Aşgabatda ýuridik şahsa ýazylan ýaşyl sanly awtoulaglary jerime duralgalaryna ýollaýarlar

Aşgabatda ýuridik şahsa ýazylan ýaşyl sanly awtoulaglary jerime duralgalaryna ýollaýarlar

Türkmenistanda ýollara we awtoulag işleri bilen ilteşikli ýagdaýlara gözegçilik güýçlenmegini dowam edýär.

Ýurtdaky ulaglarda iki reňkli sanlar ulanylýar: ýaşyl reňk ýuridik şahsa ýazylan we ak reňk hususy ulaglara ulanylýar.

20-nji maýdan ýaşyl reňkli sanlary diňe döwlet ulagy üçin ulanmaly diýip “Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylary maglumat berýärler. Aşgabadyň polisiýasynyň ýol gözegçilik gullugy hususy şirketleriň ýaşyl sanly ulaglaryny saklamaga başlady.

Häzir adaty we jerime duralgalarynda hususy guramalara degişli köpsanly awtoulag durýar, olaryň eýeleri bolsa, hususy guramalaryň ulaglarynyň resminamalaryny täzelemek bilen başagaý.

IIM-niň näme sebäpden hususy şirketleriň awtoulaglary bilen aladalanmaga başlandygynyň sebäpleri anyk däl.

“TH-niň” habarçysynyň gürrüňdeş bolan polisiýa wekiliniň sözlerine görä, soňky döwürde ýaşyl reňkli sanlar has artdy.

“TH-niň” bir çeşmesiniň sözlerine görä, köp sürüjiler para bilen ulaglaryny ol ýa beýleki şirketleriň adyna geçirýärler we ulaglary hususy gatnaw üçin ulanýarlar.

Hususy we döwlet gurluşlaryna degişli ulaglary polisiýa seýrek saklaýar we şeýle ulaglar bilen işlemek aňsat.Käbir şirketiň adyna 50 awtoulagyň resmi hasaba alynandygynyň üsti açylypdyr.IIM hatda, iň uly şirkete 10-15 ulagyň ýetjekdigine ynanýar diýip ol sözüne goşýar.

Aşgabatda polisiýa ýenede awtoulaglary saklap başlady we olaryň sürüjileriniň adam daşamak bilen bikanun gazanç edýändigine şübhelenýär diýip 21-nji maýda “Azatlyk” habar berdi.

“Türkmen.news” neşiri Daşoguzda hem awtoulaglaryň jerime duralgalaryna köpçülikleýin ýollanmaga başlanandygyny habar berýär. Emma,hususy ýa ýurdik şahsyň adyna hasaba alynan awtoulaglar barada gürrüň gidýändigi anyklaşdyrylmaýar.

6-njy aprelde prezident Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ilkinji mejlisini geçirende, IIM Öwezdurdy Hojanyýazowy wezipesinden boşadypdy.

Kiçi Berdimuhamedowyň sözlerine görä, Hojanyýazow IIM-ne ýolbaşçylyk eden döwründe jemgyýetçilik tertip-düzgünlere, ýol hereket howpsuzlygyny üpjün etmäge, şeýlede ýerli polisiýa wekilleriniň işlerine zerur gözegçiligi amala aşyrmady.

Prezident Lebap welaýatynyň polisiýa müdirýetiniň başlygy Muhammet Hydyrowy wezipesinden boşadyp, IIM belläpdi.

5-nji maýda geçen Döwlet howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde IIM Hydyrowa gysga wagtyň içinde “ÝHD-de goýberilen kemçilikleri düzetmek” buýrulypdy.

Türkmenistanda resminamasyz adam daşamak gadagan we IIM wagtal-wagtal bikanun taksileri “awlamak” bilen meşgullanýar.Emma,ýurtda işsizligiň giň ýaýrandygy we talabyň ýokarydygy üçin sürüjiler ýollarda barlaglar azalan badyna ýene-de ýola çykýarlar.The post Aşgabatda ýuridik şahsa ýazylan ýaşyl sanly awtoulaglary jerime duralgalaryna ýollaýarlar first appeared on Türkmenistanyň Hronikasy.

Ýene degişli makalalar

Analiz: “Täze eýýamda-köne heňňamlar…” (Serdar Berdimuhamedowyň prezidentligine bir aý boldy)
Aşgabatda ýaşaýjylar ÝHD-ni bozandyklary üçin IIM wezipesinden boşadyldy, ol öz wezipesinde dokuz aý galdy
IIM-niň ýolbaşçysyna ÝHD gözegçiligi tiz wagtda güýçlendirmek we günäsi geçilenleri hasaba almak buýruldy
Polisiýa jerime salýar, IIM-gi ulagy tiz sürmezlik we ota basmazlyk barada SMS arkaly duýduryş edýär
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň täze içeri işler ministrini belledi
Aşgabatdan Lebaba baran ýörite topar ýol polisiýasynyň işini derňeýär