Erşadi: Terror toparlarynyň döremegi Owganystan üçin çynlakaý howpdyr

Erşadi: Terror toparlarynyň döremegi Owganystan üçin çynlakaý howpdyr

Eýran Yslam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi we hemişelik wekiliniň orunbasary Zahra Erşadi terrorçylygy we terrorçy toparlaryň döremegini Owganystan, goňşulary, sebiti we halkara jemgyýetçiligi üçin çynlakaý howp hasaplady.

IRNA-nyň habaryna görä, Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde Owganystan meselesi boýunça çykyş eden Eýranyň ilçisi we wekiliniň orunbasary, Owganystanda DAEŞ bilen baglanyşykly terrorçy toparlaryň döremegi baradaky habarlary we hasabatlary aladalandyryjy hasaplamak bilen Owganystanyň wagtlaýyn hökümetiniň ýolbaşçylary terrorçylyga garşy göreşjekdigi we diplomatik desgalary goramak üçin ähli zerur çäreleri görjekdigi barada ykrarly bolmalydyr diýdi.

Ol şeýle hem, Owganystan indi DAEŞ we Al-Kaýda toparlary üçin howpsuz ýere öwrülmeli däldir.

Erşadi Owganystanyň dolandyryş guramasynyň işgärlerine halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegi, esasanam Owganystanyň köp etnik jemgyýetini görkezýän giňişleýin hökümet döretmek baradaky gaýta-gaýta isleglerni ýatlatdy.

Ol şeýle-de diňe ähli owganlardan ybarat hökümetiň öz hukuklaryny kepillendirip we gorap biljekdigini aýtdy.

Ýene degişli makalalar

Eýranyň Şiraz şäherinde guralan hüjüm bilen bagly 26 adam tussag edildi
Erşadi: Günbataryň eýranly aýallary goldaýandygyny dogruçyl bilmeýäris
Eýrandaky protestler dowam edýär
Bidüzgünçiligi goldamak üçin Britaniýanyň Eýrana garşy täze sanksiýalary
Mohseni Ežei: Eýrany ýeňmek üçin birleşdirilen söweş we propaganda netije bermez
General-maýor Musawi: Biz hiç bir kesekä päsgelçilik döretmäge we elgatmaga ýol bermeris
Sedigi: Eziji dünýäsi, ulumsylyk dünýäsi, Amerika, Sionizm we Takfir fronty hakykat we adalat bilen çözüp bolmajak söweşi alyp barýar