General-maýor Salami: Eýranyň ýaragly güýçleri duşmanyň howplaryna garşy durmaga taýyn

General-maýor Salami: Eýranyň ýaragly güýçleri duşmanyň howplaryna garşy durmaga taýyn

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi, Eýranyň goranmak pudagynda gazanylan üstünlikleri ajaýyp, abraýly we öňüni alyş hasaplamak bilen Eýranyň ýaragly güýçleri duşmanyň howplaryna garşy durmaga taýýardyr diýdi.

Yslam Rewolýusiýasynyň Goragçylar Korpusynyň baş serkerdesi, general-maýor Huseýin Salami penşenbe güni Goranmak ministrliginiň ýurduň Ykdysady senagaty gününi bellemek mynasybetli geçirilen Howa Goranmak we Elektron sergisine baryp görende Goranmak ministrliginiň wepaly, yhlasly we jihadi hünärmenlerine we alymlaryna minnetdarlyk bildirmek bilen Goranmak pudagyndaky ösüşler Ajaýyp, abraýly we öňüni alyşdyr we dünýä derejesinde tehnologiki ösüşiň we duşmanyň goranyş ugrundaky hereketleriniň ukypsyzlygynyň iki faktyna gabat gelýär diýdi.

General-maýor Salami şeýle-de "Eýranyň, senagat taýdan ösen ýurtlar bilen goranyş gözlegleri arasyndaky boşlugy ýapandyr" diýmek bilen bu mesele ylym we tehnologiýalarda utgaşdyrylan ulgamda bolup geçdi we aslynda, häzirki döwrüň öňdebaryjy goranyş üstünlikleri birnäçe bilgilerdäki ösüşiň we bu bilimleriň sazlaşykly utgaşmasyndadyr diýdi.

Ýene degişli makalalar

General-maýor Salami: Eýrany ysmaz etmegi isleýänler bu günki gün ysmazlara meňzemän duran däldirler
Yslam Ynkylabynyň Sepah pasdaran güýjüniň baş serkerdesi: Deňiz parahatçylygy we howpsuzlygy Eýranyň sebit ýurtlaryna iberen sargydy
General-maýor Salami: Sionist režimi dargap barýar
Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň mümkinçilikleri görkezildi
Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi atly maslahat geçirildi
General Salami: Sionist režimi peselip barýandyr