Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany

Eziz Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny buýsandyryjy netijeleri gazanmak bilen garşylaýar. 30 ýylda güneşli Diýarymyzda örän beýik işler bitirildi. Bitarap döwletimiz Ýer ýüzünde ýokary depginler bilen öňe barýan, halkynyň bagtyýar we abadan durmuşda ýaşamagyny gazanan ýurt hökmünde giňden tanalýar.

Berkarar Watanymyzda ähli ugurlarda ýokary derejelere ýetilip, demokratik, hukuk we dünýewi döwleti kämilleşdirmekde, raýat jemgyýetini ösdürmekde, Bitarap döwletimiziň dünýädäki abraýyny artdyrmakda, ähli ýurtlardyr halklar bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkidip, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmekde guwandyryjy üstünlikler gazanyldy.

Garaşsyz ýurdumyzy depginli ösdürmekde, milli we döwlet maksatnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmekde, merdana halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmakda, Ýer ýüzünde Bitarap döwletimiziň at-abraýyny belende götermekde her bir raýatymyzyň uly goşandy bardyr, berkarar döwletimiziň ýokary sepgitlere ýetmegine önjeýli goşant goşýan watandaşlarymyzyň ählisi uly hormat-sylaga mynasypdyr.

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny we goranmak ukybyny berkitmekde, ýurdumyzyň halkara giňişligindäki abraýyny we ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, raýatlaryň howpsuzlygyny, kanunylygy we hukuk tertibini üpjün etmekde, ykdysadyýetiň nebitgaz, gurluşyk, senagat, ulag we kommunikasiýa, oba we suw hojalyk pudaklaryny hem-de ýurduň durmuşynyň beýleki pudaklaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary, ylmyň, medeniýetiň we sungatyň, bedenterbiýäniň hem-de sportuň, bilim, saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary ulgamynyň çalt depginler bilen ösmegine, ösüp gelýän ýaş nesli Watana bolan söýgi we wepalylyk, mertlik, halallyk, ýokary ruhubelentlik sypatlarynda terbiýelemäge goşan uly şahsy goşantlary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryny Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamaly:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Sahyýewna Mämmedowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Sekretary Çarymyrat Kakalyýewiç Amanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Öwezgeldiýewiç Meredowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Baýramowiç Gylyjowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mährijemal Mekandurdyýewna Mämmedowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Orazgeldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çarymyrat Hywaliýewiç Purçekowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti Sapardurdy Toýlyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Berdimyradowiç Çakyýewi,

* * *

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary Kasymguly Gulmyradowiç Babaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy Merettagan Gurbandurdyýewiç Taganowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Guwançmyrat Bagybekowiç Agaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň başlygy Bahar Hojamuradowna Seýidowany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Çarygeldi Gurbangeldiýewiç Babanyýazowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Halkara meseleler baradaky komitetiniň başlygy Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary Gurbanmyrat Durdymyradowiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy Ýusupguly Aşyrgulyýewiç Eşşäýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Resulberdi Nurmämmedowiç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy Serdar Açyldurdyýewiç Joraýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Annamuhammet Ataýewiç Sarjaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Gahryman Öwlýakulyýewiç Rozyýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy Azat Nurberdiýewiç Seýdibaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy Merdan Baýramdurdyýewiç Tuwakowy,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy Maksatberdi Yslamberdiýewiç Gurbanowy,

* * *

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Nurgeldiýewiç Serdarowy,

Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Muhammetseýit Babaýewiç Sylapowy,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Döwlet Akmuhammedowiç Täşliýewi,

Türkmenstandartlary baş döwlet gullugynyň başlygy Muhammetguly Hojagulyýewiç Hojagulyýewi,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Silap Şamyradowiç Welbegowy,

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktory Guwanç Halberdiýewiç Nurmuhammedowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy Gadyrgeldi Müşşikowiç Müşşikowy,

Türkmenistanyň Türkmenistan döwlet täjirçilik bankynyň başlygy Meýlisgeldi Çarygeldiýewiç Hajyýewi,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň başlygy Sahymyrat Abdyrahmanowiç Aganiýazowy,

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahimberdi Jepbarowiç Jepbarowy,

Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň başlygy Serdar Agamyradowiç Baýramowy,

Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Jumagylyç Pirmuhammedowiç Jumagylyjowy,

Halkbank paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Myrat Sapardurdyýewiç Arabowy,

Türkmenistanyň Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Täçmuhammet Ýazmuhammedowiç Täçmuhammedowy,

Rysgal paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Serdar Hojanazarowiç Gurbandurdyýewi,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Tejimowiç Rozyýewi,

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri Guwanç Döwletmämmedowiç Orunowy,

Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Baýmyrat Ilmyradowiç Annamämmedowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň başlygy Nyýazly Myradowiç Nyýazlyýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýzgeldi Baýjanowy,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktory Ahmed Amangeldiýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Orazmyrat Gurbannazarowy,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy Begenç Şadurdyýewiç Çaryýewi,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň başlygy Ogulhajat Amanmyradowna Işangulyýewany,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy Döwletgeldi Jumadurdyýewiç Rejepowy,

Türkmenistanyň bilim ministri Gurbangül Kakalyýewna Ataýewany,

Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministri Gulmyrat Nurmyradowiç Agamyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy Gülälek Amanowna Hanberdiýewany,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy Ata Öweznepesowiç Serdarowy,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Saparmyrat Esenowiç Owganowy,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Bäşim Durdyýewiç Annagurbanowy,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy Akjemal Kerimberdiýewna Durdyýewany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Ýazmuhammet Orazmuhammedowiç Öwezberdiýewi,

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň orunbasary, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory Rejep Bazarowy,

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň başlygy Maral Almazowna Açilowany,

Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Maýsa Atamyradowna Saryýewany,

Türkmenistanyň müftüsi Ýalkap Agamyradowiç Hojagulyýewi,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory Baýramgül Motyýewna Orazdurdyýewany,

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory Nargözel Altyýewna Myratnazarowany,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory Baýrammyrat Ýaýlymowiç Atamanowy,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory Esen Muhammedowiç Aýdogdyýewi,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň rektory Döwletgeldi Myradowy,

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň rektory Gurbanmyrat Amangulyýewiç Mezilowy,

Türkmen oba hojalyk institutynyň rektory Allaberdi Kakabaýewiç Gapurowy,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň rektory Hojamyrat Geldimyradowy,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň rektory Baýram Mälikberdiýewiç Taňryberdiýewi,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory Maral Mämmetberdiýewna Kuliýewany,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Şamyradowiç Gurbangeldiýewi,

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory Allaberdy Aşirowy,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň rektory Gurbangeldi Allaýarowiç Muhammedowy,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory Parahat Orazmuhamedowiç Orazowy,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň rektory Nurnepes Annaýewiç Kuliýewi,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň rektory Allaberdi Orazmämmedowiç Saparowy,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň rektory Serdar Goçakowiç Nazarowy,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň rektory Amanmyrat Durdymyradowiç Aýdogdyýewi,

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň rektory Ahatmyrat Ýagmyrowiç Nuwwaýewi,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň rektory Rasul Hangeldiýewiç Amangeldiýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Gurbanmämmedowiç Aşyrowy,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy Akmyrat Rozydurdyýewiç Hudaýberdiýewi,

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy Merdan Amanjanowiç Gazakbaýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Altyn asyr: Türkmenistan teleradioýaýlymynyň başlygy Orazdurdy Geldinyýazowiç Hojanazarowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Miras teleradioýaýlymynyň başlygy Gülnara Muhammedowna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Ýaşlyk teleradioýaýlymynyň başlygy Şatlyk Döwletmyradowiç Purmämmedowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Türkmen owazy teleradioýaýlymynyň başlygy Kerwen Bäşimyradowiç Aýdogdyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Türkmenistan teleýaýlymynyň başlygy Şirgeldi Işangulyýewiç Işangulyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat teleýaýlymynyň başlygy Meýlis Baýrammyradowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Sport teleýaýlymynyň başlygy Saparguly Muhammetgurbanowiç Öwezberdiýewi,

Türkmenistan gazetiniň baş redaktory Kakamyrat Abdurahmanowiç Rejepowy,

Neýtralnyý Turkmenistan gazetiniň baş redaktory Maýýa Ahmedowna Alimowany,

Watan gazetiniň baş redaktory Tawus Baýramowna Kakaýewany,

Nesil gazetiniň baş redaktory Artykguly Hojageldiýewiç Hojaberdiýewi,

Edebiýat we sungat gazetiniň baş redaktory Ogulmaýsa Annamyradowna Allaberdiýewany,

Aşgabat gazetiniň baş redaktory Annamyrat Paltaýewiç Mämmedowy,

Mugallymlar gazeti gazetiniň baş redaktory Söhbet Rejepnurowiç Nurberdiýewi,

Adalat gazetiniň baş redaktory Maksat Muhammetsytdyhowiç Nuryýewi,

Türkmen dünýäsi gazetiniň baş redaktory Batyr Ataýewiç Myradowy,

Esger gazetiniň baş redaktory Serdar Haýytjanowiç Myradowy,

Bereketli toprak gazetiniň baş redaktory Azat Gadamowiç Jepbarowy,

Garagum žurnalynyň baş redaktory Soltaniýaz Derkarowiç Şaýymowy,

Zenan kalby žurnalynyň baş redaktory Maýsa Aýdogdyýewna Taýjykowany,

Diýar žurnalynyň baş redaktory Ýagmyr Döwletmyradowiç Nuryýewi,

Dünýä edebiýaty žurnalynyň baş redaktory Rahmet Meret ogly Gylyjowy,

Güneş žurnalynyň baş redaktory Gülälek Hudaýberdiýewna Babaýewany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň başlygy Azat Silapowiç Atamyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň başlygy Hajymyrat Şihmyradowiç Hudaýgulyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň başlygy Guwançmyrat Ýazymowiç Akmämmedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň başlygy Agamurad Baýramgeldiýewiç Haýytmuradowy,

* * *

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Gulmyrat Myradowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory Alym Kadyrgulyýewiç Annamyradowy,

Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil — Adalatçy Ýazdursun Gurbannazarowany,

* * *

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky (Nýu-Ýork şäheri, Amerikanyň Birleşen Ştatlary) hemişelik wekili Aksoltan Toreýewna Ataýewany,

Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky (Waşington şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Meret Baýramowiç Orazowy,

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Gurbanmyradowiç Niýazliýewi,

Türkmenistanyň Ukrainadaky (Kiýew şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Amanmuhammedowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky (Minsk şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nazarguly Şagulyýewi,

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Astana şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Durdymuratowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky (Bişkek şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şadurdy Öweznepesowiç Meredowy,

Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky (Ýerewan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazowy,

Türkmenistanyň Gruziýadaky (Tbilisi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Dowletmyrat Džoraýewiç Muratowy,

Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky (Baku şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mekan Annamuhammedowiç Işangulyýewi,

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky (Daşkent şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ýazguly Öwezgylyjowiç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky (Duşenbe şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hemra Amanmämmedowiç Togalakowy,

Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky (London şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ýazmyrat Nurniýazowiç Serýaýewi,

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Silapberdi Aşyrgeldiýewiç Nurberdiýewi,

Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Berdimurat Rejepowy,

Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky (Rim şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Babaýewiç Kömekowy,

Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Çary Kakamyradowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Annamämmet Akmämmedowiç Annaýewi,

Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy, Ženewa şäheri) Türkmenistanyň hemişelik wekili, Türkmenistanyň Şweýsariýa Konfederasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Atageldi Baýjanowiç Haljanowy,

Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky (Pekin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Parahat Hommadowiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky (Tokio şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Gurbanmämet Elýasowy,

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Myrat Orazmämmedowiç Mämmetalyýewi,

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky (Ankara şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Hojamuhammedowiç Amanlyýewi,

Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky (Er-Riýad şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Orazmuhammet Atajanowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýewi,

Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky (Nýu-Deli şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şalar Geldynazarowy,

Türkmenistanyň Malaýziýadaky (Kuala-Lumpur şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Muhammetnyýaz Badyýewiç Maşalowy,

Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky (Yslamabat şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Atajan Nurlyýewiç Möwlamowy,

Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Kabul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hoja Sapargeldyýewiç Öwezowy,

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky (Tähran şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmet Kakabaýewiç Gurbanowy,

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky (Maşat şäheri) Baş konsuly Ylýas Akmuhammedowiç Gaýypowy,

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky (Stambul şäheri) Baş konsuly Myratgeldi Ballyýewiç Seýitmämmedowy,

Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Dubaý şäheri) Baş konsuly Yhlasgeldi Jumageldiýewiç Amanowy,

