň ýüňi ilkinji işleýän kärhanasynyň ýüň sortlaýjy bölüminiň ussasy Ogulnäzik Körhanowany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Argaç ýüň egriji kärhanasynyň egriji önümhanasynyň operatory Ogulbahar Orazmuhammedowna Allamyradowany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Täzegül Gurbanberdiýewna Amangulyýewany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Serdar çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Maýsagül Baýramgeldiýewna Aşyrowany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Bereket çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Ogultäç Haladowna Orazowany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Nazakat Durdybaýewna Şeripbaýewany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň 2-nji önümhanasynyň halyçysy Maýa Jumamuradowna Allaberdiýewany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Mary çeper halyçylyk kärhanasynyň Murgap haly önümhanasynyň halyçysy Gülşat Halmyradowna Saryýewany,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň edaranyň agzalary bilen işlemek we halkara hyzmatdaşlygy bölüminiň başlygynyň orunbasary Maral Amanmyradowna Sarygulowany,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Türkmenekspertiza kärhanasynyň hünärmeni Batyr Gündogdyýewiç Çuletowy,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Türkmenterjime kärhanasynyň baş hasapçysy Almagül Bäşimowna Aşirowany,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Birleşme-Gurluşyk jemgyýetçilik birleşigi kärhanasynyň direktory Imamgylyç Meretgylyjowiç Täşnazarowy, Aşgabat şäherinden telekeçi Amandursun Begjanowany,

Altyn toý mekany hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Merdan Jumadurdyýewiç Sähedowy,

Ukyply-Kärdeşler hususy kärhanasynyň direktory Muhammetgeldi Täçmyradowiç Amanmämmedowy,

Nurly meýdan daýhan hojalygynyň önümçilik boýunça direktory Täçmyrat Tuwakowy,

Altyn Tug hususy kärhanasynyň başlygy Isaguly Annadurdyýewiç Garabaýewi,

Gujurly binagär hususy kärhanasynyň direktory Welmyrat Meretmuhammedowiç Welmyradowy,

Ter önüm hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy Döwletgeldi Myratdurdyýewiç Ballyýewi,

Nurly Gadam hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Myrat Ramazanowiç Ramazanowy,

Çigildem haryt nyşanly mebel önümçiligi boýunça telekeçi Azat Ekäýewiç Aşyralyýewi,

Dowamat hojalyk jemgyýetiniň direktorynyň orunbasary Soltanmamet Gurbanmyradowiç Gurbanowy,

Tumar hususy kärhanasynyň direktory Durdy Kakaýewiç Gurbanowy,

Bäş nur hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy Rustam Hazratkulyýewiç Beşimowy,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan telekeçi Begenç Tirkişowiç Orazowy,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň organiki däl we analitiki himiýa kafedrasynyň dosenti Muhammetberdi Gurbanowy,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mikrobiologiýa kafedrasynyň dosenti Nefisa Seýidowna Orakaýewany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýokanç keseller we epidemiologiýa kafedrasynyň assistenti Zöhre Aşyrowna Tejenowany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň anesteziologiýa we reanimatologiýa okuwly umumy hirurgiýa kafedrasynyň assistenti Jeren Amanýazowna Rahmanowany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýokanç çaga keselleri kafedrasynyň assistenti Zuragül Hadyrowna Çaryýewany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň farmakologiýa kafedrasynyň mugallymy Bahar Rejepowna Araşewany,

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň okuw bölüminiň başlygy Marly Babaýewi,

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň amaly fizika kafedrasynyň mugallymy Azat Kakajanowiç Babaýewi,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalygynda buhgalter hasaby we audit kafedrasynyň uly mugallymy Ogulsuraý Çaryýewna Gödekowany,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus diliniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy Alla Nikolaýewna Neženesi,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň statistika kafedrasynyň uly mugallymy Muhammetberdi Ýazlyýewi,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň bank işi kafedrasynyň uly mugallymy Şirin Myradowna Orazmämmedowany,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň suw, gaz we ýylylyk üpjünçiligi kafedrasynyň dosenti Baýram Akmyradowy,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň ýokary matematika kafedrasynyň uly mugallymy Döwran Rejepowiç Muhammetnyýazowy,

