Jebel şäherçesindäki Halkara howa menziliniň gurluşygyna başlanýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň medeniýetini mundanbeýläk-de ýokarlandyrmak, howa gatnawlarynyň sanyny artdyrmak, uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýlehem “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiňMaksatnamasynda” howa ulaglary pudagyny ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekmaksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniňýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenhowaýollary” agentligine Balkan welaýatynyň Jebelşäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen Halkara howa menziliniň toplumynyňtaslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada “Gündogdy” hususy kärhanasy bilenHalkara howa menziliniň toplumy üçin eltiji awtomobil ýollaryny, aragatnaşyk, elektrik, gaz, suw üpjünçiliginiň welagymyň meýdançadan daşarky eltiji inžener ulgamlaryny hem-de desgalaryny gurmak, umumy ulgama birikdirmekişlerini ýerine ýetirmek şertinde şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi.Gurluşyk işlerine 2022-nji ýylyň iýul aýynda başlamak we Halkara howa menziliniň toplumyny 2024-nji ýylyň dekabraýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

Ýene degişli makalalar

Ozal bitiren işleri sorag astynda galýan hususy kärhana täze aeroport ynanyldy
Jebelde Halkara howa menzili gurlar
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi
Ozal bitiren işleri sorag astynda galýan hususy kärhana täze aeroport ynanyldy
Jebeliň täze howa menziliniň gurluşygy Gündogdy hususy kärhanasyna ynanyldy
Türkmenistan üç ýyllyk döwlet býujetlerini düzmeklige geçýär