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan şäheri) Baş konsuly Atadurdy Haldurdyýewiç Baýramowy,

Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Mazari-Şarif şäheri) Baş konsuly Bazarbaý Arazmetowiç Kabaýewi,

Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Hyrat şäheri) Baş konsuly Aýmyrat Baýrammyradowiç Goçmyradowy,

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Astrahan şäheri) konsuly Güýç Arçaýewiç Garaýewi,

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Aktau şäheri) konsuly Muhammetnur Muhammetberdiýewiç Öwezowy,

Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Maýn boýundaky Frankfurt şäheri) konsuly Orazmuhamet Amanmuhamedowiç Annabaýewi,

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Segsengeldiýewiç Hajiýewi,

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Berdiniýaz Gurbanberdiýewiç Mätiýewi,

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ýagmyr Mämijikowiç Nuryýewi,

Türkmenistanyň Hazar institutynyň direktory Myrat Geldyýewiç Atajanowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärler we ýörite işler bölüminiň başlygy Kamal Haýdarowiç Berdyýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň başlygy Batyr Allagulyýewiç Ýusubowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bölüminiň başlygy Baýram Garaýewiç Gylyçmämmedowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara guramalary departamentiniň başlygy Hemra Sapargylyjewiç Amannazarowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara ykdysady hyzmatdaşlyk bölüminiň başlygy Maksat Esenowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň konsullyk gullugy bölüminiň başlygy Annamyrat Kakowowiç Altyýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň diplomatik gullugyň arhiw bölüminiň başlygy Ahmetjan Rahmedowiç Açylowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara guramalary departamentiniň geňeşçisi Magtymguly Kyýasowiç Akmyradowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Şertnama-hukuk departamentiniň geňeşçisi Batyr Suwhanberdiýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Maglumat-seljeriş departamentiniň geňeşçisi Myrat Sapargeldiýewiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa şäheri) ilçihanasynyň geňeşçisi Serdar Tahirowiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi Nurberdi Amanmyradowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Orta Gündogar ýurtlary bölüminiň geňeşçisi Begenç Orazmyradowiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalar bölüminiň birinji derejeli hünärmeni Antonina Alekseýewna Borzenkony,

Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky (London şäheri) ilçihanasynyň geňeşçisi Döwlet Berdiýewiç Atabaýewi,

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa şäheri) ilçihanasynyň geňeşçisi Aýgözel Iljanowna Aramedowany,

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy, Ženewa şäheri) Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasynyň birinji sekretary (konsuly) Maksat Rejepmyradowiç Bekiýewi,

Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Baş konsullygynyň (Mazari-Şarif şäheri) sürüjisi Sapargeldi Baýramgeldiýewiç Geldiýewi,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň dosenti Çary Geldiýewiç Nyýazowy,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň müdiri, uly mugallym Amangeldi Rahmanowy,

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň baş eksperti Irina Wladimirowna Saryýewany,

Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň weterany Sapar Berdiniýazowy,

Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň weterany Wladimir Akimowiç Kadyrowy,

Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň weterany Kakajan Mommadowy,

Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň weterany Aman-Geldi Öwezowiç Baýramowy,

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň kömekçisi Wiktor Mihaýlowiç Hramowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Iş Dolandyryjysy Hajymyrat Iskanderowiç Hajymyradowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Iş Dolandyryjysynyň orunbasary Ýusupguly Aýlyýewiç Orazowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat sekretary Kakageldi Öwezgeldiýewiç Çaryýardurdyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Serdar Jumaýewiç Muhammetdurdyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň hukuk goraýjy we harby edaralaryň işini seljeriş bölüminiň müdiri Batyr Seýtgeldiýewiç Wolsahatowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň müdiri Ýusup Hydyrniýazowiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň buhgalteriýasynyň baş hasapçysy Ýelena Aleksandrowna Çernowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň başlygy Guwançgeldi Amangeldiýewiç Baýramowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň hukuk goraýjy we harby edaralaryň işini seljeriş bölüminiň esasy hünärmeni Serdar Muhammedowiç Begowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň hukuk goraýjy we harby edaralaryň işini seljeriş bölüminiň esasy hünärmeni Welmyrat Gurbanmuhammedowiç Begaliýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň esasy hünärmeni Şamuhammet Aşyrmyradowiç Amanowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň arhiwiniň müdiri Annabibi Hajygylyjowna Rahmedowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň hukuk bölümçesiniň esasy hünärmeni Aýgözel Kakabaýewna Nurlyýewany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň umumy bölüminiň protokol bölümçesiniň hünärmeni Ogulsapar Annagulyýewna Hojageldiýewany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň kompýuter tehnologiýalary bölüminiň kompýuter ulgamlarynyň we maglumatlarynyň howpsuzlygy hem-de elektron resminamalaryň dolanyşygy bölümçesiniň esasy hünärmeni Baýram Muhammedowiç Annamyradowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Köşkler toplumyny dolandyrmak we düýpli gurluşyklar müdiriýetiniň düýpli gurluşyklar bölüminiň esasy hünärmeni Ylýas Seýitmuhammedowiç Saparowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Köşkler toplumyny dolandyrmak we düýpli gurluşyklar müdiriýetiniň bölümçe müdiri Döwran Süleýmanowiç Jumagulyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Köşkler toplumyny dolandyrmak we düýpli gurluşyklar müdiriýetiniň esasy hünärmeni-nobatçysy Rejep Hywalyýewiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Köşkler toplumyny dolandyrmak we düýpli gurluşyklar müdiriýetiniň maddy-tehniki üpjünçilik we ammar müdiri Orazgözel Orazowna Geldiýewany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň gurluşyk we düýpli abatlamak boýunça baş hünärmeni Allaberdi Orazdurdyýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň buhgalterçilik hasaby we hasabaty bölüminiň baş hünärmeni-hasapçysy Faizat Mirzahanowna Haçaturowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Buhgalterçilik hasaby we hasabaty bölüminiň baş hünärmeni-hasapçysy Durnabat Patyşagulyýewna Hojainowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň gözegçilik-derňew bölüminiň müdiri Kulbibi Abutalipowna Kaýumowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Desgalary tehniki taýdan işletmek we olara hojalyk taýdan hyzmat etmek baradaky edarasynyň direktory Orazdurdy Orazgulyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň naharhanasynyň direktory Ýazmuhammet Işçiýewiç Gandymowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Awtoulaglar kärhanasynyň Türkmenistanyň Prezidentine hyzmat edýän sürüjisi Hojaguly Süleýmanowiç Annamämmedowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Awtoulaglar kärhanasynyň nobatçy we myhman awtoulagynyň sürüjisi Batyr Abdullaýewiç Kandymowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Awtoulaglar kärhanasynyň hojalyga hyzmat etmek gullugynyň operatory Gulnazar Allanazarowiç Myradowy,

* * *

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy Gurbanmyrat Bazargeldiýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Muhammetnazar Atajanowiç Geldiýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Halkara meseleler baradaky komitetiniň agzasy Ogulmaral Gurbansähedowna Hojaýewany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy Baýmyrat Atanaýewiç Babaýewi,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary Gurbangül Baýramberdiýewna Berkeliýewany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy Aýşat Muhametdurdyýewna Göjenowany,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň umumy bölüminiň çap ediş we jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk bölümçesiniň redaktory — baş hünärmeni Atamyrat Aşyrmuhammedowiç Myradowy,

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynyň Saýlawlara we sala salşyklara taýýarlyk görmek we geçirmek boýunça guramaçylyk müdirliginiň başlygy Berdimyrat Gulgeldiýewiç Garýagdyýewi,

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygynyň kömekçisi Bezirgen Jumaberdiýewiç Garaýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň iş dolandyryş bölüminiň başlygynyň orunbasary — hojalyk bölümçesiniň başlygy Muhammetnyýaz Ataýewiç Ödekowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Gazna müdirliginiň býujet çykdajylarynyň auditi bölüminiň esasy hünärmeni Abdylla Orazgeldiýewiç Agamyradowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşi we maliýesi müdirliginiň ýangyç-energetika toplumynyň we senagatyň maliýesini seljeriş bölüminiň baş hünärmeni Meýlis Orazdurdyýewiç Döwletowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň býujet guramalarynyň barlag-derňew bölüminiň başlygy Şirmuhammet Ballyýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň hukuk bölüminiň başlygy — baş ýuristi Serdar Taganowiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň işgärler boýunça baş hünärmeni Aýsoltan Muhammetgulyýewna Orazmuhammedowany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugynyň Bellige alyş müdirliginiň başlygy Jeren Aşyrmyradowna Muhammedowany,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň hukuk bölüminiň başlygy Wepa Orazgeldiýewiç Kuwwatowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Aşgabat şäheri boýunça barlag-derňew bölüminiň başlygy Rahmanberdi Dörtgulyýewiç Durdymämmedowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Aşgabat şäheri boýunça barlag-derňew bölüminiň hojalyk hasaplaşygyndaky guramalarynyň barlag-derňew bölümçesiniň başlygy Baýramguly Amangulyýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň ýuridik şahslary döwlet tarapyndan bellige almak bölüminiň başlygy Halylylla Ýagşymyradowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň maýa goýumlar, gurluşyk we jemagat meseleleri boýunça orunbasary Nazar Arslanowiç Arslanowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň nyrh emele getiriş bölüminiň esasy hünärmeni Orazgeldi Babaýewiç Hojageldiýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy Allamyrat Dallaýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ahal welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygy Ýakupbeg Mälikowiç Mämedowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň maliýe we ykdysadyýet bölüminiň oba hojalygynyň we senagatyň ösüşi bölümçesiniň başlygy Abdulla Amanmuhammedowiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy Pelwan Öwezowiç Pelwanowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň işgärler bölüminiň başlygy Meretgeldi Daňatarowiç Gylyjowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Lebap welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygy Wepa Ýaraşýewiç Kurbanowy,

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy Koçum Buriýewi,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň durmuş üpjünçiligi bölüminiň baş hünärmeni Selwi Muradowna Sysoýewany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Usulyýet müdirliginiň durmuş goraglylyk usulyýeti bölüminiň baş hünärmeni Läle Meredowna Berdygylyjowany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň merkezi iş diwanynyň hyzmat edýän işgäri-garawuly Geldimyrat Allanazarowy,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Aşgabat şäheriniň gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň baş hasapçysy Göwher Baýramgeldiýewna Bekdurdyýewany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Aşgabat şäheriniň gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň Berkararlyk etraby boýunça işçisi Gülälek Kumşirowany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölüminiň başlygy-baş hasapçysy Ogulnur Muhametdurdyýewna Myradowany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň başlygy Tuwakgül Nezgeldiýewna Togsanowany,

Balkan welaýatynyň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölüminiň baş hünärmeni Ogulbibi Gurbanowany,

Daşoguz welaýatynyň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň pensiýa gatançlaryny dolandyrmak bölüminiň başlygy Atajan Altyýewiç Ataýewi,

Lebap welaýatynyň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň başlygynyň orunbasary Begenç Altybaýewiç Baltaýewi,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölüminiň esasy hünärmeni Altyngözel Hommadowna Täşliýewany,

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Mary şäheriniň gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň işgäri Enejan Muhammedowany,

Mary welaýatynyň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň pensiýa ätiýaçlandyrmasy bölüminiň başlygy Berdimyrat Hudaýberdiýewiç Berdiýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň pensiýa gaznasynyň bölüminiň buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölümçesiniň baş hünärmeni Ogulsuraý Atdaýewany,

Türkmenstandartlary baş döwlet gullugynyň Türkmen standartlar maglumat merkeziniň Standart, hil we howpsuzlyk ylmy-tehniki žurnalynyň habarçysy Güljan Ýazdurdyýewna Durdyýewany,

Balkan welaýatynyň Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň Türkmenbaşy şäher bölüminiň başlygy Nurberdi Arazberdiýewiç Töwekgelowy,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirliginiň başlygynyň orunbasary Ýelena Wiktorowna Mamonowany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat şäheriniň statistika müdirliginiň maliýäniň statistikasy bölüminiň başlygy Aýgözel Döwranowna Sähedowany,

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat şäheriniň statistika müdirliginiň öý hojalyklaryň statistikasy bölüminiň hünärmeni Güljemal Muhammetçaryýewna Öwezowany,

Balkan welaýatynyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň direktorynyň orunbasary Güýçmyrat Çaryýewiç Allagulyýewi,

