General-maýor Salami: Duşmanyň islendik hereketi berk garşylyk bilen garşylanar

General-maýor Salami: Duşmanyň islendik hereketi berk garşylyk bilen garşylanar

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi şehit Saýad Hodaýyň ganynyň biderek bolmajakdygyny aýtmak bilen duşmanyň haýsydyr bir hereketine berk garşylyk görkeziljekdigini aýtdy.

Siriýada ybadathanalaryny goraýjylaryň biri bolan Hasan Saýad Hodaýý ýekşenbe güni Tähranda rewolýusiýa garşy terrorçylar we global ulumsylyk bilen baglanyşykly elementler tarapyndan nyşana alyndy we şehit edildi.

Şehit Hasan Saýad Hodaýýň jaýlanyş çäresi şu gün (sişenbe) Tähranyň Ymam Hüseýin (AS) meýdanynda eýran halkynyň giňden gatnaşmagynda geçirildi.

Al-Masira teleýaýlymyna beren interwýusynda Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi general-maýor Huseýn Salami Şehit Saýad Hodaýýň ganynyň biderek bolmajakdygyny we jogapsyz galmajakdygyny aýtdy.

General-maýor Salami şeýle-de Eýranyň duşmany öz halyna goýmajakdygyny we oňa hemişe gözegçilik etjekdigini aýtdy.

Sepah Pasdaranyň baş serkerdesi, duşmanyň islendik hereketine berk garşylyk görkeziljekdigini aýtmak bilen Eýranyň duşmanlar bilen deňlemesiniň galyp güýçlenjekdigini aýtdy.

Ýene degişli makalalar

General-maýor Salami: Amerikalylaryň Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusyna bolan duşmançylygy tükeniksizdir.
General Salami: Sionist režimi peselip barýandyr
General-maýor Salami: Şehit Saýad Hodaýynyň aryny alarys
General-maýor Salami: Eýran görlüp-eşidilmedik sanksiýalarda möhüm ösüşleri gazandy
General Salami: Ýurduň garaşsyzlygy rewolýusiýany goraýanlaryň sahnada galmagyna baglydyr
Ynkylap goragçylarynyň baş serkerdesi: Duşman goşun bilen Ynkylap goragçylarynyň arasyndaky agzybirlikden gorkyda we gahardadyr.