BMG: 2022-nji ýylda bosgunlaryň sany 100 milliona ýetdi

BMG: 2022-nji ýylda bosgunlaryň sany 100 milliona ýetdi

Geçen ýyl dünýäde bosgunlaryň sany 100 million adama ýetdi, 115 million adam bolsa häzir açlyk çekýär. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş hasabatynda aýtdy diýip, Habar 24 ýazýar.

Muňa ýaragly gapma-garşylyklar sebäp boldy. Galyberse-de, raýat ilata kömek bermekde haýyr-sahawat guramalary hemişe howplardyr päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.

Guterriş uruşlar sebäpli azyk önümleriniň gymmatlaýandygyny hem-de azyk howpsuzlygy ulgamynda kynçylyklaryň döreýändigini belledi.

Ýene degişli makalalar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy BMG-niň Baş sekretaryny gutlady
BMG Gara deňiz Galla geçelgesi ylalaşygy bilen bagly gözegçilik işiň ýaňadandan başlandygyny belledi
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady
Serdar Berdimuhamedow Antoniu Guterrişi doglan güni bilen gutlady
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BMG-NIŇ BAŞ SEKRETARYNYŇ KÖMEKÇISINI KABUL ETDI
Guterriş we Baýden Musulmanlaryň Oraza Baýramyny Gutlady