Lebap welaýatynyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň direktory Nazar Bazargulyýewiç Jumakowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Halkara amallar müdirliginiň bank tölegleri bölüminiň baş hünärmeni Tatýana Ablikimowna Agaýewany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Merkezi gaznasynyň 1-nji gaznasynyň hasapçy-gözegçisi Hanmämmet Eşmenowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Inkassasiýa müdirliginiň Aşgabat bölüminiň 1-nji derejeli inkassatory Nurýagdy Atagulyýewiç Hudaýberdiýewi,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Ýöriteleşdirilen hojalyk birliginiň ussa-bagbany Halmyrat Annanurowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Ahal welaýat şahamçasynyň bank gözegçiligi bölüminiň baş hünärmeni Bägül Rejepmämedowna Saparowany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Daşoguz welaýat şahamçasynyň ykdysady seljeriş we jemleýiş bölüminiň esasy hünärmeni Baýmyrat Kakyşowy,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Daşoguz welaýat şahamçasynyň buhgalter hasaby we hasabatlar bölüminiň esasy hünärmeni Jamila Rozmetowna Sultanowany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Daşoguz welaýat şahamçasynyň kassa hyzmatlary we kassa amallaryna gözegçilik bölüminiň pulhanaçysy Maral Gurbanmyratowna Atajanowany,

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Mary welaýat şahamçasynyň bank gözegçiligi bölüminiň baş hünärmeni Begmyrat Allanazarowiç Döwletýarowy,

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Halkara maliýe müdirliginiň daşary ýurt karzlary bölüminiň başlygy Döwran Ýazgylyjowiç Ýawanowy,

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Hasaplaşyk amallary müdirliginiň başlygynyň orunbasary Maýa Meretgeldiýewna Ataýewany,

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Karz bermek müdirliginiň başlygynyň orunbasary Döwlet Magtymgulyýewiç Hydyrowy,

Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň buhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň esasy hünärmeni Enejan Geldimyradowna Myradowany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Halkara gatnaşyklary müdirliginiň hasap bölüminiň başlygy Aleksandra Alekseýewna Mamedowany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Hukuk we işgärler bilen işleýän müdirliginiň hünär kämilleşdirmek bölüminiň başlygy Aýgözel Nurmyradowna Orazgeldiýewany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Karz syýasaty müdirliginiň baş hünärmeni Çemen Annagurbanowna Nurgeldiýewany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň plastik kart bölüminiň baş hünärmeni Gurbanguly Hojamguliýewiç Maşaýewi,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Ruhabat şahamçasynyň buhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň hünärmeni Güljeren Hojamyradowna Tagandurdyýewany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Ruhabat şahamçasynyň buhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň hünärmeni Gözel Batyrowna Mätiýewany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Ahal welaýat şahamçasynyň oba hojalyk önümçiligini karzlaşdyrmak bölüminiň başlygy Işanguly Annaberdiýewiç Orazowy,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasynyň buhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Laçyn Gurbandurdyýewna Ýaýlymowany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Daşoguz welaýat şahamçasynyň işgärler bölüminiň esasy hünärmeni Çynar Abdykerimowna Orazowany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýatynyň Sakar şäher şahamçasynyň işgärler bilen işlemek boýunça esasy hünärmeni Maýagözel Babalyýewany,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň amallar bölüminiň baş hünärmeni Jangeldi Hojamşukurowy,

Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasynyň baş hasapçysynyň orunbasary Wepa Nurgulyýewiç Abdyýewi,

Türkmenistanyň Türkmenistan döwlet täjirçilik bankynyň Buhgalter hasaby we hasabatlar müdirliginiň elektron töleg resminamalaryny işläp taýýarlaýyş bölüminiň başlygy Izabella Walerýewna Ilmyradowany,

Türkmenistanyň Türkmenistan döwlet täjirçilik bankynyň Bank işlerini awtomatizasiýalaşdyryş, howpsuzlyk we kompýuter programmalary bilen üpjün edýän müdirliginiň başlygynyň orunbasary Rejepguly Gapbarguliýewiç Babaýewi,

Türkmenistanyň Türkmenistan döwlet täjirçilik bankynyň Düýpli gurluşygy maliýeleşdiriş we inžener-tehniki gözegçilik müdirliginiň baş hünärmeni Yhlas Bäşimowiç Saparmyradowy,

Türkmenistanyň Türkmenistan döwlet täjirçilik bankynyň Sanjar şahamçasynyň hojalyk müdiri Ýusup Rejepowy,

Türkmenistanyň Türkmenistan döwlet täjirçilik bankynyň Daşoguz şahamçasynyň dolanyşyk kassa amallary bölüminiň pulhanaçysy Begjan Geldymyradowiç Begjanowy,

Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň Maliýe-ykdysady müdirliginiň başlygy Kadyrberdi Berdiýewiç Ilmyradowy,

Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň Maliýe-ykdysady müdirliginiň meýilnamalaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni Mähri Bazarowna Ýazjumaýewany,

Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň Içki audit müdirliginiň içki barlag we gözegçilik bölüminiň baş hünärmeni Gözel Şeripowna Öwezowany,

Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Hazar şäher şahamçasynyň baş hasapçysynyň orunbasary Annabibi Gökiýewany,

Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly şäher şahamçasynyň buhgalter hasaby we hasabatlar bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Rahym Gurbanbaýewiç Haýytbaýewi,

Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Şatlyk şäher şahamçasynyň buhgalter hasaby we hasabatlar bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Şyhmyrat Durdyýewi,

Halkbank paýdarlar täjirçilik bankynyň Bagtyýarlyk şahamçasynyň buhgalterçilik hasaba alnyş we hasabatlylyk bölüminiň hünärmeni Jeren Hydyrgulyýewna Rozyýewany,

Halkbank paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan şahamçasynyň dolanyşyk kassa amallary bölüminiň pulhana müdiri Araztäç Nurberdiýewna Toýlyýewany,

Halkbank paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan şahamçasynyň buhgalterçilik hasaba alnyş we hasabatlylyk bölüminiň esasy hünärmeni Aýbibi Gurbandurdyýewna Meredowany,

Halkbank paýdarlar täjirçilik bankynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şahamçasynyň işgärler boýunça — esasy hünärmeni Täzegül Gulmyradowna Hantuwakowany,

Halkbank paýdarlar täjirçilik bankynyň Saýat şahamçasynyň karzlaşdyryş we pul dolanyşygy bölüminiň esasy hünärmeni Mähri Hudaýarowna Rahymowany,

Halkbank paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary şahamçasynyň dolanyşyk kassa amallary bölüminiň gözegçi pulhanaçysy Gözel Kakajanowany,

Türkmenistanyň Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň Buhgalter hasaby we hasabatlar müdirliginiň başlygy — baş hasapçysy Nurgeldi Baýramowiç Gurdowy,

Türkmenistanyň Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň Halkara amallar müdirliginiň habarlaşyk hasaplary we halkara gatnaşyk bölüminiň başlygy Şemşat Rahmanowna Myradowany,

Türkmenistanyň Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň Elektron tölegleri müdirliginiň pul geçirmeler bölüminiň başlygy Gülnara Baýramowna Şirmämmedowany,

Türkmenistanyň Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň Karz amallary müdirliginiň baş hünärmeni Witaliý Gennadiýewiç Annaniýazowy,

Rysgal paýdarlar täjirçilik bankynyň Karz amallary müdirliginiň 1-nji derejeli hünärmeni Baba Kyýasmuhammedowiç Agaýewi,

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň buhgalter hasaby bölüminiň müdiriniň orunbasary Meretmuhammet Welmyradowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Döwlet maliýe, tebigy we maddy serişdelerine gözegçilik müdirliginiň döwletiň tebigy, maddy serişdelerine we beýleki aktiwlere gözegçilik bölüminiň başlygy Guwanç Geldimuhammedowiç Geldiýewi,

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň sürüjisi Balkan Hojamberdiýewiç Şyhyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Sport teleýaýlymynyň terjimeçisi, Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş hünärmeni Narly Jumaýewiç Nuryýewi,

Lebap welaýatyndan hususy itşynas Mergen Asdangulyýewiç Aýhanowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar müdirliginiň binasyna hyzmat ediş işgäri Nurbibi Çaryýewna Şirliýewany,

Türkmengaz döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň awtoulaglar we hojalyk bölüminiň kostýumeri (geýimçisi) Ogultäç Amangeldiýewna Durdyýewany,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça müdirliginiň işgärler boýunça esasy hünärmeni Ogulmaral Şadurdyýewna Orazowany,

Türkmengaz döwlet konserniniň Tamponaž müdirliginiň işçisi Ýusup Pirnazarowiç Jumaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmenýöritenebitgazgurnama ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 1-nji Ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň gurnaýjysy Täşligylyç Gynjalowiç Gynjalowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmenýöritenebitgazgurnama ýöriteleşdirilen gurnama trestiniň 5-nji Ýöriteleşdirilen gurnama dolandyryş edarasynyň elektrik kebşirleýjisi Durdy Poladowiç Durdyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň Buhgalteriýasynyň esasy hasapçysy Ýelena Abdurahmanowna Aliýewany,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Ahal welaýat ülşüniň suwagçy-reňkleýjisi Nurym Aşyrmämmedowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Bäherdenetrapgaz gaz hojalyk edarasynyň gazgeçirijiler we enjamlar gullugynyň gaz we elektrik bilen kebşirleýjisi Baýrammyrat Geldimyradowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Bäherden atçylyk hojalygynyň atbakary Perman Geldigurbanowiç Gummadowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Daşoguzgazüpjünçilik müdirliginiň Göroglyetrapgaz gaz hojalyk edarasynyň ussasy Sapardurdy Taýjykowiç Gylyçbaýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Lebapgazüpjünçilik müdirliginiň Saýatetrapgaz gaz hojalyk edarasynyň gazy hasaba almak we ýerleşdirmek gullugynyň barlagçysy Hemra Agamämedowiç Jumageldiýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Harbylaşdyrylan Nebitgazhowpsuzlyk müdirliginiň Gaz-tehniki gözegçilik gullugynyň Lebap bölüminiň inženeri-gözegçisi Guwanç Pirnepesowiç Oraznepesowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň Bagajanyň suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasynyň haryt operatory Atabaý Öräýewiç Töräýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengündogarnebitgurluşyk gurluşyk-gurnama trestiniň 5-nji Ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň ussa-gurnaýjysy Mämmetsalyh Aranyýazowiç Baýniýazowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengündogarnebitgurluşyk gurluşyk-gurnama trestiniň 1-nji gurluşyk-gurnama dolandyrmasynyň işçisi Jumakuly Reýimowiç Beşimowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Lebapgazçykaryş müdirliginiň Guýulary düýpli we ýerasty bejeriji böleginiň burawlaýjysy Aşyrnepes Nepesowiç Ballyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň Bagajanyň suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasynyň operatory Myrat Muhammedowiç Ýazyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazaragatnaşyk müdirliginiň Türkmenabat aragatnaşyk gullugynyň elektrik mehanigi Serdar Annageldyýewiç Allaberdyýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazakdyryş birleşiginiň Gündogargazakdyryş müdirliginiň Gaz geçirijileri ulanyş we gözegçilik gullugynyň (Şatlyk bölümi) gazgeçiriji turbaçysy Muhammet Saparmyradowiç Çaryýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazüpjünçilik birleşiginiň Marygazüpjünçilik müdirliginiň awtogaražynyň elektrik bilen kebşirleýjisi Nurmyrat Amandurdyýewiç Mämmedowy,

Türkmengaz döwlet konserniniň Döwletabatgazçykaryş müdirliginiň bejerijisi Baýrammyrat Sähetliýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Türkmengazaragatnaşyk müdirliginiň Baýramaly aragatnaşyk gullugynyň radiooperatory Baýram Orazmyradowiç Çaryýewi,

Türkmengaz döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň baş hasapçysy Aýjemal Agaýewna Agaýewany,

Türkmennebit döwlet konserniniň Ykdysadyýet we maliýe müdirliginiň ykdysadyýet bölüminiň baş hünärmeni Azatgül Arazmämmedowna Aşyrowany,

