General-maýor Salami: Eýran görlüp-eşidilmedik sanksiýalarda möhüm ösüşleri gazandy

General-maýor Salami: Eýran görlüp-eşidilmedik sanksiýalarda möhüm ösüşleri gazandy

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi ABŞ-nyň görlüp-eşidilmedik sanksiýalary girizmek baradaky çäresine ünsi çekip, Eýranyň bu şertlerde möhüm ösüşleri we öňegidişlikleri gazanandygyny aýtdy.

2018-nji ýylyň 8-nji maýynda ABŞ ýadro şertnamasyndan resmi taýdan çykdy we öňki sanksiýalary dikeltmekden başga-da Eýrana täze sanksiýalari girizdi.

IRNA-nyň habaryna görä, Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi general-maýor Huseýin Salami Yslam rewolýusiýasynyň ýeňşinden bäri duşmanyň islendik bahana bilen Yslam Eýranyň howpsuzlygyny ýok etmäge ýa-da howp salmaga synanşandygyny ýöne her gezek bu halkyň çagalarynyň hüşgärligi we göreşi sebäpli duşman ýeňilendigini aýtdy.

General Salami, dünýäniň dürli künjeklerinde betbagt köşk ýaşaýjylarynyň we ýoldaşlarynyň Eýran halkyna hüjüm etmek isleýändiklerini mälim etmek bilen Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň jogapkärçiligine laýyklykda duşmany yzarlaýandygyny we olara gözegçilik edýändigini aýtdy.

Ýene degişli makalalar

Erşadi: Terror toparlarynyň döremegi Owganystan üçin çynlakaý howpdyr
Raisi: Sebitiň syýasy geografiýasy üýtgemeli däldir
Raisi bilen Antonio Guterreşiň duşuşygy
Raisi: Birleşen Milletler Guramasy güýçli döwletleriň guramasy bolmaly däldir
Eýran bilen Günorta Koreýanyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy
Eýranda proteste goldaw berenlere garşy kazyýet işi gozgalar
Raisi: Eýranyň gepleşiklerde islegi ygtybarly kepillikdir