Berdimuhamedow ýurduň ýolbaşçylar düzümini Türkmenistanlyň Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli ýadygärlik nyşany bilen sylaglady

Berdimuhamedow ýurduň ýolbaşçylar düzümini Türkmenistanlyň Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli ýadygärlik nyşany bilen sylaglady

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny we goranmak ukybyny, hukuk tertibini hem-de kanunçylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini, medeniýetini we sungatyny, saglygy goraýyş, ylym-bilim hem-de sport ulgamlaryny ösdürmekde bitiren uly hyzmatlaryny göz öňünde tutup, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Karary bilen şu ýolbaşçylary ýadygärlik nyşany bilen sylaglamak bellenildi:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Sahyýewna Mämmedowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Öwezgeldiýewiç Meredowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Baýramowiç Gylyjowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mährijemal Mekandurdyýewna Mämmedowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Orazgeldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çarymyrat Hywaliýewiç Purçekowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti Sapardurdy Toýlyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Berdimyradowiç Çakyýewi,

* * *

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary Kasymguly Gulmyradowiç Babaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy Merettagan Gurbandurdyýewiç Taganowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Guwançmyrat Bagybekowiç Agaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň başlygy Bahar Hojamuradowna Seýidowany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Çarygeldi Gurbangeldiýewiç Babanyýazowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Halkara meseleler baradaky komitetiniň başlygy Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary Gurbanmyrat Durdymyradowiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy Ýusupguly Aşyrgulyýewiç Eşşäýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Resulberdi Nurmämmedowiç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy Serdar Açyldurdyýewiç Joraýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Annamuhammet Ataýewiç Sarjaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Gahryman Öwlýakulyýewiç Rozyýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy Azat Nurberdiýewiç Seýdibaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy Merdan Baýramdurdyýewiç Tuwakowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy Maksatberdi Yslamberdiýewiç Gurbanowy,

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň kömekçisi Wiktor Mihaýlowiç Hramowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Iş Dolandyryjysy Hajymyrat Iskanderowiç Hajymyradowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Iş Dolandyryjysynyň orunbasary Ýusupguly Aýlyýewiç Orazowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat sekretary Kakageldi Öwezgeldiýewiç Çaryýardurdyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Serdar Jumaýewiç Muhammetdurdyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň müdiri Ýusup Hydyrniýazowiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Buhgalteriýasynyň baş hasapçysy Ýelena Aleksandrowna Çernowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň başlygy Guwançgeldi Amangeldiýewiç Baýramowy,

* * *

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Gulmyrat Myradowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory Alym Kadyrgulyýewiç Annamyradowy,

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ýagmyr Mämijikowiç Nuryýewi,

Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil — Adalatçy Ýazdursun Gurbannazarowany,

* * *

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Nurgeldiýewiç Serdarowy,

Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Muhammetseýit Babaýewiç Sylapowy,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Döwlet Akmuhammedowiç Täşliýewi,

Türkmenstandartlary baş döwlet gullugynyň başlygy Muhammetguly Hojagulyýewiç Hojagulyýewi,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Silap Şamyradowiç Welbegowy,

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktory Guwanç Halberdiýewiç Nurmuhammedowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy Gadyrgeldi Müşşikowiç Müşşikowy,

Türkmenistanyň Türkmenistan döwlet täjirçilik bankynyň başlygy Meýlisgeldi Çarygeldiýewiç Hajyýewi,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň başlygy Sahymyrat Abdyrahmanowiç Aganiýazowy,

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahimberdi Jepbarowiç Jepbarowy,

Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň başlygy Serdar Agamyradowiç Baýramowy,

Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Jumagylyç Pirmuhammedowiç Jumagylyjowy,

Halkbank paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Myrat Sapardurdyýewiç Arabowy,

Türkmenistanyň Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Täçmuhammet Ýazmuhammedowiç Täçmuhammedowy,

Rysgal paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Serdar Hojanazarowiç Gurbandurdyýewi,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Tejimowiç Rozyýewi,

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri Guwanç Döwletmämmedowiç Orunowy,

Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Baýmyrat Ilmyradowiç Annamämmedowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň başlygy Nyýazly Myradowiç Nyýazlyýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýzgeldi Baýjanowy,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktory Ahmed Amangeldiýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Orazmyrat Gurbannazarowy,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy Begenç Şadurdyýewiç Çaryýewi,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň başlygy Ogulhajat Amanmyradowna Işangulyýewany,

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň başlygy, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy Döwletgeldi Jumadurdyýewiç Rejepowy,

Türkmenistanyň bilim ministri Gurbangül Kakalyýewna Ataýewany,

Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministri Gulmyrat Nurmyradowiç Agamyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy Gülälek Amanowna Hanberdiýewany,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy Ata Öweznepesowiç Serdarowy,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy Saparmyrat Esenowiç Owganowy,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy Bäşim Durdyýewiç Annagurbanowy,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy Akjemal Kerimberdiýewna Durdyýewany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy Ýazmuhammet Orazmuhammedowiç Öwezberdiýewi,