Türkmennebit döwlet konserniniň Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri žurnalynyň redaksiýasynyň baş hünärmen-ykdysatçysy Ýelena Walerýewna Boýsowany,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Gamyşlyjanebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň operatory Öweztagan Taganmämmedowiç Amantaganowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Goturdepenebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň operatory Şirnepes Weliýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Goturdepenebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň operatory Baýramgeldi Mämmetgeldiýewiç Gurbangeldiýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Nebitdagnebit nebitgaz çykaryş müdirliginiň barlaghana müdiri Perihanum Isamudinowna Zagirowany,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Esasy nebit geçirijiler müdirliginiň maşinisti Şahermyrat Puhanowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Ýöriteleşdirilen guýulary düýpli abatlaýyş müdirliginiň uly ussasy Meretniýaz Amaniýazowiç Rejepowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazçykaryş trestiniň Körpeje gaz çykaryş müdirliginiň sürüjisi Döwletberdi Suhanberdiýewiç Esenowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň burawlaýjysy Nurgylyç Nazargylyjowiç Nurgylyjowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň işgärler bölüminiň başlygy Baýramgözel Tuwakberdiýewna Karaýewany,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Abatlaýyş-sazlaýyş we elektrogurnama müdirliginiň önümçiligi awtomatlaşdyrmak sehiniň başlygy Garýagdy Esenowiç Çaryýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Abatlaýyş-mehaniki zawodynyň işçisi Arslan Weliýewiç Garahanowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň maşinisti Süleýman Kerimberdiýewiç Akyýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Awtoulag we ýol gurluşyk müdirliginiň sürüjisi Agöýli Muhyýewiç Täçliýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Ekerem buraw işleri müdirliginiň maşinisti Nurmämmet Gurbanowiç Nurmämmedowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Aragatnaşyk müdirliginiň elektrik bejerijisi Toýgylyç Amangylyjowiç Inerçäýewi,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Goturdepe buraw işleri müdirliginiň Merkezi inžener tehnologiýa gullugynyň burawlaýjysynyň kömekçisi Berdigylyç Gylyçmämmedowiç Pälwanowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Suw üpjünçilik müdirliginiň maşinisti Altybaý Ýagmyrowiç Ýagşybaýewi,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Merkezi önümçilik barlaghanasynyň 1-nji derejeli inženeri Amangül Durdymyradowna Nobatowany,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünçilik müdirliginiň Tokaý hojalyk kärhanasynyň esasy hünärmeni Merdanmyrat Baýrammyradowiç Muhammetsöýünowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünçilik müdirliginiň sürüjisi Kakajan Atageldiýewiç Meläýewi,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Ahal geofizika ekspedisiýasynyň 43-nji geofiziki partiýasynyň sazlaýjysy Çarymuhammet Ataýewiç Ymamowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Ahal gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň Köpetdag gidrogeologiýa partiýasynyň maşinisti Döwletmyrat Begjanowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Lebapgeohyzmat tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň buldozerçisi Babamurat Altybaýewiç Açylowy,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Mary gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň Ulag meýdançasynyň sürüjisi Jelil Baýramdurdyýewiç Tokgaýewi,

Türkmengeologiýa döwlet korporasiýasynyň Marynebitgazgözleg ekspedisiýasynyň uly mehanigi Arslan Baýramkuliýewiç Mommyýewi,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň tehniki bölüminiň baş tehnology Ýazgylyç Hojagylyjowiç Nazarowy,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň koks öndüriji 2-nji önümhanasynyň başlygy Mämmetsöýün Orazmuhammedowiç Çopanowy,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ussasy Ýewgeniý Igorewiç Matweýewi,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilige degişli bolmadyk toparynyň bagbany Araz Gulyýewi,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Hojalyk hasaplaşygyndaky Durmuşhyzmat müdirliginiň Ýaşaýyş-jemagat hojalygy kärhanasynyň sürüjisi Aşyr Nurberdiýewiç Nurgeldiýewi,

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň birleşen demir ýol sehiniň maşinisti Jumamurad Seýitkulyýewiç Permankulyýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Usulyýet, nyrh emele getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň gurluşykda milli çykdajy-ölçegleri binýadyny kämilleşdirmek boýunça utgaşdyryjy bölüminiň başlygy Leýla Rawilýewna Kuliýewany,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň barlaghana müdiri Laçyn Çarygeldiýewna Aşyrowany,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Ruhabatgurluşyk trestiniň 1-nji Gurluşyk-gurnama dolandyryş edarasynyň uly iş öndürijisi Parahat Garaýewiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Ruhabatgurluşyk trestiniň 1-nji Gurluşyk-gurnama dolandyryş edarasynyň işçisi Bakymuhammet Tirkişowiç Aýdogdyýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Türkmendöwlettaslama baş döwlet taslama birleşiginiň tehniki bölüminiň baş hünärmeni Gülşirin Gurbanalyýewna Seýidowany,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Daşoguznebitgazgurluşyk trestiniň Awtoulaglar kärhanasynyň sürüjisi Otuzbaý Arazbaýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Marynebitgazgurluşyk trestiniň Mehanizmleşdirilen işleriň ýöriteleşdirilen edarasynyň sürüjisi Muhammetnur Baýlyýewiç Baýlyýewi,

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň hyzmat ediş işgäri Ejebaý Ýusupgulyýewna Süleýmanowany,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Polimer önümleri zawodynyň işçisi Tažibaý Kakabaýewiç Arazgylyžowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Galaýmor kän hojalygynyň ekskawator sürüjisi Meýlis Agajumaýewiç Satlykowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Senagatçy myhmanhanasynyň hyzmat ediş işgäri Ýazgül Hojagulyýewany,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Nebitmaş döwlet kärhanasynyň Ýygnaýjy we kebşirleýji 1-nji önümçilik meýdanynyň ussasy Begmuhammet Ataýewiç Suwhanowy,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäheriniň Demirbetonönümleri zawodynyň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Parahatjan Altybaýewi,

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäheriniň Demirbetonönümleri kärhanasynyň galypçysy Muzafar Ismatowiç Açilowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergogurluşyk konserniniň umumy bölüminiň baş hünärmeni Meretmuhammet Yrzagulyýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo-gurluşyk konserniniň Türkmenelektrogurnama ýöriteleşdirilen dolandyryş edarasynyň ussa-gurnaýjysy Abdyrahym Gurbanmyradowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Energohyzmat birleşiginiň agaç nahallaryny oturtmak we olara ideg etmek boýunça işçisi Orazmyrat Ataýewiç Hojanyýazowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Aşgabatenergo önümçilik birleşiginiň elektrik bejerijisi Merdan Ussaýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň elektrik bejerijisi Muhammetmyrat Kerimgulyýewiç Orazmämmedowy,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Ahal döwlet elektrik stansiýasynyň elektrik ussasy Aşyrdurdy Begmyradowiç Ussaýewi,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmenenergo döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Maryenergo önümçilik birleşiginiň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Annadurdy Berkeliýewi,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň maglumatlar we okatmak üçin tehniki serişdeler bölüminiň başlygy Azat Atamyradowy,

Türkmenhimiýa döwlet konserniniň Garabogazkarbamid zawodynyň baş enjamçysynyň gullugynyň uly ussasy Oleg Ýurýewiç Sidorowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň maliýe-ykdysadyýet bölüminiň baş hünärmeni Ýuliýa Mihaýlowna Aliýewany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Ýol we desgalar edarasynyň başlygy Askar Ataşowiç Hajyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Türkmendemirýoltaslama taslama düzüş-agtaryş institutynyň meýilnama önümçilik bölüminiň başlygy Wiktoriýa Lwowna Kimi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Sarahs ýol we desgalar edarasynyň demir ýollarynyň bejerijisi Döwran Durdymyradowiç Bazarowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Ýol we desgalar edarasynyň Ýerbent şahamçasynyň demir ýollarynyň bejerijisi Amansähet Atamyradowiç Saparowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Türkmenabat rels kebşirleýiş otlusynyň maşinisti Ýusupbaý Atabaýewiç Urunowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendemirýollary agentliginiň Serhetabat ýol we desgalar edarasynyň topar ýolbaşçysy Sultaniýaz Agalyewiç Kulmyradowy,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärler we ýörite işler bölüminiň başlygynyň orunbasary Ýazsoltan Işanberdiýewna Garaýewany,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 4-nji şahamçasynyň başlygy Merdan Mälikmyradowiç Ýazlakowy,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 7-nji şahamçasynyň demirbeton şpallary öndürilýän sehiniň başlygy Isak Ahmedowiç Aliýewi,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 24-nji şahamçasynyň Amyderýa — Tallymerjen stansiýa aralygynyň uly elektrik mehanigi Rafael Abdyjepbarowiç Hangeldiýewi,

Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 27-nji şahamçasynyň Sarahs tigir jübütlerini çalşyjy bölüminiň bölümçe başlygy Döwran Ahmetgulyýewiç Öwezgurdowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň baş hünärmeni Alekseý Wladimirowiç Kuznesowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň esasy hünärmeni Wasiliý Walerýewiç Parşutowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Hökümet aragatnaşyk gullugynyň elektrik bejerijisi Ýazmyrat Marlyýewiç Kulyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmenpoçta poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň neşir ýaýradyjy bölüminiň başlygy Çemen Şyhdurdyýewna Bozaganowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Balkantelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň kabel kebşirleýjisi Gaýypguly Andyýewiç Orazowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmenpoçta poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň Balkanpoçta welaýat kärhanasynyň hat gatnadyjysy Tahyr Ilmyradowiç Gurbanalyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Daşoguztelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Görogly etrap aragatnaşyk bölüminiň başlygynyň orunbasary Oleg Hudaýberdiýewiç Gurbanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Daşoguztelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Görogly etrap aragatnaşyk bölüminiň elektrik bejerijisi Isa Atahanowiç Ýunusowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Lebaptelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň telekommunikasiýanyň howpsuzlygy bölüminiň başlygy Ýunus Agamyradowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Lebaptelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Kerki etrap aragatnaşyk bölüminiň başlygy Azat Jumageldiýewiç Rahmedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenaragatnaşyk agentliginiň Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktory Tahyr Rahymberdiýewiç Allaberdiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Ahalawtoulag önümçilik birleşiginiň Kakadaky awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Allaberen Täçmyradowiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Tejendäki awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Allamyrat Kakajanowiç Yhmyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Tejendäki awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Gurbanguly Çarygulyýewiç Mäderowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Balkanawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Rejepgeldi Hojadurdyýewiç Begjanowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Türkmenbaşydaky awtoulag kärhanasynyň sürüjisi Sapargeldi Hojageldiýewiç Sarsakulowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Daşoguzawtoulag önümçilik birleşiginiň Daşoguz şäherindäki ýük awtoulaglar garažynyň sürüjisi Atabeg Satybaldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Daşoguzawtoulag önümçilik birleşiginiň Daşoguz şäherindäki ýük awtoulaglar garažynyň sürüjisi Aşyrgeldi Jumaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Daşoguzawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Täçmyrad Rahimbaýewiç Taganmyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Daşoguzawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Amangeldi Allaberdiýewiç Orazbaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Daşoguzawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Gutlymyrat Ataýewiç Weýisowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Lebapawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Ýagşymyrat Hemraýewiç Öwezowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Lebapawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Halniýaz Rozmametowiç Bazarowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Lebapawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Meýlis Hudaýberdiýewiç Joraýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Lebapawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Narmurat Durdykulyýewiç Babakowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Maryawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Meretdurdy Garaýewiç Orammyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Maryawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Guwanç Nurmämmedowiç Orazmämmedowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Maryawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Döwletgeldi Nurgeldiýewiç Geldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenawtoulaglary agentliginiň Maryawtoulag önümçilik birleşiginiň sürüjisi Berdigylyç Halmyradowy,

Türkmentehnogurluşyk ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň buhgalteriýa hasabaty bölüminiň baş hasapçysy Jennet Hudaýberdiýewna Aşyrowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Uçuşlaryň howpsuzlygynyň standartlary müdirliginiň başlygynyň orunbasary Wepa Aşyralyýewiç Annameredowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Heläkçilikde halas ediş we ýangyn bilen göreşmek gullugynyň — heläkçilik halas ediş işleriniň ýolbaşçysy Gylyçmuhammet Myratgylyjowiç Hojalyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Poçta-ýük daşamalaryna hyzmat edýän gullugynyň esasy inženeri Marina Ýewgenýewna Çikaýewany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Nasos stansiýalaryna we skwažinalara hyzmat ediş gullugynyň abatlaýjysy Bäşim Babaýewiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Aerodrom gullugynyň tehnigi Ýuriý Gennadýewiç Owçinnikowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Lukmançylyk merkeziniň terapewt lukmany Çemen Ýabanowna Awlýakulowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Aşgabat Halkara howa menziliniň Ýöriteleşdirilen awtoulaglar gullugynyň sürüjisi Öwezdurdy Muratdurdyýewiç Atamyradowy,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň meýilnama-ykdysady bölüminiň başlygy Sähra Jumagulyýewna Bozaganowany,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Özara hasaplaşyklar we maliýe gözegçiligi merkeziniň başlygy Gülälek Sapardurdyýewna Kazakowany,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň uçujylar toparynyň ştabynyň başlygy Wladimir Hezretowiç Amanowy,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Uçarbeletler gullugynyň uçarbelet-tälimçisi Maksat Dädebaýewiç Arazmyradowy,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Uçarbeletler gullugynyň uçarbelet-tälimçisi Gözel Döwrangeldiýewna Maksumowany,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Daşary ykdysady aragatnaşyklar, gatnawlary guramak we täjirçilik gullugynyň esasy hünärmeni Maral Akmyradowna Abdullaýewany,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň administratiw-hojalyk bölüminiň hyzmat ediş işgäri Aýjahan Orazberdiýewna Şyhyýewany,

Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň awiasiýa tehniki bazasynyň esasy inženeri Aram Olegowiç Mangasarowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň Perron mehanizasiýasy gullugynyň sürüjisi Ýesengali Ryskulowiç Arazaliýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara howa menziliniň Ýangyç-çalgy serişdeler gullugynyň tehnik-barlagçysy Ýuliýa Anatolýewna Fedorowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Daşoguz Halkara howa menziliniň awiasiýa eskadrilýasynyň serkerdesi Rustam Hudaýberdiýewiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Daşoguz Halkara howa menziliniň buhgalteriýa hasabaty bölüminiň başlygy — baş hasapçysy Begenç Aşyrbaýewiç Gulsaryýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Daşoguz Halkara howa menziliniň awiasiýa tehniki bazasynyň inženeri Oýbek Alimbaýewiç Döwletowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenabat Halkara howa menziliniň uçuşlaryň howpsuzlygyny dolandyrmak we hil bölüminiň başlygy Umydjan Rowşanowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Türkmenabat Halkara howa menziliniň buhgalteriýa hasabaty bölüminiň başlygynyň orunbasary — baş hasapçysynyň orunbasary Olga Petrowna Osipowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Mary Halkara howa menziliniň uçuşlaryň howpsuzlygyny dolandyrmak we hil bölüminiň başlygy Arslan Gurbanmyradowiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Mary Halkara howa menziliniň Uçuşlaryň elektro we yşyklandyryş tehniki üpjünçiligi gullugynyň başlygy Döwran Akmyradowiç Gurbanmyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmenhowaýollary agentliginiň Mary Halkara howa menziliniň Howa gämilerine tehniki hyzmat ediş gullugynyň inženeri Aganazar Meredowiç Rozyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň halkara gatnaşyklar we logistika bölüminiň başlygynyň orunbasary Hanmämmet Annamämmedowiç Begzadaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň başlygynyň orunbasary Begmyrat Allaberdiýewiç Babaýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň başlygynyň orunbasary Muhammetweli Ýazberdiýewiç Annageldiýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň baş inženeri Bäşimguly Keljäýewiç Mämijäýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolagçy-parom terminalynyň ýükleri hasaba alýan işgäri Irina Wiktorowna Titowany,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň sürüjisi Hojamyrat Şallyýewiç Esenowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň Abatlaýyş-gurluşyk gullugynyň agaç ussasy Orazdurdy Annadurdyýewiç Nazarowy,

Deňiz söwda floty ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Alaja gämisiniň uly mehanigi Raşid Meňlimämmedowiç Gurbanowy,

Derýaýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Dowlet Sapargulyýewiç Ibragimowy,

Derýaýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň gämi abatlamak we gämi gurluşygy boýunça önümçilik bölüminiň ussasy Farhat Irkinowiç Sultanowy,

Derýaýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenabat ulanyş bölüminiň TG-50 belgili gämisiniň kapitany — nobatlaýyn mehanigi Kuwandyk Islambaýewiç Ýeşbaýewi,

Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň gorag gullugynyň gözegçisi Rejepmyrat Tuwakmyradowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Çarlak myhmanhanasynyň tehniki bölüminiň başlygy Begmyrat Paltaýewiç Duşemowy,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Risalat Babanazarowna Öwezowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Azyk senagaty müdirliginiň piwospirtsiz we çakyr senagaty bölüminiň başlygy Batyr Meretgeldiýewiç Orazgeldiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Tehniki merkeziniň ölçeg serişdeler bölüminiň başlygy Witaliý Wiktorowiç Şlýapnikowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň sürüjisi Narmämmet Ataýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Aşgabadyň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýüpek fabriginiň ussasynyň kömekçisi Gurbandurdy Amannazarowiç Gummanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Aşgabatçörek önümçilik birleşiginiň 1-nji çörek kärhanasynyň hamyr gaplaýjysy Zöhre Akyýewna Hudaýnazarowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumynyň awtoulag tereziçisi Gurbanguly Gummadowiç Saryýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahal welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Ak bugdaý etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Baýrammämet Hajymyradowiç Hajyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ahalpagta önümçilik birleşiginiň Kaka pagta arassalaýjy kärhanasynyň ýangyn söndürijiler we garawullar bölüminiň ýolbaşçysy Ymamguly Amanowiç Nurlyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkan welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Serdar etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Gurbanmuhammet Amandurdyýewiç Muhammedowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkan welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Bereket etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Döwletgylyç Hojagylyjowiç Tuwakgylyjowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkan welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Bereket etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň demirçi ussasy Amangurban Mämmetgurbanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň Daşoguz welaýat Ýer serişdeleri müdirliginiň Köneürgenç etrap ýer serişdeleri bölüminiň başlygy Kakabaý Gurbangeldiýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň Türkmenýertaslama döwlet taslama institutynyň Daşoguz ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasynyň inženeri Juma Atabaýewiç Garrybaýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguzpagta önümçilik birleşiginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap pagta arassalaýjy kärhanasynyň pagta taýýarlamak boýunça hünärmeni Ýazguly Saparowiç Aşirowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguzpagta önümçilik birleşiginiň Görogly etrap pagta arassalaýjy kärhanasynyň 2-nji önümçilik toparynyň ýolbaşçysy Nurmyrat Hallyýewiç Durdyýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguzpagta önümçilik birleşiginiň Gubadag etrap pagta arassalaýjy kärhanasynyň Wasabat pagta kabul ediş harmanhanasynyň garawuly Rejep Tagandurdyýewiç Arazmedowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň Türkmenýertaslama döwlet taslama institutynyň Türkmenabat ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasynyň inženeri Irina Iwanowna Morozowany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Türkmenabadyň Ýüpek önümçilik birleşiginiň egirme-dokma önümçiliginiň ussa kömekçisi Jumamurad Ereşewiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebapgallaönümleri önümçilik birleşiginiň Önümçilik dispetçer gullugynyň esasy hünärmeni Jahan Seýtiýewany,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lebap welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Hojambaz etrabyndaky Arzuw maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Söwerkul Jomartowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň tehniki howpsuzlyk we zähmeti goramak boýunça baş hünärmeni Baýramaly Orazdurdyýewiç Esenowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Murgap etrabyndaky Maldar maldarçylyk hojalygynyň baş çopany Ýazmyrat Rejepowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Mary welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Sakarçäge etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Aköýli Ilamanowy,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň Türkmenýertaslama döwlet taslama institutynyň Mary ýer gurluşyk gözleg ekspedisiýasynyň topar ýolbaşçysy Gurbannyýaz Orazmuhammedowiç Annadurdyýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Ahalsuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Suwabzalulanyş önümçilik dolanyşygynyň nobatçy elektrigi Çarymyrat Baýramowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Balkansuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Serdarsuwhojalyk önümçilik dolanyşygynyň mehanizatory Annamyrat Garabäbekowiç Orazmyradowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Daşoguzsuwhojalyk önümçilik birleşiginiň baş inženeri Öre Durdyýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Türkmensuwylymtaslama institutynyň Daşoguz ekspedisiýasynyň 1-nji derejeli inženeri Ýusup Bekçanowiç Rozumowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Daşoguzsuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Daşoguz ýer-suw gurluşyk hojalyk hasaplaşygyndaky önümçilik kärhanasynyň buldozer-maşinisti Setdar Bazarowiç Rejepowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Suw gözegçilik gullugynyň Lebap suw gözegçilik gullugynyň esasy hünärmeni — suw gözegçisi Jora Mahmudowiç Umarowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Lebapsuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Farapsuwhojalyk önümçilik dolanyşygynyň uly maşinisti Orunbaý Memetdurdyýewiç Joraýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Marysuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Zähmetabzalýap önümçilik dolanyşygynyň 3-nji suw abzal toplumynyň bölüm başlygy Agamyrat Annamyradowiç Joraýewi,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Marysuwhojalyk önümçilik birleşiginiň Murgapbaşsaka önümçilik dolanyşygynyň ekskawatorçysy Bäşim Hümmiýewiç Möwlamowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Türkmensuwylymtaslama institutynyň Mary ekspedisiýasynyň 1-nji derejeli inženeri Guýçmuhammet Annaorazowiç Nurmuhammedowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Garagumderýasuwhojalyk birleşiginiň 5-nji Garagumsuwhojalyk dolanyşygynyň 1-nji suw uçastogynyň başlygy Gurbangeldi Atabalowiç Hydyrowy,

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Garagumderýagurluşyk önümçilik birleşiginiň Marygaragumgurluşyk önümçilik dolanyşygynyň buldozerçisi Hojadurdy Hydyrowy,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň molekulýar-genetiki barlaghanasynyň ylmy işgäri Şemşat Esenowna Jumaýewany,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň kitaphana müdiri Merjen Rustemowna Hommadowany,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň ses operatory Annabaýram Hojalyýewiç Paýaýewi,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň atly sport we atly syýahat bölüminiň seýis tälimçisi Suwhandurdy Amandurdyýewiç Kuljanowy,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň atly sport we atly syýahat bölüminiň seýis tälimçisi Gunça Annaberdiýewna Akmyradowany,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň atçylyk bölüminiň müdiri Halmyrat Begmyradowiç Babaýewi,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň atçylyk bölüminiň seýsi Derýamyrat Gurbanmyradowiç Saparowy,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň atçylyk bölüminiň atbakary Ataly Gündogdyýewiç Godorowy,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Milli atly sport merkeziniň seýsi Çarygeldi Nazarlyýewiç Annaseýidowy,

Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Milli atly sport merkeziniň seýsi Bäşim Ballyýewiç Ballyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň tohumçylyk boýunça baş hünärmeni Nazar Bazarowiç Annaniýazowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň baş seýsi Kakamyrat Agamyradowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň seýsi Orazmyrat Baýramguliýewiç Annalyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň seýsi Atçapar Gulgeldiýewiç Bajamowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň atly sport we marafon bölüminiň tälimçisi Parahat Kakageldiýewiç Meredowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň atly sport we marafon bölüminiň seýis-tälimçisi Nurmuhammet Geldiýewiç Hojanepesowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň atly sport we marafon bölüminiň türgeni Begenç Mämmetjanowiç Mämmedowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň önümçilik atçylyk bölüminiň uly atbakary Hudaýberdi Dörtgulyýewiç Goçmyradowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň önümçilik atçylyk bölüminiň uly atbakary Hojamuhamed Aşirmuhomedowiç Hojamuhomedowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň önümçilik atçylyk bölüminiň atbakary Hudaýberdi Annamämmedowiç Aşyrowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň seýis-tälimçisi Serdar Pygyýewiç Baýramdurdyýewi,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň türgeni Narly Allamyradowiç Kerimowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň tälimçisi Allaýar Täçmyradowiç Useýnowy,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň türgeni Begli Gurbanmyradowiç Juraýewi,

