Dowamatdyr bu gün ýoluň Pyragy atly zehinli ýaş şahyrlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi

Dowamatdyr bu gün ýoluň Pyragy atly zehinli ýaş şahyrlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň sergi binasynda Döwlet kitaphanasy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşi hem-de Ýaşlyk teleýaýlymy bilen bilelikde Dowamatdyr bu gün ýoluň Pyragy atly zehinli ýaş şahyrlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi.

Bu döredijilik bäsleşiginde çykyş edenler özleriniň döreden ajaýyp goşgularyny, ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Telebäsleşigiň ahyrynda çykyş eden ýaşlarymyzyň ýeňiji bolanlaryna Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşi tarapyndan gymmat bahaly baýraklar gowşuryldy.

Olar bäsleşigiň ahyrynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, beýik işleriniň rowaç bolmaklaryny tüýs ýürekden arzuw etdiler.

Ýene degişli makalalar

DOWAMATDYR BU GÜN ÝOLUŇ PYRAGY
DOWAMATDYR BU GÜN ÝOLUŇ PYRAGY
17.03.2020 | Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň döwlete dahylsyz ulgamy: innowasiýalara tarap ugur
Medeniýet hepdeligi — 2019: dabaraly jemleme
Medeniýet hepdeligi-2019: üçünji gün
24.06.2019 | Medeniýet hepdeligi-2019: üçünji gün