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy Meretgeldi Akmedowy,

Türkmen oba hojalyk institutynyň ösümlikçilik kafedrasynyň mugallymy Begenç Saparmyradowiç Meretklyçýewi,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň elektrik stansiýalary kafedrasynyň uly mugallymy Muhammedaman Saryýewi,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň alym kätibi Swetlana Wiktorowna Ahmedowany,

Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň rus dili we edebiýaty mugallymy Göwher Akgaýewna Durdymämmedowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 17-nji orta mekdebiniň başlangyç synp mugallymy Jeren Hudaýberdiýewna Annamyradowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň dil düzediş mugallymy Nataliýa Timofeýewna Pýatinany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 91-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Aýsoltan Annamuhammedowna Meredowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky 18-nji orta mekdebiniň mugallymy Aýnagözel Gurbanowna Ataýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki 9-njy orta mekdebiniň mugallymy Uzakberdi Hudaýberdiýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndaky 1-nji orta mekdebiniň mugallymy Döndi Mätiýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 15-nji orta mekdebiniň mugallymy Swetlana Mihaýlowna Geldiýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň mekdebe çenli bilim, terbiýe we mekdepden daşary edaralary bölüminiň baş hünärmeni Kümüş Toýlyýewna Seýitmyradowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky 18-nji orta mekdebiniň bedenterbiýe mugallymy Çowdur Natçyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndaky 35-nji orta mekdebiniň mugallymy Saparguly Durdyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 23-nji orta mekdebiniň mugallymy Kakajan Pirjanowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndaky 50-nji orta mekdebiniň mugallymy Tirkeş Toýlyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndaky 10-njy orta mekdebiniň mugallymy Tölekmurat Hudaýberdyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky 23-nji orta mekdebiniň mugallymy Ogulnyýaz Begaliýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky 4-nji orta mekdebiniň mugallymy Imamkuly Demirowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäherindäki takyk we tebigy ugurlara ýöriteleşdirilen 12-nji orta mekdebiniň mugallymy Ogulbäbek Çaryýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky 9-njy orta mekdebiniň mugallymy Akmuhammet Allakulyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bejeriş-öňüni alyş bölüminiň başlygy Muhammet Bozoglanowiç Ergeşowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň maliýe, buhgalteriýa hasaby we hasabatlylyk bölüminiň başlygy Sähetmämmet Hojaberdiýewiç Sähetmämmedowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Baş dermanhana birleşiginiň direktorynyň orunbasary Allamyrat Baýramberdiýewiç Hojamberdiýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň aýratyn howply ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek bölüminiň başlygy Gurbangül Annaguliýewna Öwliýagulowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň başlygy Azat Babadurdyýewiç Öwezowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň wirusolog lukmany Jeren Gurbangeldiýewna Mamaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aýratyn howply ýokanç keselleriň öňüni alyş merkeziniň barlagçysy Olga Muhammedowna Rejebowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň angina we ýiti respirator ýokanç keselleriniň çagalar bölüminiň müdiri Süýşe Berdiýewna Geldiýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň angina we ýiti respirator ýokanç keselleriniň ulular bölüminiň müdiri Oguljemal Şageldiýewna Nurbabaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň aýratyn howply ýokanç keselleri bölüminiň müdiri Merdan Söýegowiç Nazargylyjowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň anesteziolog-reanimatolog lukmany Çary Döwranowiç Osmanowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň ultrases boýunça anyklaýyş lukmany Güljan Emilýewna Karyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň ýokanç keselleri lukmany Gurbanberdi Mämmetgurbanowiç Hojagurbanowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň uly şepagat uýasy Mähri Nohurowna Berdimyradowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Annajahan Öwezowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň terapewt lukmany Işanguly Aşyrowiç Awlikuliýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň uly şepagat uýasy Hajarbibi Şadyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň şepagat uýasy Ogsoltan Agaýewna Rejepowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň 1-nji anesteziologiýa we reanimasiýa bölüminiň müdiri Maksat Saparmyradowiç Artykowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň kardiolog lukmany Gülşirin Işangulyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara Ene mähri merkeziniň barlaghana bölüminiň müdiri Leýla Sapargeldiýewna Permanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Şikesleri bejeriş halkara merkeziniň kiçi şepagat dogany Ýewgeniý Dmitriýewiç Sidorenkony,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň direktory Maýa Amanmyradowna Kakageldiýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň lukmany Aleksandr Aleksandrowiç Murawenkony,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara iç keselleri merkeziniň nobatçy lukmany Mergen Batyrowiç Çapauny,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Merkezi patologik anatomiýa edarasynyň başlygy Aýgül Imamowna Hümmedowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Merkezi patologik anatomiýa edarasynyň saglygy goraýyş hasaba alyjysy Hajy Meredowiç Hajyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher hassahanasynyň anesteziologiýa-reanimasiýa bölüminiň müdiri Aşyrberdi Mommyjaýewiç Jarçyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher hassahanasynyň şepagat uýasy Tamara Mihaýlowna Mowçany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher çagalar hassahanasynyň barlaghana bölüminiň müdiri Ogulgurban Hudaýberdiýewna Işadowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher çagalar hassahanasynyň maşgala bölüminiň newropatolog lukmany Maýa Geldiýewna Popyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 5-nji Saglyk öýüniň maşgala lukmany Näzik Saparmyradowna Allaniýazowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 7-nji Saglyk öýüniň maşgala lukmany Baýramgül Amandurdyýewna Goşamyradowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 9-njy Saglyk öýüniň maşgala lukmany Oguljennet Amangulyýewna Nurlyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 10-njy Saglyk öýüniň maşgala lukmany Gulýa Meredowna Öwlýaguliýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 15-nji Saglyk öýüniň maşgala lukmany Aýjemal Täçowna Ballyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň 16-njy Saglyk öýüniň maşgala lukmany Nurgözel Berkeliýewna Kömekowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ahal welaýat köpugurly hassahanasynyň reanimasiýa bölüminiň müdiri Orazmyrat Baýramowiç Allanazarowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ahal welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Gökdepe etrap köpugurly hassahanasynyň reanimasiýa bölüminiň müdiri Aýmämmet Çaryýarowiç Hojaberdiýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ahal welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Gökdepe etrap köpugurly hassahanasynyň iç keselleri bölüminiň müdiri Maksad Kuwançbekowiç Esirkepowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary Amanberdi Annaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenbaşy şäher hassahanasynyň ýokanç keselleri bölüminiň müdiri Nurberdi Nurberdiýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenbaşy şäher hassahanasynyň ýokanç bölüminiň lukmany Baýmyrat Kärozowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäher hassahanasynyň maşgala lukmany Aýbek Orunbaýewiç Saparbaýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Bereket etrap hassahanasynyň anesteziolog-reanimatolog lukmany Aleksandr Aleksandrowiç Gmyrini,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Serdar etrap hassahanasynyň reanimatolog lukmany Bilbil Annadurdyýewiç Şyhyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň maşgala lukmany Jeren Meredowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary Gadam Meretkulyýewiç Hemraýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Ýokanç keseller hassahanasynyň baş lukmany Gadam Myradowiç Kullyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Ýokanç keseller hassahanasynyň merkezleşdirilen barlaghanasynyň bölüm müdiri Marina Boriýewna Ereşowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Saýat etrap hassahanasynyň inçekesel bölüminiň müdiri Nurgeldi Ýagşymyradowiç Saparowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Saýat etrabynyň Sakar şäher hassahanasynyň ýokanç keselleri bölüminiň müdiri Ogulnabat Akyýewna Rejepowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Hojambaz etrap hassahanasynyň Dänajy oba saglyk merkeziniň şepagat dogany Gaýgysyz Jumanazarowy,

