Diňle: Balkanda ýene ýangyç gytçylygy emele geldi

Diňle: Balkanda ýene ýangyç gytçylygy emele geldi

Türkmenistanyň nebiti gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň ýerleşýän sebitinde ýangyç gytçylygy ýene ýitileşdi. Balkan welaýatynda emele gelen dizel gytçylygy bu gezek Türkmenistana gelýän ýa-da ýurduň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt ýük ulaglaryna ýiti täsir etdi.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory sebitlerde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
Türkmenistanda mejbury pagta ýygymy ozal görlüp-eşidilmedik derejede möwjeýär’
Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi
Lebabyň migrasiýa edarasynyň öňünde adamlaryň ýene uly nobatlary emele geldi
Balkanabatda polisiýa dollar alyp-satýanlara garşy reýd geçirdi
Diňle: Balkanabatda polisiýa dollar alyp-satýanlara garşy reýd geçirdi
Türkiýede türkmenistanly ýene bir migranta deport edilmek howpy abanýar