Diňle: Balkanda ýene ýangyç gytçylygy emele geldi

Diňle: Balkanda ýene ýangyç gytçylygy emele geldi

Türkmenistanyň nebiti gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň ýerleşýän sebitinde ýangyç gytçylygy ýene ýitileşdi. Balkan welaýatynda emele gelen dizel gytçylygy bu gezek Türkmenistana gelýän ýa-da ýurduň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt ýük ulaglaryna ýiti täsir etdi.

Ýene degişli makalalar

Arkadagda guruljak 'akylly' menzil ilatyň demirýol derdini gozgaýar
Balkanda ýumurtga 100%, sygyr eti tas 50% gymmatlady
Dalaşgär 2024: Türkmennebit döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi
Diňle: Balkanda ýumurtga 100%, sygyr eti tas 50% gymmatlady
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
Mary welaýatynyň gallaçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler
Gülüň owadan! atly bäsleşiginiň Balkan welaýaty boýunça tapgyry geçirildi