Türkmenistanyň Bilýard sport federasiýasynyň başlygy, baş tälimçisi, Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň Sport myhmanhanasynyň başlygy Batyr Kakajanowiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň direktory, Türkmenistanyň Küreklemek federasiýasynyň ýolbaşçysy Juma Nurgeldiýewiç Jumaýewi,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 2-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Atamyrat Meredowiç Hudaýberdiýewi,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 9-njy sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Berdi Atamyradowiç Atahanowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Balkan welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 1-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Tatýana Rizaýewna Ýermalaýewany,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Lebap welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Köýtendag etrabyndaky 2-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Alimjan Beknazarowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Lebap welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Türkmenabat şäherindäki 4-nji sport mekdebiniň müdiri Leýla Rozybaýewna Arslanowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň syýasy resminamalarynyň Merkezi döwlet arhiwiniň direktory Jeren Kakajanowna Hojiýewany,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Saýat etrap komitetiniň bölüm müdiri Meretguly Agamyradowiç Allakowy,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap birleşmesiniň başlygy Altybaý Amangeldiýewi,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň başlygy Jumagül Joraýewna Açilowany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Saýat etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni Nursoltan Akmamedowna Maksudowany,

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Aşgabadyň Aragatnaşykgurnama gurnama kärhanasynyň dermanhanalary dolandyrmak boýunça direktorynyň kömekçisi Atajan Nazargulyýewiç Muhammetnazarowy,

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Inçekeselli näsaglara edilýän durmuş-üpjünçilik goldaw tapgyrynyň paýlanylmagyny dolandyrmak taslamasynyň şepagat uýasy Bahar Täçmyradowna Ataýewany,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň başlygy Toýmämmet Mamyrtaýewiç Hajyýewi,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Döwran Arazowiç Artykowy,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň okuw mekdepleri, muzeýler we kitaphanalar bölüminiň başlygy Nury Öwezdurdyýewiç Nuryýewi,

Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň Nusaý döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň baş hasapçysy Natalýa Ýakowlewna Makarowany,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Altyn asyr: Türkmenistan teleradioýaýlymynyň Watan habarlar bölüminiň müdiri Şagylyç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň ýokary derejeli artisti Gulmyrat Agabaýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Dokmaçylar medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans toparynyň ýokary derejeli balet-artisti Ýekaterina Sergeýewna Ter-Grigorýansy,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Türkmenistanyň Döwlet tans toparynyň ýokary derejeli balet artisti Şamyrat Gurbanowiç Hojaýewi,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň bagşyçylyk sungaty kafedrasynyň uly mugallymy Şemşat Kakyşewna Hojaýewany,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň saz nazaryýeti bölüminiň ýokary derejeli mugallymy Mämmetsapar Toýlyýewi,

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebiniň ýokary derejeli fortepiano mugallymy Ogulgerek Hojamuhammedowna Durdynyýazowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni-hukukçysy Orazmyrat Şyhgulyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesini dolandyryş müdirliginiň baş direktorynyň orunbasary Batyr Ilgeldiýewiç Hangeldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabattaslama taslama institutynyň çenlik bölüminiň baş hünärmeni Gözel Rahmanowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat şäheriniň abadançylygyna hem-de ekologiýa ýagdaýyna gözegçilik edýän ýörite müdirliginiň başlygy Durdy Döwletmyradowiç Çapanowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Düýpli gurluşygy dolandyryş müdirliginiň sürüjisi Kowus Durdymowiç Bekiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Lagym önümçilik-ulanyş dolandyryş müdirliginiň ussasy Dmitriý Wladimirowiç Lagutini,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suw ýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň tokary Hydyr Geldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suw ýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň maşinisti Allaberdi Annadurdyýewiç Allaberdiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabathyzmat önümçilik birleşiginiň baş direktorynyň orunbasary Artur Borisowiç Aganowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji Gurluşyk-gurnama müdirliginiň Aşgabatjaýhyzmat kärhanasy hojalyk jemgyýetiniň hyzmat ediş işgäri Gülşat Ýazdurdyýewna Suwhanowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Önümçilik myhmanhanalar toplumynyň baş direktory Guwanç Saryýewiç Mahtumowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Önümçilik myhmanhanalar toplumynyň sürüjisi Muhammetdurdy Berdiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap bagçylyk müdirliginiň bagbany Bahargül Serdarowna Ataýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Aşgabatýylylyk trestiniň dolandyryjysy Gurbanguly Nurmuhammedowiç Baradowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Büzmeýin etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň gurluşyk we santehniki işler gullugynyň suwagçysy-reňkleýjisi Natalýa Wýaçeslawowna Žiliznýakowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat Jemagat önümçilik tehniki üpjünçilik müdirliginiň 1-nji bazasynyň elektrik bilen kebşirleýjisi Muhtar Imamguliýewiç Esengulyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Ýaşaýyş jaýlaryny hasaba alyş, paýlaýyş we resmileşdiriş müdirliginiň baş hünärmeni Arslanmuhammet Begmuhammedowiç Şamuhammedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat medeni we dynç alyş merkezi seýilgähiniň başlygynyň orunbasary Seýitli Nurlyseýidowiç Kumşirowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Garaşsyzlyk, Konstitusiýa we Bitaraplyk binalar toplumy müdirliginiň hyzmat ediş işgäri Altyn Akmedowany,

