Hepdäniň jemi #31 (06.08.2022 ý.)

Hepdäniň jemi #31 (06.08.2022 ý.)

Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Hazar kenarynda köplenç boş durýan dynç alyş desgalarynyň zyýanyny azaltmak, daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylaryň öňünde döredilen emeli päsgelçilikleriň’ sebäpleri, Aşgabadyň metbugatda ölüm habarlarynyň berilmegine girizen nekrolog gadaganlygy’ baradaky söhbetlerimizi diňläp, bu meselelerde öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys.

Ýene degişli makalalar

Ýewropa Bileleşigi Azerbaýjandan tebigy gazyň importyny iki esse artdyrar
Awazada kottejler toplumy ulanylmaga berler
Awgustda Türkmenistanda medeni çäreleriň uly toplumy geçiriler
Awgustyň ilkinji gününde Awazada täze kottejler toplumy açylar
1-nji awgustda Awazada täze kottejler toplumy açylar
1-nji awgustdan Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi dynç alşa gidýär
Awgust aýynda geçiriljek medeni çäreler barada habar berildi