Aşgabat şäherinden hususy atşynas Orazguly Babalyýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň jemgyýetçilik iýmitini gurnaýyş bölüminiň esasy hünärmeni Yslam Baýramgeldiýewiç Çaryýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Türkmenbakaleýa döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň 1-nji we 5-nji dükanlarynyň müdiri Kiýas Aýnazarowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik iýmiti döwlet kärhanasynyň 1-nji mekdep iýmiti kombinatynyň sürüjisi Ýusup Gurbangeldiýewiç Begmyradowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebiniň mugallymy Gülälek Aşyrmyradowna Ýagşygeldiýewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Aşgabat şäher Bazarlar birleşiginiň 2-nji Teke bazarynyň tereziçisi Saparmuhammet Aşyrmuhammedowiç Gullanowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Howdan-Bajygyran döwlet söwda firmasynyň direktory Berdinazar Mahmudowiç Gullyýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Howdan-Bajygyran döwlet söwda firmasynyň 1-nji dükanynyň satyjysy Bägül Berdimyradowna Garajaýewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Änew alyjylar jemgyýetiniň 16-njy dükanynyň müdiri Nurguly Hezretgulyýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Gämi alyjylar jemgyýetiniň işçisi Maksat Atçyýewiç Hojaýewi,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Gyzylgaýa alyjylar jemgyýetiniň Akdaş şäherçesindäki 2-nji çörekhanasynyň çörek bişirijisi Amangul Džarilgasinowna Ýesenmuratowany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Görogly etrap alyjylar jemgyýetiniň 38-nji dükanynyň satyjysy Allakuly Ýagmyrowiç Remezanowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Kerki etrap alyjylar jemgyýetiniň 21-nji orta mekdebiniň naharhanasynyň aşpezi Ogulsapar Annamuradowna Klyçewany,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Merw döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň ýük awtoulagynyň sürüjisi Atajan Atagylyjowy,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Wekilbazar etrap alyjylar jemgyýetiniň satyjysy Gurbangeldi Çaryýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmen-Kalkan türkmen-türk bilelikdäki aýakgap kärhanasynyň işçisi Akmyrat Gamarkulyýewiç Welikowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň Örme fabriginiň operatory Ogulgerek Muhammetgeldiýewna Akmyradowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabriginiň baş direktory Aknabat Nuryýewna Berdiýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Süleýman Demirel adyndaky Tejen pagta egirme fabriginiň tehniki enjamlarynyň ussasy Atajan Kyzylowiç Gurbandurdyýewi,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki pagta egriji fabriginiň işçisi Şemşat Seidowna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Köneürgenç etrabyndaky pagta egriji fabriginiň operatory Gulbagt Baýramowna Öwezowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Halaç etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah ýüplük egriji fabriginiň ussasy Annageldi Kaýumowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Marynyň dokma fabriginiň operatory Maýa Bäşimowna Rejepowany,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Sakarçäge etrabyndaky Gurbansoltan Atamyradowa adyndaky pagta egirme fabriginiň operatory Abdyreşit Suwhanberdiýewiç Ýaýlymowy,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Tagtabazar pagta egirme fabriginiň işçisi Bekdurdy Akummedowiç Agaýewi,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň birža söwdasyny guraýjy bölüminiň başlygy Begmyrat Goçmyradowiç Meredowy,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň iş dolandyryş bölüminiň başlygy Agamyrat Gündogdyýewiç Myradowy,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň hasaba alyş bölüminiň başlygy Guwanç Begenjowiç Ataýewi,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň baha seljeriş we bazary öwreniş bölüminiň baş hünärmeni Batyr Agamyradowiç Hojamyradowy,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň iş dolandyryş bölüminiň esasy hünärmeni Annagül Toşliýewna Meredowany,

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň Altyn zamana jemagat-önümçilik döwlet kärhanasynyň hyzmat ediş işgäri Jemal Öwezgelenowany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň direktory Maýa Ilgeldiýewna Aşyrowany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Argaç ýüň egriji kärhanasynyň operatory Batyr Sapargeldiýewiç Kakabaýewi,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Akjamal Gurbanmuhammedowna Gurbanmämmedowany,

Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Esenguly çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Dessegül Nurtuwakowna Hajymeredowany,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Iş dolandyryş müdirliginiň maglumat tehnologiýalar bölüminiň hünärmeni Wladimir Dmitriýewiç Žadany,

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Daşoguz welaýat söwda-senagat kärhanasynyň baş hasapçysy Azada Balmedowany,

Tebip hususy kärhanasynyň direktory Döwran Muhammetnurowiç Ataniýazowy,

Oguz ýol hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Hanguly Batyrowiç Mälikgulyýewi,

Nur bina gurluşyk hususy kärhanasynyň direktory Nurmuhamed Saparmätowiç Batyrowy,

Derýaplastik hojalyk jemgyýetiniň direktory Röwşen Derýaýewiç Muhammetnurowy,

Döwetli nesil hususy kärhanasynyň direktory Bally Annamyradowiç Ibadullaýewi,

Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Hydyrberdi Baýrammyradowiç Abdurahmanowy,

Aşgabat şäherinden telekeçi Gurbanjamal Pudakowna Ataýewany,

Aşgabat şäherinden telekeçi Bagtyýar Halmyradowiç Gurbanowy,

Saldamly goşant hususy kärhanasynyň esaslandyryjysy Bahtyýar Döwranowiç Hallyýewi,

Lebap welaýatyndan telekeçi Atajan Gurbanmyradowiç Jumanyýazowy,

Datly şerbet hususy kärhanasynyň direktory Rejepmyrat Tirkişowiç Orazowy,

Mary welaýatyndan telekeçi Aýhan Umargeldiýewna Rejepowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň Ykdysadyýet we maliýe kafedrasynyň uly mugallymy Laçyn Jumadurdyýewna Hudaýberdiýewany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň okuw bölüminiň baş hünärmeni Annasoltan Baýramowna Şihiýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň umumy orta bilim bölüminiň baş hünärmeni Oguljahan Baýramowna Alamyşowany,

Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň jemgyýetçilik bilimleri bölüminiň müdiri Ogulbaýram Sähetgeldiýewna Meläýewany,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Matematiki analiz kafedrasynyň müdiri Nurmuhammet Gurbanmämmedowy,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak kafedrasynyň uly mugallymy Patşaguly Ataýewi,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň kanselýariýanyň esasy hünärmeni Bägül Jumadurdyýewna Berdimyradowany,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Kompýuter tehnologiýasy kafedrasynyň uly mugallymy Amanmyrat Çaryýewiç Ataýewi,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kärdeşler arkalaşygy guramasynyň başlygy Orazmyrat Işangulyýewiç Inerowy,

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň materiallaryň we nanomateriallaryň himiýasy kafedrasynyň mugallymy Saparmyrat Annameredowiç Öwezsähedowy,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň daşary ýurt dilleri kafedrasynyň uly mugallymy Ýazgül Soltanowna Akyýewany,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus diliniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň uly mugallymy Aýbölek Orazdurdiýewna Bäşimowany,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň türkmen dili kafedrasynyň uly mugallymy Gurbangül Myradowany,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy Jeren Geldimuradowna Popyýewany,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň dünýä dilleri kafedrasynyň mugallymy Gülälek Aşyrgeldiýewna Çopanowany,

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy kafedrasynyň uly mugallymy Bahar Kakaýewna Annagurbanowany,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň informatika we maglumat tehnologiýalary kafedrasynyň uly mugallymy Aşyrmuhammet Meredowiç Myratlyýewi,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binagärlik kafedrasynyň uly mugallymy Akmämet Hummetowiç Şükurowy,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň ykjam we wideomaglumat tehnologiýalary kafedrasynyň mugallymy Aýna Meretdurdyýewna Niýazgulyýewany,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň bedenterbiýe we gimnastika kafedrasynyň uly mugallymy Aşyrmuhammet Gündogdyýewiç Gurbanmämmedowy,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň dünýä tejribesini öwreniş kafedrasynyň müdiri, uly mugallymy Bostantäç Amanmyradowna Muhammedowany,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni gymmatlyklary rejeleýiş we muzeý işi kafedrasynyň uly mugallymy Maral Rejepmyradowna Hojagulyýewany,

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sungaty öwreniş kafedrasynyň uly mugallymy Azat Hudaýberdiýewiç Annaýewi,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kamera ansambly kafedrasynyň uly mugallymy Maral Hudaýberdiýewna Meredowany,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mallaryň kesellerini anyklamak we bejermek kafedrasynyň müdiri, mugallymy Meretmät Saparowiç Meretmädowy,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň başlangyç synplarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň uly mugallymy, ynsanperwer-durmuş bilimleri fakultetiniň dekany Batyr Joraýewiç Myradowy,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň rus dili we edebiýaty, olary okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň uly mugallymy Agamämmet Paşakulyýewiç Ýazmuradowy,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň işgärler we ýörite bölüminiň başlygy Kurbanazar Hudaýnazarowy,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň energetika pudagynyň ykdysadyýeti kafedrasynyň uly mugallymy Döwran Amanmyradowiç Agajanowy,

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň elektrik stansiýalary kafedrasynyň uly mugallymy Saparmyrat Samadowiç Hojageldiýewi,

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň matematika mugallymy Gurbandurdy Gurbanmyradowy,

Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň matematika mugallymy Arazgeldi Çimbaýewiç Ýegenowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki takyk ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 79-njy orta mekdebiniň mugallymy Amandursun Kakaýewna Sadiýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki takyk we daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 77-nji orta mekdebiniň mugallymy Güljemal Amanýazowna Akmuhammedowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 4-nji orta mekdebiniň mugallymy Aýna Durdymyradowna Joraýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň kör we çala görýän mekdep ýaşly çagalar bölüminiň mugallymy Jumagözel Annamyradowna Ýusupowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 2-nji Bagtly nesil çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Gülälek Baýramgulyýewna Ýazmuhammedowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 25-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Ýazgül Setdarowna Öwliýägulowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky 5-nji orta mekdebiniň mugallymy Tagandurdy Saryýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 14-nji orta mekdebiniň mugallymy Jennet Saparowna Hapbyýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky G.Ezizow adyndaky takyk we iňlis dili derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 23-nji orta mekdebiniň mugallymy Gulsara Erkaýewna Hojaberdiýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky 7-nji orta mekdebiniň mugallymy Taýmaz Hommanowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Tejen şäherindäki tebigy ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň mugallymy Aýmyrat Mamedowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky 8-nji çagalar bagynyň terbiýeçi-usulçysy Gülnabat Meredowna Öwezowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki Kömekçi mekdep-internatynyň müdiri Maýýa Garmämmedowna Purliýewany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndaky 1-nji orta mekdebiniň mugallymy Hojageldi Hallyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky 4-nji orta mekdebiniň mugallymy Amanberdi Allaberdiýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndaky 16-njy orta mekdebiniň mugallymy Begmämmet Soltanowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndaky 29-njy orta mekdebiniň mugallymy Nurjan Saparowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 40-njy orta mekdebiniň mugallymy Taganmurat Nepesowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 93-nji orta mekdebiniň mugallymy Aýbibi Nurjanowna Rejepowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndaky daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň mugallymy Rimbergen Muratbaýewiç Matnazarowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndaky 4-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçi-usulçysy Bike Agabaýewany,

Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Toýly Hydyrowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndaky 5-nji orta mekdebiniň mugallymy Meretguly Jepbarowiç Nazarowy,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň mugallymy Alişer Anatolýewiç Mirzaýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky 2-nji orta mekdebiniň mugallymy Aknabat Kadyrowna Açylowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky 4-nji orta mekdebiniň mugallymy Hudaýguly Öwilýakuliýewiç Çaryýewi,

Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň işgärleri hasaba almak boýunça hünärmeni Annagül Hannazarowna Gurbanowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky 40-njy orta mekdebiniň mugallymy Töre Abdyýewiç Amandurdyýewi,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndaky 17-nji orta mekdebiniň mugallymy Maýagözel Daňatarowna Orazowany,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Murgap etrabyndaky 6-njy orta mekdebiniň mugallymy Ogulnabat Şiriýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keseller bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Hanbibi Gulamowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň uly şepagat uýasy Gülşat Aşyrgeldiýewna Kuwwadowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Merkezleşdirilen barlaghanasynyň şepagat uýasy Jamal Saparowna Italmazowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň kabul ediş bölüminiň şepagat dogany Halnazar Pürsiýanowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Jahan Geldiýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Maýýa Alimämmedowna Rizaýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Aýjeren Sakçyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Mährijemal Muhammetnyýazowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Täzegül Musaýewna Nuryşowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkeziniň şepagat uýasy Gurbantäç Muhammetorazowna Annamyradowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aýratyn howply ýokanç keselleriň öňüni alyş merkeziniň kiçi saglygy goraýyş işgäri Enejan Gajarowna Taganowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aýratyn howply ýokanç keselleriň öňüni alyş merkeziniň kiçi saglygy goraýyş işgäri Amanbibi Myradowna Nazarowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň kiçi saglygy goraýyş işgäri Nurgözel Kakalyýewna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Aşgabat şäher arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň çagalar we ýetginjekler gigiýenasy bölümçesiniň müdiri Çemen Baýrammyradowna Çaryýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkeziniň endoskopist lukmany Leýla Joraýewna Rahmanowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara Ene mähri merkeziniň maslahat beriş, anyklaýyş we fizioterapiýa bölüminiň çaga lukmany Batyr Tirkişowiç Rahmanowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Gaýragoýulmasyz Tiz kömek merkeziniň çagyryş gullugynyň feldşeri Myratberdi Orazberdiýewiç Baýramowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň sürüjisi Döwranberdy Gaýypberdyýewiç Helimowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň sürüjisi Geldimyrat Muhammetgulyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň sürüjisi Döwran Muhammetmyradowiç Jananowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýyş awtoulaglary kärhanasynyň sürüjisi Ata Söýüngulyýewiç Annalyýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň saglygy goraýyş zyýansyzlandyryjysy Täçsopi Bäşimowiç Söwdegärowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Balkan welaýat arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň kiçi saglygy goraýyş işgäri Patma Atamämmedowany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Balkan welaýatynyň Bereket etrap arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň sürüjisi Nurmämmet Elýasowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Daşoguz şäher arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň gözükdirijisi Dowletgeldi Agabaýewiç Redžepowy,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lebap welaýat arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň sürüjisi Ýaşuzak Muradowiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň zyýansyzlandyryjysy Maýa Ýaraşowna Hutdyýewany,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Mary welaýatynyň Serhetabat etrap arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň epidemiolog lukmanynyň kömekçisi Amansoltan Beşirowany,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Sport mekdepleriniň işini we sport çärelerini guramak bölüminiň başlygynyň orunbasary Täçmyrat Amangulyýewiç Mazakowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ykdysady seljeriş we meýilleşdiriş bölüminiň başlygynyň orunbasary Oksana Rozmbaýewna Etçanowany,