Ahal welaýat häkimliginiň Düýpli gurluşyk müdirliginiň hasabat bölüminiň baş hünärmeni Mirap Orazdurdyýewiç Goçgulyýewi,

Ahal welaýat häkimliginiň Ýöriteleşdirilen gurnaýyş-sazlaýyş kärhanasynyň uly iş öndürijisi Orazmyrat Myradowiç Jyrykowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Ahalýolgurluşyk önümçilik birleşiginiň işçisi Atabaý Kousowiç Berdiýewi,

Ahal welaýat häkimliginiň Ahalgurluşyk önümçilik birleşiginiň 2-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň sürüjisi Annaoraz Orazberdiýewiç Gurbanweliýewi,

Ahal welaýat häkimliginiň sürüjisi Amandurdy Allamyradowiç Garryýewi,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Myratberdi Sopyýew adyndaky Oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Süleýman Geldymyradowiç Baýramdurdyýewi,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Kakageldi Täşliýewiç Murşidowy,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Annamyrat Baýmyradowiç Begmyradowy,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Üzümçilik daýhan birleşiginiň başlygy Çaryberdi Guwanjowy,

Ahal welaýatynyň Kaka etrap häkimliginiň sürüjisi Baýrammuhammet Çaryýewi,

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Parahat daýhan birleşiginiň kärendeçisi Kerim Öwezowiç Annamuhammedowy,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrap häkimliginiň oba hojalyk toplumy bölüminiň baş hünärmeni Meretmuhammet Hojaýewiç Gurbangulyýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň arçyny Baýramgül Amanmuhammedowany,

Ahal welaýatynyň Tejen şäher Jemagat hojalygy müdirliginiň elektrik ussasy Kakageldi Nurmammedowiç Berdimammedowy,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Bugdaýly daýhan birleşiginiň däne agronomy Maksat Omargulyýewiç Berdiýewi,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Aşyr Tekäýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýolly Çaryýewiç Sapargylyjowy,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň kärendeçisi Begenç Akmuhammedowiç Esenowy,

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Balkanabat şäher Bagçylyk müdirliginiň işçisi Mirguly Miriýewi,

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Gumdag şäher Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň başlygy Aşyrberdi Amantaganowiç Taganberdiýewi,

Balkan welaýat häkimliginiň Balkanwelaýatagyzsuw birleşiginiň Günbatar suw arassalaýjy desgasy gullugynyň abatlaýjysy Täçmyrat Şirmämmedowiç Şamyýewi,

Balkan welaýat häkimliginiň Balkanwelaýatagyzsuw birleşiginiň Serdaragyzsuw müdirliginiň baş inženeri Merdan Nurgylyjowiç Gylyjowy,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Paraw daýhan birleşiginiň kärendeçisi Suhan Muhammedowiç Muhammedowy,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Goç daýhan birleşiginiň kärendeçisi Nurmyrat Tuwakowy,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Zelili daýhan birleşiginiň kärendeçisi Patma Ysmaýylowany,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Sähragül Gurbanowany,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Daýanç Tagandurdyýewiç Baýramgulyýewi,

