Erdogan Terrorçylykly Hüjümler Meselesinde Dymmagy Saýlap Alanlara Reaksiýa Görkezdi

Erdogan Terrorçylykly Hüjümler Meselesinde Dymmagy Saýlap Alanlara Reaksiýa Görkezdi

Prezident R. T. Erdogan, Türkiýede soňky döwürde guralan terrorçylykly hüjümler meselesinde dymmagy saýlap alanlara reaksiýa görkezdi.

Erdogan, Zenanlara edilýän zuluma garşy halkara göreş güni mynasibetli Stambul kongres merkezinde geçirlen maslahata gatnaşdy.

Prezident Erdogan, “Terror guramasynyň soňky döwürde guran hüjümlerinde 2-i mugallym, 8 raýatymyz ýogaldy. Dünýäde başga ýurtlarda terror guramasy mugallymlary we çagalary nyşana alan bolsady, birnäçe günüň, birnäçe hepdäniň hatda birnäçe aýyň dowamynda şol hüjümlere berk garşylyk görkezerdiler.

Türkiýede guralan terrorçylykly hüjümlerde bolsa dymmagy saýlap alýarlar. Berlen gynanç ýüzlenmelerden daşary ne syýasatçylaryndan, ne jemgyýetçilik guramalaryndan ne-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden ses çykýar. Dünýäde iş alyp barýan adam hukuklary guramalary eýsem nirede? Elbetde dost we doganlyk ýurtlaryň içgin gynançlaryny ýatdan çykarmarys” diýdi.

Ýene degişli makalalar

Prezident Erdogan Gazada Ýaralanan we Türkiýede Bejergi Alan Salman Doganlary Kabul Etdi
“Ruslar Basyp Alan Ýerlerinden Häzirden Azyndan 500 Müň Raýatymyzy Russiýa Ugratdy”
“Möý adam: Öýe ýol ýok” filminiň muşdagy Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi
Alanýa etrabyna ýylyň ilkinji kruiz gämisi geldi
Zelenskiý, "Ýalňyz Galdyk" Diýdi
TAMDYR SALMAK