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň orunbasary, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory Rejep Bazarowy,

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň başlygy Maral Almazowna Açilowany,

Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Maýsa Atamyradowna Saryýewany,

Türkmenistanyň müftüsi Ýalkap Agamyradowiç Hojagulyýewi,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory Baýramgül Motyýewna Orazdurdyýewany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory Nargözel Altyýewna Myratnazarowany,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory Baýrammyrat Ýaýlymowiç Atamanowy,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory Esen Muhammedowiç Aýdogdyýewi,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň rektory Döwletgeldi Myradowy,

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň rektory Gurbanmyrat Amangulyýewiç Mezilowy,

Türkmen oba hojalyk institutynyň rektory Allaberdi Kakabaýewiç Gapurowy,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň rektory Hojamyrat Geldimyradowy,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň rektory Baýram Mälikberdiýewiç Taňryberdiýewi,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory Maral Mämmetberdiýewna Kuliýewany,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Şamyradowiç Gurbangeldiýewi,

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory Allaberdy Aşirowy,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň rektory Gurbangeldi Allaýarowiç Muhammedowy,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory Parahat Orazmuhamedowiç Orazowy,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň rektory Nurnepes Annaýewiç Kuliýewi,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň rektory Allaberdi Orazmämmedowiç Saparowy,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň rektory Serdar Goçakowiç Nazarowy,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň rektory Amanmyrat Durdymyradowiç Aýdogdyýewi,

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň rektory Ahatmyrat Ýagmyrowiç Nuwwaýewi,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň rektory Rasul Hangeldiýewiç Amangeldiýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Gurbanmämmedowiç Aşyrowy,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy Akmyrat Rozydurdyýewiç Hudaýberdiýewi,

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy Merdan Amanjanowiç Gazakbaýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Altyn asyr: Türkmenistan teleradioýaýlymynyň başlygy Orazdurdy Geldinyýazowiç Hojanazarowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Miras teleradioýaýlymynyň başlygy Gülnara Muhammedowna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Ýaşlyk teleradioýaýlymynyň başlygy Şatlyk Döwletmyradowiç Purmämmedowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Türkmen owazy teleradioýaýlymynyň başlygy Kerwen Bäşimyradowiç Aýdogdyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Türkmenistan teleýaýlymynyň başlygy Şirgeldi Işangulyýewiç Işangulyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat teleýaýlymynyň başlygy Meýlis Baýrammyradowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Sport teleýaýlymynyň başlygy Saparguly Muhammetgurbanowiç Öwezberdiýewi,

Türkmenistan gazetiniň baş redaktory Kakamyrat Abdurahmanowiç Rejepowy,

Neýtralnyý Turkmenistan gazetiniň baş redaktory Maýýa Ahmedowna Alimowany,

Watan gazetiniň baş redaktory Tawus Baýramowna Kakaýewany,

Nesil gazetiniň baş redaktory Artykguly Hojageldiýewiç Hojaberdiýewi,

Edebiýat we sungat gazetiniň baş redaktory Ogulmaýsa Annamyradowna Allaberdiýewany,

Aşgabat gazetiniň baş redaktory Annamyrat Paltaýewiç Mämmedowy,

Mugallymlar gazeti gazetiniň baş redaktory Söhbet Rejepnurowiç Nurberdiýewi,

Adalat gazetiniň baş redaktory Maksat Muhammetsytdyhowiç Nuryýewi,

Türkmen dünýäsi gazetiniň baş redaktory Batyr Ataýewiç Myradowy,

Esger gazetiniň baş redaktory Serdar Haýytjanowiç Myradowy,

Bereketli toprak gazetiniň baş redaktory Azat Gadamowiç Jepbarowy,

Garagum žurnalynyň baş redaktory Soltaniýaz Derkarowiç Şaýymowy,

Zenan kalby žurnalynyň baş redaktory Maýsa Aýdogdyýewna Taýjykowany,

Diýar žurnalynyň baş redaktory Ýagmyr Döwletmyradowiç Nuryýewi,

Dünýä edebiýaty žurnalynyň baş redaktory Rahmet Meret ogly Gylyjowy,

Güneş žurnalynyň baş redaktory Gülälek Hudaýberdiýewna Babaýewany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň başlygy Azat Silapowiç Atamyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň başlygy Hajymyrat Şihmyradowiç Hudaýgulyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň başlygy Guwançmyrat Ýazymowiç Akmämmedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň başlygy Agamurad Baýramgeldiýewiç Haýytmuradowy.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi
Türkmenistanyň ýaş alymlarynyň arasyndaky bäseşigiň 2021-nji ýyldaky ýeňijileri belli boldy
Iş Nokady koworking merkezinde hyzmatdaşlyk boýunça duşuşyk geçirildi
Sarpasy belent gerçekler