Balkan welaýatynyň Etrek etrap häkimliginiň ykdysadyýet, senagat, gurluşyk, ulag, aragatnaşyk we jemagat hojalygy işlerini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Täçbike Tagandaşowany,

Daşoguz welaýat häkimliginiň bilim, saglygy goraýyş, medeniýet, jemgyýetçilik guramalaryny we köpçülikleýin habar beriş serişdelerini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni Arazgeldi Durdyýewi,

Daşoguz welaýat häkimliginiň inžener elektrigi Töre Öräýewi,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher häkimliginiň hojalyk müdiri Nurgeldi Garlyýewiç Arazowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäher häkimliginiň ykdysadyýet we ulanyş toplumy bölüminiň müdiri Arazmyrat Garlyýewiç Kakabaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň müdiri Allamyrat Meredowy,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Derýalyk daýhan birleşiginiň mehanizatory Sapargeldi Hojaýewiç Arazowy,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Şatlyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Nazarbaý Kazakowy,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Mollanepes adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Myrat Kakaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Babadaýhan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Annamuhammet Söýünowiç Annaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Zähmetkeş daýhan birleşiginiň kärendeçisi Jerengül Kakaýewna Durdyýewany,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Baýdak geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Çäşembaý Gürjiýewi,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Döwletli daýhan birleşiginiň başlygy Ilmyrat Baýjanowiç Ýagşymuradowy,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Hakykat daýhan birleşiginiň başlygy Begmurat Güýçgeldiýewiç Şajykowy,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Agzybirlik daýhan birleşiginiň kärendeçisi Bazar Gandymowy,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap häkimliginiň garamagyndaky 8-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktory Rejepmyrat Gurbantaganowy,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Ýalkym daýhan birleşiginiň kärendeçisi Nurjemal Goňgratowna Şyhyýewany,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň Aşyk Aýdyň daýhan birleşiginiň kärendeçisi Dädebaý Meretmädowiç Ilamanowy,

Lebap welaýat häkimliginiň Lebapgurluşyk önümçilik birleşiginiň başlygy Şöhrat Nerziýewiç Astanowy,

Lebap welaýat häkimliginiň Lebapgurluşyk önümçilik birleşiginiň 18-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň işçisi Hamrakuly Şirinowiç Baltaýewi,

Lebap welaýat häkimliginiň Lebapwelaýatagyzsuw birleşiginiň suw geçiriji ulgamlar bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni Rüstem Orunowiç Turapowy,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Kölaryk geňeşliginiň arçyny Jora Rustemowiç Bazarowy,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Hudaýnazar Hajyýew adyndaky daýhan birleşiginiň biobarlaghana bölüminiň müdiri Leýla Abdullaýewna Rahmedowany,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Hudaýnazar Hajyýew adyndaky daýhan birleşiginiň 2-nji kärendeçiler toparynyň ýolbaşçysy Ýaňybaý Permanowiç Kurbanowy,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy Çaryýar Pirimkulowy,

