Gazagystan Türkmenistan we Eýran portlarynyň infrastrukturasyna maýa goýmagy teklip edýär

Gazagystan Türkmenistan we Eýran portlarynyň infrastrukturasyna maýa goýmagy teklip edýär

Gazagystan Türkmenistanyň we Eýranyň deňizdäki we guryýer portlarynyň infrastrukturasynyň gurluşygyna bilelikdäki maýa goýumlarynyň mümkinçiligine garamagy teklip edýär. Muny Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew 25-nji maýda Moskwada geçirilen Ýokary Ýewraziýa Ykdysady Geňeşiniň (SEEC) mejlisinde eden çykyşynda aýtdy.

Tokaýewiň aýtmagyna görä, munuň özi Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigine (EAEU) agza ýurtlaryň eksportynyň gerimini ep-esli giňelder, guramanyň agza ýurtlarynyň maddy-tehniki mümkinçiliklerini artdyrar.

Gazagystanyň Prezidenti EAEU-nyň Ýewropa bilen Aziýanyň, Günorta we Demirgazygyň arasynda birikdiriji halka boljakdygyna ynam bildirdi.

Russiýa Federasiýasynyň Hytaý, Hindistan, Pakistan, Eýran, Ýakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa döwletleri üçin geçelge döretmek niýetini goldaýarys diýip, Tokaýew belledi.

Şol bir wagtyň özünde Tokaýew, Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesini Hazar transmilli ugry bilen bilelikde ösdürmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şu nukdaýnazardan ol Çelýabinsk — Bolaşak — Eýran demir ýolunyň uzynlygy 2873 kilometre barabar ýokary tizlikli ýük otlularyny işe girizmegi teklip etdi. Belläp geçsek, bu ýoluň Bolaşak—Eýran bölegi Türkmenistanyň çäginden geçýär.

Ýene degişli makalalar

Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi görnüşindäki mejlis öz işine başlady
GDA-nyň ýolbaşçylary bilen Türkmenistanyň Prezidenti Moskwadaky näbelli esgeriň guburyna gül goýdy
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý — Merkezi Aziýa sammitine gatnaşar
Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistan bilen umumy döwlet serhediniň tertibi baradaky Kanuny tassyklady
Türkmenistanda Ýewropanyň immunizasiýa hepdeligi başlandy, Aşgabatda Ýeňiş diktanty ýazylar, ahalteke atlarynyň gözellik bäsleşiginiň saýlama tapgyry tamamlandy we beýleki habarlar
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň TDG-nyň doly hukukly agzasy bolmaga ygrarlydygyny tassyklady