“Azerbaýjan, Öz Territoriasynda Degişli Çäreleri Görmäge Mejbur Boldy”

“Azerbaýjan, Öz Territoriasynda Degişli Çäreleri Görmäge Mejbur Boldy”

Daşary işler ministrliginden berlen ýazmaça beýannamada, Garabagdaky ermeni ýaragly güýçleriniň, Azerbaýjanyn harby goşunyna we howpsuzlyk güýçlerine garşy uzak wagtdan bäri guraýan hüjümlerini dowam etdirýändigi nygtalyp, Azerbaýjanyň harby goşunynyň şol hüjümlere garşy diňe ýaragly güýçleri nyşana alýan antiterror operasiýasyny başladandygy ýatladyldy.

Beýannamadai 2020-njy ýyldan II Garabag söweşiniň bes edilen gününden bäri Azerbaýjanyň meseläni gün tertibine getirýändigi emma aladalarynyň ortadan aýrylmandygy bellenildi.

Beýannamada, “Azerbaýjan, öz territoriasynda degişli çäreleri görmäge mejbur boldy” diýildi.

Daşary işler ministrliginden berlen ýazmaça beýannamada, “Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda geçirilýän gepleşikleriň dowam etdirilmeginiň durnuklylygyň ýola goýulmagy üçin ýeke-täk ýoldygyna ynanýarys”

Ýene degişli makalalar

Analitika: Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlary СOP-28-de nähili garaýyşlary öňe sürdüler?!
Angliýaly meşhur tälimçi aradan çykdy
Zelenskiý Galla Ylalaşygy Boýunça Guterrişiň Işlemeginiň Zerurdygyny Aýtdy
15-nji sentýabr
Sportuň taryhynda şu gün 11-nji awgust
"Çoganlyda angardaky itleri ýok etdiler"