Türkmenistanyň maýyplarynyň merkezi bedenterbiýe sport klubunyň başlygynyň orunbasary Berdimuhamet Hudaýberdiýewi,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Nurýagdy Amanbaýewiç Matnepesowy,

Türkmenistanyň Tennis Federasiýasynyň baş kätibi Eziz Meýlismyradowiç Döwletowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Sarahs etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň başlygy Parahat Çarymyradowiç Gurdowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 2-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Yslam Baýramowiç Täçmämmedowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň baş hünärmeni Rejep Dowulowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Lebap welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Nurnazar Jepbarowiç Jumagylyjowy,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Ýolöten etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň başlygy Aganazar Hudaýnazarowiç Haýytgulyýewi,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Ahal welaýatynyň döwlet arhiwiniň direktorynyň orunbasary Jahan Emilýewna Nazarowany,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri Allaguly Öwlägulyýewiç Berdiýewi,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň Senagat himiýasy barlaghanasynyň müdiri Rejepnur Nurberdiýewi,

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň sürüjisi Aşyrgeldi Silgeldiýewiç Kakaýewi,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Hazar şäher birleşmesiniň başlygy Gurbangül Garajaýewna Mämmedowany,

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň baş hünärmeni Ogulgerek Täçmuhammedowna Gandymowany,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygynyň orunbasary Ýazpolat Nurpolatdowiç Keriýewi,

Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň baş hasapçysy Saparmuhammet Mälikberdiýewiç Mommadowy,

Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň hünärmeni Şirmämmet Nurmämmedowiç Mämiýewi,

Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň Hezreti Omar metjidiniň baş ymamy Çaryberdi Aşyrowy,

Ussat-Inžener hususy kärhanasynyň direktory Begenç Meredowy,

Ter tudana hojalyk jemgyýetiniň direktory Batyr Ramazanowiç Rawşanowy,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygynyň orunbasary Myratgeldi Orazgeldiýewiç Annaöwezowy,

Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary Merjen Gündogdyýewna Geldiýewany,

Ahal welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary Akgül Şirmuhammedowna Toporowany,

Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary Jennet Orazmamedowna Geldymamedowany,

Mary welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary Aknabat Orazmyradowna Atabaýewany,

Edebiýat we sungat gazetiniň esasy ugurlar boýunça bölüm müdiri Amangözel Şagulyýewany,

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, erkin suratkeş Saragt Babaýewi,

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň heýkeltaraşlyk kafedrasynyň uly mugallymy Babasary Annamyradowy,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň estrada sungaty kafedrasynyň mugallymy Gözel Gurbandurdyýewna Öwezowany,

Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň seýsi — topar ýolbaşçysy Pygy Hojamuhammedowiç Baýramdurdyýewi,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Estrada artistleri toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Parahat Artykowiç Amandurdyýewi,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Estrada artistleri toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Gülşat Baýramowna Gurdowany,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Estrada artistleri toparynyň ýokary derejeli artisti-wokalisti Jahangözel Otuzowna Tagyýewany,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Estrada artistleri toparynyň 1-nji derejeli artisti-wokalisti Leýli Azadyýewna Okdirowany,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Türkmenistanyň Döwlet horunyň 2-nji derejeli horuň artisti Azat Ahmedowiç Dönmezowy,

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň konsert bölüminiň konserti alyp barýan artisti Döwlet Kakamyradowiç Annageldiýewi,

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň baş ýolbaşçysy Handurdy Berdiýewi,

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahna ussady Akmyrat Rejepmyradowiç Arçikowy,

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň Döredijilik toparynyň ýokary derejeli artisti Olga Wladimirowna Wolkowany,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Altyn asyr: Türkmenistan teleradioýaýlymynyň Watan habarlar bölüminiň teleoperatory Omargeldi Gowşudowiç Agaýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Altyn asyr: Türkmenistan teleradioýaýlymynyň Watan habarlar bölüminiň teleoperatory Ýazmuhammet Amanmuhammedowiç Gylyçdurdyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Teleradiomerkezi döwlet kärhanasynyň Watan habarlar gepleşigi sehiniň esasy hünärmeni Orazmyrat Ataýewiç Öwezdurdyýewi,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Miras teleradioýaýlymynyň gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy Nartäç Şamuhammedowna Ataýewany,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Altyn asyr: Türkmenistan teleradioýaýlymynyň Watan habarlar bölüminiň teleoperatory Annaýar Annagulyýewiç Allanazarowy,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Galkynyş kitap merkeziniň 1-nji derejeli hünärmeni Täzegül Atdaýewna Hojatekäýewany,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Çaphanahyzmatlary döwlet hojalyk hasaplaşykly kärhanasynyň maşinisti Nariman Aliýewiç Kambarowy,

Aşgabat gazetiniň jogapkär kätibiniň orunbasary Mekan Nazarowiç Annaýewi,

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, aýdymçy Nurýagdy Sapardurdyýewiç Rejepowy,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 6-njy orta mekdebiniň aýdym-saz mugallymy Kakadurdy Täjimowy,

Türkmennebit döwlet konserniniň Nebitgazburawlaýyş trestiniň Aragatnaşyk müdirliginiň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Nebitçileriň medeniýet köşgüniň direktory Saryýa Karahanowany,

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň baş ýolbaşçysy Mekan Artykmyradowiç Silapowy,

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň 1-nji derejeli artist-wokalisti Firýuza Şamuratowna Gulamowany,

Mary welaýatynyň Mary şäher Bagşylar öýüniň çeper ýolbaşçysy Kakageldi Kerimowiç Çaryýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň daşary ykdysady aragatnaşyklar bölüminiň müdiri Guwanç Çaryýargulyýewiç Seýdibaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji Gurluşyk-gurnama müdirliginiň suwagçy-timarlaýjysy Geldimyrat Akmädowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň 3-nji Gurluşyk-gurnama müdirliginiň başlygynyň önümçilik boýunça orunbasary Myrat Nyýazmyradowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň 4-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy Haýytbaý Kakyşowiç Ödebaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Bagt köşgi toý dabaralary merkeziniň hojalyk bölüminiň başlygy Amangül Godarowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherjigini dolandyryş müdirliginiň Olimpiýa suw toplumynyň gözegçi pulhanaçysy Orazdursun Meredowna Guljanowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji ýol gurluşyk kärhanasynyň bejerijisi Atageldy Atabaýewiç Artykowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Düýpli gurluşygyny dolandyryş müdirliginiň üpjünçilik bazasynyň sürüjisi Orazdurdy Baýrammyradowiç Gyzylowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Lift gurluşyk we bejeriş trestiniň ugrukdyryjysy Gülkamar Gurbangulyýewna Çaryýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Lift gurluşyk we bejeriş trestiniň lift gözegçisi Antonina Iliniçna Miheýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Ulag jaýynyň sürüjisi Ýazmyrat Berdimyradowiç Şahmyradowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabatjaýhyzmat kärhanasy hojalyk jemgyýetiniň awtoulaglary hasaba alýan dispetçeri Baýramsoltan Salamuhamedowna Nurmyradowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabathyzmat şäher önümçilik birleşiginiň Durmuşenjamabatlaýyş bölüminiň jogapkär-gözegçisi Hydyr Ylýasowiç Abdyllaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Janly tebigatyň milli muzeýiniň işgäri Şekersoltan Kerimgulyýewna Glyçdurdyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Ilata däp-dessur hyzmatlaryny edýän müdirliginiň sürüjisi Meretguly Amanowiç Ataýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bejeriş we abadanlaşdyryş müdirliginiň ussasy Şeripbaý Orazgeldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň dolandyryjysy Begli Orazowiç Halmyradowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň gaz bilen kebşirleýjisi Nyýazmämmet Şirmämmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 4-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň gurnaýjysy Abdulkasym Ýagşymyradowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 7-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň gurnaýjysy Myrat Allanazarowiç Golbaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň suwagçysy Myratguly Muhammetkulyýewiç Pirgulyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Köpetdag etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň agaç ussasy Aman Aşyrmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Büzmeýin etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň işçisi Aleksandra Aleksandrowna Rýaboşapkony,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 2-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň sepleýjisi Gurbanmuhammet Baýramsähedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň sepleýjisi Batyr Begjanowiç Durdyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň elektrigi Kerim Annaýewiç Gurbanowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň elektrigi Mekan Garahanowiç Rejepowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Berkararlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 4-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň süpürijisi Aýjan Rozyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 1-nji gurluşyk bölüminiň suwagçysy Baýramgeldy Baltabaýewiç Taçmatowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 6-njy Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň ussa-bejerijisi Arslan Gurbanmämmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 2-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň bejerijisi Hojamyrat Hojatowiç Annagurdowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň ussasy Orazmyrat Amandurdyýewiç Ataýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap ýaşaýyş jaý ulanyş trestiniň 2-nji Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň bejerijisi Kakageldi Amanowiç Durdymyradowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň gurluşyk bölüminiň suwagçysy Orazdurdy Nurgeldiýewiç Japarowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň önümçilik binýadynyň ussasy Begençmyrat Hojamuhammedowiç Ýarmämmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Heläkçilikde habarlaýyş gullugynyň ussasy Aýdogdy Ataýewiç Sähetgurbanowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suwýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň ussasy Mähriban Gurbangulyýewiç Pürdekowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suwýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň operatory Welmyrat Gurbangeldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suwýygnaýjy desgalary we esasy suw geçirijileri dolandyryş müdirliginiň ussa gurnaýjysy Ymammuhammet Suwlyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suwgeçirijiler hojalygynyň gullugynyň gaz we elektrik bilen kebşirleýjisi Dmitriý Anatolýewiç Wişnewskini,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suw galdyryjy beketleri gullugynyň gurnaýjy ussasy Baýramgeldi Rejepgeldiýewiç Kişikowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Suw galdyryjy beketleri gullugynyň elektrik saraýjysy Muhammet Amangulyýewiç Muhammedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň agyzsuw zawodynyň gaz we elektrik bilen kebşirleýjisi Konstantin Wladimirowiç Sirotany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Lagym önümçilik-ulanyş dolandyryş müdirliginiň ussasy Saparmämmet Öwezowiç Akmämmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Lagym önümçilik-ulanyş dolandyryş müdirliginiň ussasy Nurmyrat Baýramsahatowiç Hojageldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Lagym önümçilik-ulanyş dolandyryş müdirliginiň ussasy Döwrangeldy Kakaliýewiç Muhamedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Lagym önümçilik-ulanyş dolandyryş müdirliginiň ussasy Kerimberdi Öwezowiç Mürzäýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Altyn Asyr agyzsuw zawodynyň ussasy Maksatmyrat Ataýewiç Şyhymowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Arçabil suw geçiriji-lagym hojalygy gullugynyň elektrik bejerijisi Nurmuhammet Annaçaryýewiç Kulyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Arçabil suw geçiriji-lagym hojalygy gullugynyň operatory Rustam Mämmedowiç Mämmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabatagyzsuw birleşiginiň Gündogar agyzsuw zawodynyň tehnologiýa enjamlaryna hyzmat etmek boýunça ussasy Sähetmyrat Muhammetberdiýewiç Baýramowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Zeýsuw we suwaryş müdirliginiň işçisi Ogulsoltan Annanurowna Bäşimowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň maşinisti Batyrmyrat Kulyýewiç Rizaýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň maşinisti Röwşen Mämiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň bagbany Aýjeren Şyhmuhammedowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň bagbany Gülnar Kakalyýewna Söýünowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň işçisi Orazgül Gurbandurdyýewna Muhammetgulyýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň maşinisti Baýmyrat Geldiýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň maşinisti Tirkişgeldi Şyhyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Ýol hojalygyny abat saklaýyş we ulanyş müdirliginiň işçisi Enejan Mellekowna Apowowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Ýol hojalygyny abat saklaýyş we ulanyş müdirliginiň işçisi Oguljeren Aýmämmedowna Omarowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Zeýsuw we suwaryş müdirliginiň maşinisti Orazgeldi Saparmämmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Taňryguly Meläýewiç Ýarmämmedowy,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Aýazmuhammet Ýazlyýewiç Hallyýewi,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Köpetdag etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Ogulsona Kakabaýewna Potarowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Gülsoltan Öwezberdiýewna Öwezliýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Orazbibi Dowletowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Soltan Gurbanowna Garaýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Zebihan Jumabaýewna Mämmedowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Ogulkeýik Durdyýewna Nazarowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Nurtäç Gurbanowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Annadursun Hakberdiýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Berkararlyk etrap Bagçylyk müdirliginiň bagbany Nurbibi Saparowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Şahnisa Abdulla gyzy Danatarowany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap Arassaçylyk müdirliginin süpürijisi Ogulbibi Berdiýewany,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Büzmeýin etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Ogulsapar Rejepowany,