Lebap welaýatynyň Dänew etrap häkimliginiň baş hünärmeni Setdarkuly Rozymbaýewi,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Dostluk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýaňybaý Ramankulyýewi,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Abadan Taşliýewna Baradowany,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Gyzylaýak daýhan birleşiginiň kärendeçisi Jumakul Apbaýewi,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Ak gala daýhan birleşiginiň baş agronomy Myrat Öwezdurdyýewiç Çaryýewi,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň pagtaçylyk boýunça kärendeçiler toparynyň ýolbaşçysy Ereşgül Kulmyratowna Akyýewany,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Tallymerjen maldarçylyk hojalygynyň kärendeçisi Mustak Resulowy,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Guwanç Begenjowiç Baýramowy,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Akgumolam geňeşliginiň arçyny Döwurkul Amanowy,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gülžahan Batyrowany,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň agronomy Narteji Ýuldaşowy,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginiň kärendeçisi Oguljahan Hojageldiýewna Ibragimowany,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Agaýusup adyndaky daýhan birleşiginiň başlygy Begdurdy Annaýewiç Annaýewi,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Gökdepe daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Şamuhammet Mülkiýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň mehanizatory Gaýgysyz Garajaýewiç Gullyýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Garaşsyzlyk daýhan birleşiginiň mehanizatory Döwletgeldi Hommedowiç Garagulowy,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň A.Jumamyradow adyndaky daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Rejepgeldy Ataýewiç Hojakulyýewi,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Ýalkym daýhan birleşiginiň mehanizatory Begenç Şamuhammedowiç Mälikowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Aşgabat daýhan birleşiginiň kärendeçisi Çarymyrat Annamuhammedowiç Nurmämmedowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Garagum kanaly daýhan birleşiginiň pagta agronomy Döwrangeldi Amangeldiýewiç Akmämmedowy,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Täze dünýä daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Ogulgurban Nuryýewna Öwezgeldiýewany,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Täze ýol daýhan birleşiginiň mehanizatory Gurbanberdi Myradowiç Gurbanowy,

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Deňizhan daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Gylyçmuhammet Nuryýewi,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Atçapar adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Rahmanniýaz Aganiýazowiç Nagimowy,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Momataý daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gurbanmyrat Gylyçgeldiýewiç Şahymowy,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Agaýusup Rejebowiç Janyýewi,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Daýhan daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Jumaberdi Akmamedowiç Ýagşysahatowy,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Marçak daýhan birleşiginiň başlygy Babageldi Nobatgeldiýewiç Owganowy,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Marçak daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ogulsapar Gylçmyradowna Ýazymowany,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Pendi daýhan birleşiginiň traktorçysy Şöhrat Myradowiç Çaryýewi;

Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly:

Türkmenistanyň ylymda we tehnikada at gazanan işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň Himiýa önümçilikleriniň tehnologiýasy barlaghanasynyň baş ylmy işgäri Alty Aýdogdyýewe,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň häzirki zaman türkmen dili we taryhy bölüminiň baş ylmy işgäri Amanmuhammet Nurmuhammedowa;

Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Aragatnaşyk we sanly tehnologiýalar gullugynyň sanly tehnologiýalar we maglumatlar bölümçesiniň başlygy Anatoliý Wasilýewiç Dupine;

Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Türkmendöwlettaslama baş döwlet taslama birleşiginiň 9-njy binagärlik-gurluşyk bölüminiň taslamanyň baş binagäri Jumamurad Geldiýewe,

Aşgabat şäher häkimliginiň senagat we gurluşyk bölüminiň baş hünärmeni Bazar Tagandurdyýewiç Muhammetgulyýewe;

Türkmenistanyň at gazanan saglygy goraýyş işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň direktory Ogulmähri Şamuhammedowna Geldiýewa;

Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky 17-nji orta mekdebiniň müdiri Möwlam Öräýewe,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň direktory Kakamyrat Aşyrowiç Nökerowa;

Türkmenistanyň at gazanan ýuristi diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Mejlisiniň bilermen-maslahat beriş bölüminiň müdiri Ýazjamal Bekiýewa;

Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň pensiýa gaznasynyň bölüminiň başlygy Aýmuhammet Nurmuhammedowiç Ärnepesowa,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Mary welaýatynyň Murgap etraby boýunça barlag-derňew bölümçesiniň başlygy Döwletmyrat Muhammetmyradowiç Gurbanowa; Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi diýen hormatly ady:

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäher Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň 8-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Baýrammuhammet Ataýewe,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Mary welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Mary şäherindäki 5-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Ýagmyr Parahadowa.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri. 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabry.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
Türkmeniň Altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Olara altyn zynjyrlar we umumylykda 654 müň manada golaý möçberde pul baýraklary gowşuryldy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi
Berdimuhamedow ýurduň ýolbaşçylar düzümini Türkmenistanlyň Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli ýadygärlik nyşany bilen sylaglady
Türkmeniň Altyn asyry atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijileri mälim edildi