Eýranyň dürli şäherlerinde we Tähranda bulam-bujarlyga we kadalary bozmaga garşy ýöriş geçirildi

Eýranyň dürli şäherlerinde we Tähranda  bulam-bujarlyga we kadalary bozmaga garşy ýöriş geçirildi

Yslam Eýranyň dürli şäherlerinde we Tähranda juma namaza gatnaşanlar we beýleki adamlar şu gün (anna) juma namazyndan soň başagaýlyga, bidüzgünçilige we kadalary bozýan hereketlere garşy ýöriş etdiler.

Gozgalaňçylaryň döwlet we hususy emläklere we howpsuzlyk işgärlerine eden hüjümi Düýn (penşenbe) Tähranda we Eýranyň birnäçe şäherinde "Mahsa Aminiň" ölümi bahanasy bilen dowam etdi.

Bu bidüzgünçiliklerde halas ediş ulaglary, tiz kömek ulaglary we ýangyn söndüriji ulaglar gozgalaňçylaryň hüjümlerinden aman galmady; we şu wagta çenli birnäçe lukman tehnikleri we halas ediş işgärleri ýaralandy we keselhanda ýerleşdirildiler, 61 tiz kömek ulagy hem ýok edildi.

Tähranyň şäherdary "Alireza Zakani" -niň aýtmagyna görä, soňky günlerde nägilelik bahanasy bilen 23 ýangyn söndüriji maşyna zeper ýetdi, 43 awtobus we 54 stansiýa weýran boldy.

Şeýle hem, jemgyýetçilik emläginiň ýok edilmeginiň öňüni almak üçin çäre gören birnäçe polisiýa işgäri gozgalaňçylar tarapyndan şehit boldy.

Birnäçe bidüzgünçiniň bu weýrançylyk hereketlerine we garşydaş metbugatyň jemgyýetçilik pikirini öjükdirmek baradaky tagallalaryna garamazdan, şu gün Eýranyň hemme ýerinde asuda atmosfera habar berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, juma namazyndan soň namazhonlar gozgalaňçylaryň hereketlerini ýazgarmak üçin Yslam Eýranyň dürli şäherlerine ýöriş etdiler.

ISNA habar gullugynyň habaryna görä; Ýörişe çykanlar şygarlar aýtdylar we bulam-bujarlygy we bikanun hereketleri ýazgardylar.

Ýene degişli makalalar

Sedigi: Eziji dünýäsi, ulumsylyk dünýäsi, Amerika, Sionizm we Takfir fronty hakykat we adalat bilen çözüp bolmajak söweşi alyp barýar
Eýranly etnik türkmen futbolçy Serdar Azmun Eýranly zenanlara goldaw berdi
Daşary ýurt metbugatynyň öjükdirmegi we guramaçylykly elementleriň girmegi bilen käbir şäherlerde we uniwersitetlerde nägilelik ýörişleri geçirildi
Tähranyň juma namazynyň hatyby: Halkyň duşmanlary bidüzgünçylygiň yzyndadyrlar
Türkmen dilinde we edebiýatynda Aşura medeniýetiniň üçünji kongressi Fakhreddin Asad Gorgani zalynda geçirildi
Türkmen dilinde we edebiýatynda Aşura medeniýetiniň üçünji kongressi Fakhreddin Asad Gorgani zalynda geçirildi