BMG: 2022-nji ýylda bosgunlaryň sany 100 milliona ýetdi

BMG: 2022-nji ýylda bosgunlaryň sany 100 milliona ýetdi

Geçen ýyl dünýäde bosgunlaryň sany 100 million adama ýetdi, 115 million adam bolsa häzir açlyk çekýär. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş hasabatynda aýtdy diýip, Habar 24 ýazýar.

Muňa ýaragly gapma-garşylyklar sebäp boldy. Galyberse-de, raýat ilata kömek bermekde haýyr-sahawat guramalary hemişe howplardyr päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.

Guterriş uruşlar sebäpli azyk önümleriniň gymmatlaýandygyny hem-de azyk howpsuzlygy ulgamynda kynçylyklaryň döreýändigini belledi.

Ýene degişli makalalar

Guterriş: "Bu elhençlik bes edilmeli" diýdi
Ersin Tatar ABŞ-da Saparda Boldy
BMG-nyň baş sekretary Eýranyň Ysraýyla guran hüjümi barada beýanat berdi
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryna gutlag iberdi
Dünýädäki Çaknyşyklarda Asuda Ilatdan Ölenleriň Sany 72 Göterim Artdy
BMG-nyň baş sekretary ABŞ-daky protestler barada beýanat berdi