Ahal welaýat häkimliginiň işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Aýmyrat Saparmuhammedowiç Bäşimowy,

Ahal welaýat häkimliginiň umumy bölüminiň müdiri Orazberdi Remezanowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Awtoulaglar garažynyň sürüjisi Gurbanniýaz Gurbanmuhammedowiç Şiripowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Awtoulaglar garažynyň sürüjisi Kakamyrat Annarejepowy,

Ahal welaýat häkimliginiň Hyzmat ediş gullugynyň işgäri Gözel Aýmämmedowna Rejepowany,

Ahal welaýat häkimliginiň Ahalgurluşyk önümçilik birleşiginiň tehniki gözegçisi Şirin Baýramowna Hojadurdyýewany,

Ahal welaýat häkimliginiň 6-njy başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktory Begenç Taganmyradowiç Hojamämmedowy,

Ahal welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Tejen şäher Jemagat hojalygy müdirliginiň ýaşaýyş jaý dolandyryş bölüminiň ussasy Serdar Gaplaňowiç Tekäýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy Begmuhammet Meretgeldiýewiç Ataýewi,

Ahalwelaýatagyzsuw birleşiginiň Tejenetrapagyzsuw müdirliginiň elektrik we gaz bilen kebşirleýjisi Dörtguly Saryýewi,

Ahal welaýatynyň Jemagat hojalygy birleşiginiň Tejen etrabynyň Altyn asyr şäher Jemagat hojalygy müdirliginiň başlygy Amanmuhammet Atabaýewi,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçe Geňeşiniň hünärmeni Çaryguly Allaberdiýewi,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap häkimliginiň durmuş-medeni ulgamy bölüminiň baş hünärmeni Gurbanmyrat Mämmedowiç Rejebalyýewi,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Kiçiaga geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Marly Altyýewiç Goşaýewi,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrap häkimliginiň işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň baş hünärmeni Orazgeldi Jumamyradowiç Babaýewi,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Aşyr Tekäýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gadam Daňatarowiç Şagulyýewi,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap häkimliginiň ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň müdiri Begenç Baýmyradowiç Akmyradowy,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gurbannepes Baýramgeldiýewiç Hakberdiýewi,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Orazgeldi Taňryberdiýewiç Sapargulyýewi,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Batyr Rejepmyradowiç Pälwanowy,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ogulsona Bekdurdyýewna Rejepowany,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garaşsyzlyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Sylapgeldi Baýramgeldiýewiç Mämmäýewi,

Ahal welaýatynyň Kaka etrap Jemagat hojalygy müdirliginiň tikinçisi Baýramtäç Tagandurdyýewna Amanmyradowany,

Ahal welaýat häkimliginiň Gowşut ýol gurluşyk müdirliginiň awtogreýderçisi Gurbannur Daňatarowiç Gurbanmyradowy,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher häkimliginiň işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni Aýsoltan Orazmyradowna Çakanowany,

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Balkanabat şäher Jemagat hojalyk müdirliginiň Awtoulag gullugynyň sürüjisi Daýanç Sapardurdyýewiç Togalakowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrap ýaşaýyş jaýlary ulanyş trestiniň başlygy Maksat Sahydowiç Waliýewi,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabynyň häkimliginiň umumy bölüminiň müdiri Baýmyrat Agöýliýewiç Gajarowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap häkimliginiň ykdysadyýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň müdiri Ýusup Hezretgulyýewiç Hezretowy,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap häkimliginiň medeniýet, bilim, saglyk, sport we ýerli öz-özüňi dolandyryş bölüminiň baş hünärmeni Orazmämmet Gurbangulyýewi,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Türkmenbaşy şäherçe Geňeşiniň hünärmeni Täç Gurbanmyradowna Arazmämmedowany,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Çagyl geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Maksatgylyç Toýlygylyjowiç Nazarowy,

Balkan welaýatynyň Serdar şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk we binagärlik bölüminiň müdiri Ähmet Orazmämmedowiç Hudaýberdiýewi,

Balkan welaýatynyň Serdar şäher häkimliginiň iş dolandyryş bölüminiň baş hünärmeni Baýram Berdialyýewiç Şyhalyýewi,

Balkan welaýat häkimliginiň Serdar şäherindäki Agrotelekeçilik başlangyç hünär okuw mekdebiniň baş hasapçysy Haltäç Nepesdurdyýewna Orazowany,

Balkan welaýat häkimliginiň Serdar şäherindäki Agrotelekeçilik başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy Dürnabat Amanmuhammedowna Gulmanowany,

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň medeniýet, bilim, saglyk we sport ulgamyny utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Sapamuhammet Garataýewiç Sähetowy,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Hojagala geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Begmyrat Baýmyradowiç Myradowy,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Azady adyndaky geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Ylýas Geldiýewiç Ataýewi,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň D.Azady adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Bazar Şamyradowiç Garaýewi,

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň sürüjisi Möwlam Baryýewiç Möwlamowy,

Balkan welaýatynyň Magtymguly şäher Geňeşiniň kätibi Ogultäç Mollaýewany,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginiň Geňeşiniň sürüjisi Oraznyýaz Annataganowy,

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkimliginiň hojalyk müdiri Ýakup Atanepesowiç Jumaýewi,

Balkan welaýatynyň Esenguly etrap häkimliginiň baş hasapçysy Hojaguly Mämmedorazowiç Hallyýewi,

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Ekerem şäherçesiniň Geňeşiniň kätibi Gurbanbagt Muhammetdurdyýewna Nazarowany,

Balkan welaýatynyň Gumdag şäher häkimliginiň iş dolandyryjysy Welitagan Taganbaýewiç Tagangeldiýewi,

Balkan welaýatynyň Gumdag şäher häkimliginiň hyzmat ediş işgäri Akja Mäterowna Dolaýewany,

Balkan welaýatynyň Bereket etrap häkimliginiň oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň müdiri Atanepes Annamämmedowiç Nedirowy,

Balkan welaýatynyň Etrek etrap häkimliginiň medeniýet, bilim, saglyk, sport we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri Annagül Baýmämmedowna Taýçaýewany,

Balkan welaýatynyň Etrek etrap häkimliginiň hyzmat ediş işgäri Nurgözel Nurýagdyýewany,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň başlygy Abdylla Hydyrgylyjowiç Arazgylyjowy,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Ýalkym geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Hemraguly Gaýypgulyýewiç Haýytjanowy,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Parahat daýhan birleşiginiň kärendeçisi Arazbaý Gurbanowiç Atamyradowy,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy Saparmet Annaweliýewiç Saparmedowy,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň Aşyk Aýdyň daýhan birleşiginiň kärendeçisi Begdurdi Kakažanowiç Kiçikbaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Aksaraý daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Baýmyrat Meretgulyýewiç Kakaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Baýrambibi Mämetnýazowna Myradowany,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap häkimliginiň arhiwçisi Gurban Seýidowy,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Täzedurmuş daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gülşirin Potçikowany,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Akdepe geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi Oguldurdy Keljaýewna Orazkulyýewany,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Mollanepes adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Arazmyrat Dädebaýewiç Kakaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň 27-nji Oktýabr daýhan birleşiginiň başlygy Halmyrat Çäşemowiç Ödenepesowy,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny Mahmud Ýahşimuratowiç Abdullaýewi,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Baýdak daýhan birleşiginiň kärendeçisi Nurýagdy Duşanowiç Artykowy,

Lebap welaýat häkimliginiň Lebapwelaýatagyzsuw birleşiginiň tehniki önümçilik bölüminiň başlygy Aşur Kurbanowiç Asadowy,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Altyn asyr geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Nurgeldi Hemrakulowiç Rahmedowy,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň topar ýolbaşçysy Täçmurat Narmämedowiç Saryýewi,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Lebap daýhan birleşiginiň mehanizatory Kamiljan Rozykulyýewiç Joraýewi,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Jeren Saparowna Saparowany,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Çekiç daýhan birleşiginiň kärendeçisi Töre Durdymuradowiç Ýagmyrowy,

Lebap welaýatynyň Farap etrap häkimliginiň 1-nji derejeli hünärmeni Göwher Kerimowna Muradowany,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň mehanizatory Bahtyýar Haýytbaýewiç Nurbaýewi,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Saodathan Rahmonberdiýewna Açylowany,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Osman Söhbetow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Akbibi Jumageldiýewany,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Gyzylaýak daýhan birleşiginiň kärendeçisi Güljemal Kadyrowna Ýolbarsowany,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Çary Gurbangeldyýewiç Kullyýewi,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Parahat daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ahmetjan Taşmamedowy,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň başlygy Narkuly Bammyýewiç Permanowy,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Muhabbat Rahmanberdiýewna Hamraýewany,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Narpatça Ergeşowna Bazarowany,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrap häkimliginiň ykdysadyýet sarp ediş toplumy bölüminiň müdiri Eziz Muhammedowy,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginiň mehanizatory Astankul Oraýewi,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýaňyldurdy Açylowany,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Ak gala daýhan birleşiginiň kärendeçisi Maral Amanowna Gurbanowany,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Megejik geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni Bagdygul Çaryýewany,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Dostluk daýhan birleşiginiň baş agronomy Kulsahat Mahmanazarowiç Hojanowy,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginiň mehanizatory Hoşgeldi Gurbangeldiýewiç Akmyradowy,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ogulmiwe Berdiýewna Nazarowany,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Zarpçy daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýazgül Çaryýewna Nepesowany,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginiň kärendeçisi Jumagül Berdimyradowna Nurklyçewany,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Atçapar daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýazmuhammet Agageldiýewiç Sylapowy,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Rahat daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýazmyrat Töräýewiç Nedirowy,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Rahat daýhan birleşiginiň mehanizatory Amangeldi Agamamedowiç Aşyrowy,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň mehanizatory Jumageldi Esenowiç Gulowy,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Agzybirlik daýhan birleşiginiň mehanizatory Begmyrat Agamyradowiç Taganowy,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Pendi daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýazmyrat Akyniýazowiç Jumamuradowy,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň kärendeçisi Meretdurdy Gurtmyradowiç Jumageldiýewi,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Pendi daýhan birleşiginiň traktor sürüjisi Maksat Agaýusupowiç Dosyýewi,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Ýaşlyk daýhan birleşiginiň gözegçisi Baýram Allagulyýewiç Gurbanýazowy,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Hojagurban Kakabaýewiç Hojatowy,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Agzybir daýhan birleşiginiň kärendeçisi Allaberdi Çaryýewi,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Keseýap daýhan birleşiginiň mehanizatory Gurban Öwezowiç Gurbanowy,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Gülüstan daýhan birleşiginiň mehanizatory Çary Gurbanowy,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Akýap daýhan birleşiginiň mehanizatory Begli Handurdyýewiç Çaryýewi,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Täze ýol daýhan birleşiginiň kärendeçisi Maksat Çolmyradowiç Hudaýnazarowy,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Merw daýhan birleşiginiň traktor sürüjisi Maýsa Seýitmuhamedowna Abdyrahmanowany,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Täze durmuş daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gurbandurdy Kakageldiýewiç Öwezekowy,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gözel Annaýewany,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Toýly Amanmyradowiç Öwezgeldiýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň mehanizatory Jumageldi Annaýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň mehanizatory Garýagdy Kakadurdyýewiç Paşşyýewi,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Gurtgeldi Hydyrowiç Meredowy,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Baýramaly daýhan birleşiginiň mehanizatory Döwletnazar Kakajanowiç Hallykowy,

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň N.Gurbanmyradow adyndaky daýhan birleşiginiň mehanizatory Salyh Atagurbanowiç Öwezowy.

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri. 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabry.

Ýene degişli makalalar

Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň durky täzelener
Dehistanyň Juma metjidindäki arheologiýa işleri
Ykmanda it-pişikler arassalanýar; resmiler bu çäreleriň görkezmä esaslanyp görülýändigini tassyklaýar
'Bogma güjügi!': Aşgabatda sergezdan itleri tutmak çäresi dowam etdirilýär. WIDEO